Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skilsmässa

Makarna betraktas inte längre som makar i beskattningssammanhang om de har flyttat isär permanent.

Att man avser leva separerad på permanent basis kan visas med t.ex. skilsmässa. Om skilsmässan är först under behandling (betänketid) krävs det att makarna faktiskt bor åtskilda för att parförhållandet kan anses ha upphört i beskattningssammanhang. Att makarna bor åtskilt framgår av adressförändringar.

Hur kan en skilsmässa inverka på beskattningen:

  • Underskottsgottgörelse: En underskottsgottgörelse som hänför sig till ett ränteavdrag uppgår till 1 400 euro. Barnförhöjningen på maximibeloppet av underskottsgottgörelsen beviljas den förälder hos vilken barnen/barnet bor största delen av året. I skattedeklarationen efterfrågas både det datum då makarna flyttade isär och barnens huvudsakliga boplats om föräldrarna har samvårdnad av barnen.
  • Underhållskyldighetsavdrag: Den förälder som betalar underhåll kan få ett avdrag för underhållsskyldighet, som görs från skatten på förvärvsinkomsten. Du kan få avdraget om betalningen av underhållsbidraget grundar sig på ett avtal eller en dom i enlighet med lagstiftningen om underhåll för barn. Avdraget kan beviljas om barnet inte har fyllt 17 år före skatteårets början. Avdraget uppgår till 1/8 av det betalda beloppet, dock minst 80 euro/år/minderårigt barn.
  • Överlåtelseskatt: I fråga om en bostad kan en överlåtelseskatt bli aktuell vid skilsmässa om det används externa medel vid avvittringen. Läs mera om överlåtelseskatt i samband med byteshandel och avvittring.