Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Företagarmakar

Makar som tillsammans bedriver näringsverksamhet eller idkar jordbruk är företagarmakar.

Fördelning av företagsinkomst

Om båda makarna har deltagit i jordbruket, den privata rörelsen eller yrket, fördelas företagsinkomsten mellan dem.

Företagsinkomsten fördelas jämnt mellan företagarmakarna även om den ena makens/makans arbetsinsats skulle vara obetydlig.

Om företagarmakar skiljer sig, tillämpas bestämmelserna om makar inte längre på dem. Läs också: skilsmässa

Förvärvsinkomstandelar

Förvärvsinkomstandelen av företagsinkomsten fördelas till makarna enligt deras respektive arbetsinsatser. Arbetsinsatserna anses lika stora om makarna eller skattemyndigheten inte visar upp någon annan utredning.

Kapitalinkomstandelar

Kapitalinkomstandelen av den företagsinkomst som ska fördelas uppdelas mellan makarna i proportion till deras respektive andel i den nettoförmögenhet som hänför sig till verksamheten. Bådas andel av nettoförmögenheten anses vara lika stor, om man inte visar upp någon annan utredning.

Makarnas skogsbruk

Makarna anses idka skogsbruk tillsammans då de till exempel äger en gårdsbruksenhet tillsammans. De anses idka skogsbruk tillsammans även då de sköter och förvaltar till gemensam räkning skogar som de äger tillsammans eller skilt så att lägenheterna utgör en enda gårdsbrukslägenhet. Då tillämpas det vid beräkning och beskattning av inkomst från skogsbruk samma stadganden som för beskattningssammanslutningar. En beskattningssammanslutning är ett beräkningssubjekt för beskattningsändamål, i vars namn skillnaden mellan inkomsterna från skogen och kostnaderna för förvärvande av dessa inkomster uträknas, innan inkomsten fördelas mellan makarna.

Läs mer på sidan jordbruksidkare