Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Hur beskattas barnets inkomster?

Ett minderårigt barns inkomster beskattas separat från föräldrarnas inkomster. Detta gäller både löneinkomster, andra förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Om barnet emellertid inte är den faktiska utföraren av arbetet, beskattas inkomsterna som föräldrarnas inkomster.

En vårdnadshavare kan i MinSkatt sköta skatteärendena för sitt minderåriga barn.

Du kan bland annat

  • ansöka om skattekort
  • kontrollera skattedeklarationen och komplettera den vid behov

Skatteförvaltningen får från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata basregister uppgiften om att du är ditt barns vårdnadshavare. Som vårdnadshavare behöver du ingen separat fullmakt för att sköta ärenden.

MinSkatt

Exempel: Ett reklamfotograferingsarvode som betalas ett ettårigt barn beskattas som föräldrarnas och inte som barnets inkomst, eftersom föräldrarna i praktiken är de verkliga utförarna av uppdraget och barnet har inte aktivt kunnat medverka i det arbete för vilket ersättningen betalas.

Skatteförvaltningen får informationen om barnet från befolkningsdatasystemet

Med minderårigt barn avses i beskattningen ett barn som inte har fyllt 17 år före början av skatteåret. Antalet minderåriga barn kan påverka föräldrarnas beskattning exempelvis genom underhållsskyldighetsavdraget. I beskattningen betraktas också barn som maken/makan försörjt och eget eller makens/makans adoptivbarn och fosterbarn som barn.

Skatteförvaltningen får informationen om barnet från befolkningsdatasystemet. När ett barn föds behöver detta således inte anmälas separat.

Barnets förvärvsinkomster

Ett barn kan ha förvärvsinkomster redan från födseln. Det kan få till exempel familjepension. Löneinkomster och därmed jämförbara förvärvsinkomster kan betraktas såsom ett minderårigt barns egen inkomst endast om han aktivt har medverkat i det arbete för vilket ersättningen betalas. Till exempel ett reklamfotograferingsarvode som betalas ett ettårigt barn beskattas som föräldrarnas och inte som barnets inkomst, eftersom föräldrarna i praktiken är de verkliga utförarna av uppdraget.

Barnets kapitalinkomster

Ett barn kan få kapitalinkomster om det äger egendom som ger avkastning. Barnet kan t.ex. ha fått värdepapper eller aktielägenheter i gåva, på vilka det får dividender och hyresinkomster. Dessa inkomster utgör skattepliktiga kapitalinkomster för barnet.

Läs skattesats på kapitalinkomst

Barnets skatteavdrag

Avdrag från ett minderårigt barns inkomster görs enligt samma bestämmelser som från övriga skattskyldigas inkomster. Om de avdrag som barnet är berättigat till överstiger inkomsterna, kan det belopp som blir över inte avräknas från föräldrarnas inkomster. Exempelvis beviljandet av ränteavdrag i barnets beskattning avgörs oberoende av föräldrarnas beskattning.

Gåvor åt barnet

Ett minderårigt barn kan få exempelvis pengar eller annan egendom i gåva. Den sammanlagda summan av gåvorna som inom tre års tid getts av samma gåvogivare måste understiga 5 000 euro för att vara skattefria. Om värdet av gåvorna är 5 000 euro eller högre, ska gåvotagaren betala gåvoskatt.

Om ett minderårigt barn får en exceptionellt stor gåva, måste barnet ha en intressebevakare som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (eller domstolen) förordnat. Intressebevakaren tar emot gåvan på barnets vägnar och  i dess namn. Om föräldrarna har gett sitt minderåriga barn en gåva, behandlas gåvan och inkomsten från den som barnets inkomst och förmögenhet då barnet har haft en intressebevakare.

Gåvan anses som giltig i beskattningen även då någon i annans namn har gjort t.ex. en insättning och därvid inte har förbehållit sig rätten att förfoga över det som överförts eller deponerats. Gåvogivaren kan i sådant fall ha

  • deponerat pengar, värdepapper eller annan lös egendom i en bank
  • deponerat värdepapper hos en värdepappersförmedlingsrörelse
  • överfört värdeandelar för notering på en annans värdeandelskonto i ett värdeandelsregister.

Banken eller värdepappersförmedlaren måste ha tagit emot insättningen eller överföringen i gåvotagarens namn.

Gåvan och inkomsten från den kan behandlas som den minderårigas inkomst och förmögenhet även då gåvan faktiskt är fullbordad även om formaliteterna inte skulle ha iakttagits. Om gåvan emellertid inte motsvarar sakens egentliga natur och avsikt, beskattas inkomsten som egendomen avkastat som förälderns inkomst.

Exempel: Lasse har skänkt sitt minderåriga barn aktier som berättigar till besittning av en aktielägenhet.  Lasse får hyresinkomsterna. Hyresinkomsterna beskattas som Lasses och inte barnets kapitalinkomster.

Underhållsbidrag för barn

Underhållsbidrag för barn utgör skattefri inkomst. Likaså är det skattefritt att betala underhållsbidrag eller bistånd till eget barn som på grund av skilsmässa eller studier bor i ett annat hushåll.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2017