Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bildande av en beskattningssammanslutning och anmälan om förändringar

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller fler personer har bildat för att exempelvis besitta eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. På den här sidan berättar vi hur en beskattningssammanslutning bildas och hur ändringar i den ska anmälas till Skatteförvaltningen. Mer information om beskattningen får du på de egna sidorna för beskattningssammanslutningar.

Beroende på verksamhetens karaktär kallas en beskattningssammanslutning för jordbrukssammanslutning, skogssammanslutning eller fastighetssammanslutning. På samma sätt som en beskattningssammanslutning bildas också en momssammanslutning och en sådan näringssammanslutning som inte är införd i handelsregistret.

 • En beskattningssammanslutning vars delägare idkar jordbruk eller jord- och skogsbruk tillsammans kallas för en jordbrukssammanslutning.
 • En skogssammanslutning bildas när minst två personer tillsammans äger en skogsfastighet eller har besittningsrätt till skog. En skogssammanslutning bildas exempelvis när barn och föräldrar eller syskon äger skog tillsammans.
 • En fastighetssammanslutning bildas exempelvis när minst två personer äger en fastighet tillsammans och ansöker om momsskyldighet för uthyrningen av fastigheten (alltså för att överlåta nyttjanderätten till fastigheten).
 • En momssammanslutning bildas när minst två personer eller företag tillsammans bedriver momspliktig affärsverksamhet. De delägare som bedriver affärsverksamhet tillsammans ansöker om momsregistrering som en momssammanslutning. Momssammanslutningen bildas endast i de situationer då det inte går att bilda någon annan beskattningssammanslutning.
 • En näringssammanslutning som inte är införd i handelsregistret är ett konsortium som två eller fler personer har bildat och som bedriver näringsverksamhet tillsammans. Läs mer om oregistrerade näringssammanslutningar.

Hur bildas beskattningssammanslutningar?

En beskattningssammanslutning kan bildas antingen på kundens eller Skatteförvaltningens initiativ.

En beskattningssammanslutning bildas på kundens initiativ exempelvis när minst två personer tillsammans börjar idka jordbruk eller skogsbruk på en fastighet som de äger tillsammans eller ansöker om momsskyldighet för uthyrningen av en gemensam fastighet.

Gör så här när du bildar en sammanslutning

 • Anmäl uppgifterna om beskattningssammanslutningen med etableringsanmälan Y2. Du får etableringsanmälan och blankettanvisningen på företags- och organisationsdatasystemets webbplats (ytj.fi). Med samma etableringsanmälan kan du också anmäla dig till registret över momsskyldiga, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret.
 • Alla delägare ska underteckna etableringsanmälan eller ge en annan person fullmakt att sköta beskattningssammanslutningens skatteärenden. Fullmakten kan ges med blanketten Fullmakt för beskattningssammanslutningens skatteärenden (3810r). Bifoga fullmakten till etableringsanmälan Y2 som bilaga.
 • Till etableringsanmälan ska du också bifoga fastighetens köpebrev eller en annan åtkomsthandling om du inte redan tidigare har lämnat brevet eller handlingen till Skatteförvaltningen. Åtkomsthandlingar är utöver köpebrev till exempel gåvobrev, bouppteckningshandlingar, testamente, skiftesavtal och avvittringsavtal.

När bildar Skatteförvaltningen en beskattningssammanslutning?

En beskattningssammanslutning bildas på Skatteförvaltningens initiativ om villkoren för en sammanslutning uppfylls och kunden inte själv har registrerat sig som beskattningssammanslutning. Om exempelvis flera personer äger och besitter skog tillsammans kan Skatteförvaltningen bilda en beskattningssammanslutning av dem.

I princip registreras beskattningssammanslutningar inte på Skatteförvaltningens initiativ i registret över momsskyldiga, arbetsgivarregistret eller förskottsuppbördsregistret. Anmäl dig vid behov till dessa register med ändringsanmälan Y5.

Du får en meddelande om bildandet av en beskattningssammanslutning

När Skatteförvaltningen har registrerat en beskattningssammanslutning meddelar vi sammanslutningen per brev om bildandet och om det FO-nummer som sammanslutningen fått. Vi skickar också separata beslut om eventuella registreringar i momsregistret, arbetsgivarregistret och förskottsuppbördsregistret. Breven skickas till sammanslutningens adress.

Dessutom får delägarna i sammanslutningen per brev också information från Skatteförvaltningen om sina ansvar i sammanslutningen. Brevet visas också i MinSkatt för alla delägare.

Beskattningssammanslutningens namn skapas så att den beskriver verksamheten i beskattningssammanslutningen. I allmänhet kallas en beskattningssammanslutning på basen av verksamhetens karaktär för skogssammanslutning, jordbrukssammanslutning, fastighetssammanslutning eller momssammanslutning.

Efter det namn som beskriver verksamheten antecknas delägarnas namn i alfabetisk ordning: till exempel Skogssammanslutning Exempelson Eva och Exempelson Per.

Den adress antecknas som beskattningssammanslutningens adress som sammanslutningen har angett i etableringsanmälan, alltså på blankett Y2.

När en beskattningssammanslutning bildas på Skatteförvaltningens initiativ antecknas en delägares adress som beskattningssammanslutningens adress. I brevet om skatteansvar som skickas till delägarna berättas det om till vilken adress sammanslutningens skattepost skickas.

En adressändring kan anmälas med ändringsanmälan Y5. Alla delägare ska underteckna ändringsanmälan eller ge en person fullmakt att sköta beskattningssammanslutningens skatteärenden.

Vi rekommenderar elektronisk ärendehantering för alla sammanslutningar. Du kan sköta ärenden på sammanslutningens vägnar i MinSkatt om du får en fullmakt av de andra delägarna att sköta skatteärenden. Fullmakter kan begäras och ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter i punkten ”Företagets fullmakter”.

Om du sköter ärenden på en beskattningssammanslutnings vägnar med en pappersblankett behövs en underskrift av alla delägare på blanketten. Delägarna kan också fylla i en fullmakt på papper och ge en delägare eller en annan person fullmakt att agera som ombud för sammanslutningen. Ombudet som har fått fullmakten kan självständigt sköta alla beskattningssammanslutningens skatteärenden. Med en fullmakt går det visserligen inte att ge rättigheter att använda MinSkatt, utan ombudet ska separat ansöka om en Suomi.fi-fullmakt.

Fullmakt för beskattningssammanslutningens skatteärenden (3810r)

Anmäl beskattningssammanslutningens kontonummer i MinSkatt om du har en Suomi.fi-fullmakt att sköta beskattningssammanslutningens skatteärenden.

Om det inte går att anmäla kontonumret i MinSkatt ska du anmäla kontonumret med blanketten Företagskundens anmälan om kontonummer (7209r). En momsskyldig beskattningssammanslutning kan anmäla sitt kontonummer med pappersblanketten endast av särskilda skäl, såsom ett tekniskt hinder. Anmälan om kontonummer ska vara undertecknat av alla delägare eller innehålla en fullmakt. Läs mer om att anmäla och ändra kontonummer. 

Delägarskapet i en beskattningssammanslutning ändras om en delägare i sammanslutningen överlåter sin andel av den egendom som sammanslutningen använder – till exempel säljer eller donerar sin andel av den gemensamma skogen. Överlåtelsen kan också leda till att sammanslutningen upphör om endast en delägare blir kvar. Överlåtelsen kan också leda till en ny sammanslutning om exempelvis delägarna byts.

Anmäl delägarändringar i beskattningssammanslutningen med ändringsanmälan Y5. Bifoga en handling av vilken ändringen framgår. Ändringsanmälan hittar du på webbplatsen ytj.fi.

Om en delägare i beskattningssammanslutningen avlider antecknar Skatteförvaltningen dödsboet som en delägare i beskattningssammanslutningen. Vi skickar inget separat meddelande till beskattningssammanslutningen eller andra delägare om detta. Dödsboet är en delägare i beskattningssammanslutningen tills dödsboet skiftas (delas) eller fastigheten säljs. När dödsboet har skiftats ska beskattningssammanslutningen anmäla delägarändringarna till Skatteförvaltningen med ändringsanmälan Y5.

Observera att en eventuell Suomi.fi-fullmakt upphör om en delägare i beskattningssammanslutningen avlider. Då ska en fullmakt begäras på nytt.

När slutar verksamheten i en beskattningssammanslutning?

Verksamheten i en beskattningssammanslutning slutar exempelvis i följande situationer:

 • En eller flera delägare säljer eller donerar sin andel och endast en delägare eller två delägare som är varandras makar blir kvar i beskattningssammanslutningen.
 • Alla delägare säljer sin andel av beskattningssammanslutningens egendom på samma gång till en köpare, som inte sedan tidigare har varit delägare i beskattningssammanslutningen.
 • Delägarna är två personer som har ingått äktenskap med varandra eller sammanboende delägare får ett gemensamt barn. Då betraktas de som makar i beskattningen.

En skogssammanslutning upplöses när samägandet eller besittningen av skogsfastigheterna slutar.

En jordbrukssammanslutning upplöses när jordbruk inte längre idkas tillsammans eller när samägandet av jordbruksfastigheten slutar.

En fastighetssammanslutning upplöses om den gemensamma momsskyldigheten för fastigheten slutar, till exempel om uthyrningen av fastigheten till momspliktig verksamhet slutar.

En momssammanslutning upplöses om delägarna inte längre bedriver affärsverksamhet tillsammans. Momssammanslutningen upplöses också om delägarna inte längre besitter de aktier i bostadsaktiebolaget eller ömsesidiga fastighetsaktiebolaget som sammanslutningen baserat sig på.

En näringssammanslutning som inte är införd i handelsregistret upplöses när näringsverksamhet inte längre bedrivs tillsammans.

Gör så här när verksamheten i beskattningssammanslutningen upphör

Anmäl med nedläggningsanmälan Y5 att verksamheten i beskattningssammanslutningen upphört. Skriv i punkten Tilläggsuppgifter på blanketten att verksamheten i beskattningssammanslutningen uppgör och bifoga en handling (t.ex. ett köpebrev) av vilken ändringen framgår. Anmäl med samma blankett också att momsskyldigheten, förskottsuppbördsregistreringen eller arbetsgivarregistreringen upphör.

I MinSkatt kan du anmäla att beskattningssammanslutningen upphör endast om du samtidigt anmäler att momsskyldigheten, förskottsuppbördsregistreringen eller arbetsgivarregistreringen upphör. Bifoga en handling i vilken du anger att beskattningssammanslutningen upphör och en handling av vilken ändringen framgår.

Ingen beskattningssammanslutning bildas av makar

I princip bildas ingen beskattningssammanslutning av verksamhet som makar bedriver tillsammans. Alltså om du bedriver exempelvis jord- eller skogsbruk med din maka eller make är det inte fråga om en beskattningssammanslutning.

Läs mer om definitionen av makar i beskattningen.

Makarna kan kräva att en momssammanslutning bildas för gemensam momspliktig verksamhet om båda makarna har både självständig och gemensam momspliktig verksamhet. Då ska de lämna etableringsanmälan Y2 om den gemensamma verksamheten. Läs mer om momssammanslutningar.

En beskattningssammanslutning bildas av den verksamhet som makar bedriver tillsammans också om den andra av makarna är begränsat skattskyldig (utländsk person) eller om båda makarna är begränsat skattskyldiga.

Om makarna har flyttat isär permanent för att avsluta sitt gemensamma liv betraktas de inte längre som makar under det skatteår då de har flyttat isär. Då kan det bildas en beskattningssammanslutning av den gemensamt bedrivna verksamheten.

Änkan eller änklingen och dödsboet som delägare i en beskattningssammanslutning

Beskattningen för dödsåret går till på samma sätt som om personen hade varit vid liv ända fram till utgången av året. Bestämmelserna om makar tillämpas ännu i beskattningen för dödsåret, men inte längre därefter.

Dödsboets skogsbruk

Skatteförvaltningen bildar en skogssammanslutning av änkan eller änklingen och dödsboet efter dödsåret om de tillsammans äger skog och ännu inte har lämnat en etableringsanmälan om en beskattningssammanslutning. Vi meddelar beskattningssammanslutningen om att en sammanslutning har bildats och om skatteansvaren för varje delägare i sammanslutningen. I en skogssammanslutning kan det endast finnas skog som ägs i lika stora ägarandelar.

Om skogsfastigheten i arvskiftet delas i kvotdelar till flera arvingar fortsätter verksamheten antingen i den tidigare skogssammanslutningen eller i en ny skogssammanslutning.

 • Verksamheten kan fortsätta i den tidigare skogssammanslutningen och med dess FO-nummer, om en andel av den gemensamt ägda skogsfastigheten blir i änkans eller änklingens ägo efter arvskiftet. Om dödsboet har skiftats (delats) meddelar vi de nya delägarna i skogssammanslutningen om deras skatteansvar.
 • Om änkan eller änklingen inte får någon andel av den gemensamma skogsfastigheten bildas det en ny skogssammanslutning mellan arvtagarna. Då får sammanslutningen ett nytt FO-nummer.

Dödsboets jordbruk

Jordbruk som idkas tillsammans beskattas i regel i dödsboets beskattning efter dödsåret.

En jordbrukssammanslutning bildas inte om gårdsbruksenheten antingen ägdes i sin helhet av den avlidna eller gemensamt av makarna. Om det gemensamt utövade jordbruket dock omfattar förmögenhet som änkan eller änklingen äger ensam, till exempel åkrar, bildar verksamheten en jordbrukssammanslutning mellan änkan eller änklingen och dödsboet efter dödsåret.

Om jordbruksenheten i arvskiftet delas i kvotdelar till flera arvingar bildas antingen en skogs- eller jordbrukssammanslutning av det gemensamt ägda gårdsbruket.

Läs mer: Dödsbo som idkar jord- eller skogsbruk

Beskattningen av beskattningssammanslutningar

Mer information om beskattningen av beskattningssammanslutningar får du på sidorna för olika sammanslutningar:

Sidan har senast uppdaterats 17.7.2024