Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Placeringsfondandelar

En placeringsfond baserar sig på att fondbolaget av investerare samlar in pengar som det placerar i olika objekt, såsom aktier. Dessa objekt skapar alltså tillsammans placeringsfonden. Placeringsfonden indelas i fondandelar som är lika stora i förhållande till varandra. Du kan köpa andelar med ett valfritt belopp.

Hur beskattas placeringsfondandelar?

Du betalar skatt på de inkomster som du har fått från fondandelar enligt skattesatsen för kapitalinkomster.

Det finns två olika slag av fondandelar:

  • avkastningsandelar
  • tillväxtandelar.

På den avkastning som betalats på din avkastningsandel ska du betala skatt varje år. I praktiken går skattebetalningen till så att fondbolaget verkställer förskottsinnehållningen på 30 % på avkastningen i samband med utbetalningen och betalar den till Skatteförvaltningen.

På en tillväxtandel betalar du däremot skatt först i samband med försäljningen av fondandelen. I annat fall stannar den som kapital i fonden.

Du kan byta avkastningsandelar till tillväxtandelar och tvärtom skattefritt. Det lyckas dock endast inom samma placeringsfond. Om du vill byta din fondandel till en fondandel i en annan fond betraktas det som försäljning av andelen och då måste du betala kapitalinkomstskatt på en eventuell försäljningsvinst.

Utred försäljningsvinsten och försäljningsförlusten genom att beräkna

När du säljer din andel i en placeringsfond leder det i regel till vinst eller förlust. Beloppet får du reda på genom att från försäljningspriset dra av

inköpspriset på dem

utgifterna för förvärvande av vinsten, såsom förmedlingsarvode och leveransavgift.

Om du har fått andelarna i placeringsfonden i gåva eller arv kan du från försäljningspriset dra av det beskattningsvärde som använts vid gåvobeskattningen eller arvsbeskattningen.

Alternativt kan du dra av den presumtiva anskaffningsutgiften från försäljningspriset på andelarna:

  • Om du har ägt fondandelen under 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av försäljningspriset.
  • Om du har ägt fondandelen i minst 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 40 % av försäljningspriset. 

Observera att om du använder den presumtiva anskaffningsutgiften får du inte längre dra av inköpspriset och utgiften för vinstens förvärvande från försäljningspriset på fondandelarna.

Det är alltså fråga om två olika alternativ:
- antingen inköpspriset + utgiften för vinstens förvärvande (eller beskattningsvärdet på arvs- eller gåvobeskattningen)
- eller den presumtiva anskaffningsutgiften.

Läs mer om att beräkna en vinst och förlust i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4 Beräkning av överlåtelsevinst och -förlust.

Läs mer om den presumtiva anskaffningsutgiften i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 4.2.2 Presumtiv anskaffningsutgift och ägartid.

På en vinst betalar du skatt och för en förlust får du avdrag

Om du får vinst på försäljningen av fondandelar utgör vinsten kapitalinkomst för dig. Du ska alltså betala kapitalinkomstskatt på den.

Så här betalar du skatt på försäljningsvinsten av fondandelar

Om försäljningen av fondandelar leder till förlust avdras förlusten av alla dina kapitalinkomster. Om du inte alls har kapitalinkomster eller om dina kapitalinkomster är mindre än de försäljningsförluster som ska dras av, kan avdraget göras under de följande 5 åren. Försäljningsförluster som har uppkommit före 2016 dras dock endast av från dina försäljningsvinster och inte från alla dina kapitalinkomster.

FIFO-principen tillämpas ofta på försäljningen av andelar

På försäljningen av andelar i placeringsfonder tillämpas i regel FIFO-principen (First In – First Out, Först in - först ut). I dessa fall avdras från försäljningspriset på varje rat inköpspriset på alla andelar som hör till raten i den ordning som du har skaffat andelarna.

Det är dock möjligt att avvika från FIFO-principen då det gäller fondandelar. Fondbolaget ska föra fondandelsregister över alla fondandelarna och i registret införa ordningsnumret på andelsbeviset eller fondandelsteckningen. Du kan be fondbolaget lösa in de fondandelar som avses i ett visst andelsbevis eller som du skaffat med ett visst ordningsnummer.

Skatten på en vinstandel av ett utländskt placeringsfond avräknas i Finland

Om du har placerat i en utländsk fond kan staten i fråga ta ut skatt av dig för den vinstandel som utbetalas av avkastningsandelarna i fonden. I allmänhet är orsaken till detta att vinstandelen jämställs med dividendinkomst i landet i fråga. I dessa fall avräknas skatten dig i den finländska beskattningen.

Läs mer om avräkning av skatt i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkten 2.4.3 Gottgörelse för källskatt.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera att uppgifterna om inkomsterna av försäljningen av fondandelar och avkastningsandelar visas rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Ange de uppgifter som saknas och korrigera felaktiga uppgifter.

Om du har sålt andelar i placeringsfonder eller andra värdepapper via en utländsk distansmäklare ska du också ange vinster och förluster av dessa köp.

Så här lämnar du uppgifter om dina fondandelar till Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2021