Placeringsfondsandelar

Den årliga avkastningen på en placeringsfondsandel beskattas som kapitalinkomst. Också försäljningsvinster på andelarna utgör kapitalinkomst.

Skatteprocenten för kapitalinkomster är 30. På kapitalinkomster som överstiger 30 000 euro ska man betala 34 % i skatt.

Vad är en placeringsfondsandel?

En placeringsfond indelas i sinsemellan lika stora fondandelar. Du kan köpa andelar till det belopp som du själv önskar. Fondandelarna utgör antingen avkastnings- eller tillväxtandelar.

Avkastningsandelen beskattas årligen. Tillväxtandelen i sin tur läggs till fondkapitalet och beskattas i samband med en försäljning. Byte av avkastningsandelar till tillväxtandelar och vice versa i samma placeringsfond är skattefritt. Däremot jämställs ett byte av en fondandel till en fondandel i en annan fond med försäljning av en andel.

Försäljningen skapar en försäljningsvinst eller -förlust

Beloppet av försäljningsvinsten eller -förlusten beräknas genom att dra av inköpspriset (anskaffningspriset) från försäljningspriset. Kostnader för vinstens förvärvande, till exempel förmedlingsarvoden och expeditionsavgifter, kan också dras av från försäljningspriset. Förändringar i realvärdet påverkar inte beräkningen av vinsten eller förlusten, utan i detta sammanhang används alltid det nominella värdet som försäljningspris och anskaffningspris.

Försäljningsvinsten på fondandelarna utgör kapitalinkomst. Om en försäljning resulterar i en förlust, avdras förlusten från alla kapitalinkomster. Försäljningsförluster som har uppkommit före 2016 avdras endast från försäljningsvinsten, inte från alla kapitalinkomster.

Hur fastställs anskaffningspriset?

Anskaffningspriset på en fondandel är i allmänhet andelens inköpspris. I fondsparande är det vanligt att fondandelar i samma placeringsfond förvärvas steg för steg, till exempel månatligen. När fondandelarna säljs, beräknas försäljningsvinsten separat för varje parti.

På överlåtelsen av likadana fondandelar tillämpas ändå FiFo-principen, d.v.s. från försäljningspriset för vart och ett parti avdras andelarnas inköpspris i den ordning som andelarna förvärvats, om inte den skattskyldige visar annat. Ett fondbolag ska föra ett fondandelsregister över placeringsfondandelarna. I detta ska antecknas ordningsnumren för andelsbevisen som getts för fondandelen eller teckningarna av fondandelar. Man kan be fondbolaget lösa in identifierade fondandelar som andelsbeviset avser eller som förvärvats med ett visst ordningsnummer och på detta sätt avvika från FiFo-principen. Om den skattskyldige inte har identifierat fondandelar av samma slag som överlåts ska FiFo-principen tillämpas. Om fondandelarna har anslutits till värdeandelssystemet kan de dock inte identifieras på motsvarande sätt.

Verkligt anskaffningspris eller presumtiv anskaffningsutgift?

I stället för inköpspris och kostnader för vinstens förvärvande kan den så kallade presumtiva anskaffningsutgiften dras av från försäljningspriset. Den presumtiva anskaffningsutgiften utgör alltid minst 20 procent av försäljningspriset. Om du har ägt andelen i mer än tio år, kan 40 procent dras av från försäljningspriset. Utöver den presumtiva anskaffningsutgiften får inte längre det verkliga inköpspriset och kostnaderna dras av, utan den presumtiva anskaffningsutgiften är ett alternativ till avdrag av dessa.

Läs mer i den detaljerade anvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper.