Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Beskattningen av överskott från andelslag

Till exempel vinstutdelning som tidigare fåtts som ränta på andelskapitalet av ett andelslag är överskott. Reglerna för beskattning av överskott tillämpas i regel också då medel delats ut från ett andelslags fond för inbetalt fritt eget kapital.

I detta meddelande behandlas beskattning av överskott från andelslag då mottagaren är

 • en privatperson eller ett dödsbo
 • en delägare i en näringssammanslutning
 • en rörelseidkare eller en yrkesutövare
 • en jordbruksidkare
 • en delägare i en jordbrukssammanslutning (om andelarna är en integrerad del av jordbruket).

Överskott som fås av andra än ovan nämnda grupper behandlas inte i detta meddelande.

Vad är överskott?

Till exempel vinstutdelning som tidigare fåtts som ränta på andelskapitalet av ett andelslag är överskott. Reglerna för beskattning av överskott tillämpas i regel också då medel delats ut från ett andelslags fond för inbetalt fritt eget kapital. Reglerna om beskattning av överskott tillämpas också på vinstandelar och ränta som utbetalas på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder hos inhemska sparbanker samt på ränta på garantikapital som utbetalats av ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar.

Överskott från utländska andelslag beskattas på samma sätt som överskott från finländska andelslag, så länge som det utländska andelslaget uppfyller de förutsättningar som fastställs i lagen. Om kriterierna inte uppfylls, är överskott eller vinstutdelning från ett utländskt andelslag i sin helhet skattepliktig inkomst.

I vissa situationer tillämpas bestämmelserna om dividendinkomst på överskott; sådana situationer utgörs av till exempel förtäckta dividender och dividender som grundar sig på arbetsinsatsen. I vissa fall beskattas överskott (kapitalåterbäring) däremot som en överlåtelse.

Överskott från offentligt noterade andelslag

Ett andelslag är offentligt noterat om dess andelar eller aktier är föremål för handel i en värdepappersbörs. För närvarande finns det inga offentligt noterade andelslag i Finland.  

Av överskott som delats ut från ett offentligt noterat andelslag är 85 % skattepliktig kapitalinkomst och 15 % skattefri inkomst, om mottagaren är en privatperson eller ett dödsbo.

Om överskottet är inkomst som hör till förvärvskällan inom näringsverksamhet eller jordbruk hos mottagaren, är 85 % skattepliktig närings- eller jordbruksinkomst och 15 % skattefri inkomst.

Överskott som fåtts från andra än offentligt noterade andelslag

Beskattningen av överskott från andelslag beror på till vilken förvärvskälla andelarna i andelslaget hänför sig till hos mottagaren av överskottet. I vissa situationer påverkar också antalet medlemmar i andelslaget beskattningen av överskott.

Överskott från andra än offentligt noterade andelslag beskattas lindrigare upp till ett sammanlagt belopp på 5 000 euro: av överskottet är 25 % skattepliktig inkomst och 75 % skattefri inkomst. Denna lindring på 5 000 euro är kundspecifik och beviljas enbart en gång per år. Om en skattskyldig har överskott som hör till olika förvärvskällor, används lindringen för dessa i följande ordning:

 1. överskott från personlig förvärvskälla
 2. överskott från förvärvskälla inom jordbruk 
 3. överskott från förvärvskälla inom näringsverksamhet.

Avdragsgill överskottsåterbäring till ett andelslag är alltid skattepliktig inkomst i sin helhet för mottagaren av överskottet, då återbäringen hör till näringsverksamhet eller jordbruk.

Personlig förvärvskälla och överskott (ISkL)

Om mottagaren är en privatperson eller ett dödsbo, är 25 % procent av överskott som fåtts av andra än offentligt noterade andelslag skattepliktig kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst upp till ett årligt sammanlagt belopp på 5 000 euro. Överskrider överskotten 5 000 euro är 85 % av den överstigande delen skattepliktig kapitalinkomst och 15 % skattefri inkomst.

Överskott som en privatperson eller ett dödsbo fått från ett annat än ett offentligt noterat andelslag med färre än 500 medlemmar beskattas på samma sätt som överskott från ett andelslag med minst 500 medlemmar upp till det belopp som motsvarar en beräknad årlig avkastning på 8 % av det belopp som upptagits på andelslagets eget kapital av den skattskyldiges andelar.

Det belopp som upptagits på andelslagets eget kapital är ofta det samma som den insats som betalats för andelarna. När det överskott som fåtts från ett andelslag med färre än 500 medlemmar överstiger en årlig avkastning på 8 %, är 75 % av det överstigande beloppet skattepliktig förvärvsinkomst och 25 % skattefri inkomst. Lindringen upp till 5 000 euro gäller inte för överskott som beskattas som förvärvsinkomst.

Förvärvskällor inom näringsverksamhet och jordbruk och överskott (NärSkL och GårdsSkL)

Av överskott som hör till näringsverksamhet eller jordbruk är 25 % skattepliktig inkomst och 75 % skattefri inkomst upp till 5 000 euro. Av det överskott som överskrider denna gräns är 75 % skattepliktig inkomst och 25 % skattefri inkomst. Den skattefria delen dras av innan indelningen i förvärvs- och kapitalinkomst utifrån företagets nettoförmögenhet. Om företagsverksamhet bedrivs tillsammans med en make/maka, används den återstående lindringen för den make/maka som deltar i företagsverksamheten i beskattningen av företaget.

Om andelarna i andelslaget hör till förvärvskällan inom näringsverksamhet eller jordbruk hos näringssammanslutningen, ingår de överskott som sammanslutningen fått i de inkomstandelar som delas ut till delägarna och Skatteförvaltningen drar av den skattefria delen av delägarens inkomstandel. Skatteförvaltningen beaktar också den delägarspecifika lindringen på 5 000 euro. Om en delägares inkomstandel inte är tillräcklig för att dra av den skattefria delen, lämnar en outnyttjad skattefri del hos delägaren. Skatteförvaltningen drar av den skattefria delen under följande 10 år från inkomstandelar som delägaren får från samma sammanslutning och från samma förvärvskälla.

Överskott för jordbrukssammanslutningar

En jordbrukssammanslutning kan inte äga något själv och följaktligen äger delägarna alltid andelarna i andelslaget själva. Andelarna kan dock vara en integrerad del av jordbrukssammanslutningens jordbruksverksamhet. I så fall räknas också andelarna in i jordbrukssammanslutningens tillgångar och överskott från dessa hör till jordbrukssammanslutningens inkomst. Det sammanlagda beloppet på de återstående skattefria delarna av delägarnas överskott dras av från den inkomst för jordbrukssammanslutningen vilken är föremål för delning. När detta görs ska man beakta den lagenliga lindringsordningen separat för varje delägare.

Utdelning av medel från fonder för fritt inbetalt eget kapital

Reglerna om beskattning av överskott tillämpas i princip också på utdelning av medel från ett andelslags fond för fritt inbetalt eget kapital. Sådan utdelning av medel behandlas dock i beskattningen som en överlåtelse då alla nedan nämnda förutsättningar uppfylls:

 • de medel som utbetalas har sitt ursprung i en kapitalplacering
 • kapitalplaceringen återbetalas till den person som gjort kapitalplaceringen 
 • det har förflutit högst 10 år sedan kapitalplaceringen gjordes.

I så fall görs ett avdrag av anskaffningsutgiften för placeringen från den mottagna kapitalåterbäringen. Den anskaffningsutgift som dras av kan dock inte överstiga beloppet på det kapital som återbetalas.

Skattefria överskott och förmåner

Överskottsåterbäring som en privatperson får från ett andelslag enligt hans eller hennes inköp är skattefri till den del som det överskott som återbärs bildats av levnadskostnadsrelaterade inköp av mottagaren. Också sedvanliga bonusar och kundkrediteringar, vilka konsumentkunder fått utifrån sina inköp, är skattefri inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 30.12.2019