Ange uppgifterna om dina placeringar

Kontrollera och ange vid behov uppgifterna om dina placeringar till Skatteförvaltningen

En del av uppgifterna om dina placeringar kan finnas automatiskt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I detta fall räcker det med att du kontrollerar uppgifterna.

Kontrollera och ange vid behov uppgifterna om alla inkomster och förluster av dina placeringar både från Finland och utlandet. Sköt om att Skatteförvaltningen har korrekta uppgifter om

  • försäljningsvinsten och försäljningsförlusten av aktier och andelar i placeringsfonder
  • dividendinkomster
  • avkastningen av andelar i placeringsfonder
  • avkastningen av ett aktiesparkonto (avkastningen av aktiesparkontot visas först nästa vår i skattedeklarationen för 2020).

Om du har sålt aktier eller andra värdepapper via en utländsk så kallad distansmäklare ska du också ange vinster och förluster av dessa köp. Skatteförvaltningen får också uppgifter om värdepappershandel i utlandet och övervakar att dessa uppgifter anges i beskattningen.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera att uppgifterna är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Ange de uppgifter som saknas eller korrigera felaktiga uppgifter om dina placeringar antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Ange uppgifterna senast på den utsatta dagen som finns i din skattedeklaration.

Ange uppgifterna om dina placeringar i MinSkatt

Så här deklarerar du överlåtelse av värdepapper i MinSkatt

Om du lämnar uppgifter om dina placeringar på en pappersblankett ska du alltid använda rätt blankett:

  • Deklarera alla de vinster och förluster av försäljningen av värdepapper som du fått från Finland och utlandet på blankett 9A (Överlåtelsevinster och -förluster från värdepapper). På blanketten deklareras också överlåtelser som gjorts via utländska distansmäklare (deklarera andra kapitalinkomster som du fått via en distansmäklare på blankett 16B).
  • Deklarera de dividender och avkastningsandelar av placeringsfonder som du fått från Finland på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem).
  • Deklarera de dividender och vinstandelar av placeringsfonder som du fått från utlandet och den skatt som du eventuellt betalat till utlandet på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Kom ihåg att lämna pappersblanketterna i tid till Skatteförvaltningen. Observera att blanketterna ska vara framme senast på den dag som antecknats i din skattedeklaration. Anvisnigar om du deklarerar på papper

Även skattefria försäljningsvinster ska deklareras till Skatteförvaltningen

Kontrollera i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen att också aktieförsäljningar som understiger 1 000 euro visas på skattedeklarationen. Komplettera uppgifterna vid behov.  Försäljningsvinsterna är skattefria om det sammanlagda värdet på de aktier som du har sålt under kalenderåret är högst 1 000 euro.

Läs mer om skattefria försäljningsvinster i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 3.2 Små överlåtelser.

Spara handlingarna

Kom ihåg att du ska bevara de uppgifter som behövs för att räkna ut beloppet av vinster och förluster av försäljningen av dina värdepapper ännu i 6 år efter beskattningsårets utgång.

Om du för att placera utnyttjar ett värdeandelskonto, det vill säga en elektronisk aktieportfölj, räcker det med att du bevarar de kontoutdrag som hänför sig till kontot. Om du har andelar i en placeringsfond ska du bevara de rapporter som du har fått från fondbolaget.

Spara handlingarna antingen på papper eller i elektronisk form. Elektroniska handlingar ska du vid behov ha möjlighet att skriva ut på papper.

Läs mer om anteckningsskyldigheten i den detaljerade skatteanvisningen Den skattskyldiges deklarationsskyldighet i punkt 5 Anteckningar.

När du får dividend i form av aktier ska du betala 1,6 % av aktiernas värde i överlåtelseskatt. Eftersom Sampo har betalat överlåtelseskatten istället för dig i samband med dividendutbetalningen, är beloppet av överlåtelseskatten skattepliktig dividendinkomst för dig. Överlåtelseskattens andel syns inte nödvändigtvis i den dividendspecifikation som du fått av banken, men den finns antecknad i din skattedeklaration som dividendinkomst.

När du får dividend i form av aktier ska du betala 1,6 % av aktiernas värde i överlåtelseskatt. Beloppet av överlåtelseskatt är skattepliktig kapitalinkomst för dig eftersom Fiskars har betalat den överlåtelseskatt som hänför sig till överlåtelsen av aktierna istället för dig. Överlåtelseskattens andel syns inte nödvändigtvis i den specifikation som du fått av banken, men den finns antecknad i din skattedeklaration under Övriga kapitalinkomster.