Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Kontrollera och ange uppgifterna vid behov

En del av uppgifterna om dina placeringar kan finnas automatiskt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. I detta fall räcker det med att du kontrollerar uppgifterna.

Kontrollera och ange vid behov uppgifterna om avkastningar och förluster av alla dina placeringar både i Finland och i utlandet. Sköt om att Skatteförvaltningen har korrekta uppgifter om

  • försäljningsvinsten och försäljningsförlusten av aktier och andelar i placeringsfonder
  • dividendinkomster
  • avkastningen av andelar i placeringsfonder
  • avkastningen av ett aktiesparkonto om du lyft medel från aktiesparkontot.

Om du har sålt aktier eller andra värdepapper via en utländsk så kallad distansmäklare ska du också ange vinster och förluster av dessa köp. Skatteförvaltningen får också uppgifter om värdepappershandel i utlandet och övervakar att dessa uppgifter anges i beskattningen.

Kontrollera skattedeklarationen och komplettera den vid behov

Kontrollera att uppgifterna är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Ange de uppgifter som saknas eller korrigera felaktiga uppgifter om dina placeringar antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Ange uppgifterna senast på den utsatta dagen som finns i din skattedeklaration.

Ange uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du överlåtelse av värdepapper i MinSkatt

Om du lämnar uppgifter om dina placeringar på en pappersblankett ska du alltid använda rätt blankett:

  • Deklarera alla de vinster och förluster av försäljningen av värdepapper som du fått från Finland och utlandet på blankett 9A (Överlåtelsevinster och -förluster från värdepapper). På blanketten deklareras också överlåtelser som gjorts via utländska distansmäklare (deklarera andra kapitalinkomster som du fått via en utländsk distansmäklare på blankett 16B).
  • Deklarera de dividender och avkastningsandelar av placeringsfonder som du fått från Finland på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem).
  • Deklarera de dividender och vinstandelar av placeringsfonder som du fått från utlandet och den skatt som du eventuellt betalat till utlandet på blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Kom ihåg att lämna pappersblanketterna i tid till Skatteförvaltningen. Observera att blanketterna ska vara framme senast på den dag som antecknats i din skattedeklaration. Anvisnigar om du deklarerar på papper

Även skattefria försäljningsvinster ska deklareras till Skatteförvaltningen

Kontrollera i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen att också aktieförsäljningar som understiger 1 000 euro visas på skattedeklarationen. Komplettera uppgifterna vid behov.  Försäljningsvinsterna är skattefria om det sammanlagda värdet på de aktier som du har sålt under kalenderåret är högst 1 000 euro.

Läs mer om skattefria försäljningsvinster i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av överlåtelse av värdepapper i punkt 3.2 Små överlåtelser.

Spara handlingarna

Kom ihåg att du ska bevara de uppgifter som behövs för att räkna ut beloppet av vinster och förluster av försäljningen av dina värdepapper ännu i 6 år från ingången av året efter utgången av skatteåret.

Om du för att placera utnyttjar ett värdeandelskonto, det vill säga en elektronisk aktieportfölj, räcker det med att du bevarar de kontoutdrag som hänför sig till kontot. Om du har andelar i en placeringsfond ska du bevara de rapporter som du har fått från fondbolaget.

Spara handlingarna antingen på papper eller i elektronisk form. Elektroniska handlingar ska du vid behov ha möjlighet att skriva ut på papper.

Läs mer om anteckningsskyldigheten i den detaljerade skatteanvisningen Den skattskyldiges deklarationsskyldighet i punkt 5 Anteckningar.

Vanliga frågor

Om du får vinst från ett prisdifferenskontrakt (CFD-kontrakt) beskattas vinsten som kapitalinkomst. Skattesatsen för kapitalinkomster är 30 % ända upp till 30 000 euro och för den överskridande andelen är skatten 34 %.

Förlust från prisdifferenskontrakt beaktas inte alls i beskattningen – varken som överlåtelseförlust eller som avdragbara kostnader.

Observera att varje transaktion behandlas självständigt vid beskattningen av prisdifferenskontrakt. Vinstbringande försäljningar beskattas alltså som kapitalinkomst medan förlustbringande försäljningar inte kan dras av från vinsterna. Om du bedriver handel med CFD-kontrakt kan du alltså gå miste om det kapital som du har investerat och ändå vara skattskyldig för dina vinstbringande försäljningar.

Deklarera inkomstrerna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Räkna ihop de vinster som du har fått från CFD-kontrakt och deklarera denna summa i din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt i punkten Utländska inkomster – Övriga utländska kapitalinkomster. Om du deklarerar på papper ska du använda blankett 16B (Utredning av utlandsinkomster, kapitalinkomster).

Däremot ska du inte deklarera förluster eller utgifter som anknyter till prisdifferenskontrakt i skattedeklarationen eftersom dessa inte kan dras av från vinsterna.

Skatteförvaltningen får information om inkomster som fåtts från utlandet och övervakar hur de deklareras i beskattningen.

Läs mer om beskattningen av derivat

Läs mer om automatiskt utbyte av uppgifter

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024