Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Automatiskt utbyte av uppgifter

I enlighet med sina internationella förpliktelser utbyter Finland automatiskt beskattningsuppgifter om personer och företag med andra länder. Finland förpliktas av bl.a. OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS, EU:s direktivförändring DAC2 och FATCA-avtalet med Förenta staterna. Skatteförvaltningen utnyttjar uppgifterna i skattekontrollen.

Runt om i världen har finansiella institut förbundit sig att till sina länders skattemyndigheter anmäla uppgifter om utländska personers och företags inkomster och tillgångar.

Enligt lagen ska finländska finansinstitut, såsom kreditinstitut, banker, försäkringsbolag, värdepappersföretag och fondbolag, identifiera den skatterättsliga hemviststaten för sina kunder och lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster i sin årsanmälan till Skatteförvaltningen. På begäran ska kunderna dessutom lämna tilläggsuppgifter om sig själva till det finansiella institutet så att kundens skatterättsliga hemviststat kan fastställas.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar dessa uppgifter till de länder med vilka det finns ett avtal eller någon annan förpliktelse om detta. På motsvarande sätt får Finland från andra länder uppgifter som gäller tillgångar utomlands och som påverkar beskattningen av personer bosatta i Finland.

Utbytet av uppgifter effektiverar skattekontrollen och gör det svårare att kringgå skatt.

Uppgifter från över hundra länder

Som grund för det ökade automatiska utbytet av uppgifter stater emellan ligger rapporteringsstandarden CRS som OECD har utvecklat. Denna ska realiseras i EU genom ett EU-direktiv (den s.k. direktivförändringen DAC2). Över hundra länder är förpliktade av CRS-avtalet. Finland har dessutom ett avtal om automatiskt utbyte av uppgifter med Förenta staterna. 

Finland har idkat automatiskt utbyte av uppgifter redan länge. Mest har Finland erfarenhet av automatiskt utbyte av uppgifter med de övriga nordiska länderna.

Var och en ska fortfarande ange sina utländska inkomster i skattedeklarationen

Tack vare ökningen av det internationella utbytet av uppgifter får Skatteförvaltningen mera uppgifter än tidigare om utländska finansiella instituts finländska kunder och om till exempel utländska aktiebolag och truster som finländare kontrollerar. 

Tack vare CRS-avtalet fås uppgifter om bland annat: 

  • dividender 
  • räntor 
  • försäljningsinkomster
  • inkomster från försäkringar
  • tillgångar, t.ex. bankkontons saldon.

Trots det omfattande utbytet av uppgifter ska alla som är skattskyldiga i Finland deklarera sina utländska inkomster i skattedeklarationen. Det här beror på att största delen av uppgifterna från internationellt informationsutbyte kommer till Finland först efter att skattedeklarationerna har skickats ut.

Om Skatteförvaltningen får veta att en kund har utländska inkomster som inverkar på beskattningen, kan Skatteförvaltningen begära mera information om detta även efter att beskattningen har slutförts. Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen till kundens nackdel om denne har låtit bli att deklarera inkomster. Om man låter bli att deklarera inkomster kan det även leda till åtal för brott.

 

Ytterligare information: 

Sidan har senast uppdaterats 3.4.2017