Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Cashback-återbäringar som hänför sig till virtuella valutor

När du köper varor eller tjänster med ett debit betalkort som är anslutet till ditt konto för virtuell valuta får du återbäring i form av virtuell valuta för användningen av kortet. Denna återbäring utgör skattepliktig kapitalinkomst för dig enligt det gängse värdet vid mottagningstidpunkten.

Beskattningen av återbäringen på användningen av ett cashback-kort avviker från andra belöningssystem för stamkunder, såsom bonus- och poängsystem som butikskedjor eller banker erbjuder. Det beror på flera olika orsaker:

  • Procentandelen av den återbäring på användningen av cashback-kortet baserar sig i regel på hur mycket virtuell valuta du förvarar i tjänsten i fråga. Medan däremot exempelvis den förmånsprocent som dagligvarubutiker ger i form av bonus baserar sig på den totala summan av inköpen.
  • Återbäring på cashback-kortet används inte exempelvis till serviceavgifter utan du får nya tillgångar av tillhandahållaren av den virtuella valutan, i form av virtuell valuta. Du kan använda den tillgång du fått hur du vill, det vill säga utan begränsningar (jmf. med bonus inom en bankgrupp som inte kan fås som pengar utan de kan användas till att betala för sådana bank- och försäkringstjänster som bankgruppen fastställt).

Beskattningen av cashback-återbäringen utgör dock ett undantag. Återbäringen är skattefri om du inte behöver ha virtuell valuta på förvaringskontot i tjänsten i fråga för att få cashback-återbäring. Om till exempel den tjänst som tillhandahåller den virtuella valutan beviljar alla sina användare en minimikreditering (t.ex. 1 % på köp med kortet) är denna kreditering skattefri inkomst.

Så här anger du skattepliktiga återbäringar i beskattningen

När återbäringarna för användningen av ett cashback-kort utgör skattepliktig inkomst ska du ange dem på din förhandsifyllda skattedeklaration i punkten Övriga kapitalinkomster.

Om du säljer eller använder virtuell valuta senare kan du vid beskattningen av överlåtelsevinsten som anskaffningspris använda det gängse värde som du i beskattningen angett på den virtuella valutan.

Exempel: Mats har 100 stycken av den virtuella valutan A i förvaring i växeltjänsten för den virtuella valutan. Det berättigar till cashbacknivån 5 % när Mats använder betalkortet till att köpa något.

Mats använder kortet för att betala 5 000 euro för ett inköp och som cashback-återbäring får han 5 virtuella valutor A vilkas totala värde är 250 euro. För Mats har det uppkommit 250 euro i inkomst som han ska deklarera som övrig kapitalinkomst. När Mats senare säljer eller använder 5 virtuella valutor A ska han som anskaffningspris ange 250 euro i beskattningen av överlåtelsevinst.

När återbäringarna på användningen av cashback-kortet utgör skattefri inkomst behöver du inte ange dem på din förhandsifyllda skattedeklaration.

Om du säljer eller använder denna virtuella valuta senare är anskaffningspriset på den virtuella valutan 0 euro vid beskattningen av överlåtelsevinsten. Privatpersoner och dödsbon kan vid beskattningen av överlåtelsevinsten dock använda en så kallad presumtiv anskaffningsutgift som enligt ägartiden för den virtuella valutan är antingen 20 eller 40 procent av överlåtelsepriset.

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2022