Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Begäran om omprövning av överlåtelsebeskattningen

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företag och organisationer. 

Du kan söka ändring i Skatteförvaltningens beslut om överlåtelseskatt. Till dessa beslut hör beslut om påförande av överlåtelseskatt samt beslut som gäller ansökningar om återbäring av överlåtelseskatt.

Man söker ändring i ett beslut om förhandsavgörande som gäller överlåtelseskatt på ett annat sätt. Läs mer om ändringssökande som gäller förhandsavgöranden.

Anvisningar för begäran om omprövning

1

När kan jag begära omprövning?

Du kan lämna en omprövningsbegäran senast inom 3 år från ingången av det kalenderår som följer efter skatteåret. Med skatteår avses det kalenderår under vilket du har skaffat en fastighet, ett värdepapper eller annan egendom eller din skattskyldighet på annat sätt har börjat.

Om du får ett beslut om överlåtelseskatt alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du alltid söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet.

Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag är den utsatta dagen följande vardag. Omprövningsbegäran ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast kl. 16.15 på den utsatta dagen.

Den sista dagen att begära omprövning enligt skatteåret
Det år då du skaffade egendom Begäran om omprövning ska vara framme senast
2021  31.12.2024
2022  31.12.2025
2023  31.12.2026

Exempel: Janne köpte en bostad 1.2.2023. I samband med köpet deklarerade och betalade han för mycket överlåtelseskatt som han sedan lämnade en återbäringsansökan om. Janne fick ett beslut på sin återbäringsansökan 1.6.2023. Han kan begära omprövning av det beslut som gäller återbäringsansökan till och med 31.12.2026.

2

Så här begär du omprövning

Du kan begära omprövning av överlåtelseskatt i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

  1. När du har loggat in i MinSkatt ska du välja fliken Skatteärenden.
  2. I punkten Omprövningsbegäranden ska du välja länken Alla omprövningsärenden.
  3. Välj länken Omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden (alla skatteslag).
  4. Välj det skatteslag som omprövningsbegäran gäller.
  5. Välj det beslut om överlåtelseskatt som du söker ändring i. Om det finns många beslut kan du söka dem enligt beslutsdagen.

Fyll i de punkter som gäller din egen situation och i vilka du söker ändring. I slutet av sidan kan du bifoga de handlingar som du åberopar. Skicka sedan din begäran om omprövning.

Om du inte kan sköta ärenden i MinSkatt: kan du begära omprövning på en pappersblankett eller en fritt formulerad ansökan.

3

När du har begärt omprövning

Betala överlåtelseskatten senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning. Vid behov kan du ansöka om betalningsarrangemang eller utsökningsförbud för skatten.

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din begäran om omprövning: Välj fliken Kontakt och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

När din omprövningsbegäran har behandlats får du ett beslut om det i MinSkatt och hem per post. I beslutet finns det uppgifter för betalning eller uppgifter om återbäring av överlåtelseskatt. Du kan kontrollera de uppskattade handläggningstiderna för ansökningar.

Mer information och anvisningar om omprövning

Skatten ska betalas senast på förfallodagen även om du har begärt omprövning av beskattningen. Det löper dröjsmålsränta på en obetalad skatt.

Ring Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 027 (Betalningsrörelse) för att få de anvisningar för betalning som du behöver. Du kan också kontrollera de uppgifter som du behöver för betalningen i MinSkatt: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Om du har svårigheter med att betala skatten på förfallodagen lönar det sig att ta reda på om du kan få ett betalningsarrangemang. Läs mer om att ansöka om betalningsarrangemang

Om din begäran om omprövning godkänns och du inte har andra skatteskulder återbärs den överbetalda skatten med ränta automatiskt till dig.

Avbrytande av verkställighet betyder att skatten inte skickas till utsökning medan omprövningsbegäran behandlas eller att en redan inledd utsökning avbryts. Du kan ansöka om avbrytande av verkställighet samtidigt med begäran om omprövning eller separat senare.

Om din avsikt är att betala skatten i sin helhet oavsett din omprövningsbegäran lönar det sig inte att ansöka om avbrytande av verkställighet.

Observera att om du ansöker om avbrytande av verkställighet

  • löper det dröjsmålsränta på skatten också under avbrottet, alltså från den ursprungliga förfallodagen fram till betalningsdagen
  • dina skatteåterbäringar kan inte användas till att betala kvarskatter
  • du kan inte få ett skatteskuldsintyg, det vill säga ett intyg över betalningen av skatter.

Utsökningen kan hindras antingen helt eller begränsat

Verkställigheten av skatt kan avbrytas på två olika sätt:

  • I sin helhet: Skatten skickas inte till utsökning och dina skatteåterbäringar eller betalningar till Skatteförvaltningen används inte till att betala skatten.
  • Begränsat: Dina skatteåterbäringar och andra inbetalningar kan användas till skatten, skatten kan skickas till utsökning, och också annan egendom kan utmätas. Utsökningsmyndigheten får dock inte sälja den utmätta egendomen innan ditt ärende har slutbehandlats.

Verkställigheten av skatten kan avbrytas i sin helhet, endast om skatten ännu inte har skickats till utsökning.

Om din omprövningsbegäran avslås, avslås också din begäran att avbryta verkställigheten. I en sådan situation kan den obetalade skatten skickas till utsökning. Utsökningsmyndigheten får visserligen inte sälja exempelvis fastigheter, aktier i bostadsaktiebolag och inte heller aktier i ömsesidiga fastighetsbolag under tiden som din begäran om omprövning behandlas.

Läs mer i den detaljerade skatteanvisningen: Avbrytande av verkställighet

Du kan återkalla en omprövningsbegäran antingen delvis eller helt. Välj i MinSkatt fliken Skatteärenden. Välj sedan i punkten Omprövningsbegäranden länken Återta omprövningsbegäran.

Också Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning efter att din beskattning har slutförts. Detta beror på att Skatteförvaltningen i efterhand kan få sådana uppgifter som påverkar din beskattning. Följden av en sådan rättelse för dig kan vara antingen skatteåterbäring eller mer skatt att betala. Skatteförvaltningen kan till exempel rätta inkomstbeskattningen, fastighetsbeskattningen, momsbeskattningen eller arbetsgivarprestationer på myndighetsinitiativ.

Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning inom samma utsatta tid som du själv kan lämna en omprövningsbegäran, det vill säga inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret.

En omprövningsbegäran kan dock alltid lämnas inom minst 60 dagar från att du tagit del av beslutet.

I vissa fall kan Skatteförvaltningen förlänga tiden för omprövning med 1 år och i mycket exceptionella situationer med 6 år.

De utsatta tiderna är olika också om behovet att ändra beskattningen beror på en straffprocess.

Om du är missnöjd med en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ kan du söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning.

Läs mer i de detaljerade skatteanvisningarna:

Ändring i ett beslut som meddelats med anledning av omprövningsbegäran kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Kontrollera den utsatta tiden och de anvisningar om hur man anför besvär som har bifogats till beslutet.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024