Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av betald överlåtelseskatt

Om överlåtelseskatt har betalats ogrundat eller till ett för stort belopp, returnerar Skatteförvaltningen den överbetalda skatten. Det minsta beloppet som återbärs är 10 euro.

Köpte du en bostad eller annan egendom den 12 oktober 2023 eller senare?

Lagen om överlåtelseskatt har ändrats den 1 januari 2024 och skatteprocenten på fastigheter, bostadsaktier och affärsaktier har sjunkit. De nya skatteprocenten tillämpas retroaktivt när du har undertecknat ett bindande köpebrev eller ett annat avtal den 12 oktober 2023 eller senare.

Om det är fråga om denna ändring av överlåtelseskatteprocenten behöver du inte ansöka om återbäring av överlåtelseskatten, utan vi rättar din överlåtelseskatt automatiskt.

I januari 2024 får du ett beslut om rättelsen av överlåtelseskatten per post eller i MinSkatt. Om du redan har betalat skatten ser du i beslutet det skattebelopp som återbärs till dig. Om du ännu inte har betalat skatten ser du i beslutet hur mycket den skatt som du ska betala sjunker.

Ansöker du om återbäring på överlåtelseskatt av någon annan orsak?

Vi kan återbära överlåtelseskatten av följande orsaker:

 • Du har betalat skatt utan grund.
 • Köpet har hävts eller priset nedsatts.
 • Villkoren för en första bostad har uppfyllts först efter att skatten har betalats.

I dessa situationer ska du separat ansöka om återbäring på överlåtelseskatt.

Exempel: Janne har köpt en tomt 2023 och betalar överlåtelseskatt i samband med köpet. På tomten byggs ett egnahemshus som är Jannes första bostad. Eftersom tomten har köpts före den 1 januari 2024 och övriga villkor för skattefriheten uppfylls får Janne befrielse från överlåtelseskatt för första bostad. När den första bostaden tas i bruk kan Janne ansöka om återbäring på den överlåtelseskatt som han har betalat för tomten. Om Janne hade köpt tomten först 2024 hade han behövt betala överlåtelseskatt för sin första bostad.

Använd ansökan om återbäring av överlåtelseskatt när du har fullgjort överlåtelseskatteprestationen. Med prestation menas att du har betalat samma belopp som du angett i överlåtelseskattedeklarationen och att du har fått ett intyg om överlåtelseskatten. Om det är fråga om någon annan situation ska du läsa anvisningarna på sidan Fel i deklarationen och betalningen.

Lämna ansökan skriftligen och kom ihåg bilagorna

Du kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt.

Lämna din ansökan i MinSkatt

Så här ansöker du om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt

Så här ansöker bolag om återbäring av överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt i MinSkatt

Man kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatt även på pappersblanketten 6017r (Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt)

Motivera i ansökan varför skatt ska återbäras. Bifoga alltid följande dokument till ansökan:

 • en kopia av överlåtelsehandlingen, till exempel ett köpebrev, ett bytesbrev, en avvittringshandling, en arvskifteshandling (vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne)
 • kvittot på den betalda skatten om du inte då du betalade använde det kundspecifika referensnumret för överlåtelseskatt
 • övriga redogörelser som behövs.

Om det är fråga om köp av en nybyggnad (aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag) ska du också bifoga en redogörelse för när äganderätten övergick till dig. Redogörelsen kan vara en kopia av det inflyttningsbrev som byggherren skickat eller ett kvitto på att den sista raten av köpesumman har betalats.

Om det är fråga om en fastighet ska du bifoga en kopia byggnadsmyndighetens protokoll över ibruktagande- eller slutsynen om den första bostaden är en nybyggnad.

Kom också ihåg fullmakten:

 • Om du agerar som ombud och ansöker om återbäring av överlåtelseskatt på en pappersblankett på någon annans vägnar, ska du till ansökan bifoga en kopia av den undertecknade fullmakten. Advokater och offentliga rättsbiträden behöver inte fullmakt. Om du sköter ärenden på någon annans vägnar i MinSkatt behöver du en Suomi.fi-fullmakt. 
 • Om den sökande är någon annan än den vars referensnummer för överlåtelseskatt använts vid betalningen av skatten eller vars personbeteckning eller FO-nummer angetts i meddelandefältet (betalats före november 2019), ska fullmakt bifogas.

Om du ansöker på papper, ska du skicka ansökan med bilagor till adressen på blanketten eller lämna den på någon skattebyrå.

När ska en ansökan göras?

Tidsfristerna för att lämna en ansökan om återbäring på överlåtelseskatt ändrades den 1 januari 2017. Tidsfristen bestäms utgående från om köpet eller överlåtelsen har skett före eller efter den 1 januari 2017.

Ansökan ska lämnas inom 1 år

 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylls först efter att skatten har betalats ska ansökan om återbäring lämnas inom 1 år efter att villkoren uppfylldes. Obs! Du kan få befrielse från överlåtelseskatt för första bostad om du har köpt bostaden eller den tomt eller mark som du skaffat för den första bostaden före den 1 januari 2024.
  Exempel: Anna har köpt en tomt den 1 juni 2023. Huset som skaffats som första bostad blir färdigt i februari 2024 och Anna börjar använda huset med sin familj som stadigvarande bostad den 2 mars 2024. En återbäringsansökan om överlåtelseskatten på tomten ska lämnas senast den 2 mars 2025.

Ansökan ska lämnas inom 3 år

 • Om överlåtelseskatt har betalats till ett för stort belopp eller utan grund ska ansökan lämnas inom 3 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.
 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad var uppfyllda redan när skatten betalades och skatten därmed var ogrundad, ska ansökan lämnas inom 3 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började. Obs! Du kan få befrielse från överlåtelseskatt för första bostad om bostaden har skaffats före den 1 januari 2024.

Ansökan ska lämnas inom 10 år

 • Om köpet har hävts eller köpesumman har sänkts ska ansökan lämnas inom 10 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.

Ansökan ska lämnas inom 10 år

 • Om köpet har hävts eller köpesumman har sänkts ska ansökan lämnas inom 10 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten har betalats.
 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylls först efter att skatten betalats, ska ansökan lämnas inom 10 år efter att villkoren uppfylldes.

I MinSkatt ser du fasen i behandlingen av din ansökan

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din ansökan om återbäring av överlåtelseskatt: Välj först fliken Kontakt och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du sedan välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Du får ett beslut om återbäring av överlåtelseskatten

Du får ett beslut av Skatteförvaltningen i vilket det belopp av överlåtelseskatt som återbärs meddelas. Beslutet visas också i MinSkatt. Vi betalar återbäringen inom cirka en vecka från beslutets datum.

Krediteringsränta betalas på återbäringar

På den skatt som återbärs betalas det krediteringsränta från och med dagen efter betalningsdagen för skatten till och med återbäringsdagen.

Krediteringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 procent. Ränteprocenten justeras årligen. Räntan är 0,5 procent för år 2023 och 2 procent för år 2024.

Krediteringsränta betalas dock inte på en sådan återbetalning av en överlåtelseskatt för vilken vi inte har fått en motsvarande överlåtelseskattedeklaration och som senare återbetalas till kunden.

Återbäringen betalas in på bankkonto eller som betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte har återbäringsmottagarens kontonummer, betalas återbäringen ut i form av en betalningsanvisning, det vill säga en penningförsändelse via Nordea. Om återbäringen underskrider 15 euro betalas den i form av en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Läs mer om betalningsanvisningar: Hur får jag skatteåterbäringen om jag inte anmält mitt kontonummer i tid eller inte anmält det över huvud taget eller om mitt konto har avslutats?

Obs. Om du har frågor om hur återbäringen av överlåtelseskatten betalas kan du kontakta Skatteförvaltningens servicenummer för betalningar 497 497 027. Om din fråga gäller beskattningsbeslutet om överlåtelseskatt ska du kontakta skattebyrån. Kontaktuppgifterna finns på beskattningsbeslutet.

Ändring får sökas i återbäringsbeslutet

Du kan söka ändring i Skatteförvaltningens återbäringsbeslut. 

Om beslutet på återbäringsansökan har fattats 1.1.2017 eller senare, kan du begära omprövning av det beslut som gäller ansökan om återbäring med en omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för att lämna en begäran om omprövning är 3 år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige fick del av beslutet. Med skatteår avses det kalenderår under vilket en fastighet eller ett värdepapper har överlåtits eller skattskyldigheten annars har börjat.

Exempel: Om köpet gjorts 1.2.2021 kan omprövning av beslutet på återbäringsansökan begäras senast 31.12.2024. Om återbäring söks först mot slutet av 2024 och beslutet om återbäring meddelas först efter ingången av 2025, är tidsfristen för en omprövningsbegäran dock 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvär till förvaltningsdomstolen

Om du är missnöjd med skatterättelsenämndens beslut kan du anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från att du fick del av skatterättelsenämndens beslut.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (Rättsportalen.fi)

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024