Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Sökande av ändring i förhandsavgörande och dispens

Med beslutet får du anvisningar om sökande av ändring med de utsatta tiderna för sökande av ändring och andra uppgifter som behövs.

Ett företag, ett samfund eller en privatperson kan söka ändring i ett bindande beslut som Skatteförvaltningen meddelat om ett förhandsavgörande eller en dispens som gäller en enskild skattefråga.

Du kan söka ändring i ett förhandsavgörande som Skatteförvaltningen meddelat genom att överklaga hos förvaltningsdomstolen. Tiden för att söka ändring hos förvaltningsdomstolen är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till förhandsavgörandet skickas en besvärsanvisning med närmare anvisningar om ändringssökande. I vissa situationer kan Skatteförvaltningen besluta att inte meddela något förhandsavgörande. Sådant beslut kan inte överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Du kan söka ändring i ett beslut om dispens som gäller avdrag av förluster eller användningen av gottgörelse för bolagsskatt genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Tiden för att lämna en begäran om omprövning är 60 dagar från delfåendet av beslutet. Som bilaga till beslutet om dispens får du anvisningar med närmare information om att söka ändring.

Också Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har rätt att söka ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande och beslut om dispens. Tidsfristen för sökande av ändring börjar från att beslutet fattats.

Förhandsavgörandet och iakttagandet av det påverkar inte den allmänna rätten att söka ändring. Du kan söka ändring i ett beskattningsbeslut på normalt sätt även om ett förhandsavgörande tillämpats i beskattningen.


Ansökan om förhandsavgörande för företag och organisationer

Sidan har senast uppdaterats 31.8.2023