Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Köpare av första bostad – kontrollera skattefriheten

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om du har undertecknat köpebrevet eller ett annat bildande avtal före den 1 januari 2024 och följande villkor uppfylls:

  • Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.
  • Du äger 50 % eller mer av bostaden efter köpet.
  • Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in inom 6 månader från köpet.
  • Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt minst 50 % av en bostadsaktie eller bostadsbyggnad.

Den första bostaden kan vara en aktielägenhet, såsom en höghus- eller radhuslägenhet. Den kan även vara en fastighet, såsom ett egnahemshus. Skattefriheten för första bostad gäller inte bilplatser, till exempel ett garage vars aktier kan säljas separat.

Kom ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration

Även om du inte betalar överlåtelseskatt ska du ändå komma ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration och söka lagfart på fastigheten.  Gör även en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Köpare av första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen.

Den första bostaden är en fastighet – så här lämnar du överlåtelseskattedeklaration och söker lagfart.

Vanliga frågor

Överlåtelseskatt behöver inte betalas för första bostad om köpebrevet eller ett annat avtal har undertecknats före den 1 januari 2024.

Även om köpet annars är skattefritt måste du ändå betala överlåtelseskatt om du inte flyttar in i bostaden inom 6 månader

  • från köpet
  • från överföringen av äganderätten om du har köpt ett nybyggnadsobjekt

Om du senare flyttar in stadigvarande i bostaden, kan du ansöka om att få tillbaka den betalda skatten. Ansök då om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Vi återbär då den överlåtelseskatt som du betalat till den del villkoren för skattefrihet uppfylls.

Om du har köpt mark eller en tomt före den 1 januari 2024 och tänker bygga din första egna bostad på den, kan du få befrielse från överlåtelseskatt för första bostad om alla villkor för skattefriheten uppfylls. Du ska dock först lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten för den köpta marken eller tomten och söka lagfart hos Lantmäteriverket.

Du kan ansöka om att få tillbaka den betalade skatten när bostadsbyggnaden har blivit färdig, godkänts för att tas i bruk och du har börjat använda den som din stadigvarande bostad. Ansök om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Exempel: Fastigheten (marken) har köpts den 31 december 2023. Köparen låter bygga ett egnahemshus på fastigheten som blir färdigt och tas i stadigvarande bostadsbruk den 15 november 2024. Köparen söker lagfart på fastigheten i januari 2024. Hen lämnar överlåtelseskattedeklarationen och betalar skatten enligt den nya skattesatsen på 3 % innan hen söker lagfart. Om övriga villkor uppfylls får köparen nyttan av skattefriheten för första bostad och kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatten när bostadsbyggnaden blir färdig och hen tar den i stadigvarande bostadsbruk. 

Krav som gäller byggnadsplatsen

Observera att skattefriheten gäller för högst en tomt enligt planen när de övriga kraven uppfylls. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du få skattefrihet för byggnadsplatsen. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatten. Skattefriheten gäller dock en areal på högst 10 000 kvadratmeter.

Skattefriheten gäller också bostadsbyggnader på fastigheten (till exempel ett egnahemshus och ekonomibyggnader).

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats och bostadsbyggnad. Sådana är exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I sådana fall ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Om ett bindande köpebrev eller annat avtal har undertecknats före den 1 januari 2024 behöver överlåtelseskatt inte betalas för första bostad.

Du är ändå inte berättigad till befrielse från skatt som köpare av första bostad om du tidigare ägt 50 % eller mer av en i Finland eller utlandet belägen

  • bostadslägenhet eller bostadsbyggnad – gäller även investeringsbostäder
  • bostadslägenhet eller bostadsbyggnad som du fått i arv eller som gåva.

Om du exempelvis ägde 50 % eller mer av din nuvarande första bostad och köper en tilläggsandel av samma bostad före den 1 januari 2024 får du inte skattefrihet för första bostad för tilläggsandelen.

Om du äger en fritidsfastighet eller semesteraktie eller har haft en bostadsrättsbostad tidigare utgör det inget hinder för skattefriheten för första bostad. Det avgörande är om köpebrevet för första bostad eller avtalet har undertecknats före den 1 januari 2024.

Du förlorar inte skattefriheten på grund av sommarstugan. Om du har köpt din första bostad och undertecknat köpebrevet före den 1 januari 2024, är du fortfarande berättigad till skattefriheten för första bostad även om du äger en fritidsfastighet, en semesteraktie eller om du har en bostadsrättsbostad.

Däremot är du inte berättigad till befrielse från skatt som köpare av första bostad om du tidigare ägt 50 % eller mer av en bostadslägenhet eller bostadsbyggnad som finns i Finland eller utlandet – även om det är fråga om en placeringsbostad.

Befrielsen från skatt för första bostad gäller endast en stadigvarande bostad (förutsatt att ett köpebrev eller annat avtal för bostaden har undertecknats före den 1 januari 2024).

Samtidigt som du skaffar din första egna bostad kanske du även köper en bilplats eller ett lager. Du kan dock inte få befrielse från skatt för första bostad för en bilplats eller ett lager, om de aktier som hänför sig till bilplatsen eller lagret kan säljas separat (separata aktieserier).

Läs mer om skattefrihet för första bostad.

Du kan även skaffa din första bostad stegvis. För att få skattefrihet för första bostad ska du ha skaffat minst 50 % av bostaden i din ägo före den 1 januari 2024.

Om du före detta har köpt och blivit ägare till mindre än hälften av din första bostad, måste du ha betalat överlåtelseskatt för bostadsköpet. Du kan ansöka om återbäring av den överlåtelseskatt som du betalat tidigareAnvänd ansökan om återbäring av överlåtelseskatt. Vi återbär den överlåtelseskatt som du betalat för den del villkoren för befrielse av överlåtelseskatt uppfylls.

Om du tidigare ägt minst hälften av bostaden och anskaffar en större ägarandel, kan befrielsen från överlåtelseskatt för första bostad inte längre tillämpas på de senare anskaffningarna.

Skattefriheten gäller högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du få skattefrihet för byggnadsplatsen om köpebrevet har undertecknats före den 1 januari 2024. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatten. Skattefriheten gäller dock en areal på högst 10 000 kvadratmeter.

Skattefriheten gäller också bostadsbyggnader på fastigheten (till exempel ett egnahemshus och ekonomibyggnader).

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats och bostadsbyggnad. Sådana är exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I så fall ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024