Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överlåtelseskatt på affärsaktier, det vill säga på andra aktier än aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag

När du köper affärsaktier (det vill säga andra aktier än aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag), ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Affärsaktier utgörs av exempelvis aktier i företag och telefonaktier. Du ska beräkna beloppet på överlåtelseskatten själv och betala skatten på eget initiativ. 

Om du köper aktier på en värdepappersbörs behöver du i regel inte betala överlåtelseskatt på dem och inte heller lämna en överlåtelseskattedeklaration.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

 • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
 • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Det kan också finnas andra dokument som anknyter till köpet och som påverkar överlåtelsebeskattningen. 
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

 • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt.
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa)

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

Överlåtelseskattebeloppet på affärsaktier

Skatten är 1,5 % av köpesumman eller värdet på annat vederlag. Om ett bindande köpebrev eller annat avtal har undertecknats före den 12 oktober 2023 är skatten 1,6 %.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

När köparen av affärsaktier är begränsat skattskyldig

Om köparen av affärsaktier är begränsat skattskyldig, till exempel en utländsk person, och det är fråga om ett köp där du är uppbördsskyldig, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala den överlåtelseskatt som du tagit ut.

Du är uppbördsskyldig exempelvis när du är allmänt skattskyldig i Finland och säljer aktier i ett finländskt bolag (affärsaktier) till en i Finland begränsat skattskyldig köpare. Om det finns flera säljare, ska du endast deklarera och betala den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen. Deklarera också endast din egen andel av köpesumman och andra vederlag. Säljaren och köparen kan i dessa situationer också avtala om att den i Finland begränsat skattskyldiga själv deklarerar och betalar överlåtelseskatten: Läs mera i den detaljerade anvisningen Överlåtelseskatt vid överlåtelse av värdepapper (t.ex. kapitel 7.2).

Om både köparen och säljaren är begränsat skattskyldiga behöver de inte betala överlåtelseskatt vid köp av affärsaktier och inte heller lämna en överlåtelseskattedeklaration. Observera att om köpeobjektet är annat än affärsaktier, till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag , måste köparen registrera sig som kund hos Skatteförvaltningen och både deklarera och betala överlåtelseskatten även om hen är begränsat skattskyldig i Finland.

I vilka fall ska du betala överlåtelseskatt om du köper offentligt noterade aktier?

När du köper offentligt noterade aktier, dvs. börsaktier, behöver du i regel inte betala överlåtelseskatt eller lämna en deklaration. Du ska dock betala överlåtelseskatt till exempel i följande fall:

 • om du köper offentligt noterade aktier direkt från en annan person eller ett annat företag, och en bank eller något annat värdepappersföretag inte är part eller förmedlare vid överlåtelsen av aktierna
 • om du får en aktiepremie av din arbetsgivare som motprestation för din arbetsinsats. 

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Överlåtelseskatten är 1,5 % av köpesumman eller värdet av eventuella andra vederlag (om köpebrevet har undertecknats den 12 oktober 2023 eller senare). Läs mer i den detaljerade anvisningen om andra situationer där du ska betala överlåtelseskatt på förvärv av börsaktier (se kapitel 8.12). I den detaljerade anvisningen finns också information om överlåtelseskattesatserna.

Har du köpt offentligt noterade aktier via en utländsk distansförmedlare?

Om du är allmänt skattskyldig i Finland och köper offentligt noterade aktier i ett finländskt bolag via en utländsk distansförmedlare behöver du inte betala överlåtelseskatt på aktierna.

Förutsättningen för skattefrihet är att antingen distansförmedlaren lämnar en årsanmälan om värdepappersköpet till Skatteförvaltningen eller att du som köpare lämnar en överlåtelseskattedeklaration om aktierna. Fråga om distansförmedlaren lämnar årsanmälan. Om distansförmedlaren inte lämnar årsanmälan ska du som köpare lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från aktieköpet. Du behöver inte betala överlåtelseskatten. 

Om du är begränsat skattskyldig i Finland och köper aktier via en utländsk distansförmedlare behöver du inte betala överlåtelseskatt på aktieköpet och inte heller lämna årsanmälan eller överlåtelseskattedeklaration.

Vanliga frågor

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om skattebeloppet understiger 10 euro.

Vid köp av affärsaktier och affärslokalsaktier är det vanligt att överlåtelseavtalet sluts stegvis.

 1. Parterna undertecknar ett avtal om den första fasen (Share Purchase Agreement). I det avtalas om de villkor som ska uppfyllas innan skyldigheten att göra köpet uppkommer för parterna. Typiskt avtalas det samtidigt om att parterna utarbetar det slutliga överlåtelseavtalet när de avtalade villkoren realiseras.
 2. Parterna undertecknar det slutliga överlåtelseavtalet, det vill säga verkställighetsdokumentet (Closing Memorandum).

Ifall avtalet om den första fasen har karaktären av ett föravtal bestäms tidpunkten för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen enligt det slutliga avtalet om överlåtelse. Anteckna som datum för köpslutet den dag då det slutliga överlåtelseavtalet undertecknats.

Obs. Också överlåtelseskatteprocenten fastställs utifrån den dag då det bindande överlåtelseavtalet har undertecknats. Om ett bindande avtal har undertecknats den 1 januari 2024 eller därefter är skatten 1,5 %. Skatten är 1,6 % i fråga om avtal som ingåtts före detta datum.

Om det slutliga överlåtelseavtalet innehåller ett uppskjutande eller upplösande villkor påverkar villkoret inte tidpunkten för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen. Den utsatta dagen beräknas enligt det datum då överlåtelseavtalet undertecknades.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024