Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Köparen av en aktielägenhet – lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala skatten

När du köper sådana aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag som berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten. 

Köpare av första bostad: läs anvisningarna här

Köpare av nybyggnadsobjekt: läs anvisningarna här

1

Lämna deklarationen

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen på dina vägnar.

 • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
 • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Du kan också behöva ett disponentintyg.
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. Om du köper en aktielägenhet via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet. 

 • Om du betalar i MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt. 
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt.

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett intyg om överlåtelseskatt till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från inlämningen av deklarationen och betalningen av skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

När aktielägenheten har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. 

4

Kom ihåg att registrera äganderätten

Fråga disponenten om husbolaget hör till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Om husbolaget hör till bostadsdatasystemet ska du ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Då överförs uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten automatiskt till registret och intyget om överlåtelseskatt behöver inte visas för disponenten.

Om aktieboken ännu inte har införts i bostadsdatasystemet, ska du visa disponenten överlåtelseskatteintyget. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före den 1 november 2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera din äganderätt.

Överlåtelseskattebeloppet på en bostadsaktie

Skatten är 1,5 procent av köpesumman på bostadsaktien (och på eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen. Om ett bindande köpebrev eller annat avtal har undertecknats före den 12 oktober 2023 är skatten 2 procent.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och en eventuell bolagslåneandel. Skatten betalas alltså för det skuldfria priset, oavsett om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller efter köpet som månatliga finansieringsvederlag.

Du kan ta hjälp av räknaren för överlåtelseskatt.

Exempel: Sanna köper en aktielägenhet vars försäljningspris är 60 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro. Det skuldfria priset på bostaden är alltså 80 000 euro i säljannonsen. Överlåtelseskatten beräknas på 80 000 euro. Överlåtelseskatten är 1,5 % x 80 000 euro = 1 200 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar hela bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller så småningom som en del av bolagsvederlaget.

Vanliga frågor

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett intyg om överlåtelseskatten i regel inom cirka 2 vardagar till MinSkatt. Du får också intyget om du har köpt din första bostad. 

När intyget är färdigt kan du öppna det via uppgifterna om överlåtelseskatt eller i postlådan. Om någon överlåtelseskatt inte visas på fliken Egna skatteslag ska du logga in i MinSkatt på nytt. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt. 

Obs. Intyget visas inte i MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019. Läs mer: Jag tycker att jag har lämnat överlåtelseskattedeklarationen tidigare. Varför visas inte deklarationen eller betalningen i MinSkatt?

Gör så här 

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster).

 1. På ingångssidan ska du öppna fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Överlåtelseskatt och välj länken Visa uppgifterna om överlåtelseskatt. Om ingen överlåtelseskatt alls visas på fliken Egna skatteslag ska du logga in i MinSkatt på nytt.

 2. På sidan Överlåtelseskatt visas alla de överlåtelseskattedeklarationer som du lämnat. Välj den deklaration som hänför sig till intyget du behöver. Välj knappen Öppna deklaration.    

 3. Uppe på sidan ska du välja länken Visa intygen om överlåtelseskatt.

 4. När intyget är färdigt kan du öppna det via länken Öppna intyget (pdf). Om intyget ännu inte visas i MinSkatt ser du texten Intyget har ännu inte ankommit.

 5. Om du har begärt ett nytt intyg exempelvis efter att du korrigerat deklarationen hittar du intyget i punkten Övriga intyg om överlåtelseskatt. Välj intyget enligt ankomstdagen och öppna det genom att klicka på länken Öppna intyget (pdf).

Du kan också göra så här

 1. Välj underfliken Kontakt

 2. Välj i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven. Lästa intyg i postlådan och i lagret arkiveras om ett år.

 3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period. 

  Om du söker ett intyg för en viss dag, gör så här: Skriv datum för köpet (t.ex. 03.01.2021) i fältet Sök i innehållet och klicka på Enter.

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt den 8 november 2019. I MinSkatt visas

 • deklarationer som lämnats via MinSkatt
 • köp som deklarerats på en pappersblankett som publicerats den 1 november 2019 eller därefter. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

I fråga om dessa deklarationer får du ett intyg om överlåtelseskatt när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa disponenten intyget så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du också komma ihåg att även betala överlåtelseskatten på bilplatsen eller lagerutrymmet och lämna en deklaration av dessa om de besitts med aktier som är separata från bostadslägenheten. Du ska betala överlåtelseskatt på bilplatsen eller lagerutrymmet även om bostadsaktien är en första bostad som är befriad från överlåtelseskatt.

Om köpesumman på bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i regel betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller köp som gjorts via en fastighetsmäklare ska skatten betalas i samband med att avtalet undertecknas, det vill säga i praktiken vid köpslutet. Tidsfristerna är samma även om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul.

Om inlösningsrätten används ska inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. Den ursprungliga köparen kan i detta fall efteråt ansöka om återbäring av den betalda överlåtelseskatten.

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan det antingen leda till en förseningsavgift eller till skatteförhöjning. Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Vid digitalt bostadsköp finns det inget traditionellt köpslut, utan parterna godkänner i egen takt köpebrevet med elektroniska underskrifter. Köpebrevet anses vara upprättat när den sista parten har undertecknat det. Datumet för den sista underskriften ska i överlåtelseskattedeklarationen anges som tidpunkt då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal har undertecknats.

Också i fråga om lagändringen bestäms överlåtelseskatteprocenten eller en befrielse från överlåtelseskatt för första bostad enligt tidpunkten för den sista underskriften.

Kom ihåg att först lämna en överlåtelseskattedeklaration för lägenhetens del och betala överlåtelseskatten.

Eftersom husbolaget hör till bostadsdatasystemet ska du ansöka om registrering av äganderätten hos Lantmäteriverket. Uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten överförs automatiskt till Lantmäteriverket och du behöver inte separat ge disponenten överlåtelseskatteintyget. 

Läs mer om bostadsdatasystemet

Jag har ändrat aktiebrevet till elektroniskt format. Kan jag dra av avgiften för registrering i beskattningen?

Innan aktieboken överförs ska disponenten reda ut alla de halvfärdiga fall där aktieägare inte har visat upp intyg om att överlåtelseskatten har betalats.

 • Om bostaden har köpts 2021 eller senare har aktieägarens överlåtelseskatt ännu inte preskriberats. Då ska aktieägaren visa upp ett intyg om överlåtelseskatt till disponenten ifall det ännu inte har visats upp. Du kan anteckna aktieägaren i husbolagets aktiebok först efter att du har fått intyget om att överlåtelseskatten har betalats. När du har fått intyget kan du anteckna aktieägaren som ägare även i aktielägenhetsregistret.

 • Om bostaden har köpts 2020 eller tidigare har aktieägarens överlåtelseskatt i regel preskriberats. Observera att om det är fråga om ett köp av ett nybyggnadsobjekt har överlåtelseskatten inte nödvändigtvis ännu preskriberats. För nybyggnadsobjekt beräknas tidsfristen från tidpunkten då äganderätten överförts. Se närmare om preskriptionstider.

  Om överlåtelseskatten har preskriberats räcker det med att du antecknar ägarbytet i aktieboken på basis av köpebrevet eller någon annan överlåtelsehandling. Skatteförvaltningen ger inget intyg över preskriberad skatt. Du kan också anmäla ägaren till aktielägenhetsregistret i samband med att du överför aktieboken dit.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024