Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överlåtelseskatt i samband med byteshandel, avvittring och arvskifte

Du kan bli tvungen att betala och deklarera överlåtelseskatt även i andra situationer än i samband med köp. De vanligaste situationerna är byte av egendom, arvskifte eller byte av egendom i samband med upplösning av äktenskap.

Överlåtelseskatt ska betalas för byteshandel

Om du byter egendom som omfattas av överlåtelseskatt till annan egendom ska alla parter i byteshandeln betala överlåtelseskatt. Om du exempelvis överlåter din bostadsaktielägenhet till någon annan och i utbyte får en bostadsaktielägenhet av den andra personen ska ni båda lämna en egen överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt.

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration för den egendom som du har fått genom byte och också överlåtelseskatteprocenten bestäms på basis av egendomen: exempelvis 1,5 procent på en bostadsaktie och 3 procent på en fastighet. Om ett bindande bytesbrev har undertecknats före den 12 oktober 2023 är överlåtelseskatten på en bostadsaktie 2 procent och på en fastighet 4 procent. Kontrollera överlåtelseskatteprocenten på olika slag av egendomar.

Överlåtelseskattebeloppet beräknas enligt det gängse värdet på den egendom som du har överlåtit som motprestation.

Exempel: År 2024 överlåter Sam i ett byte en fastighet vars värde är 100 000 euro och får av Karin i utbyte en bostadsaktielägenhet vars värde är 100 000 euro.

Sam lämnar en överlåtelseskattedeklaration för den egendom han fått, det vill säga för bostadsaktielägenheten på vilken överlåtelseskatteprocenten är 1,5 procent. Sam betalar 1,5 procent i överlåtelseskatt för det gängse värdet på fastigheten som han har överlåtit, det vill säga 1,5 % x 100 000 euro = 1 500 euro.

Karin lämnar en överlåtelseskattedeklaration för den fastighet som hon har fått. Fastighetsskatten på den är 3 procent. Karin betalar 3 procent i överlåtelseskatt för det gängse värdet på bostadsaktien som hon har överlåtit, det vill säga 3 % x 100 000 euro = 3 000 euro.

Överlåtelseskatten beräknas på det gängse värdet på egendomen som överlåtits som vederlag

Båda parterna betalar överlåtelseskatt på det gängse värdet på det vederlag som hen överlåtit. Om bytesbrevet inte innehåller värdena på de egendomsposter som byts ut ska man framställa en utredning om de gängse värdena, till exempel en uppskattning av en fastighetsmäklare eller någon annan oberoende part. Skatteförvaltningen granskar att vederlagets värde i överlåtelsehandlingen motsvarar egendomens gängse värde. Så här görs även i de fall man i bytesbrevet antecknat värden som avviker från det gängse värdet.

Om du vid byteshandel betalar mellanskillnad utgör även den vederlag. Du betalar överlåtelseskatt på det sammanlagda värdet på egendomen som du överlåtit och mellanskillnaden du betalat. Hos den som fått mellanskillnaden dras denna av från värdet på den egendom hen överlåtit.

Exempel: Anna överlåter genom byte bostadsaktier vars skuldfria pris är 100 000 euro. Anna betalar även 50 000 euro i mellanskillnad till Ragnar.
Ragnar överlåter i utbyte bostadsaktier vars skuldfria pris är 150 000 euro.

Anna ska betala skatt på det sammanräknade värdet på bostadsaktielägenheten hon överlåtit och mellanskillnaden, det vill säga enligt 150 000 euro.
Ragnar ska betala skatt enligt 100 000 euro (150 000 euro - mellanskillnaden 50 000 euro).

I vederlaget räknas även det bolagslån som hänför sig till de mottagna aktierna

I vederlaget inräknas även den bolagslåneandel som hänför sig till de aktier som mottagits i bytet. I praktiken ska båda parterna deklarera och betala överlåtelseskatt på det skuldfria priset (priset som inkluderar både försäljningspriset och låneandelen på aktierna).

Exempel: Anna överlåter i utbyte bostadsaktier vars skuldfria pris är 100 000 euro. Inget bolagslån hänförs till aktierna. Karin överlåter i utbyte bostadsaktier vars skuldfria pris är 150 000 euro. Ett bolagslån på 50 000 euro hänför sig till aktierna. Bolagslånet ingår i det skuldfria priset.

Anna ska betala skatt på det skuldfria priset på de aktier hon förvärvat enligt 150 000 euro. Karin ska betala och deklarera skatt på det skuldfria priset på de aktier hon förvärvat enligt 100 000 euro.

En fastighet som bytesobjekt

Om du skaffar en fastighet genom byteshandel ska de gängse värdena på bytesobjekten antecknas i bytesbrevet. Därtill behöver du ett utlåtande av Skatteförvaltningen om värdet i bytesbrevet motsvarar vederlagets gängse värde vid överlåtelsen. Visa upp utlåtandet till Lantmäteriverket när du söker lagfart. Du kan begära om ett utlåtande i MinSkatt eller på blanketten Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (blankett 6020r).

Vid avvittring kan du bli tvungen att betala överlåtelseskatt

Om äktenskapet upplöses antingen på grund av skilsmässa eller för att den andra av makarna avlider skiftas egendomen, det vill säga avvittras mellan makarna.

Avvittringen görs i två faser:

1. Kalkylerad avvittring

Först definieras båda makarnas egendom som omfattas av giftorätten (tillgångar och skulder) och värdet på dem.

2. Att utföra avvittringen

Egendoms- och skuldsandelarna delas mellan makarna. Vid behov betalar den ena av makarna utjämning till den andra. I detta sammanhang är det vanligt att makarna sinsemellan kommer överens om byten av den egendom de äger.

Om du i samband med avvittring får en fastighet eller ett värdepapper – såsom bostadsaktier – ska du betala överlåtelseskatt för den del av vederlaget som inte ingår i den egendom som delas i avvittringen. En vanlig situation är att du efter att ha ansökt om skilsmässa har tagit ett lån för att köpa din makes eller makas andel av bostaden. När lånet har tagits efter att du ansökt om skilsmässa ingår den inte i avvittringen och på den andel som betalats med lånet ska man betala överlåtelseskatt.

Om ingen fastighet eller inget värdepapper byter ägare i avvittringen uppstår ingen överlåtelseskattskyldighet och man behöver inte betala överlåtelseskatt. Så här är fallet exempelvis när den ena av makarna vill fortsätta äga den egendom hen redan äger.

Läs mer om avvittring och se exemplen på överlåtelseskattskyldighet. Anvisningen innehåller också information om att avskilja egendom om du har haft äktenskapsförord med din maka eller make.

Du kan också bli tvungen att betala överlåtelseskatt vid arvskifte

Du behöver inte betala överlåtelseskatt på den egendom som du i sin helhet fått som arv, som till exempel då arvlåtarens egendom skiftas så att arvtagaren inte betalar vederlag till andra arvingar med utomstående medel, exempelvis med sina besparingar. I den här situationen behöver du inte heller lämna någon överlåtelseskattedeklaration.

Exempel: Birgit har avlidit ogift och barnlös och hon hade inget testamente. Birgits arvingar är hennes syskon Markus och Kerstin. Till Birgits egendom som ska skiftas hör en aktielägenhet (värde 200 000 euro), börsaktier (värde 150 000 euro) och 50 000 euro i pengar.

Det sammanlagda värdet på egendomen som ska skiftas är 400 000 euro, varav Markus och Kerstins kalkylmässiga arvslott är 200 000 euro var.

Enligt arvskiftesavtalet får Markus börsaktierna och penningmedlen medan Kerstin får aktielägenheten. Båda arvingarna får egendom av Birgits kvarlåtenskap till ett belopp som motsvarar den kalkylmässiga arvslotten. Egendomen behöver alltså inte utjämnas med utomstående medel. Markus och Kerstin behöver inte betala överlåtelseskatt och inte heller lämna någon överlåtelseskattedeklaration eftersom egendomen i sin helhet fåtts som arv.

När ska överlåtelseskatt betalas vid arvskifte?

Vid arvskifte kan egendom också partiellt fås som arv och partiellt mot vederlag. En dylik situation uppstår vanligtvis om du får mer egendom än värdet på din arvslott och du därför betalar vederlag till en eller flera arvingar till exempel med dina besparingar eller med ett lån från banken, dvs. med medel som inte hör till arvlåtarens kvarlåtenskap. Då ska du betala överlåtelseskatt och lämna en överlåtelseskattedeklaration för den andel som du betalar med utomstående medel och som hänför sig till de värdepapper eller fastigheter som du fått.

Exempel: Einar hade inte något testamente vid sin död. Einar och hans efterlevande maka Elin hade ett äktenskapsförord enligt vilket de inte har giftorätt till varandras egendom. De enda delägarna i dödsboet är alltså deras gemensamma barn Lina och Elias.

Egendomen som ska skiftas i Einars kvarlåtenskap är en fastighet med en sommarstuga (värde 160 000 euro) och en husbil (värde 40 000 euro). Det sammanlagda värdet på egendomen som ska skiftas är således 200 000 euro, varav båda arvingarnas kalkylmässiga arvslott är hälften, det vill säga 100 000 euro.

Lina är inte intresserad av sommarstugan, eftersom hon inte ens har ett körkort. Enligt arvskiftesavtalet får Elias både fastigheten och husbilen och betalar 100 000 euro till Lina med ett lån som han tagit från banken för detta ändamål.

Egendomen som Elias fått grundar sig delvis på arv. För en del av egendomen har han däremot betalat ett vederlag på 100 000 euro till Lina med sådana tillgångar som inte hör till dödsboets egendom. 100 000 euro hänförs till fastigheten och husbilen i förhållande till deras gängse värden, varvid 80 000 euro av vederlaget hänförs till fastigheten och 20 000 euro till husbilen.

Ingen överlåtelseskatt behöver betalas på husbilen. Elias ska lämna en överlåtelseskattedeklaration för fastigheten. Han betalar 3 procent överlåtelseskatt på 80 000 euro, det vill säga den del av vederlaget som hänför sig till fastigheten. Överlåtelseskatten är 2 400 euro.

Läs mer

Mer information om deklaration och betalning av överlåtelseskatt

Fång mot vederlag vid kvarlåtenskapsavvittring och arvskifte

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024