Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Köparen av en fastighet – kom ihåg överlåtelseskatten och lagfarten eller inskrivningen

Deklarera och betala överlåtelseskatt om du köper till exempel

 • en fastighet, såsom
  • en tomt med byggnader, exempelvis ett egnahemshus
  • ett markområde med en sommarstuga
 • en skogs- eller åkerfastighet
 • en del av en fastighet, det vill säga ett outbrutet område eller en kvotdel
 • en byggnad på överförbar arrendemark (hyresrätt), till exempel ett egnahemshus på
 • kommunägd arrendetomt.

Köpare av första bostad: läs anvisningarna här

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen innan då du ansöker om lagfart eller inskrivning. Du ska ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. Även om du köpte fastigheten via en fastighetsmäklare ska du själv lämna överlåtelseskattedeklarationen för fastigheten.

 • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
 • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. 
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

2

Betala skatten

Du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten innan du ansöker om lagfart eller inskrivning. Du ska ansöka om lagfart eller inskrivning inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.

 • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt. 
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa)

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får överlåtelseskatteintyget i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Vi skickar intyget till dig även per post. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

4

Ansök om lagfart eller inskrivning av arrenderätten

Registrera äganderätten till fastigheten genom att söka lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om du gör köpet i den elektroniska Fastighetsöverlåtelsetjänsten inleds ansökan om lagfart eller inskrivning automatiskt.

Du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten innan du kan få lagfart eller din arrenderätt kan registreras. Du behöver inte bifoga överlåtelseskatteintyget till lagfarts- eller inskrivningsansökan. När både betalningen och deklarationen är framme hos Skatteförvaltningen överförs uppgiften om att du deklarerat och betalat överlåtelseskatten automatiskt till Lantmäteriverket.

Bifoga även Skatteförvaltningens utlåtande ifall du begärt ett utlåtande exempelvis om överlåtelseskattebeloppet. Om du i din begäran om utlåtande har önskat att det skickas till Lantmäteriverket behöver du inte bifoga utlåtandet.

Överlåtelseskattebeloppet på fastighet

Skatten är 3 % av köpesumman eller annat vederlag. Om ett bindande köpebrev eller annat avtal har undertecknats före den 12 oktober 2023 är skatten 4 %.

Du kan ta hjälp av räknaren för överlåtelseskatt.

Om det är oklart på vilket belopp du ska betala överlåtelseskatten, kan du begära utlåtande om överlåtelseskatten på en fastighet.

Vanliga frågor

Du ska deklarera och betala överlåtelseskatten innan du söker lagfart eller ansöker om inskrivning för en fastighet.

Lantmäteriverket har skickat dig en påminnelse om överlåtelseskatten om du inte har lämnat en överlåtelseskattedeklaration eller ännu inte betalat skatten. Påminnelsen kan också bero på att det finns ett fel i deklarationen eller betalningen.

Om du ännu inte har lämnat en överlåtelseskattedeklaration, kan du lämna den i MinSkatt. Du kan också betala skatten i MinSkatt.

Om du redan har deklarerat eller betalat skatten, kan du kontrollera ditt betalningsläge i MinSkatt:

Om du inte har lämnat deklarationen, visas en röd ikon på fliken Uppgifter efter att du loggat in. Den röda ikonen innebär att du har nya uppgifter eller ärenden i MinSkatt, i det här fallet att du har oanvänd överlåtelseskatt.

  • Klicka på Uppgifter och gå till sektionen Oanvänd överlåtelseskatt.
  • Välj länken Läs instruktionerna och se vilken av situationerna gäller dig.

Om du inte har betalat, ska du betala överlåtelseskatten så snart som möjligt.

Vid behov kan du också ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning, samtalspris lna/msa).

Du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten innan du kan få lagfart eller din arrenderätt kan registreras. När du har betalat skatten och lämnat överlåtelseskattedeklarationen, skickar vi uppgifterna till Lantmäteriverket och du behöver inte lämna betalningsverifikat till Lantmäteriverket.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påföras.

Köpebrevet för en fastighet kan i vissa situationer göras elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som upprätthålls av Lantmäteriverket. Köpebrevet uppkommer när parterna i köpet har godkänt köpebrevet med samma innehåll, det vill säga i praktiken när den sista elektroniska underskriften är gjord. Datumet för den sista underskriften ska anges i överlåtelseskattedeklarationen som datumet då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal undertecknats.

Eftersom ansökan om lagfart eller inskrivning inleds automatiskt för köp som gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och de utsatta dagarna för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen slutar i samband med ansökan om lagfart eller inskrivning, ska deklarations- och betalningsförpliktelserna i praktiken skötas när överlåtelseavtalet ingås.

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan det antingen leda till en förseningsavgift eller till skatteförhöjning. Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder

Om du inte ansöker om lagfart eller inskrivning av arrenderätten inom 6 månader, blir du tvungen att betala dröjsmålsförhöjning även om du lämnat överlåtelseskattedeklarationen och betalat överlåtelseskatten i tid.

Överlåtelseskatten höjs med 20 % för varje påbörjad period om 6 månader. Skatten kan dock högst fördubblas genom förhöjningen.  Läs mer om dröjsmålsförhöjningen.

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Om den tidigare fastighetsägaren har försummat sin skyldighet att söka lagfart eller inskrivning, ansvarar både du och den tidigare ägaren för överlåtelseskatten på de eventuella tidigare överlåtelserna och för dröjsmålspåföljderna retroaktivt i 3 år. Ansvaret för skatterna och dröjsmålsförhöjningen gäller i 10 år om du skaffat fastigheten före den 1 januari 2017.

Du kan inte få lagfart på din fastighet eller registrering av din arrenderätt förrän överlåtelseskatten med eventuella dröjsmålsförhöjningar har betalats och överlåtelseskattedeklarationen lämnats.

Du ansvarar inte för de tidigare skatterna om du köpt fastigheten genom exekutiv auktion.

Läs mer i den detaljerade anvisningen Ansvar för överlåtelseskatt på tidigare överlåtelser

Om den byggnad som du har köpt står på en arrendetomt, kan det vara fråga om två olika situationer:

 1. En byggnad på överförbar arrendemark avser en byggnad som står exempelvis på en kommunägd arrendetomt vars arrendeavtal är tidsbestämt och arrende- eller nyttjanderätten till marken kan överföras på en tredje person utan att fastighetsägaren hörs. Kontrollera i arrendeavtalet eller dess villkor om arrenderätten är överförbar. När du skaffar arrenderätten och byggnaden ska du lämna överlåtelseskattedeklarationen, betala skatten på 3 % (4 % om köpet ingåtts före den 12 oktober 2023) och ansöka om inskrivning av den överförbara arrenderätten hos Lantmäteriverket.
 2. Du har enbart skaffat en byggnad utan att skaffa mark eller överförbar arrenderätt. Läs mer: Byggnad, till exempel en kolonistuga

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt om en fastighet som ni ägt tillsammans eller som din tidigare make ägt (till exempel hälften av ett egnahemshus som ni tidigare ägt tillsammans) överförs till dig vid avvittringen och du betalar vederlaget med medel som inte ingår i avvittringsegendomen.

Betalningen har gjorts med medel som inte hör till avvittringsegendomen, till exempel om du tagit lån för den efter att skilsmässan inletts eller om du betalar med sådan egendom som avgränsats att inte omfatta giftorätten, till exempel genom ett äktenskapsförord eller gåvobrev. Om du däremot åtar dig ansvaret för ett lån som hör till sådan egendom som omfattas av giftorätten är det inte fråga om vederlag som betalats med utomstående medel.

On den prestation som du betalat till din tidigare make är utjämning till sin karaktär behöver du varken lämna en överlåtelseskattedeklaration eller betala överlåtelseskatt för den fastighet eller fastighetsdel som du fått. Prestationen kan endast utgöra utjämning när betalningsskyldigheten för och beloppet av utjämningen framgår av avvittringsavtalet. Detta förutsätter att makarnas alla tillgångar som omfattas av giftorätten och värdena på dem listats i avvittringsavtalet.

Läs mer och se på exemplen i anvisningen Ägarbyten vid avvittring och den anknutna överlåtelsebeskattningen.

Om du är osäker på om du ska betala överlåtelseskatt eller på överlåtelseskattebeloppet kan du be Skatteförvaltningen om ett utlåtande.

Om du får en fastighet vid ett arvskifte och betalar vederlag för den till de övriga arvingarna med medel som inte ingår i den förmögenhet som delas vid arvskiftet, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Vid behov kan du begära utlåtande om det skattebelopp som ska betalas för fastigheten.

Betalningen har gjorts med medel som inte ingår i den förmögenhet som delas, om du till exempel har använt dina egna penningmedel, tagit lån för betalningen eller om du betalar med sådana medel som du fått vid ett partiellt arvskifte som förrättats tidigare.

Läs mer i anvisningen Fång mot vederlag vid kvarlåtenskapsavvittring och arvskifte

När en fastighetsaffär görs på ett sådant bolags vägnar som håller på att grundas, kan den som köpt fastigheten eller bolaget som grundats lämna överlåtelseskattedeklarationen enligt situationen.

Vi rekommenderar att deklarera överlåtelseskatten i samma namn som ansökan om lagfart anhängiggjorts, alltså antingen i köparens eller bolagets namn.

Om köpvittnet ansöker om lagfart ska lagfartsansökan innehålla den personens uppgifter som köpt fastigheten för bolagets räkning. Då ska även överlåtelseskattedeklarationen lämnas in och skatten betalas med köparens uppgifter eftersom ärendet i så fall fortskrider snabbare till behandling.

Om lagfartsansökan lämnas efter att bolaget grundats är det skäl att lämna in överlåtelseskattedeklarationen och att betala skatten i det nygrundade bolagets namn.

Kan Skatteförvaltningen överföra en överlåtelseskattedeklaration som lämnats in i köparens namn till bolaget som grundats?

Skatteförvaltningen överför inte en i köparens namn inlämnad deklaration eller betalning till ett bolag som grundats. Deklarations- och betalningsskyldigheten har skötts när köparen för bolagets räkning har lämnat in överlåtelseskattedeklarationen och betalat överlåtelseskatten. Lantmäteriverket beviljar ändå lagfarten till bolaget som grundats.

Skatteförvaltningen kontaktar vid behov kunden men i regel skickas uppgifterna om överlåtelseskattedeklarationen och betalningen automatiskt till Lantmäteriverket.

Glöm inte fastighetsskatten

Fastighetsskatten ska betalas av den som ägde fastigheten i början av året (1.1.2024).

Läs mer om fastighetsskatten

Sidan har senast uppdaterats 24.2.2017