Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare kan lämna överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Du behöver inte en separat fullmakt för att deklarera. Ange i deklarationen närmare uppgifter om fastighetsförmedlingsföretaget.

Så här lämnar fastighetsmäklaren en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt.

Så här korrigerar fastighetsmäklaren sin överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt.

Andra sätt att deklarera

Alternativt kan du lämna överlåtelseskattedeklarationen direkt från din programvara om den har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen.

Användningen av Lomake.fi slutade den 31 december 2023. Det går inte längre att lämna överlåtelseskattedeklarationer och inte heller att söka gamla deklarationer i Lomake.fi.

Lämna överlåtelseskattedeklarationen i samband med köpet

Fastighetsmäklaren ska lämna en elektronisk överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen i samband med köpet. Om det inte är möjligt att lämna deklarationen vid köpslutet till exempel av tekniska orsaker, anses deklarationen ha lämnats i samband med köpet om den lämnas omedelbart efter att hindret upphört. 

Observera att du ska lämna en separat deklaration för varje köpare. Du kan inte på samma deklaration lämna uppgifter om flera köpare, såsom exempelvis uppgifter om makar. 

Om en fastighetsmäklare som är deklarationsskyldig lämnar deklarationen för sent, påförs denne en förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Vid fastighetsköp ansvarar köparen för deklarationen och betalningen

Fastighetsmäklarens deklarationsskyldighet gäller inte fastigheter. Vid fastighetsköp är det köparen själv som ska lämna deklarationen. Du kan inte deklarera fastighetsköp med fastighetsmäklarens deklaration i MinSkatt eller via gränssnitt. Fastighetsmäklaren är inte heller skyldig att övervaka att överlåtelseskatten betalas vid köpet.

Fastighetsköparen ska själv lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten senast då hen söker lagfart eller inskrivning av fastigheten. Köparen ska söka lagfart eller inskrivning av fastigheten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Innan köparen kan söka lagfart eller inskrivning måste köparen deklarera fastighetsköpet och betala överlåtelseskatten till Skatteförvaltningen.

Köparen ska lämna deklarationen också vid köp av nybyggnadsobjekt

Om köpobjektet är bostadsaktier i en nybyggnad och äganderätten överförs till köparen efter att byggnaden blivit färdig ska köparen själv lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten inom 2 månader efter övergång av äganderätten.

Fastighetsmäklaren kan inte deklarera köp av nybyggnadsobjekt i MinSkatt eller via gränssnitt. Läs mer om nybyggnadsobjekt

Köparen ska ha ett eget referensnummer vid betalningen

Köparen ska betala överlåtelseskatten vid köpet, när exempelvis objektet är en bostadsaktie eller bilplats och köpet ingås via en fastighetsmäklare. För att betala ska köparen ha ett eget referensnummer för överlåtelseskatt.

Köparen kan betala skatten i MinSkatt vid köpslutet. Då överförs hens eget referensnummer för överlåtelseskatt och de övriga betalningsuppgifterna automatiskt rätt till betalningsunderlaget på nätbanken.

Om skatten betalas på nätbanken lönar det sig att utreda köparens referensnummer före köpslutet.

  • Köparen ser sina betalningsuppgifter – såsom referensnumret och Skatteförvaltningens kontonummer – antingen i MinSkatt eller genom att fråga dem per telefon i numret 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa). Så här hittar köparen sitt referensnummer i MinSkatt.
  • Också fastighetsmäklaren kan fråga kundens referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer per telefon på kundens vägnar i numret 029 497 027. För att få referensnumret behöver fastighetsmäklaren kundens personbeteckning eller FO-nummer. Om fastighetsmäklarens programvara har ett gränssnitt till Skatteförvaltningen. kan hen i realtid be om kundens referensnummer för överlåtelseskatt. 

Referensnummer för en utländsk person eller ett utländskt företag

Om en utländsk köpare inte är registrerad i Skatteförvaltningens register ska hen före köpet registrera sig som Skatteförvaltningens kund för att få ett referensnummer för överlåtelseskatten.

Finns det en inlösenklausul i bostadsaktiebolagets bolagsordning?

Om det i bostadsaktiebolagets bolagsordning finns en inlösenklausul ska köparen betala överlåtelseskatten genast vid köpslutet då köpet görs via en fastighetsmäklare.  Fastighetsmäklaren lämnar skattedeklarationen vid köpet.

Om någon annan efter köpslutet löser in aktierna enligt bolagsordningen, kan den ursprungliga köparen ansöka om återbäring av överlåtelseskatten efteråt.

Ge köparen ett intyg om betald överlåtelseskatt

Fastighetsmäklaren ska ge kunden ett intyg om att överlåtelseskatten har betalats.

  • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats i MinSkatt ska du skriva ut eller spara ett sammandrag av de deklarerade uppgifterna och ge det till kunden som intyg om betald överlåtelseskatt. Av sammandraget framgår också deklarationens sändningstid och behandlingsnummer. Den som skickat deklarationen hittar intyget också i MinSkatt via ingångssidan i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status: Välj först deklarationen enligt sändningsdatumet och sedan länken Öppna som fil (pdf).
  • Om du lämnade överlåtelseskattedeklarationen direkt från programmet via ett gränssnitt ska du skriva ut ett sammandrag av de deklarerade uppgifterna direkt från eget system så att också sändningsdatumet och deklarationens identifikationsnummer visas på sammandraget.
  • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats via Lomake.fi går det inte längre att söka mottagningskvitteringen från tjänsten eftersom den har stängts den 31 december 2023.

Vanliga frågor

Om du lämnade deklarationen i MinSkatt:

Läs anvisningarna för korrigering av överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt

Om du lämnade deklarationen i Lomake.fi:

Webblanketten i Lomake.fi är inte längre i bruk. Du kan korrigera deklarationen genom att lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt.

När du har lämnat deklarationen via gränssnittet med ett fastighetsförmedlingsprogram:

Om du märker att en deklaration som du lämnade innehåller fel kan du själv korrigera den via gränssnittet om programutvecklaren har uppdaterat denna egenskap i programmet du använder. Gör i så fall en ersättande överlåtelseskattedeklaration och ange identifikationsuppgiften om den ursprungliga deklaration som du vill korrigera. I den ersättande deklarationen anger du alla uppgifterna på nytt.

Skatteförvaltningen har ett gränssnitt som fungerar i realtid för betalningsreferensförfrågningar och överlåtelseskattedeklarationer. Med hjälp av gränssnittet kan fastighetsmäklaren eller värdepappershandlaren fråga efter betalningsreferens för överlåtelseskatt och lämna en överlåtelseskattedeklaration direkt från programmet.

Kontakta din programvaruleverantör och fråga om ditt program är sådant att gränssnittet kan användas. Om din programvaruleverantör ännu inte har möjligheten att göra betalningsreferensförfrågningar i realtid eller lämna överlåtelseskattedeklarationer kan du be att din programvaruleverantör att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi. Vi ger programvaruleverantören anvisningar för att utveckla gränssnitten. Läs mer om Skatteförvaltningens gränssnittstjänster (vero.fi/rajapinta).

Om ditt program ännu inte har möjligheten att utnyttja gränssnitt, kan du lämna en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt.

När du köper en bostad via en fastighetsmäklare ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet.

Det är också möjligt att anlita en fastighetsmäklare för att ingå köp via en elektronisk serviceplattform utan ett traditionellt köptillfälle. Då anses överlåtelseskatten vara betald i samband med köpet om köparen har betalat överlåtelseskatten senast inom sju dagar från att alla parter i köpet har skrivit under köpebrevet elektroniskt.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2024