Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Enskilda begäranden om handlingar

Med enskilda begäranden om handlingar avses enskilda begäranden om handlingar som lämnats in till Skatteförvaltningen och där beställaren är till exempel den skattskyldige själv. Det är fråga om en enskild begäran om handlingar även om beställaren vill ha en kopia av en avlidens persons bouppteckningsinstrument. Också en myndighet eller organisation kan göra en enskild begäran om handlingar om det inte är fråga om en massbegäran om information.

Du kan läsa mer om enskilda begäranden om information och utlämnande av personkunders beskattningsuppgifter i anvisningen för utlämnande av beskattningsuppgifter​. Kontrollera alltid innan du lämnar in en begäran om information att du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna.

Rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter

Enligt 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) är beskattningsuppgifter som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana beskattningshandlingar av vilka framgår uppgifter om en identifierbar skattskyldig sekretessbelagda.

Alla har rätt att ta del av sådana beskattningsuppgifter som påverkar eller har kunnat påverka ens egen beskattning, eftersom personen är part i fråga om dessa uppgifter.

Andra än dem som är en part måste motivera sin begäran om information genom att ange

  • exakt lagrum som rätten att få sekretessbelagda uppgifter grundar sig på
  • för vilket ändamål de sekretessbelagda uppgifterna ska användas
  • på vilken grund de sekretessbelagda uppgifterna begärs.

Skatteförvaltningen lämnar endast ut sådana uppgifter som den som begär uppgifterna kan motivera och utreda. 

Beställning av egna beskattningshandlingar

I regel hittar du dina beskattningshandlingar direkt i MinSkatt. Läs anvisningarna om hur du kan hitta dina beskattningshandlingar i MinSkatt.

Om handlingarna inte finns i MinSkatt kan du i MinSkatt beställa en kopia av dina beskattningshandlingar genom att efter inloggningen välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Du kan också beställa en annan persons beskattningshandlingar med stöd av en fullmakt. Om det inte går att använda e-tjänsten kan begäran om uppgifter lämnas på en pappersblankett.

Mer information och anvisningar om att beställa egna beskattningshandlingar.

Du kan beställa till exempel

  • skattedeklarationer och deras bilageblanketter, specifikationer, kvitton och utredningar
  • beskattningsbeslut, beskattningsintyg och den förhandsifyllda skattedeklarationens specifikationsdel
  • skattekort och utredning av grunderna för förskottsinnehållning
  • arvsbeskattningsbeslut eller gåvoskattebeslut.

Om du behöver en kopia av bouppteckningen eller av bilagorna till den ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa dem.

Myndighetens begäran om uppgifter i beskattningshandlingar

En myndighet eller en organisation kan få information ur sekretessbelagda beskattningshandlingar endast om beställarens rätt att få information är lagstadgad. Beställaren ska alltid ange bestämmelsen och specificera det lagrum som rätten att få information grundar sig på.

En myndighet kan göra en begäran om uppgifter i MinSkatt. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Om det inte går att använda e-tjänsten kan begäran om uppgifter lämnas på en pappersblankett.

Om begäran om uppgifter gäller en bouppteckning ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa en bouppteckning.

Begäran om uppgifter ur en annan skattskyldigs handlingar  

En annan skattskyldigs beskattningshandlingar är sekretessbelagda handlingar. Dessa kan lämnas ut till den del som uppgifterna kan påverka beställarens eget skatteärende. Dessutom kan Skatteförvaltningen lämna ut en annan skattskyldigs beskattningsuppgifter som behövs för boutredning eller förrättande av avvittring eller arvsskifte. I detta fall begärs uppgifterna på grundval av 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

Du kan lämna uppgiftsbegäranden i MinSkatt. Efter att du loggat in ska du välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Om du inte kan använda e-tjänsten kan begäran om uppgifter lämnas på en pappersblankett. Kontrollera alltid innan du lämnar en begäran om uppgifter att du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna.

Om begäran om uppgifter gäller en bouppteckning ska du läsa anvisningen om hur du kan beställa en bouppteckning.

Beställningsblankett för kopia av bouppteckning

Bouppteckningar och bilagor till dem är sekretessbelagda dokument. Du kan få kopior av dem om du är en part i bouppteckningen. Dessutom kan du beställa en kopia av bouppteckningen om du behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter (13 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). I detta fall ska användningsändamålet och grunden för att ta del av de sekretessbelagda uppgifterna motiveras noggrant.

Läs mer: Så här kan du be om en kopia av bouppteckningen från Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2024