Enskilda begäranden om handlingar

Med enskilda begäranden om handlingar avses enskilda begäranden om handlingar som lämnats in till Skatteförvaltningen och där beställaren är till exempel den skattskyldige själv. Det är fråga om en enskild begäran om handlingar även om beställaren vill ha en kopia av en avlidens persons bouppteckningsinstrument. Också en myndighet eller organisation kan göra en enskild begäran om handlingar om det inte är fråga om en massbegäran om information.

Du kan läsa mer om enskilda begäranden om information och utlämnande av personkunders beskattningsuppgifter i anvisningen (endast på finska) för utlämnande av beskattningsuppgifter. Kontrollera alltid innan du lämnar in en begäran om information att du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna.

Rätt att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter

Enligt 4 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) är beskattningsuppgifter som gäller den skattskyldiges ekonomiska ställning samt andra sådana beskattningshandlingar av vilka framgår uppgifter om en identifierbar skattskyldig sekretessbelagda.

Alla har rätt att ta del av sådana beskattningsuppgifter som påverkar eller har kunnat påverka ens egen beskattning, eftersom personen är part i fråga om dessa uppgifter.

Andra än dem som är en part måste motivera sin begäran om information genom att ange

  • exakt lagrum som rätten att få sekretessbelagda uppgifter grundar sig på
  • för vilket ändamål de sekretessbelagda uppgifterna ska användas
  • på vilken grund de sekretessbelagda uppgifterna begärs.

Skatteförvaltningen lämnar endast ut sådana uppgifter som den som begär uppgifterna kan motivera och utreda. 

Beställning av egna beskattningshandlingar

Vanligtvis hittar du dina beskattningshandlingar direkt i MinSkatt. Mer information om hur du hittar beskattningshandlingarna direkt i MinSkatt finns här.

Om handlingarna inte finns i MinSkatt kan du beställa kopior av dina beskattningshandlingar med en pappersblankett som kallas Beställning av egna beskattningshandlingar (3285r). Använd blanketten Beställning av egna beskattningshandlingar också om du beställer en annan persons beskattningshandlingar med fullmakt.

Med blanketten Beställning av egna beskattningshandlingar kan du till exempel beställa

  • skattedeklarationen jämte bilageblanketter, specifikationer, kvitton och utredningar
  • beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och specifikationsdelen i beskattningsbeslutet
  • Skattekort och utredning om förskottsinnehållningssatser
  • arvsbeskattningsbeslutet, gåvobeskattningsbeslutet

Om du är part i arvsbeskattning och du behöver en kopia av bouppteckningsinstrumentet eller en bilaga till bouppteckningsinstrumentet kan du beställa dem direkt i MinSkatt eller använda beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

Myndighetsbegäran om information ur beskattningshandlingar

En myndighet eller en organisation kan få information ur sekretessbelagda beskattningshandlingar endast om beställarens rätt att få information är lagstadgad. Beställaren ska alltid ange bestämmelsen och specificera det lagrum som rätten att få information grundar sig på.

Om myndigheten eller organisationen har en lagstadgad grund för att få sekretessbelagda beskattningsuppgifter kan uppgifterna beställas med en pappersblankett som kallas Myndighetsbegäran om information ur beskattningsuppgifter (3281r).

Se mer information om hur man gör en begäran om handlingar i anvisningen för ifyllnad av blanketten samt i anvisningen för utlämnande av beskattningsuppgifter.

Om begäran om information gäller en bouppteckning, använd beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

Begäran om information ur en annan skattskyldigs handlinga

En annan skattskyldigs beskattningshandlingar är sekretessbelagda handlingar. Dessa kan lämnas ut till den del som uppgifterna kan påverka beställarens eget skatteärende. Dessutom kan Skatteförvaltningen lämna ut en annan skattskyldigs beskattningsuppgifter som behövs för boutredning eller förrättande av avvittring eller arvsskifte. I detta fall begärs uppgifterna på grundval av 13 § 2 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter.

Dessa begäranden om information görs med blanketten Begäran om information om en annan skattskyldigs handlingar (3284r).

Kontrollera alltid innan du fyller i blanketten att du har rätt att ta del av de begärda uppgifterna. Se mer information om hur man gör en begäran om handlingar i anvisningen för ifyllnad av blanketten samt i anvisningen (endast på finska) för utlämnande av beskattningsuppgifter.

Om begäran om information gäller en bouppteckning, använd beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627r).

Beställningsblankett för kopia av bouppteckning

Bouppteckningsinstrument och dess bilagor är sekretessbelagda handlingar. Du kan få en kopia av dessa om du är en part i bouppteckningen. Dessutom kan man beställa en kopia av bouppteckningen om beställaren behöver uppgifterna för att se till sina intressen, rättigheter eller skyldigheter (13 § 1 mom. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter). I detta fall ska användningsändamålet och grunden för att ta del av de sekretessbelagda uppgifterna motiveras noggrant.

Såväl privatpersoner som företag kan beställa en kopia av bouppteckningar i MinSkatt. Kopia av bouppteckning lan också beställas med beställningsblankett för kopia av bouppteckning (3627r). Se mer information om hur man beställer en kopia av bouppteckning här samt i anvisningen (endast på finska) för utlämnande av beskattningsuppgifter.