Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Gåvoskatteräknaren – värdera gåvoskattebeloppet

Gåvoskattebeloppet påverkas av gåvans värde och skatteklassen, alltså släktskapsförhållandet mellan gåvogivaren och gåvotagaren.

Du kan preliminärt beräkna din gåvoskatt med gåvoskatteräknaren.

Om du under en treårsperiod har fått andra gåvor av samma gåvogivare, beakta också dem när du beräknar skattebeloppet. Du kan från skatten dra av gåvoskatten som du betalat för tidigare gåvor.

Du behöver inte betala gåvoskatt för gåvor vars värde understiger 5 000 euro. Om värdet på gåvan är 5 000 euro eller mer ska gåvoskatt betalas för hela värdet.


Skatteklasser och gåvoskattetabeller

Gåvotagarna har indelats i två skatteklasser beroende på mottagarens släktskapsförhållande till gåvogivaren. I den första skatteklassen är skatten lägre.

  • make eller maka eller make i registrerat partnerskap
  • sambo som har (eller har haft) ett gemensamt barn med gåvogivaren eller som tidigare varit gift eller i ett registrerat partnerskap med gåvogivaren
  • arvinge i rakt upp- eller nedstigande led (barn, barnbarn, föräldrar, mor-/farföräldrar osv.) Adoptivbarn och -föräldrar är skattemässigt sett i samma ställning som biologiska släktingar.
  • arvinge i rakt nedstigande led dvs. släkting till gåvogivarens make eller registrerade partnerns barn, barnbarn osv.
  • avlidna makens eller exmakens barn
  • exmakens barn – även när gåvogivaren eller barnets förälder har gift om sig.

Gåvoskattetabell

Räkna gåvoskatten på gåvans totala värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro är skattefria subtraheras den skattefria andelen, 4 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro) Skatt vid den nedre gränsen (euro) Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 8 %
25 000–55 000 1 700 10 %
55 000–200 000 4 700 12 %
200 000–1 000 000 22 100 15 %
1 000 000– 142 100 17 %

Exempel: Du får en penninggåva på 30 000 euro av din mormor. Skatten på 25 000 euro är 1 700 euro. Skatten på 5 000 euro, det vill säga den gåvoandel som överskrider 25 000 euro är 10 procent eller 500 euro. Du betalar alltså sammanlagt 2 200 euro i gåvoskatt.

  • övriga släktingar än de som hör till skatteklass 1, t.ex. syskon och syskonens barn 
  • personer utanför släkten och familjen t.ex. vänner.

Gåvoskattetabell

Räkna gåvoskatten på gåvans totala värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro är skattefria subtraheras den skattefria andelen, 4 999 euro, inte från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (euro) Skatt vid den nedre gränsen
(euro)
Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
5 000–25 000 100 19 %
25 000–55 000 3 900 25 %
55 000–200 000 11 400 29 %
200 000–1 000 000 53 450 31 %
1 000 000– 301 450 33 %

Exempel: Du får en penninggåva på 30 000 euro av din syster. Skatten på 25 000 euro är 3 900 euro. Skatten på 5 000 euro, det vill säga den gåvoandel som överskrider 25 000 euro är 25 procent eller 1 250 euro. Du betalar alltså sammanlagt 5 150 euro i gåvoskatt.

Avdrag för besittningsrätt

Läs närmare om besittningsrättens värde vid gåvobeskattningen

När ska skatten betalas?

Läs anvisningarna för deklaration och betalning

Sidan har senast uppdaterats 27.6.2023