Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Gemensam gåva – vad är det och hur sköts gåvoskatten?

Vanligtvis ges en gåva separat till varje gåvotagare. Det är fråga om en gemensam gåva när gåvogivaren har avsett att ge egendom som gåva gemensamt åt två eller flera personer. Gåvogivaren kan uttrycka detta t.ex. genom att i gåvobrevet skriva att det är fråga om en gemensam gåva.

I fråga om en gemensam gåva är alla gåvotagare solidariskt ansvariga för gåvoskatten.

Hur deklareras en gemensam gåva?

En av gåvotagarna lämnar in en gemensam gåvoskattedeklaration för alla gåvotagare. Deklarera vare gåvogivares andel med en separat gåvoskattedeklaration om det finns flera gåvogivare.

Lämna in gåvoskattedeklarationen i MinSkatt

Den som har lämnat in gåvoskattedeklarationen får beslutet om gåvoskatten både i MinSkatt och per post. Beslutet skickas även till de andra gåvotagarna. Med beslutet får gåvotagarna giroblanketter med en gemensam skatt.

Exempel: Anders ger sin dotter Lisa och hennes make Ville en gemensam gåva. I gåvobrevet har det särskilt nämnts att det handlar om en gemensam gåva. Lisa och Ville lämnar in en gåvoskattedeklaration och uppger att det handlar om en gemensam gåva. De påförs en gemensam skatt som de tillsammans svarar för.

Gåvoskattedeklaration kan även lämnas in på en pappersblankett.

Deklarations- och betalningsanvisningar

Hur fastställs skatten på en gemensam gåva?

Gåvoskatten på den gemensamma gåvan räknas på gåvans hela värde och alla gåvotagarna är solidariskt ansvariga för skatten.

Skatteklassen fastställs enligt den skatteklass till vilken den som är mest avlägset släkt med gåvogivaren hör. Det enda undantaget utgör om gåvotagarna är äkta makar eller parter i ett registrerat partnerskap. Skatten beräknas då enligt skatteklassen för den gåvotagare vars släktskapsförhållande till gåvogivaren är närmare. Undantaget gäller inte sambor.

Exempel: Anders ger sin dotter Lisa och hennes make Ville en gemensam gåva. I gåvobrevet har det särskilt nämnts att det handlar om en gemensam gåva. De påförs en gemensam gåvoskatt enligt skatteklass 1. 

Om Lisa och Ville inte är gifta, påförs en skatt enligt skatteklass 2 på den gemensamma gåva som Anders gett.

Läs mera om skattebeloppet och -klasserna

Sidan har senast uppdaterats 27.3.2024