Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvsavsägelse – så här påverkar det beskattningen av egendom

Som arvinge kan du avsäga dig arvet antingen under arvlåtarens livstid eller efter hens död. Om egendomen överförs till dig genom testamente kan du avsäga dig arvet först efter arvlåtarens död.

Det går att avsäga sig ett arv, ett arv genom testamente eller en försäkringsersättning på olika sätt. Avsägelsesättet påverkar väsentligt hur egendomen beskattas och vem som ska betala skatten.

Om du avsäger dig arvet innan du har tagit emot arvet behöver du inte betala arvsskatt. Personerna som får arvet i stället för dig betalar arvsskatten.

Skyldigheten att betala arvsskatten kan överföras framåt direkt från dig endast när du ännu inte har använt dig av några äganderättigheter som hänför sig till dödsboet.

Du har exempelvis inte

 • delat boets tillgångar
 • drivit in boets fordringar
 • sålt boets tillgångar
 • gett fullmakt att sälja boets tillgångar
 • gjort anspråk på laglott
 • väckt talan om klander av testamente
 • mottagit egendom ens delvis
 • tagit emot pengar eller annan egendom som motprestation för avsägelse.

Observera att du visserligen kan delta i bouppteckningsförrättningen.

Arvsavsägelsen får inte inkludera några villkor och i samband med en avsägelse är det inte tillåtet att på något sätt påverka vem som ska få arvsandelen. Den avsägande personens andel går till dem som hade haft rätt till arvet om denna person hade dött före arvlåtaren.

Om du tar emot arvet och ger vidare egendom som hör till arvet först efteråt, är det inte fråga om arvsavsägelse utan om en gåva. I en sådan situation

 1. betalar du först arvsskatt på hela din arvsandel
 2. betalar mottagaren av gåvan gåvoskatt på egendomen.

Både arvsskatt och gåvoskatt ska betalas på egendomen också om du innan överlåtelsen har använt vilken som helst nyttjanderätt som anknyter till dödsboet, alltså du gör exempelvis så här:

 • Du avsäger dig arvet endast delvis.
 • Du avsäger dig äganderätten till egendomen men behåller besittningsrätten själv.
 • Du begränsar mottagarens rättigheter.
 • Du tar emot pengar eller annan egendom som motprestation för den arvsandel du överlåtit.

Observera att du visserligen kan delta i bouppteckningsförrättningen.

När du som testamentstagare har fått kännedom om vilka rättigheter testamente ger dig till arvlåtarens egendom, kan du besluta om du tar emot egendomen i sin helhet eller delvis.

Du kan alltså också delvis avsäga dig rätten till egendom du fått genom testamente:

 • Du kan ta emot endast en del av den egendom du fått genom testamente. Då betalar du arvsskatt endast på den andel som du tar emot.
 • Du kan ta emot endast besittningsrätt i stället för äganderätt. Då behöver du inte betala någon arvsskatt.

Observera att det inte går att avsäga sig egendom genom testamente delvis i alla situationer. Mer information finns i den detaljerade skatteanvisningen Avsägelser i arvs- och gåvobeskattningen i kapitel 3.4

Om du har rätt att få en eller flera livsförsäkringsersättningar på grund av dödsfall, kan du avsäga dig dem alla eller endast en del på samma sätt som ett arv.

Du kan avsäga dig en besittningsrätt när som helst, till exempel med en separat anmälan eller i samband med försäljningen av egendomen

 • om du är änka eller änkling och du i bouppteckningen har angett att du behåller besittningsrätten till bostaden
 • om du har fått besittningsrätten genom testamente.

Läs mer på sidan Besittningsrätt i arvsbeskattningen

Hur avsäger jag mig arvet?

Arvsavsägelsen ska anmälas skriftligt. Du kan utarbeta en separat handling eller anmäla avsägelsen i bouppteckningshandlingen. Kom ihåg att underteckna anmälan om avsägelse.

Om du delvis avsäger dig arvet som du fått genom testamente ska du som bilaga till bouppteckningen lämna en fritt formulerad utredning om vilka tillgångar exakt du avsäger dig.

Vi rekommenderar också att vittnen undertecknar handlingen men det är inte nödvändigt.

Om du avsäger dig arvet under arvlåtarens livstid

 • kan du godkänna testamentet som arvlåtaren har förordnat någon annan till godo
 • kan du lämna arvlåtaren en skriftlig anmälan där du avsäger dig arvet
Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023