Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Bouppteckningshandlingen – vilka uppgifter ska den innehålla?

En bouppteckningshandling är en förteckning över den avlidna personens tillgångar och skulder samt över delägarna i ett dödsbo. Bouppteckningshandlingen är också en skattedeklaration på basis av vilken vi räknar ut arvsskatten för var och en av arvingarna.

Skatteförvaltningen har inga färdiga mallar eller blanketter för bouppteckningar. Om du upprättar bouppteckningshandlingen själv kan du använda dig av mallar som finns exempelvis på nätet och i bokhandeln.

Anteckna följande uppgifter i bouppteckningen

 • den avlidna personens arvingar, änkan eller änklingen (den efterlevande maken eller makan) och testamentstagarna – du kan kontrollera vilka personer som hör till arvingarna
 • alla personers adress och personbeteckning
 • bouppgivare och två två gode män som ska underteckna bouppteckningshandlingen
 • kontaktpersonens namn, adress och telefonnummer
 • arvingens eller testamentstagarens släktskapsförhållande till den avlidna personen
 • om sambon är delägare gäller någondera av följande:
  • sambon har tidigare varit gift med arvlåtaren
  • hen har (haft) ett gemensamt barn med arvlåtaren
 • den avlidna personens och änkans eller änklingens tillgångar och skulder på dödsdagen
  • Om den som avlidit själv var änka eller änkling och den först avlidna makens eller makans egendom ännu är oskiftad, ska du ange båda parternas tillgångar och skulder enligt den senare avlidnas dödsdag.
 • har den avlidna personen och änkan eller änklingen giftorätt till varandras egendom
 • överlåter änkan eller änklingen sin egendom som utjämning till makens eller makans arvingar
 • förbehåller änkan eller änklingen besittningsrätten till makarnas gemensamma bostad
 • testamente och eventuella anspråk på laglott
 • eventuella förskott på arv av arvlåtaren och änkan eller änklingen
 • en gåva som en arvinge eller testamentstagare har fått av arvlåtaren under de 3 senaste åren före denne avled – ange när gåvan har tagits emot samt dess värde och beskaffenhet
 • försäkringsersättningar som har betalats till dödsboet eller en förmånstagare med anledning av dödsfallet – anteckna mottagaren och beloppet av försäkringsersättningarna
 • ett studielån som är i arvlåtarens namn – du ska markera 0 euro som värde på studielånet i bouppteckningen. Dödsboet är inte skyldigt att betala tillbaka lån med statsborgen.

Mer information om att fastställa värdet på egendom

Mer information om försäkringsersättningar

Mer information om besittningsrätt

Ange i bouppteckningshandlingen som avdrag

 • begravningskostnader
 • kostnader för bouppteckningen
 • skulder som anknyter till den avlidna personens livstid.

Skulder kan vara exempelvis

 • bostads-, avbetalnings- och kreditkortsskuld
 • skatteskuld för den avlidna personens livstid
 • vatten-, el- och telefonräkningar
 • obetalade sjukdomsutgifter.

Bifoga till bouppteckningshandlingen

 • testamente och äktenskapsförord
 • arvskifteshandlingen om arvet redan har skiftats
 • avvittringshandlingen eller arvskifteshandlingen om maken eller makan till den avlidna har avlidit tidigare och avvittring eller arvskifte har förrättats mellan den avlidna och makens eller makans arvtagare.
 • ange också vem som tar hand om dödsboets övriga skatteärenden
 • uppgiften om att du tar över jordbruks- eller företagsverksamhet och vill ansöka om längre betalningstid för arvsskatten

Skicka endast kopior av handlingarna. Förvara själv alla exemplar i original.

Till bouppteckningshandlingen behöver du inte bifoga

 • saldointyg över depositioner
 • verifikat på dödsboets kostnader
 • släktutredning, det vill säga ämbetsbevis
 • kopior av någon annan bouppteckningshandling.

Vi ber om mer information om det behövs. Det är bra att förvara kvitton och verifikationer i sex år från utgången av skatteåret. De får också förvaras i elektroniskt format. Skatteåret är det år då arvlåtaren avled. Det räcker med att uppgifterna vid behov kan skrivas ut på papper.

Förvara själv den ursprungliga bouppteckningen

Det lönar sig dock att göra flera undertecknade (ursprungliga) exemplar av bouppteckningshandlingen. Den ursprungliga bouppteckningshandlingen behövs alltid när det ska utredas vem som representerar dödsboet. Du behöver bouppteckningshandlingen exempelvis när du sköter dödsboets bankärenden eller vill registrera egendom i dödsboets namn.

Det lönar sig att bifoga alla ursprungliga handlingar till arvingarnas egna exemplar av bouppteckningshandlingen.

Skicka en kopia av bouppteckningshandlingen till Skatteförvaltningen

Kom vid bouppteckningsförrättningen överens om vem som skickar bouppteckningshandlingen med bilagor till Skatteförvaltningen. Bouppteckningshandlingen ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen. Vi behöver endast en kopia av bouppteckningshandlingen.

Så här skickar du bouppteckningshandlingen till Skatteförvaltningen

För en för sent inlämnat bouppteckning måste du betala förseningsavgift eller skatteförhöjning

Vanliga frågor

Bouppteckningen behöver inte fastställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vid behov kan du dock be att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer att alla delägare i boet och arvlåtarens äkta maka eller make har antecknats rätt i bouppteckningen.

Närmare information om att fastställa delägaruppgifterna i bouppteckningen hittar du på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Skatteförvaltningen förvarar bouppteckningshandlingen med bilagor som elektroniska kopior. När bouppteckningen arkiveras elektroniskt förstörs alla pappersdokument.

En bouppteckning är en sekretessbelagd handling. Du kan dock få en kopia av den av grundad anledning. Kopian kan vara avgiftsbelagd. Prislista över utlämnande av handlingar

Så här ber du om en kopia av bouppteckningshandlingen

Du är arvinge eller bouppgivare

Du är representant för en bank, advokatbyrå eller någon annan organisation

Om du inte kan sköta ärenden elektroniskt

Be med blankett 3627r om en kopia av bouppteckningshandlingen

Bouppteckningar som upprättats före år 1994

Om en bouppteckning upprättats före år 1994 ska du i första hand be om en kopia från tingsrätten i arvlåtarens senaste hemkommun. Tingsrätternas kontaktuppgifter finns på webbplatsen oikeus.fi

Skatteförvaltningen förvarar permanent bouppteckningar som upprättats år 1994 och senare samt bilagor till dem. Förvaringstiden på Skatteförvaltningen är 30 år för bouppteckningar som har upprättats före 1994.

Skatteförvaltningen kan endast ge instruktioner om en hurdan bouppteckningshandling som motsvarar kraven både för arvsbeskattningen och för skattedeklarationen. Om du överväger att förrätta bouppteckningen via en distansuppkoppling ska du utreda att bouppteckningen också uppfyller de krav som andra myndigheter och aktörer, till exempel magistraten eller banken, har ställt utifrån sina behov.

När bouppteckningen innehåller följande uppgifter kan man behandla den på Skatteförvaltningen, även om bouppteckningen hade förrättats via distansuppkoppling.

 1. Bouppteckningen ska innehålla alla de uppgifter som behövs exempelvis om dödsbodelägare, testamentstagare, den avlidnes och den kvarlevande makans eller makens tillgångar och skulder samt familjerättsliga omständigheter i dödsboet (inklusive alla bilagor som behövs).
 2. Bouppteckningen innehåller en specificerad redogörelse för när, var och hur bouppteckningen förrättades, vem har varit på plats och är därmed medvetna om omständigheter och fakta som tagits upp under förrättningen och har eventuellt framfört fakta som en del av förrättningen.
 3. Bouppteckningen innehåller en tecknad försäkran under edlig förpliktelse och intyg såväl av uppgiftslämnaren som av de gode männen.
Sidan har senast uppdaterats 18.9.2023