Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Testamenten i arvsbeskattningen

Det finns olika slag av testamenten. Arvlåtaren har eventuellt gjort testamenten för olika ändamål:

 • Besittningsrättstestamente eller äganderättstestamente görs oftast till godo för maken eller makan.
 • Genom ett universaltestamente eller legat (särskilt testamente) går det att förordna delningen av egendomen på olika precisionsnivåer.

Om du genom universaltestamente får

 • egendom och tar emot den ska du betala arvsskatt på arvet
 • endast besittningsrätt till egendomen ska du inte betala någon arvsskatt.

Arvlåtaren har genom testamente kunnat förordna besittningsrätten till hela egendomen (alla tillgångar), en del av dem eller ett enskilt föremål.

Om du får besittningsrätt genom testamente och vill ta emot den ska du se till att detta antecknas i bouppteckningshandlingen eller ett separat delgivningsbevis för testamente.

Du behöver inte betala arvsskatt endast på basis av besittningsrätten. Personen som får äganderätten till samma egendom ska betala arvsskatt på värdet på egendomen efter att värdet på besittningsrätten dragits av.

Exempel: Mats har gjort ett besittningsrättstestamente där han förordnar sin maka besittningsrätten till en fastighet. Efter Mats död får hans maka besittningsrätten till fastigheten på vilken makan inte behöver betala någon arvsskatt. Mats två barn ärver äganderätten till fastigheten. De båda betalar arvsskatt på sin egen andel. Båda får avdrag för besittningsrätten: Skatteförvaltningen drar från värdet på fastigheten automatiskt av värdet på besittningsrätten på basis av uppgifterna i bouppteckningshandlingen.

Läs mer om besittningsrätt i arvsbeskattningen

Arvlåtaren har genom testamente förordnat äganderätten till egendomen. Om du får både äganderätten och besittningsrätten till egendomen genom testamente påförs du att betala arvsskatt på basis av värdet på egendomen.

Om någon annan får besittningsrätten till samma egendom drar Skatteförvaltningen av värdet på besittningsrätten från värdet på egendomen innan beloppet av arvsskatten räknas ut. Du ska alltså betala arvsskatt endast på basis av ägarandelen om någon annan har besittningsrätten tills vidare. Ingen arvsskatt tas ut på endast besittningsrätten.

Exempel: Du får äganderätten till en bostadsaktie genom testamente. Testamentet förordnar din mamma besittningsrätten till bostaden. Det totala värdet på bostaden är 150 000 euro. Värdet på besittningsrätten är i det här fallet 52 500 euro. Efter avdraget för besittningsrätten utgör 97 500 euro grunden vid uträkningen av arvsskatten. Eftersom du är en nära släkting ska du betala 8 375 euro i arvsskatt. Din mamma påförs ingen arvsskatt eftersom hon inte ärver egendom utan får endast besittningsrätt.

Genom ett universaltestamente har arvlåtaren kunnat förordna någon hela sin egendom eller en del av det (exempelvis 1/4 av tillgångarna) i arv. På basis av ett universaltestamente kan arvtagaren också vara en person utanför familjen, till exempel ett gudbarn.

Om du ärver egendom genom universaltestamente

 • ska du betala arvsskatt på basis av värdet på egendomen
 • är du delägare i dödsboet och ansvarar för dödsboets skatteärenden tillsammans med de andra arvingarna.

Exempel: En gudförälder har gjort ett universaltestamente på basis av vilket gudbarnet får ärva 1/4 av tillgångarna. Hela egendomen är 200 000 euro och gudbarnets arvsandel är 50 000 euro. Gudbarnet är inte släkt med gudföräldern och hör sålunda till skatteklass 2. Hen ska betala 6 400 euro i arvsskatt. Eftersom gudbarnet får arvet genom universaltestamente är hen också delägare i dödsboet och ansvarar för dödsboets skatteärenden tillsammans med de andra arvingarna.

Arvlåtaren har genom ett legat, alltså ett särskilt testamente, kunnat förordna att en viss del av egendomen går till en namngiven person.

Om du endast genom legat ärver en viss egendom

 • ska du betala arvsskatt på basis av värdet på egendomen
 • är du inte delägare i dödsboet.

Om besittningsrätten till den egendom som du fått har förordnats någon annan får du avdrag för besittningsrätten i arvsbeskattningen. Läs mer om besittningsrätten i arvsbeskattningen

Exempel: Erik har gjort ett legat i vilken han har lämnat sin dotterson Paul pengar i arv. Den övriga egendomen går enligt arvsordning till Eriks två döttrar. Paul betalar arvsskatt enligt skatteklass 1 på de 20 000 euro han fått, det vill säga 100 euro. Eftersom Paul endast ärver en viss egendom genom legatet är han inte delägare i dödsboet. Eriks två döttrar ansvarar för alla dödsboets skatteärenden.

Som testamentstagare får du ett arvsbeskattningsbeslut

Testamenten beaktas i bouppteckningsförrättningen och uppgifterna i dem antecknas i bouppteckningshandlingen.

På basis av uppgifterna i bouppteckningshandlingen får du som testamentstagare senare ett arvsbeskattningsbeslut med uppgifter om arvsskattbeloppet och anvisningar om hur du ska betala den. Läs mer om beloppet av arvsskatt och hur du ska betala den

Testamentstagare kan avsäga sig rätten till arv

Om du inte vill ta emot egendom eller en besittningsrätt som förordnats dig genom testamente kan du avsäga dig arvet antingen helt eller delvis. Läs mer om arvsavsägelse

Vanliga frågor

Besittningsrätten och äganderätten till egendom kan överföras genom testamente till arvtagare på olika sätt:

 • Samma person får såväl besittningsrätt som äganderätt genast efter arvlåtarens frånfälle (äganderättstestamente).
 • En person får besittningsrätt och en annan person får samtidigt äganderätt genast efter arvlåtarens frånfälle (besittningsrättstestamente). I denna situation kan dödsboets delägare till exempel sälja egendomen med samtycke från innehavaren av besittningsrätt.
 • Ingen får äganderätt genast efter arvlåtarens frånfälle. Äganderätten överförs först vid den tidpunkt som fastställs i testamentet (testamente i äganderättslöst läge). Någon kan dock ha besittningsrätt till egendomen, även om ingen har äganderätt.

Om de formuleringar i testamentet som hänvisar till äganderätten och besittningsrätten är otydliga, bör dödsboets delägare i bouppteckningen eller dess bilagor lämna en utredning om vad testatorn har avsett. Observera att du inte kan sälja egendom som du inte har äganderätt till.

Besittningsrättstestamente och arvsskatt

Om du genom ett vanligt besittningsrättstestamente får äganderätt men inte besittningsrätt till en egendom:

 • Du ska betala arvsskatt genast efter testatorns frånfälle. Skatteförvaltningen drar av värdet av besittningsrätten från dödsboets tillgångar.
 • Egendomens arvsbeskattningsvärde används som anskaffningsutgift, om du i något skede säljer egendomen.

Mottagaren av besittningsrätten betalar aldrig arvsskatt på sin besittningsrätt.

Testamente i äganderättslöst läge och arvsskatt

Om du är arvinge i direkt ned- eller uppstigande led, det vill säga barn, barnbarn, förälder, mor- eller farförälder:

 • Trots testamente i äganderättslöst läge ska du betala arvsskatt genast efter arvlåtarens frånfälle. Arvsskatten fastställs utifrån egendomens gängse värde vid tidpunkten för arvlåtarens frånfälle.
 • Skatteförvaltningen drar av det eventuella värdet av besittningsrätten från dödsboets tillgångar.
 • Skatteförvaltningen fastställer ett värde på egendomen, vilket används i arvsbeskattningen och beskattningen av överlåtelsevinst.

Om du är annan arvinge:

 • Du ska betala arvsskatt först när äganderätten börjar. Arvsskatten fastställs utifrån egendomens gängse värde vid den tidpunkt då äganderätten börjar.
 • Avdrag för besittningsrätt görs inte, eftersom besittningsrätten vanligen upphör vid samma tidpunkt som äganderätten börjar.
 • Egendomens arvsbeskattningsvärde som behövs för beskattningen av överlåtelsevinst fastställs först när arvsbeskattningen av egendomen har verkställts.

Anmäl äganderättens början

När du får äganderätt till en egendom ska du anmäla detta till oss i valfri form. Vid testamenten i äganderättslöst läge börjar äganderätten vanligen när besittningsrätten upphör. Ange följande i din anmälan:

 • när äganderätten började (dvs. när egendomens äganderättslösa läge upphörde)
 • vilka tillgångar och skulder som inte längre saknar ägare
 • vilket det gängse värdet på dessa tillgångar och skulder var då äganderätten började
 • vem eller vilka som får äganderätt till dessa tillgångar och skulder och till vilka delar
 • hur en eventuell avvittring ska verkställas.

Anmälan har vanligen liknande innehåll som en bouppteckning.

Alla mottagare av äganderätt ska underteckna anmälan själva eller genom en skriftlig fullmakt befullmäktiga en annan person att underteckna anmälan.

Lämna anmälan inom tre månader från det att äganderätten började. Skicka anmälan per post till vilket av Skatteförvaltningens verksamhetsställen som helst.

Ytterligare information:

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas för arvs- och gåvobeskattningen

Ställningstagandet Testamente i äganderättslöst läge inom arvsbeskattningen

Arvlåtarens barn och barnbarn har rätt till laglott av arvet även om arvlåtaren har testamenterat sin egendom till någon annan. Laglotten är hälften av det arv som arvingen skulle ha fått utan testamente.

Som arvinge ska du separat kräva (framställa anspråk på) din laglott av testamentstagaren. Kravet ska delges inom 6 månader från att du fått del av testamentet.

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023