Sökande av ändring för bilskatt

Om du inte är nöjd med det fastställda bilskattebeslutet kan du hos Skatteförvaltningen begära att beslutet omprövas. Du ansöka om omprövning med en fritt formulerad skriftlig begäran om omprövning.

Vem kan söka ändring?

Omprövning får begäras av den skattskyldige, m.a.o. den person som påförts bilskatten.

Som skattskyldig kan du också ge en annan person fullmakt att fungera som ditt ombud och att upprätta begäran om omprövning för dig.  Befullmäktigandet ska göras med en skriftlig fullmakt.

Hur söker man ändring?

Begäran om omprövning kan formuleras fritt, men den ska vara skriftlig. Ange i begäran om omprövning

 • i vilket bilskattebeslut du begär omprövning
 • i vilka punkter i beslutet du begär omprövning och hur beslutet ska omprövas
 • på vilka grunder du begär omprövning (det räcker exempelvis inte med blotta omnämnandet av att skatten är för stor, utan du ska i begäran om omprövning ange på vilka grunder skatten är felaktig)
 • ändringssökandens namn
 • namnet på laglig företrädare, ombud eller någon annan person som upprättat begäran om omprövning
 • postadress ja telefonnummer som Skatteförvaltningen kan kontakta och dit Skatteförvaltningen kan skicka de utredningsbegäranden, beslut och andra dokument som gäller ärendet
 • kontonummer för en eventuell skatteåterbäring.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna omprövningsbegäran.

Bifoga

 • det bilskattebeslut i vilket du begär omprövning (antingen det ursprungliga beslutet eller en kopia)
 • en redogörelse för när tidsfristen för ändringssökandet har börjat om det har gått över 3 år från ingången av kalenderåret efter att bilskattebeslutet fattats
 • de dokument som du åberopar som stöd för begäran om omprövning, om du inte tidigare har lämnat dem till skattemyndigheten
 • ombudet ska till begäran om omprövning bifoga fullmakten, förutsatt att han eller hon inte är advokat eller offentligt rättsbiträde.

Skicka din begäran om omprövning till adressen
Skatteförvaltningen/Bilbeskattningen
PB 40
00052 Skatt

Du kan också lämna in begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

Ett registrerat ombud ska skicka begäran om omprövning till adressen

Skatteförvaltningen/Bilbeskattningen
PB 1000
10900 Hangö

När ska man begära omprövning?

En begäran om omprövning ska lämnas in inom utsatt tid.

Tidsfristen för att lämna in en begäran om omprövning är

 • 3 år från ingången av kalenderåret efter att bilbeskattningsbeslutet fattats
 • minst 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning av exempelvis ett bilbeskattningsbeslut som fattats år 2017 ska vara framme senast 31.12.2020.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för ändringssökande. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta tiden tas inte upp till prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om du har sökt ändring i bilbeskattningsbeslutet ska du betala skatten inom den utsatta tiden. Du kan dock hos Skatteförvaltningen ansöka om att utsökningen av skatten förbjuds eller avbryts. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg på skatten på normalt sätt.

För att få registreringstillstånd för fordonet förutsätter emellertid att bilskatten har betalats i sin helhet.

Kom också ihåg att rätten att skattefritt använda fordonet går ut på förfallodagen för bilskatten.