Deklarationsanvisning - skattedeklaration för rörelseidkare eller yrkesutövare

I den här deklarationsanvisningen berättar vi vilka uppgifter en enskild näringsidkare – dvs. rörelseidkare eller yrkesutövare – ska lämna i sin skattedeklaration. Enskilda näringsidkare kallas också ibland för firmaföretagare. 

Lämna din skattedeklaration i MinSkatt

Lämna en skattedeklaration för näringsverksamhet (5) på pappersblankett

Skattedeklaration för näringsverksamhet i MinSkatt

 1. Välj punkten Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Först ska du välja året 2020 och sedan Skattedeklaration för näringsverksamhet, rörelseidkare eller yrkesutövare.

 3. Bakgrundsinformation

  I den första fasen ser du bakgrundsinformation.

  • Kunduppgifter 
  • Fördelning av företagsinkomst mellan företagarmakar
  • Dubbel bokföring och specifikation av eget kapital
  • Uträkning av räntekostnader som inte kan dras av som kostnader för näringsverksamhet
  • Uttag av pengar oc hpenningplaceringar
 4. Intäkter 

  Du kan ange intäkterna genom att klicka på Ja i respektive punkt.

  • Omsättning
  • Ökade levnadskostnader för tillfälliga arbetsresor
  • Intäktsföring av privatbruk
  • Bidrag och understöd
  • Dividender från aktier som hör till näringsverksamheten
  • Överskott från andelar som hör till näringsverksamheten
  • Ränteintäkter eller finansiella intäkter
  • Reserveringar 
  • Övriga skattepliktiga intäkter
  • Skattefria intäkter
 5. Kostnader

  I den här fasen kan du ange om du inte har att deklarera utgifter eller inte gör avskrivningar som anknyter till näringsverksamheten. Om du har uppgifter att lämna kan du ange kostnaderna genom att klicka på Ja i respektive punkt.

  • Fordon som hör till näringsverksamheten (ange i fasen Intäkter i MinSkatt)
  • Användning av privathushållets bil (ange i fasen Intäkter i MinSkatt)
  • Inköp och ändring av värdet på lager
  • Köpta tjänster
  • Löne- och personalkostnader
  • Avskrivningar
  • k. hyllavskrivningar
  • Representationskostnader
  • Hyreskostnader
  • Räntekostnader
  • Finansiella kostnader
  • Övriga avdragbara kostnader
  • Ökning av reserver
  • Tilläggsavdrag som grundar sig på bil- eller resekostnader
  • Övriga avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen
  • Utbildningsavdrag
  • Kostnader som inte kan dras av
  • Övriga icke-avdragbara kostnader
 6. Uträkning av förmögenhet

  • Tillgångar
  • Anläggningstillgångar
  • Varor och övriga omsättningstillgångar
  • Värdepapper
  • Finansieringstillgångar
  • Näringsverksamhetens skulder
  • Övriga uppgifter och yrkanden
  • Internationell verksamhet
 7. Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera uppgifterna. Du kan göra korrigeringar via länken Redigera

  Om du vill fortsätta med att fylla i uppgifterna senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte anmälan förrän du skickat den. När uppgifterna är rätt ska du välja Skicka.

  De deklarationer som du har skickat kan du också alltid läsa i MinSkatt.

Bakgrundsinformation

Kunduppgifterna visas enligt uppgifterna i företagsdatasystemet.

Anmäl ändringen (YTJ)

Om flera räkenskapsperioder har gått ut under samma skatteår ska du deklarera samtliga räkenskapsperioders uppgifter på samma gång.

Om din make eller maka arbetar för företaget fördelas företagsinkomsten mellan er båda i beskattningen, även om maken eller makan endast i liten utsträckning arbetar hos företaget.

Företagsinkomsten delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

Kapitalinkomstens andel fördelas i beskattningen mellan dig och din make eller maka, beroende på hur stor andel av företagets nettoförmögenhet var och en av er äger. Förvärvsinkomstandelen fördelas däremot beroende på den andel av arbetet som ni utfört var för sig. Ange båda makars andel i skattedeklarationen i procentenheter.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna i del 4 

Om du har dubbel bokföring ska du ange följande uppgifter:

 • Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden
 • Privata uttag eller placeringar under räkenskapsperioden. Ange skillnaden mellan uttagen och placeringarna.
 • Räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt bokföringen
 • Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden

Ange också uttag och placeringar i pengar under kalenderåret om du har dubbel bokföring:

uppge hur mycket pengar du tagit ut från företagets konto för ditt eget bruk under kalenderåret. uppge hur mycket du sammanlagt har placerat pengar på företagets konto. Uppge skillnaden mellan dessa tal i fältet Privata uttag och placeringar som finns i punkten Specifikation av eget kapital.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du svarar Ja på frågan Använder du dubbel bokföring? kommer du i MinSkatt till Specifikation av det egna kapitalet.

Ange uppgifterna och MinSkatt beräknar sedan automatiskt beloppet av positivt eller negativt eget kapital vid skatteårets utgång. Uppgiften överförs från MinSkatt till det följande årets skattedeklaration till punkten Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden.

Uppge skillnaden mellan privatuttag och placeringar under Specifikation av det egna kapitalet i punkten Privata uttag och placeringar.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna i del 13

Sätt ut ett minustecken (–) framför negativa belopp.

Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden är exempelvis vinsten eller förlusten från tidigare räkenskapsperioder. Ange i punkten Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden samma belopp som du hade för den föregående räkenskapsperioden i punkten Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden.

Om det egna kapitalet är negativt på grund av privatuttag och privatuttagen har finansierats med främmande kapital, anses en del av lånen hänföra sig till finansieringen av privatuttagen och inte till näringsverksamheten. Räntor på sådana lån får inte dras av som näringskostnader.

Räkna ut i denna punkt vilken del av räntekostnaderna som inte får dras av från näringsintäkterna eftersom det egna kapitalet är negativt.

Rätten att dra av räntor kan också begränsas då det egna kapitalet är positivt till följd av en uppskrivning. Läs mer om hur rätten att dra av räntor har begränsats (Skattestyrelsens ställningstaganden till företagsbeskattningsfrågor 1531/345/2003).

Om du enligt inkomstskattelagen får dra av räntan som du räknat ut på basis av återstoden av det egna negativa kapitalet, kan du göra avdraget från kapitalinkomst i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Punkten visas i MinSkatt om det egna kapitalet är negativt. MinSkatt beräknar de oavdragbara räntekostnadernas belopp för dig.

Så här deklarerar du på papper

Ange uppgifterna i del 11

Anvisningar för pappersdeklaration

Räkna ut och ange de icke-avdragbara räntekostnaderna enligt följande:

 • Ange det negativa egna kapitalet i balansräkningen (utan förtecken) enligt läget vid räkenskapsperiodens utgång.
 • Lägg uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet till det negativa egna kapitalet i balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång. 
 • Från detta belopp ska du dra av räkenskapsperiodens förlust samt de förluster från tidigare räkenskapsperioder som inte kan täckas med influtna vinstmedel.
 • Överför resultatet till punkten Rättat negativt eget kapital och överför det rättade negativa egna kapitalet till uträkningen av förmögenhet i del 12.2 (Näringsverksamhetens skulder) i underpunkten Rättat negativt eget kapital. Beloppet får dock inte vara större än det sammanlagda beloppet av skulder i näringsverksamheten.
 • Multiplicera det rättade negativa egna kapitalet med grundräntan på bokslutsdagen, ökad med en procentenhet. Ange produkten i punkten Räntor som inte kan dras av från inkomsten från näringsverksamhetens förvärvskälla. Grundräntan var –0,25% för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
 • Dra av den icke avdragbara räntan från det sammanlagda beloppet av räntor i näringsverksamheten i punkt 2.3 under Räntekostnader. Ange skillnaden i underpunkten Avdragbar andel. Det icke-avdragbara räntebeloppet får inte överstiga det sammanlagda beloppet av räntekostnader.

Rätten att dra av räntor kan också begränsas då det egna kapitalet är positivt till följd av en uppskrivning. Läs mer om hur rätten att dra av räntor har begränsats (Skattestyrelsens ställningstaganden till företagsbeskattningsfrågor 1531/345/2003).

Om du enligt inkomstskattelagen får dra av räntan som du räknat ut på basis av återstoden av det egna negativa kapitalet, kan du göra avdraget från kapitalinkomst i din förhandsifyllda skattedeklaration.

 

Om du använder bilen både till privatkörningar och inom näringsverksamheten kan du läsa anvisningarna

Om du tar varor och andra produkter från företaget i ditt eget bruk ska du ta upp värdet på dem i företagets bokföring som intäkter av näringsverksamheten (intäktsföring av privat bruk). Du kan använda det ursprungliga inköpspriset som värde. Om det sannolika försäljningspriset är mindre kan du även använda det.

Exempel: Alfred har år 2020 köpt 6 likadana sportartiklar för sammanlagt 3 000 euro till företaget vilka är avsedda att säljas. Det ursprungliga inköpspriset på en sportartikel var alltså 500 euro. Alfred tar två sportartiklar i sitt eget bruk. Han antecknar alltså som näringsverksamhetens intäkt 1 000 euro (2 x 500 euro). 

Privatuttag: om du tar ut företagets pengar i eget bruk

Du kan inte betala lön till sig själv, din make eller ditt barn som är yngre än 15 år. Om du tar ut pengar från ditt företags konto är uttaget ett privatuttag. Du kan inte ta upp uttaget som kostnad i företagets bokföring. De pengar som du har tagit ut är ur beskattningens synvinkel en del av ditt företags näringsinkomst som du ska betala skatt på.

Om din maka eller make arbetar i företaget ska företagsinkomsten fördelas mellan makarna i beskattningen 

Uppgifter om intäkter

Deklarera inkomsterna utan moms. Lämna in momsdeklarationen separat om du är momsskyldig.

Till omsättningen hör försäljningsintäkterna från den normala verksamheten. Deklarera intäkterna exklusive moms. Dra av från intäkterna de skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen (exempelvis apoteksskatt hos apotekare) och de rabatter du beviljat kunden.

Bilar, bostad, arbetsresor och privat bruk

Ange uppgifter om sådana fordon som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar. Ett fordon hör till näringsverksamhetens inventarier då du har kört mer än hälften av totalantalet körkilometer under skatteåret i näringsverksamheten.

Vad ska du ange i företagets skattedeklaration när bilen hör till näringsverksamhetens inventarier?

Du kan dra av som näringskostnader kostnaderna för sådana resor som du gjort i företagets verksamhet. Gör så här:

 • Ta upp alla kostnader för bilen i företagets bokföring. Till kostnaderna räknas exempelvis kostnaderna för bränsle, service och försäkringar samt avskrivningen på bilen, det vill säga bilens värdeminskning (företagsverksamhetens andel). Du får dra av i beskattningen de faktiska bokförda kostnaderna.
 • Du kan inte dra av kostnaderna för privatkörningar i företagets beskattning.
 • Du kan räkna ut de privata körningarnas andel på skattedeklarationen så att du dividerar bilkostnadernas totalbelopp och den årliga avskrivningen på bilen med antalet kilometer som du kört med bilen och multiplicerar resultatet med antalet kilometer som du enligt körjournalen kört privat.

Om du har dragit av även privatkörningar i företagets bokföring ska du lägga motsvarande belopp till företagets intäkter. 

Läs anvisningarna för körjournal och uträkning av privatbrukets andel

Så här deklarerar du i MinSkatt

 • Ange kostnadernas totalbelopp i fasen Intäkter i punkten Fordon som hör till näringsverksamhetens inventarier. Till kostnaderna räknas också avskrivningarna på fordonen.
 • Ange avskrivningen på ett fordon i fasen Kostnader i punkten Avskrivningar. Läs anvisningarna för avskrivningar
 • Välj fordonet vars uppgifter du lämnar.
 • Ange om uppgifterna grundar sig på en körjournal eller annan redogörelse. 
 • Ange i punkten Körningar i näringsverksamheten hur mycket du kört sammanlagt med fordon som ingår i näringsverksamhetens inventarier.
 • Ange privatkörningarnas andel i punkten Privata körningar.
 • Utifrån de uppgifter du lämnat beräknar MinSkatt skatteårets sammanlagda kilometerantal för fordonen.
 • Ange  i punkten Totala utgifter det sammanlagda beloppet av utgifter enligt bokföringen. Till kostnaderna räknas också avskrivningarna på fordonen.
 • Om du har bokfört alla kostnader för bilen (också de privata körningarnas andel), ska du välja alternativet Kostnaderna för de privata körningarna har dragits av i bokföringen.
 • Om du har tagit upp i bokföringen endast den del av kostnaderna som hänför sig till körningar i näringsverksamheten, ska du välja alternativet Kostnaderna för de privata körningarna har inte dragits av i bokföringen.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

 • Specificera körningarna och beräkna kostnaderna i del 6 i skattedeklarationen. Körningarna ska specificeras i näringsverksamhetens körningar och privata körningar.
 • Summan i del 6 punkten De privata körningarnas andel av kostnaderna ska anges i del 2.1 i punkten Intäktsföring av privatbruket, om kostnaderna för privatbruket har dragits av i bokföringen, underpunkten Privat bruk av bil.
 • Dessutom ska du ange avskrivningarna i del 2.3 i punkten Avskrivningar och specificera dem i del 5. Läs mer om hur man deklarerar avskrivningarna.

Ange kostnaderna för fordon som hör till privathushållet. Ett fordon anses höra till privathushållet när 50 % eller mindre av kilometerantalet som körts under skatteåret är körningar inom näringsverksamheten

Du kan få ett så kallat tilläggsavdrag för bilkostnaderna som uppkommit för resor som hänför sig till näringsverksamheten om bilen hör till privathushållet.

Du ska anteckna körningarna i näringsverksamheten i en körjournal eller ge en annan motsvarande redogörelse. Bifoga inte din körjournal till skattedeklarationen. Vi ber om den vid behov.  

Tilläggsavdraget är högst lika stort som löntagarens skattefria kilometerersättning.

 • Tilläggsavdraget för 2020 uppgår till 0,43 euro per kilometer.

Om du har dragit av bilens kostnader i bokföringen minskas tilläggsavdraget med ett motsvarande belopp. Då är tilläggsavdraget skillnaden mellan den skattefria kilometerersättningen för löntagare och de faktiska kostnaderna som du har dragit av.

Om du i bokföringen dragit av kostnader för en bil som hör till dina privata tillgångar och kostnadernas sammanlagda belopp är högre än maximibeloppet enligt kostnadsersättningsbeslutet  får du dra av de faktiska kostnaderna i beskattningen. Då beviljas du inte något tilläggsavdrag så fyll inte i denna punkt.

Exempel: Sammanlagt 40 000 km har körts med bilen under skatteår 2020, av vilka 15 000 km körts inom näringsverksamheten och 25 000 km privat. Bilen anses höra till de privata tillgångarna eftersom du har haft mer övriga körningar än körningar inom näringsverksamheten. Du får göra tilläggsavdrag enligt 15 000 kilometer eftersom kostnaderna för användningen av bilen inom näringsverksamheten inte har dragits av i bokföringen: 15 000 km x 0,43 euro = 6 450 euro.

Exempel: Sammanlagt 30 000 km har körts med bilen under skatteår 2020, av vilka 5 000 km körts inom näringsverksamheten och 25 000 km privat. Bilen anses höra till de privata tillgångarna eftersom du har haft mer övriga körningar än körningar inom näringsverksamheten. Kostnaderna för användningen inom näringsverksamheten har dragits av i bokföringen enligt följande: Genomsnittliga kostnader för bilen 5 000 euro: 30 000 = 0,167 euro/km. Andelen av körningar inom näringsverksamheten 5 000 x 0,167 euro = 835,00 euro. Beloppet som beräknats enligt den skattefria kilometerersättningens maximibelopp 5 000 x 0,43 euro = 2 150,00 euro. Tilläggsavdrag 2 150 euro – 835 euro = 1 315 euro

Se anvisningarna

Vilka körningar hör till näringsverksamheten?

Hur för man körjournal? 

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange totalantalet kilometer under skatteåret samt antalet kilometer du kört i näringsverksamheten. Ange också om uppgifterna grundar sig på en körjournal eller annan motsvarande redogörelse.

På basis av uppgifterna beräknar MinSkatt tilläggsavdragets sammanlagda maximibelopp för dig.

Välj Ja i punkten Har du dragit av utgifterna i bokföringen eller anteckningarna? om du i bokföringen dragit av kostnader för en bil som hör till dina privata tillgångar och ange beloppet som du dragit av i bokföringen.

Utifrån dessa uppgifter beräknar MinSkatt tilläggsavdragets belopp för dig.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna som behövs för att beräkna tilläggsavdraget i del 10 Redogörelse för användningen av en privatbil i näringsverksamheten enligt följande: 

 • Punkt 1: ange om uppgifterna grundar sig på en körjournal eller annan motsvarande redogörelse.
 • Punkt 2: ange totalantalet kilometer som du kört med bilen under skatteåret.
 • Punkt 3: ange antalet kilometer som hänför sig till körningarna i näringsverksamheten under skatteåret.
 • Punkt 4: ange tilläggsavdragets maximibelopp per kilometer under skatteåret. Avdragets maximibelopp för år 2020 är 0,43 e/km. Värdet per kilometer kan höjas i vissa fall.
 • Punkt 5: räkna ut och ange avdragets maximibelopp (multiplicera antalet kilometer du kört i näringsverksamheten med avdragets maximibelopp per kilometer).
 • Punkt 6: ange det belopp som du har dragit av i bokföringen som kostnad för en privatbil.
 • Punkt 7: räkna ut tilläggsavdragets belopp: dra av från maximibeloppet de kostnader som du dragit av i bokföringen. Om du inte har dragit av kostnader för privatbilen i bokföringen, ange här samma belopp som i punkt 5.

Räkna in tilläggsavdragets belopp i del 2.3 i punkten Tilläggsavdrag.

Du kan beviljas tilläggsavdrag i beskattningen om du har gjort en tillfällig resa som anknyter till näringsverksamheten. Med tillfällig arbetsresa avses en resa som du gjort utanför företagets ordinarie verksamhetsområde, exempelvis utbildningsresor, resor för att hämta varor eller sådana tillfälliga resor för försäljning av produkter som är längre än vanligt. Du beviljas inte tilläggsavdrag om du har gjort resorna inom företagets ordinarie verksamhetsområde. Läs mer om avdrag av resekostnader

Tilläggsavdragets maximibelopp är detsamma som maximibeloppet av dagtraktamenten för löntagare. Kontrollera beloppen i Skatteförvaltningens beslut

Om du har dragit av ökade levnadskostnader i bokföringen och kostnadernas sammanlagda belopp är högre än maximibeloppet enligt kostnadsersättningsbeslutet, får du göra avdrag i beskattningen enligt de faktiska kostnaderna. Då beviljas du inte något tilläggsavdrag så fyll inte i denna punkt.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Specificera resdagarna i enlighet med om

 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 6 men under 10 timmar 
 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 10 timmar eller en utlandsresa
 • utlandsresor

Öppna specifikationen i respektive punkt och ange

 • antalet resdagar och
 • om du dragit av kostnader för resorna delvis eller i sin helhet i bokföringen. Om du har dragit av resekostnader i bokföringen, ange beloppet som du dragit av i bokföringen.

MinSkatt beräknar tilläggsavdragets belopp för dig.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Lämna uppgifterna i del 9:

Specificera resdagarna i enlighet med om

 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 6 men under 10 timmar
 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 10 timmar eller
 • det är en utlandsresa.

Punkterna 2–6:

Punkt 2: Ange antalet resdagar i specifikationen  

Punkt 3: ange avdragets maximibelopp per resdag för inrikesresorna. Kontrollera beloppen i Skatteförvaltningens beslut.

Punkt 4: räkna ut och ange avdragets sammanlagda maximibelopp för alla resdagar. Du får avdragets maximibelopp för utlandsresorna genom att multiplicera antalet resdagar för varje land med utlandsdagtraktamentets belopp för landet i fråga. Efter det ska du räkna ihop de olika ländernas belopp. Beloppen av utlandsdagtraktament för varje land finns i Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut.

Punkt 5: ange på varje rad den del av de ökade levnadskostnaderna för tillfälliga arbetsresor som du har dragit av i bokföringen.

Punkt 6: Räkna ut tilläggsavdragets belopp: dra av från maximibeloppet de kostnader som du dragit av i bokföringen. Om du inte har dragit av ökade levnadskostnader i bokföringen, ange i den här punkten samma belopp som i kolumn 4 (Maximibelopp sammanlagt).

Del 2.3 punkten Tilläggsavdrag: Räkna ut tilläggsavdragets sammanlagda belopp.

Om du i ditt privata hushåll har använt nyttigheter som antecknats i näringsverksamhetens kostnader, ska privathushållets andel av kostnaderna deklareras som inkomst.

Privat bruk av varor

Om du har tagit varor i privathushållets bruk ska du ange det totala beloppet av varornas ursprungliga anskaffningsutgift exklusive moms.

Övrigt privat bruk

Ange andelen av privat bruk av sådana telefoner, fastigheter, fritidsbostäder eller båtar som hör till näringsverksamheten. Om du använder en fastighet som hör till näringsverksamheten för dina privata ändamål ska du ange privatbrukets andel av kostnaderna för fastigheten och avskrivningarna på fastigheten.Exempel: En enskild rörelseidkare äger en fastighet och använder 60 % av den som verkstad och 40 % som sin egen bostad. Till fastigheten hänförs räntekostnader på 8 000 euro. Byggnaden har avskrivits med 2 000 euro. De övriga kostnaderna för byggnaden uppgår till 3 000 euro. Till företagets näringsinkomster läggs 40 % av 13 000 euro i annat privatbruk, dvs. 5 200 euro.

Ange inte uttag av pengar i den här punkten. Ange dem i MinSkatt i fasen Bakgrundsinformation. Om du deklarerar på en pappersblankett, ange dem i punkt 7.

Läs mer om uttag av pengar och privatbruk (länk)

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Om kostnaderna för privat bruk har dragits av i bokföringen ska du ange det i del 2.1 i punkten Intäktsföring av privatbruket.  

Övriga intäkter från näringsverksamheten

Understöd och bidrag är sådana bidrag, tillägg och understöd som beviljats för din näringsverksamhet, såsom sysselsättningsstöd. Om du har beviljats lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldighet, ange också den i den här punkten.

Ange i den här punkten endast sådana bidrag och understöd för näringsverksamheten som intäktsförts direkt (arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Business Finland m.fl.)

I den här punkten anges inte understöd från offentliga samfund för att anskaffa anläggningstillgångar. De ska intäktsföras indirekt som avdrag från anskaffningsutgiften.

Ange separat

 • det sammanlagda beloppet av dividender från offentligt noterade bolag och
 • det sammanlagda beloppet av dividender från onoterade bolag.

Bolaget är offentligt noterat exempelvis om dess värdepapper är föremål för handel i en värdepappersbörs. 

Den skattepliktiga andelen av dividender i förvärvskällan för näringsverksamhet fastställs utifrån om bolaget som delar ut dividenden är offentligt noterat (listat) eller inte.

Läs mer:

Så här deklarerar du i MinSkatt

MinSkatt beräknar den skattepliktiga andelen utifrån de uppgifter du lämnar.

Så här deklarerar du på papper

Deklarera och räkna ut i del 2.1.

Om dividender från offentligt noterade bolag anges endast den skattepliktiga andelen i euro.

 • 85 % är skattepliktig näringsinkomst och 15 % skattefri inkomst. 

Om dividender från andra än offentligt noterade bolag anges endast den skattepliktiga andelen i euro.

 •  75 % är skattepliktig näringsinkomst och 25 % skattefri inkomst.  

Ange överskott som du fått från noterade och onoterade andelslag separat. Ett andelslag är offentligt noterat exempelvis om dess andelar är föremål för handel på en värdepappersbörs.

Den skattepliktiga andelen fastställs utifrån om utdelaren av överskottet är offentligt noterat, dvs. ett listat andelslag, eller inte.  För tillfället finns det inga offentligt noterade andelslag i Finland.

Överskott från ett onoterat andelslag är till 25 % skattepliktig näringsinkomst och till 75 % skattefri inkomst, om överskottsbeloppet är högst 5 000 euro per år. Av överskott som överskrider detta är 75 % skattepliktig näringsinkomst och 25 % skattefri inkomst.

Överskott beskattas alltså lindrigare upp till totalbeloppet på 5 000 euro. Lindringen upp till 5 000 euro gäller en enda gång per kund och år. Om du idkar näring tillsammans med din make eller maka kan du i din skattedeklaration för näringsverksamhet använda också det belopp som återstår av hans eller hennes lindring upp till 5 000 euro. 

Om du har överskott från flera olika förvärvskällor, se anvisningen (länk)

Den överskottsåterbäring som är avdragbar för andelslaget utgör alltid till hela beloppet skattepliktig inkomst för mottagaren av överskottet då återbäringen hör till näringsverksamheten.

Beloppet du angett som skattepliktigt kan komma att ändras eftersom Skatteförvaltningen kontrollerar lindringen på basis av de tillgängliga uppgifterna och uppdaterar talet vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange överskott som du fått från noterade och onoterade andelslag separat. MinSkatt beräknar för dig den skattepliktiga andelen av överskott från noterade andelslag. Den skattepliktiga andelen av överskott från listade andelslag anger du själv.

Så här deklarerar du på papper

Ange i del 2.1 den skattepliktiga andelen av överskott.

Ange till exempel ränteintäkter från fordringar och valutakursvinster.

Driftsreserven kan dras av i beskattningen om den har gjorts i bokföringen. Maximibeloppet av reserven beräknas årligen enligt det lönebelopp som betalats ut under 12 månader. 

Det sammanlagda beloppet av icke upplösta driftsreserver som gjorts under skatteåret och tidigare kan vara högst 30 % av summan av de förskottsinnehållningspliktiga löner som du har betalat under de 12 månaderna före utgången av räkenskapsperioden. Läs mer om driftsreserven.

Beräkna driftsreserven separat för varje skatteår. Driftsreservens maximibelopp kan överskridas om lönebeloppet har minskat från det föregående året. Då anses att den överskridande delen av den tidigare gjorda driftsreserven utgör skattepliktig inkomst för skatteåret (minskning av reserven).

Ange beloppet av driftsreserv du gjort under skatteåret och beloppet av driftsreserv som återstod vid utgången av det föregående skatteåret. 

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange den kalkylerade minskningen av driftsreserven i punkten Sådan minskning av reserveringar som deklareras som inkomst sammanlagt och lägg till andra eventuella reservminskningarna, till exempel en oanvänd återanskaffningsreserv.

Om du har andra reserver än en driftsreservering

Specificera alla reserver på blankett 62.Blankett 62 hittar du i fasen Kostnader under Avskrivningar när du väljer Ja i punkten Har du gjort avskrivningar på andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar?

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna i del 2.1 i punkten Minskning av reserver. Om du inte gjort andra reserver än en driftsreservering ska du ange beloppet i del 14.

Om du förutom driftsreserveringen även har andra reserver ska du specificera dem alla på blankett 62.

Ange sådana skattepliktiga intäkter som inte ingår i någon annan punkt. Övriga intäkter i näringsverksamheten är till exempel vinster från överlåtelse av anläggningstillgångar och erhållna skadestånd. Ange som övriga skattepliktiga intäkter även sådana skattepliktiga intäkter som inte ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod.

Ange det sammanlagda beloppet av skattefria intäkter som ingår i resultaträkningen.

Övriga skattefria intäkter är till exempel

 • återbetalningar av anslutningsavgifter som du har betalat till ett samfund som upprätthåller el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät.
 • räntor på depositionskonton som omfattas av källskatt på ränteinkomst.

Skattefria poster får inte ingå i de övriga intäktsposterna i uträkningen av inkomstskatt.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna i del 2.2 i punkten Skattefria intäkter i resultaträkningen. 

Uppgifter om kostnader

Om du är momsskyldig ska du ange utgifterna utan moms. Lämna momsdeklarationen separat. Om du inte är momsskyldig ska du ange utgifterna inklusive moms.

Här ska du ange anskaffningsutgifterna för nyttigheter som överlåtits under räkenskapsperioden.

Du kan beräkna anskaffningsutgiften genom att rätta beloppet av räkenskapsperiodens inköp med skillnaden mellan färdiga varor och varor under tillverkning.

Beräkna inköp och förändring av lager med följande formel:

Ingående lager

+ inköp under räkenskapsperioden

– utgående lager.

Ange exempelvis tjänster, arbetsprestationer och underentreprenader i anknytning till den egentliga verksamheten för vilka du har betalat till en utomstående aktör.

Ange sådana löner och arvoden med lönebikostnader vilka du betalat till personer som har arbetat i din näringsverksamhet och vilka dragits av som utgifter för räkenskapsperioden. Du kan dock inte dra av sådana löner, pensioner eller andra förmåner som du har betalat till din make eller till en familjemedlem som är yngre än 14 år vid ingången av skatteåret.

Ange beloppet av utbetalda pensioner och lönebikostnader. Lönebikostnader är till exempel försäkringspremier och motsvarande avgifter som betalas för att ordna pensions-, sjuk- och arbetslöshetsförmåner eller andra motsvarande rättigheter och förmåner för arbetstagarna och deras anhöriga.

Ange de förskottsinnehållningspliktiga löner som du har betalat under de 12 månaderna före skatteårets utgång i punkten Löner som inverkar på indelningen av företagsinkomst i förvärvs- och kapitalinkomst. 30 % av de här lönerna läggs till företagets nettoförmögenhet och de inverkar således på hur företagsinkomsten delas in i förvärvs- och kapitalinkomst.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Fyll i uppgifterna i del 15.

Som avskrivningar drar man av anskaffningsutgifter för sådana förnödenheter vars sannolika ekonomiska brukstid är över 3 år.

Du kan för skatteåren 2020–2023 göra en förhöjd avskrivning, det vill säga en skattelättnadsavskrivning, på nya maskiner och anläggningar som tagits i bruk.
Lösa anläggningstillgångar behandlas som en helhet. Ange värdet på avskrivningar på lösa anläggningstillgångar i bokföringen och i beskattningen i punkten Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid ingången av skatteåret.

I beskattningen får du inte dra av ett större belopp än vad du har dragit av i bokföringen under skatteåret eller tidigare. Dessutom förutsätts att det sammanlagda beloppet av avskrivningarna inte överskrider maximibeloppet enligt NärSkL.

Läs mer: avskrivningar på anläggningstillgångar.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du gör avskrivningar endast på lösa anläggningstillgångar ska du ange värdet på sådana lösa anläggningstillgångar som du tagit i bruk under skatteåret i punkten Ökning under skatteåret och de mottagna överlåtelsepriserna och försäkringsersättningarna i punkten Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar.

MinSkatt beräknar avskrivningens maximibelopp enligt NärSkL (25 %). Ange skatteårets avskrivning i punkten Skatteårets avskrivningar och den eventuella tilläggsavskrivningen i punkten Tilläggsavskrivning.

Om du har deklarerat avskrivningen av lösa anläggningstillgångar på blankett 62 i fjol, uppmanar MinSkatt dig att fylla i blankett 62 också i år. Om du inte längre vill deklarera lös egendom på blankett 62, nollställ uppgifterna på blanketten och ange dem i punkten Avskrivningar på anskaffningsutgiften för lösa anläggningstillgångar

Om du dessutom gör avskrivningar på andra än lösa anläggningstillgångar eller en skattelättnadsavskrivning på nya maskiner

Välj Ja i punkten Har du gjort avskrivningar på andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar?  Öppna specifikationen så kan du fylla i uppgifterna på blankett 62

Med blankett 62 deklareras också de övriga reserverna än driftsreserven. 

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Fyll i uppgifterna i del 2.3 Avskrivningar.

Ange separat avskrivningarna som gjorts i bokföringen och avskrivningarnas avdragbara andel (NärSkL 24 §, 30–34 § och 36–41 §). Ange också sådana eventuella avskrivningar som gjorts under tidigare år men som inte dragits av i beskattningen (s.k. hyllavskrivningar) och som du vill dra av under skatteåret. Specificera hyllavskrivningarna på blankett 12A (Avskrivningar som inte dragits av).

Om du gör avskrivningar endast på lösa anläggningstillgångar ska du dessutom specificera avskrivningarna i del 5 i punkten Avskrivningar på utgifter för anskaffning av lösa anläggningstillgångar.

Beräkna i punkten Utgiftsrest som återstår i beskattningen vid skatteårets ingång de anläggningstillgångar du tagit i bruk under skatteåret (punkten Ökning under skatteåret) och dra av från summan de mottagna överlåtelsepriserna och försäkringsersättningarna (punkten Överlåtelsepriser och försäkringsersättningar). Denna utgiftsrest får du under skatteåret avskriva med högst 25 %.

Om du gjort avskrivningar även på andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar, specificera alla avskrivningar på blankett 62 (Reserver, avsättningar, värdeförändringar och avskrivningar).

Om du gör skattelättnadsavskrivningar exempelvis för att du tagit i bruk en ny maskin, fyll i alla uppgifter om lösa anläggningstillgångar på blankett 62.

Ange sådana eventuella avskrivningar som gjorts under tidigare år men som inte dragits av i beskattningen (s.k. hyllavskrivningar) och som du vill dra av under skatteåret.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Välj Ja och öppna specifikationen (blankett 12A)

Så här deklarerar du på papper

På blankett 12A (Avskrivningar som inte dragits av)

Representationskostnader är sådana utgifter som antecknats i bokföringen och som har uppkommit av att befrämja näringsverksamheten genom att ha bjudningar för kunder och samarbetspartner.

Ange det sammanlagda beloppet av representationskostnader enligt bokföringen.

Du får dra av 50 % av representationskostnaderna.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange det sammanlagda beloppet. MinSkatt beräknar för dig den avdragbara andelen av representationskostnaderna.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Räkna ut själv den avdragbara andelen och fyll i beloppet på skattedeklarationsblanketten.

Ange det sammanlagda beloppet av hyreskostnader i näringsverksamheten enligt bokföringen. Kostnader kan uppstå till exempel när du hyr lokaler och anläggningar.

Ange beloppet av räntekostnader som dragits av i bokföringen och beloppet som är avdragbart i beskattningen.

Om du har enkel bokföring ska du här ange sådana räntekostnader för lån i näringsverksamheten som du dragit av i bokföringen.

Om du har dubbel bokföring ska du beräkna det avdragbara beloppet genom att från det sammanlagda beloppet av samtliga räntekostnader subtrahera beloppet av eventuella icke-avdragbara räntekostnader. De icke-avdragbara räntekostnaderna får aldrig överstiga räntekostnadernas sammanlagda belopp.

Ange inte skattetillägg, förseningsräntor, förseningsavgifter eller dröjsmålsräntor och nedsatta dröjsmålsräntor. Dessa belopp får inte dras av i beskattningen.

Så här beräknar du de oavdragbara räntekostnadernas belopp MinSkatt

Gör en beräkning i MinSkatt i fasen Bakgrundsinformation i punkten Uträkning av räntekostnader som inte kan dras av som kostnader för näringsverksamhet.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Deklarera i del 11 på skattedeklarationen.

Ange övriga finansiella kostnader enligt bokföringen. Sådana finansiella kostnader är exempelvis

 • kostnader för låneskötsel
 • limitprovisioner
 • borgensprovisioner
 • kreditförsäkringar
 • inteckningskostnader
 • indrivningskostnader
 • kursförluster

Ange sådana övriga avdragbara näringskostnader som ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod men som inte anges som näringskostnader i någon annan punkt i uträkningen av inkomstskatt. Sådana kostnader är t.ex.

 • resekostnader 
 • kostnader för fordon 
 • leasingavgifter.

Här ska du inte ange tilläggsavdrag som du gjort för rese- och fordonskostnader.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Lämna uppgifterna i fasen Kostnader i punkten Tilläggsavdrag som grundar sig på bil- eller resekostnader.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Lämna uppgifterna i del 2.3 Tilläggsavdrag och i delarna 9 och 10. 

Ett förlustresultat för skatteåret kan antingen fastställas som näringsförlust eller i sin helhet eller delvis överföras som avdrag från näringsidkarens kapitalinkomster.

Om makarna idkar näring tillsammans, anses företagarmakarna ha framställt ett gemensamt yrkande om avdrag av förlusten från kapitalinkomsterna. Skatteförvaltningen fördelar den fastställda förlusten mellan makarna i förhållande till deras respektive arbetsinsatser i enlighet med vad du angett i del 4 Fördelning av företagsinkomst mellan företagarmakar i punkten Arbete i rörelsen (procentuell andel).

Så här deklarerar du i MinSkatt

Välj Nej i punkten Skatteförvaltningen fastställer hela skatteårets förlust som näringsförlust

Då drar Skatteförvaltningen av den fastställda förlusten från näringsinkomsterna under de tio följande skatteåren efter hand som inkomst inflyter.

Välj Ja i punkten Förlusten eller en del av den ska användas som avdrag från kapitalinkomsterna. Ange den del av förlusten i euro som du vill använda som avdrag 

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Om du vill att Skatteförvaltningen fastställer hela skatteårets förlust som näringsförlust, lämna del 3 i skattedeklarationen blank. Då drar Skatteförvaltningen av den fastställda förlusten från näringsinkomsterna under de tio följande skatteåren efter hand som inkomst inflyter.

Om du vill att förlusten eller en del av den används som avdrag från kapitalinkomsterna, ange i del 3 den del av förlusten i euro som du vill använda som avdrag.

Näringsverksamhetens tillgångar

Lämna förmögenhetsuppgifterna enligt läget vid utgången av den senaste av räkenskapsperioderna. Ange tillgångarna till den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen. Alla eventuella undantag till denna regel hittar du i denna anvisning.

Fastigheter, byggnader och konstruktioner

Specificera uppgifterna om fastigheter, byggnader och konstruktioner som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar på blankett 18B. Till en fastighet hör mark samt byggnaderna på den. Som fastighet betraktas också sådana byggnader, konstruktioner eller andra inrättningar på annans mark som kan överlåtas till tredje man med besittningsrätten till marken utan att markägaren behöver höras (6 § i inkomstskattelagen). Ange separat för varje fastighet både den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen och fastighetens jämförelsevärde (som jämförelsevärde används beskattningsvärdet för det skatteår för vars utgång nettoförmögenheten beräknas). Värdena jämförs separat för varje fastighet. Vid uträkningen av nettoförmögenheten används den av värdena som är större.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Välj Öppna specifikation och du kan lämna uppgifter om fastigheter, byggnader och konstruktioner som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar. MinSkatt väljer det av värdena för varje fastighet som är större och beräknar summan.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Överför det sammanlagda värdet på fastigheterna från blankett 18B till del 12.1 Anläggningstillgångar, punkten Fastigheter, byggnader och konstruktioner.

Ange värdet på maskiner och inventarier som är avsedda för bestående bruk i näringsverksamheten. Värdet på maskinerna och inventarierna är den del av anskaffningsutgiften som inte avskrivits i inkomstbeskattningen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du i fasen Kostnader har fyllt i blankett 62 med uppgifter om lösa anläggningstillgångar, överförs värdet på maskiner och inventarier till punkten Lösa anläggningstillgångar. Då ska du ange samma belopp också i punkten Maskiner och inventarier.

Andra anläggningstillgångar

Ange värdet på nyttigheter som ingår i övriga anläggningstillgångar. Övriga anläggningstillgångar kan vara t.ex. grus- och lertäkter, malm- och mineralfyndigheter, stenbrott, torvmossar, järnvägar, dammar, broar och bassänger.

Ange värdet på varor som ingår i näringsverksamhetens tillgångar och värdet på övriga omsättningstillgångar separat.

Med varor avses sådana nyttigheter som man anskaffat från utomstående leverantörer och som man avser att sälja vidare. En grossist eller detaljist ska i varorna också inkludera det förpackningsmaterial som behövs i varuförsäljningen.

Till övriga omsättningstillgångar hör exempelvis material, förnödenheter och självtillverkade varor.

Specificera på blankett 8B sådana värdepapper som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångar. Ange antalet värdepapper i näringsverksamheten separat för varje värdepapper i din besittning. Dessutom ska du om varje innehav ange både anskaffningsutgiften som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärdet per värdepapper.

Jämförelsevärdet på offentligt noterade värdepapper är 70 % av värdepapprets slutkurs på rörelseidkarens och yrkesutövarens bokslutsdag. Jämförelsevärdet för en andel i en placeringsfond är 70 % av dess gängse värde vid skatteårets utgång. Jämförelsevärdet för en onoterad aktie är detsamma som dess beskattningsvärde i bolagets beskattningsbeslut. Jämförelsevärdet för aktier i bostadsaktiebolag som anskaffats före 1.1.2006 är detsamma som beskattningsvärdet för 2005. Något separat jämförelsevärde har inte fastställts för sådana aktier i bostadsaktiebolag som anskaffats 1.1.2006 eller därefter. I dessa fall ska du ange den oavskrivna anskaffningsutgiften vid inkomstbeskattningen också i kolumnen Jämförelsevärde.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Värdet som används i uträkningen av förmögenhet beräknas automatiskt i MinSkatt på basis av uppgifterna du lämnat.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Jämför på blankett 8B vilket av de två värdena för värdepapper som utgör anläggnings- eller finansieringstillgångar som är högre: den sammanlagda anskaffningsutgiften som inte avskrivits i inkomstbeskattningen eller det sammanlagda jämförelsevärdet. Jämför beloppen på den sista raden på blankett 8B (Anläggnings- och finansieringstillgångar sammanlagt).

Om den sammanlagda anskaffningsutgift som inte avskrivits i inkomstbeskattningen är högre, ska du i del 12.1 under Anläggningstillgångar i punkten Värdepapper som utgör anläggningstillgångar ange summan av alla icke-avskrivna anskaffningsutgifter från blankett 8B, raden Anläggningstillgångar sammanlagt, och i del 12.1 under Finansieringstillgångar i punkten Värdepapper som utgör finansieringstillgångar summan av icke-avskrivna anskaffningsutgifter från blankett 8B, raden Finansieringstillgångar sammanlagt. Om det sammanlagda jämförelsevärdet är högre ska du ange på samma rad ange det sammanlagda beloppet av jämförelsevärden.

Ange kundfordringar, kontanter och övriga finansieringstillgångar separat.

Kundfordringar är till exempel lång- och kortfristiga kundfordringar samt avbetalningsfordringar. I kontanter ingår rörelse- och yrkesverksamhetens kontanta kassamedel. Övriga finansieringstillgångar är till exempel övriga fordringar i näringsverksamheten än sådana som anknyter till försäljning av varor eller tjänster.

Räkna inte in insättningar på bank i näringsverksamhetens finansieringstillgångar. Ränteinkomst som inflyter på bankkontot beskattas inte enligt inkomstskattelagen utan enligt lagen om källskatt. Därför räknas bankkontots kapital inte heller in i näringsverksamhetens förmögenhet.

Näringsverksamhetens skulder

Lämna förmögenhetsuppgifterna enligt läget vid utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Ange både kortfristiga och långfristiga skulder. En skuld anses vara kortfristig om den förfaller till betalning inom ett år eller inom en kortare tidsperiod. En skuld anses vara långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. 

Vid beräkningen av nettoförmögenheten betraktas latenta skatteskulder enligt bokföringslagen inte som skuld (5 kap. 18 § i bokföringslagen).

Så här deklarerar du i MinSkatt

Uppgiften om rättat negativt eget kapital överförs till den här punkten från specifikationen i fasen Bakgrundsinformation. Om dess belopp är större än det sammanlagda beloppet av kort- och långfristiga skulder är beloppet av skulder i näringsverksamheten 0.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange i del 12.2 det rättade negativa egna kapitalet som du räknat ut i del 11 (Uträkning av icke-avdragbara räntekostnader), dock inte ett större belopp än det sammanlagda beloppet av skulder i näringsverksamheten. Räkna ihop de kort- och långfristiga skulderna i punkten Näringsverksamhetens skulder sammanlagt och dra av det rättade negativa egna kapitalet.

Övriga uppgifter och yrkanden

Ange överlåtelsevinsterna som du fått från värdepapper och fastigheter som ingått i anläggningstillgångarna. Med överlåtelsevinst avses den positiva skillnaden mellan överlåtelsepriset och den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen. Räkna beloppet av överlåtelsevinster också till intäkterna som du angett i fasen Intäkter.

Dessa överlåtelsevinster ska utredas separat, eftersom kapitalinkomst alltid är minst det belopp som motsvarar överlåtelsevinsterna från fastigheter och värdepapper. Ange dock inte den del av överlåtelsevinsten som du bokfört som återanskaffningsreserv.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

I punkten 16 Överlåtelsevinster av värdepapper och fastigheter som utgör anläggningstillgångar

Företagsinkomsten utgör kapitalinkomst till ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på näringsverksamhetens nettoförmögenhet för det föregående skatteåret.

Du kan också yrka på att företagsinkomsten fördelas på ett annat sätt:

 • Jag yrkar på att kapitalinkomstens maximibelopp är 10 % av nettoförmögenheten.
 • Jag yrkar på att företagsinkomsten som ska fördelas i sin helhet utgör förvärvsinkomst.

Du kan välja bara ett alternativ. Det alternativ som blir förmånligast i beskattningen avgörs på basis av näringsidkarens och dennes makes eller makas förvärvsinkomster samt avdragen från inkomsterna.

Om makarna idkar näringsverksamhet tillsammans betraktas yrkandet på företagsinkomst som ska fördelas såsom företagarmakarnas gemensamma yrkande.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Yrkandet på att företagsinkomsten på ett avvikande sätt ska delas in i förvärvs- och kapitalinkomst ska framställas i del 17.

Skriv noggrannare redogörelser om du yrkar på avräkning för skatter som du har betalat utomlands, har ett fast driftsställe utomlands eller har inkomstandelar från utländska bassamfund.

 • Yrkar du på avräkning av skatter som du betalat till utlandet?
 • Yrkar du på avräkning av skatter som du betalat till utlandet?
 • Har du fått inkomstandelar från ett utländskt bassamfund?

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du svarar Ja på frågorna, öppna specifikationen och fyll i uppgifterna på blanketten.

Så här deklarerar du på papper

Blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning)

Blankett 75 (Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands)

Blankett 74 (Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund)