Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Deklarationsanvisning – skattedeklaration för rörelseidkare eller yrkesutövare

I den här deklarationsanvisningen berättar vi vilka uppgifter en enskild näringsidkare – dvs. rörelseidkare eller yrkesutövare – ska lämna i sin skattedeklaration. Enskilda näringsidkare kallas också ibland för firmaföretagare. 

Lämna din skattedeklaration i MinSkatt

 

Du kan deklarera i MinSkatt från och med 12.1.2024.

Pappersblankett 5 (returadressen finns på första sidan)

Inlämningsdagarna för skattedeklarationer

Om du har lämnat skattedeklarationen på något annat sätt än i MinSkatt, till exempel på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare. Ifall en påminnelse visas i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig. Påminnelsen tas bort när din deklaration har överförts till MinSkatt.

Skattedeklaration för näringsverksamhet i MinSkatt

Denna deklarationsanvisning följer skattedeklarationen i MinSkatt. Om du deklarerar med en pappersblankett kan rubrikerna och ordningsföljden vara lite olika.

Deklarera inkomsterna och utgifterna utan moms. Om du inte är momsskyldig, ska du emellertid ange utgifterna inklusive moms.

Allmänna instruktioner

Branschuppgiften visas i skattedeklarationen enligt Statistikcentralens näringsgrensindelning.

Så här korrigerar du i MinSkatt

På ingångssidan ska du välja fliken Kunduppgifter och punkten Företagsverksamhet. Välj knappen Ändra bransch. En ändring av branschen i MinSkatt förmedlas också till företags- och organisationsdatasystemet.

Så här korrigerar du på papper

Ange ändringen på pappersblankett Y6 som du får på adressen ytj.fi.

Observera att den ändring av branschuppgiften som du deklarerat på skattedeklarationsblankett 5 på papper inte förmedlas till Skatteförvaltningen och inte heller till företags- och organisationsdatasystemet.

Du kan logga in i MinSkatt och de övriga e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

Om du vill ge ett ombud (exempelvis en bokföringsbyrå) fullmakt att sköta dina skatteärenden ska du bevilja ombudet fullmakten på adressen suomi.fi/fullmakter. För att kunna lämna en skattedeklaration i MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Läs mer om vad fullmakterna omfattar och hur de används i olika e-tjänster.

Om du lämnar skattedeklarationen och dess bilagor på pappersblanketter:

 • Ange personbeteckning eller FO-nummer och skatteår på varje sida i de punkter som reserverats för dessa uppgifter.
 • Häfta inte ihop blanketterna eller sidorna. 
 • Om en inkomst- eller utgiftspost i skattedeklarationen har särskilda kolumner för anteckningar och beskattningen, fyll i båda kolumnerna även om beloppen är lika stora.
 • Underteckna skattedeklarationen och ange datum för undertecknandet. Näringsidkaren själv eller dennes ombud ska underteckna skattedeklarationen.
 • Posta skattedeklarationen till adressen som står på blankettens framsida. 

Kontrollera öppettiderna på skattebyråerna

Skriv ut blanketten på blankettbeskrivningssidan
Du kan också beställa blanketten och returkuvertet på numret 029 497 031 (Blankettbeställningar, priset på samtalet msa/lna). Om du beställer blanketten per telefon, reservera tillräckligt med tid för postgången.

Så här deklarerar du på papper

Om ditt kontonummer har ändrats eller om du ännu inte har anmält uppgiften till Skatteförvaltningen, lägg till kontonumret i MinSkatt under Kunduppgifter.

Du inte behöver separat yrka på företagaravdrag i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen räknar ut avdraget för dig.
Läs mer om företagaravdraget.

Du måste alltid lämna skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5) – även om du inte haft någon verksamhet.

I MinSkatt finns såväl i fasen Inkomster som i Utgifter och reserveringar i början av sidan en punkt som du kan markera om du inte har haft verksamhet. Kryssa för punkten Jag lämnar inte uppgifter i fasen Intäkter och Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar.

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du lämna  en tom blankett som du har undertecknat.

Bakgrundsinformation

Om din make eller maka arbetar för företaget fördelas företagsinkomsten mellan er båda i beskattningen, även om maken eller makan endast i liten utsträckning arbetar hos företaget.

Företagsinkomsten delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst.

Kapitalinkomstens andel fördelas i beskattningen mellan dig och din make eller maka, beroende på hur stor andel av företagets nettoförmögenhet var och en av er äger. Förvärvsinkomstandelen fördelas däremot beroende på den andel av arbetet som ni utfört var för sig. Ange båda makars andel i skattedeklarationen i procentenheter.

Om du har dubbel bokföring ska du ange följande uppgifter:

 • Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden
 • Privata uttag eller placeringar under räkenskapsperioden. Ange skillnaden mellan uttagen och placeringarna.
 • Räkenskapsperiodens vinst eller förlust enligt bokföringen
 • Eget kapital vid utgången av räkenskapsperioden

Ange också uttag och placeringar i pengar under kalenderåret om du har dubbel bokföring:

 • uppge hur mycket pengar du tagit ut från företagets konto för ditt eget bruk under kalenderåret.
 • uppge hur mycket du sammanlagt har placerat pengar på företagets konto.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du svarar Ja på frågan Använder du dubbel bokföring? kommer du i MinSkatt till Specifikation av det egna kapitalet.

Ange uppgifterna och MinSkatt beräknar sedan automatiskt beloppet av positivt eller negativt eget kapital vid skatteårets utgång. Uppgiften överförs från MinSkatt till det följande årets skattedeklaration till punkten Eget kapital vid ingången av räkenskapsperioden.

Om det egna kapitalet är negativt på grund av privatuttag och privatuttagen har finansierats med främmande kapital, anses en del av lånen hänföra sig till finansieringen av privatuttagen och inte till näringsverksamheten. Räntor på sådana lån får inte dras av som näringskostnader.

Räkna ut i denna punkt vilken del av räntekostnaderna som inte får dras av från näringsintäkterna eftersom det egna kapitalet är negativt.

Rätten att dra av räntor kan också begränsas då det egna kapitalet är positivt till följd av en uppskrivning.

Läs mer om hur rätten att dra av räntor har begränsats (Skattestyrelsens ställningstaganden till företagsbeskattningsfrågor 1531/345/2003).

Om du enligt inkomstskattelagen får dra av räntan som du räknat ut på basis av återstoden av det egna negativa kapitalet, kan du göra avdraget från kapitalinkomst i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Punkten visas i MinSkatt om det egna kapitalet är negativt. MinSkatt beräknar de oavdragbara räntekostnadernas belopp för dig.

Så här deklarerar du på papper

Ange uppgifterna i del 11.

Räkna ut och ange de icke-avdragbara räntekostnaderna enligt följande:

 • Ange det negativa egna kapitalet i balansräkningen (utan förtecken) enligt läget vid räkenskapsperiodens utgång.
 • Lägg de uppskrivningar som ingår i det egna kapitalet till det negativa egna kapitalet i balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång.
 • Från detta belopp ska du dra av räkenskapsperiodens förlust samt de förluster från tidigare räkenskapsperioder som inte kan täckas med influtna vinstmedel.
 • Överför resultatet till punkten Rättat negativt eget kapital och överför det rättade negativa egna kapitalet till uträkningen av förmögenhet i del 12.2 (Näringsverksamhetens skulder) i underpunkten Rättat negativt eget kapital. Beloppet får dock inte vara större än det sammanlagda beloppet av skulder i näringsverksamheten.
 • Multiplicera det rättade negativa egna kapitalet med grundräntan på bokslutsdagen, ökad med en procentenhet. Ange produkten i punkten Räntor som inte kan dras av från inkomsten från näringsverksamhetens förvärvskälla. Grundräntan var 2,5 % för tiden 1.1.2023–30.6.2023 och 3,75 % för tiden 1.7.2023–31.12.2023.
 • Dra av den icke avdragbara räntan från det sammanlagda beloppet av räntor i näringsverksamheten i punkt 2.3 under Räntekostnader. Ange skillnaden i underpunkten Avdragbar andel. Det icke-avdragbara räntebeloppet får inte överstiga det sammanlagda beloppet av räntekostnader.

Läs anvisningarna om du använder en bil både till privatkörningar och inom näringsverksamheten

Om du tar varor och andra produkter från företaget i ditt eget bruk ska du ta upp värdet på dem i företagets bokföring som intäkter av näringsverksamheten (intäktsföring av privat bruk). Som värde kan du använda det ursprungliga inköpspriset. Om det sannolika försäljningspriset är mindre kan du även använda det.

Exempel: Alfred har år 2023 köpt 6 likadana sportartiklar för sammanlagt 3 000 euro till sitt företag i avsikt att sälja artiklarna. Det ursprungliga inköpspriset på en sportartikel var alltså 500 euro. Alfred tar två sportartiklar i sitt eget bruk. Han antecknar alltså 1 000 euro (2 x 500 euro) som intäkter från näringsverksamheten.

Privatuttag: om du tar ut företagets pengar i eget bruk

Du kan inte betala lön till sig själv, din make eller maka eller ditt barn som är yngre än 14 år. Om du tar ut pengar från ditt företags konto är uttaget ett privatuttag. Du kan inte ta upp uttaget som kostnad i företagets bokföring.

Om din maka eller make arbetar i företaget, ska företagsinkomsten fördelas mellan er i beskattningen.

Uppgifter om intäkter

Till omsättningen hör försäljningsintäkterna från den normala verksamheten. Deklarera intäkterna exklusive moms. Dra av från intäkterna de skatter som baserar sig direkt på beloppet av försäljningen (exempelvis apoteksskatt hos apotekare) och de rabatter du beviljat kunden.

Bilar, bostad, arbetsresor och privat bruk

Ange uppgifter om sådana fordon som ingår i näringsverksamhetens anläggningstillgångar. Ett fordon hör till näringsverksamhetens inventarier då du har kört mer än hälften av totalantalet körkilometer under skatteåret i näringsverksamheten.

Vad ska du ange i företagets skattedeklaration när bilen hör till näringsverksamhetens inventarier?

Du kan dra av som näringskostnader kostnaderna för sådana resor som du gjort i företagets verksamhet. Gör så här:

 • Ta upp alla kostnader för bilen i företagets bokföring. Till kostnaderna räknas exempelvis kostnaderna för bränsle, service och försäkringar samt avskrivningen på bilen, det vill säga bilens värdeminskning (företagsverksamhetens andel). Du får dra av i beskattningen de faktiska bokförda kostnaderna.
 • Du kan inte dra av kostnaderna för privatkörningar i företagets beskattning.
 • Du kan räkna ut de privata körningarnas andel på skattedeklarationen så att du dividerar bilkostnadernas totalbelopp och den årliga avskrivningen på bilen med antalet kilometer som du kört med bilen och multiplicerar resultatet med antalet kilometer som du enligt körjournalen kört privat.

Om du har dragit av även privatkörningar i företagets bokföring ska du lägga motsvarande belopp till företagets intäkter. 

Läs anvisningarna för körjournal och uträkning av privatbrukets andel.

Så här deklarerar du i MinSkatt

 • Ange kostnadernas totalbelopp i fasen Intäkter i punkten Fordon som hör till näringsverksamhetens inventarier. Till kostnaderna räknas också avskrivningarna på fordonen.
 • Ange avskrivningen på ett fordon i fasen Kostnader i punkten Avskrivningar. Läs anvisningarna för avskrivningar
 • Ange  i punkten Totala utgifter det sammanlagda beloppet av utgifter enligt bokföringen. Till kostnaderna räknas också avskrivningarna på fordonen.
 • Om du har bokfört alla kostnader för bilen (också de privata körningarnas andel), ska du välja alternativet Kostnaderna för de privata körningarna har dragits av i bokföringen. MinSkatt beräknar privatkörningarnas andel av kostnaderna och lägger till detta belopp automatiskt i intäkterna.
 • Om du har tagit upp i bokföringen endast den del av kostnaderna som hänför sig till körningar i näringsverksamheten, ska du välja alternativet Kostnaderna för de privata körningarna har inte dragits av i bokföringen.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

 • Specificera körningarna och beräkna kostnaderna i del 6 i skattedeklarationen. Körningarna ska specificeras i näringsverksamhetens körningar och privata körningar.
 • Summan i del 6 punkten De privata körningarnas andel av kostnaderna ska anges i del 2.1 i punkten Intäktsföring av privatbruket, underpunkten Privat bruk av bil, om kostnaderna för privatbruket har dragits av i bokföringen.
 • Dessutom ska du ange avskrivningarna i del 2.3 i punkten Avskrivningar och specificera dem i del 5. Läs mer om hur man deklarerar avskrivningarna.

Ange kostnaderna för fordon som hör till privathushållet. Ett fordon anses höra till privathushållet när 50 % eller mindre av kilometerantalet som körts under skatteåret är körningar inom näringsverksamheten.

Du kan få ett så kallat tilläggsavdrag för bilkostnaderna som uppkommit för resor som hänför sig till näringsverksamheten om bilen hör till privathushållet.

Du ska anteckna körningarna i näringsverksamheten i en körjournal eller ge en annan motsvarande redogörelse. Bifoga inte din körjournal till skattedeklarationen. Vi ber om den vid behov. 

Tilläggsavdraget är högst lika stort som löntagarens skattefria kilometerersättning.

 • Tilläggsavdraget för 2023 är 0,53 euro per kilometer.

Om du har dragit av bilens kostnader i bokföringen minskas tilläggsavdraget med ett motsvarande belopp. Då är tilläggsavdraget skillnaden mellan den skattefria kilometerersättningen för löntagare och de faktiska kostnaderna som du har dragit av.

Om du i bokföringen dragit av kostnader för en bil som hör till dina privata tillgångar och kostnadernas sammanlagda belopp är högre än maximibeloppet enligt kostnadsersättningsbeslutet , får du dra av de faktiska kostnaderna i beskattningen. Då beviljas du inte något tilläggsavdrag så fyll inte i denna punkt.

Exempel 1: Du har kört sammanlagt 40 000 km med bilen under skatteåret 2023, av vilka 15 000 km du kört inom näringsverksamheten och 25 000 km privat. Bilen anses höra till de privata tillgångarna eftersom du har haft mer övriga körningar än körningar inom näringsverksamheten. Eftersom du inte dragit av kostnaderna för användningen av bilen inom näringsverksamheten i bokföringen, får du göra tilläggsavdrag enligt 15 000 km: 15 000 x 0,53 euro = 7 950 euro.

Exempel 2: Du har kört sammanlagt 30 000 km med bilen under skatteåret 2023, av vilka 5 000 km du kört inom näringsverksamheten och 25 000 km privat. Bilen anses höra till de privata tillgångarna eftersom du har haft mer övriga körningar än körningar inom näringsverksamheten. Kostnaderna för användningen av bilen inom näringsverksamheten har dragits av i bokföringen enligt följande:

Genomsnittliga kostnader för bilen 5 000 euro: 30 000 = 0,167 euro/km. Andelen av körningar inom näringsverksamheten 5 000 x 0,167 euro = 835,00 euro. Beloppet som beräknats enligt den skattefria kilometerersättningens maximibelopp 5 000 x 0,53 euro = 2 650,00 euro. Tilläggsavdrag 2 650 euro – 835 euro = 1 815 euro.

Se anvisningarna:

Vilka körningar hör till näringsverksamheten? 

Hur för man körjournal? 

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange totalantalet kilometer under skatteåret samt antalet kilometer du kört i näringsverksamheten. Ange också om uppgifterna grundar sig på en körjournal eller annan motsvarande redogörelse.

På basis av uppgifterna beräknar MinSkatt tilläggsavdragets sammanlagda maximibelopp för dig.

Välj Ja i punkten Har du dragit av utgifterna i bokföringen eller anteckningarna? om du i bokföringen dragit av kostnader för en bil som hör till dina privata tillgångar och ange beloppet som du dragit av i bokföringen.

Utifrån dessa uppgifter beräknar MinSkatt tilläggsavdragets belopp för dig.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna som behövs för att beräkna tilläggsavdraget i del 10 Redogörelse för användningen av en privatbil i näringsverksamheten enligt följande:

 • Punkt 1: ange om uppgifterna grundar sig på en körjournal eller annan motsvarande redogörelse.
 • Punkt 2: ange totalantalet kilometer som du kört med bilen under skatteåret.
 • Punkt 3: ange antalet kilometer som hänför sig till körningarna i näringsverksamheten under skatteåret.
 • Punkt 4: ange tilläggsavdragets maximibelopp per kilometer under skatteåret. Avdragets maximibelopp för år 2023 är 0,53 e/km. Värdet per kilometer kan höjas i vissa fall. Läs mer om Skatteförvaltningens beslut
 • Punkt 5: räkna ut och ange avdragets maximibelopp (multiplicera antalet kilometer du kört i näringsverksamheten med avdragets maximibelopp per kilometer).
 • Punkt 6: ange det belopp som du har dragit av i bokföringen som kostnad för en privatbil.
 • Punkt 7: räkna ut tilläggsavdragets belopp: dra av från maximibeloppet de kostnader som du dragit av i bokföringen. Om du inte har dragit av kostnader för privatbilen i bokföringen, ange här samma belopp som i punkt 5.

Räkna in tilläggsavdragets belopp i del 2.3 i punkten Tilläggsavdrag.

Du kan beviljas tilläggsavdrag i beskattningen om du har gjort en tillfällig resa som anknyter till näringsverksamheten. Med tillfällig arbetsresa avses en resa som du gjort utanför företagets ordinarie verksamhetsområde, exempelvis utbildningsresor, resor för att hämta varor eller sådana tillfälliga resor för försäljning av produkter som är längre än vanligt. Du beviljas inte tilläggsavdrag om du har gjort resorna inom företagets ordinarie verksamhetsområde. Läs mer om avdrag av resekostnader

Tilläggsavdragets maximibelopp är detsamma som maximibeloppet av dagtraktamenten för löntagare. Kontrollera beloppen i Skatteförvaltningens beslut

Om du har dragit av ökade levnadskostnader i bokföringen och kostnadernas sammanlagda belopp är högre än maximibeloppet enligt kostnadsersättningsbeslutet, får du göra avdrag i beskattningen enligt de faktiska kostnaderna. Då beviljas du inte något tilläggsavdrag så fyll inte i denna punkt.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Specificera resdagarna i enlighet med om

 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 6 men under 10 timmar 
 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 10 timmar eller en utlandsresa
 • utlandsresor

Öppna specifikationen i respektive punkt och ange

 • antalet resdagar och
 • om du dragit av kostnader för resorna delvis eller i sin helhet i bokföringen. Om du har dragit av resekostnader i bokföringen, ange beloppet som du dragit av i bokföringen.

MinSkatt beräknar tilläggsavdragets belopp för dig.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Lämna uppgifterna i del 9:

Specificera resdagarna i enlighet med om

 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 6 men under 10 timmar
 • det är en inrikes arbetsresa som varar över 10 timmar eller
 • det är en utlandsresa.

Punkterna 2–6:

Punkt 2: Ange antalet resdagar i specifikationen  

Punkt 3: ange avdragets maximibelopp per resdag för inrikesresorna. Kontrollera beloppen i Skatteförvaltningens beslut.

Punkt 4: räkna ut och ange avdragets sammanlagda maximibelopp för alla resdagar. Du får avdragets maximibelopp för utlandsresorna genom att multiplicera antalet resdagar för varje land med utlandsdagtraktamentets belopp för landet i fråga. Efter det ska du räkna ihop de olika ländernas belopp. Beloppen av utlandsdagtraktament för varje land finns i Skatteförvaltningens s.k. kostnadsersättningsbeslut.

Punkt 5: ange på varje rad den del av de ökade levnadskostnaderna för tillfälliga arbetsresor som du har dragit av i bokföringen.

Punkt 6: Räkna ut tilläggsavdragets belopp: dra av från maximibeloppet de kostnader som du dragit av i bokföringen. Om du inte har dragit av ökade levnadskostnader i bokföringen, ange i den här punkten samma belopp som i kolumn 4 (Maximibelopp sammanlagt).

Del 2.3 punkten Tilläggsavdrag: Räkna ut tilläggsavdragets sammanlagda belopp.

Om du i ditt privata hushåll har använt nyttigheter som antecknats i näringsverksamhetens kostnader, ska privathushållets andel av kostnaderna deklareras som inkomst.

Privat bruk av varor

Om du har tagit varor i privathushållets bruk ska du ange det totala beloppet av varornas ursprungliga anskaffningsutgift exklusive moms.

Övrigt privat bruk

Ange andelen av privat bruk av sådana telefoner, fastigheter, fritidsbostäder eller båtar som hör till näringsverksamheten. Om du använder en fastighet som hör till näringsverksamheten för dina privata ändamål ska du ange privatbrukets andel av kostnaderna för fastigheten och avskrivningarna på fastigheten.Exempel: En enskild rörelseidkare äger en fastighet och använder 60 % av den som verkstad och 40 % som sin egen bostad. Till fastigheten hänförs räntekostnader på 8 000 euro. Byggnaden har avskrivits med 2 000 euro. De övriga kostnaderna för byggnaden uppgår till 3 000 euro. Till företagets näringsinkomster läggs 40 % av 13 000 euro i annat privatbruk, dvs. 5 200 euro.

Ange inte uttag av pengar i den här punkten. Ange dem i MinSkatt i fasen Bakgrundsinformation. Om du deklarerar på en pappersblankett, ange dem i punkt 7.

Övriga intäkter från näringsverksamheten

Understöd och bidrag är sådana bidrag, tillägg och understöd som beviljats för din näringsverksamhet, såsom sysselsättningsstöd. Om du har beviljats lättnad vid den nedre gränsen av momsskyldighet, ange också den i den här punkten.

Ange i den här punkten endast sådana bidrag och understöd för näringsverksamheten som intäktsförts direkt (arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet, Business Finland m.fl.)

I den här punkten anges inte understöd från offentliga samfund för att anskaffa anläggningstillgångar. De ska intäktsföras indirekt som avdrag från anskaffningsutgiften.

Ange separat

 • det sammanlagda beloppet av dividender från offentligt noterade bolag och
 • det sammanlagda beloppet av dividender från onoterade bolag.

Bolaget är offentligt noterat exempelvis om dess värdepapper är föremål för handel i en värdepappersbörs. 

Den skattepliktiga andelen av dividender i förvärvskällan för näringsverksamhet fastställs utifrån om bolaget som delar ut dividenden är offentligt noterat (listat) eller inte.

Läs mer:

Så här deklarerar du i MinSkatt

MinSkatt beräknar den skattepliktiga andelen utifrån de uppgifter du lämnar.

Så här deklarerar du på papper

Deklarera och räkna ut i del 2.1.

Om dividender från offentligt noterade bolag anges endast den skattepliktiga andelen i euro.

 • 85 % är skattepliktig näringsinkomst och 15 % skattefri inkomst. 

Om dividender från andra än offentligt noterade bolag anges endast den skattepliktiga andelen i euro.

 •  75 % är skattepliktig näringsinkomst och 25 % skattefri inkomst.  

Ange överskott som du fått från noterade och onoterade andelslag separat. Ett andelslag är offentligt noterat exempelvis om dess andelar är föremål för handel på en värdepappersbörs.

Den skattepliktiga andelen fastställs utifrån om utdelaren av överskottet är offentligt noterat, dvs. ett listat andelslag, eller inte.

Överskott från ett onoterat andelslag är till 25 % skattepliktig näringsinkomst och till 75 % skattefri inkomst, om överskottsbeloppet är högst 5 000 euro per år. Av överskott som överskrider detta är 75 % skattepliktig näringsinkomst och 25 % skattefri inkomst.

Överskott beskattas alltså lindrigare upp till totalbeloppet på 5 000 euro. Lindringen upp till 5 000 euro gäller en enda gång per kund och år. Om du idkar näring tillsammans med din make eller maka kan du i din skattedeklaration för näringsverksamhet använda också det belopp som återstår av hans eller hennes lindring upp till 5 000 euro. 

Se anvisningen: Beskattningen av överskott från andelslag, om du har överskott från flera olika förvärvskällor.

Den överskottsåterbäring som är avdragbar för andelslaget utgör alltid till hela beloppet skattepliktig inkomst för mottagaren av överskottet då återbäringen hör till näringsverksamheten.

Beloppet du angett som skattepliktigt kan komma att ändras eftersom Skatteförvaltningen kontrollerar lindringen på basis av de tillgängliga uppgifterna och uppdaterar talet vid behov.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange överskott som du fått från noterade och onoterade andelslag separat. MinSkatt beräknar för dig den skattepliktiga andelen av överskott från noterade andelslag. Den skattepliktiga andelen av överskott från listade andelslag anger du själv.

Ange till exempel ränteintäkter från fordringar och valutakursvinster.

Driftsreserven kan dras av i beskattningen om den har gjorts i bokföringen. Maximibeloppet av reserven beräknas årligen enligt det lönebelopp som betalats ut under 12 månader. 

Det sammanlagda beloppet av icke upplösta driftsreserver som gjorts under skatteåret och tidigare kan vara högst 30 % av summan av de förskottsinnehållningspliktiga löner som du har betalat under de 12 månaderna före utgången av räkenskapsperioden. Läs mer om driftsreserven.

Beräkna driftsreserven separat för varje skatteår. Driftsreservens maximibelopp kan överskridas om lönebeloppet har minskat från det föregående året. Då anses att den överskridande delen av den tidigare gjorda driftsreserven utgör skattepliktig inkomst för skatteåret (minskning av reserven).

Ange beloppet av driftsreserv du gjort under skatteåret och beloppet av driftsreserv som återstod vid utgången av det föregående skatteåret. 

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange den kalkylerade minskningen av driftsreserven i punkten Sådan minskning av reserveringar som deklareras som inkomst sammanlagt och lägg till andra eventuella reservminskningarna, till exempel en oanvänd återanskaffningsreserv.

Om du har andra reserver än en driftsreservering

Specificera alla reserver på blankett 62. Blankett 62 hittar du i fasen Kostnader under Avskrivningar när du väljer Ja i punkten Har du gjort avskrivningar på andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar?

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange uppgifterna i del 2.1 i punkten Minskning av reserver. Om du inte gjort andra reserver än en driftsreservering ska du ange beloppet i del 14.

Om du förutom driftsreserveringen även har andra reserver ska du specificera dem alla på blankett 62.

Ange sådana skattepliktiga intäkter som inte ingår i någon annan punkt. Övriga intäkter i näringsverksamheten är till exempel vinster från överlåtelse av anläggningstillgångar och erhållna skadestånd. Ange som övriga skattepliktiga intäkter även sådana skattepliktiga intäkter som inte ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod.

Ange det sammanlagda beloppet av skattefria intäkter som ingår i resultaträkningen.

Övriga skattefria intäkter är till exempel

 • återbetalningar av anslutningsavgifter som du har betalat till ett samfund som upprätthåller el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät.
 • räntor på depositionskonton som omfattas av källskatt på ränteinkomst.

Skattefria poster får inte ingå i de övriga intäktsposterna i uträkningen av inkomstskatt.

Uppgifter om kostnader

Här ska du ange anskaffningsutgifterna för nyttigheter som överlåtits under räkenskapsperioden.

Du kan beräkna anskaffningsutgiften genom att rätta beloppet av räkenskapsperiodens inköp med skillnaden mellan färdiga varor och varor under tillverkning.

Beräkna inköp och förändring av lager med följande formel:

Ingående lager

+ inköp under räkenskapsperioden

– utgående lager.

Ange exempelvis tjänster, arbetsprestationer och underentreprenader i anknytning till den egentliga verksamheten för vilka du har betalat till en utomstående aktör.

Specificera Löner och arvoden samt Pensions- och lönebikostnader.

Ange i punkten Löner och arvoden:

 • Löner och arvoden till personer som har arbetat i din näringsverksamhet och vilka dragits av som utgifter för räkenskapsperioden.

Observera att du inte kan dra av löner, pensioner eller andra förmåner som du har betalat till din make eller maka eller till en familjemedlem som är yngre än 14 år vid ingången av skatteåret.

Ange i punkten Pensioner och lönebikostnader:

 • Lönebikostnader är till exempel försäkringspremier och motsvarande avgifter som betalas för att ordna pensions-, sjuk- och arbetslöshetsförmåner eller andra motsvarande rättigheter och förmåner för arbetstagarna och deras anhöriga.
 • Ange här också obligatoriska FöPL-avgifter om du har tagit upp dem i bokföringen.  Du kan dra av FöPL-avgifterna antingen i skattedeklarationen för näringsverksamhet, i din personliga skattedeklaration eller i makens eller makans skattedeklaration. Läs mer om att dra av FöPL-avgifter i skattedeklarationen.

Ange dessutom lönerna för 12 månader i punkten Förskottsinnehållningspliktiga löner som har betalats under de 12 månader som föregår skatteårets utgång. Av lönerna i denna punkt läggs det till 30 procent i företagets nettoförmögenhet, vilket inverkar på hur företagsinkomsten delas in i förvärvs- och kapitalinkomst.

Om du deklarerar på en pappersblankett finns denna punkt i slutet av blanketten i punkt 15 Utbetalda löner.

Som avskrivningar får det dras av anskaffningsutgifter för sådana förnödenheter vars sannolika ekonomiska brukstid är över 3 år.

Du kan för skatteåren 2020–2025 göra en förhöjd avskrivning, det vill säga en skattelättnadsavskrivning, på nya maskiner och anordningar som du tagit i bruk.

Lösa anläggningstillgångar behandlas som en helhet. Ange värdet på avskrivningar på lösa anläggningstillgångar i bokföringen och den utgiftsrest som återstår i beskattningen vid ingången av skatteåret.

I beskattningen får du inte dra av ett större belopp än vad du har dragit av i bokföringen under skatteåret eller tidigare. Det sammanlagda beloppet av avskrivningarna i beskattningen får dessutom inte överskrida maximibeloppet enligt NärSkL.

Mer information om avskrivningar på anläggningstillgångar.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Avskrivning endast på maskiner, inventarier eller anordningar (lösa anläggningstillgångar)

Välj Ja i punkten Avskrivningar om du gjort avskrivningar i bokföringen. Om du gör en avskrivning endast på lösa anläggningstillgångar, såsom maskiner, inventarier eller anordningar, öppnas det automatiskt en specifikation av avskrivningarna i MinSkatt. 

I MinSkatt visas färdigt den anskaffningsutgift som fastställts för föregående år, det vill säga utgiftsresten. MinSkatt beräknar avskrivningens maximibelopp enligt NärSkL (25 %). Om utgiftsresten är 1 200 euro eller mindre kan du skriva av den på en gång i punkten Skatteårets avskrivningar. Ange skatteårets avskrivning i punkten Skatteårets avskrivningar och den eventuella tilläggsavskrivningen i punkten Tilläggsavskrivning. Ange också eventuella tillägg och överlåtelser.

Observera att beloppet av Oavskrivet värde, det vill säga utgiftsresten i slutet av skatteåret som du räknat ut i denna punkt ska också anges i fasen Uträkning av förmögenhet i punkten Maskiner och inventarier. 

Om du har deklarerat avskrivningen av lösa anläggningstillgångar på blankett 62 i fjol, uppmanar MinSkatt dig att fylla i blankett 62 också i år. Om du inte längre vill deklarera lös egendom på blankett 62, ska du ta bort blankettens uppgifter och ange dem i punkten Avskrivningar på anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar.

Om du dessutom gör avskrivningar på andra än lösa anläggningstillgångar som till exempel på byggnad eller en skattelättnadsavskrivning på nya maskiner eller inventarier

Välj dessutom Ja i punkten Har du gjort avskrivningar på andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar? Om du också gjort avskrivningar på andra än lösa anläggningstillgångar, till exempel på byggnader, eller om du gjort höjda avskrivningar på nya maskiner eller inventarier (skattelättnadsavskrivningar) ska du ange uppgifter om alla avskrivningar på blankett 62:

Öppna specifikationen och ange de uppgifter som behövs:

Utgiftsrest är anskaffningspriset efter att tidigare års avskrivningar har dragits av. Den utgiftsrest som har fastställts för det föregående året visas färdigt i MinSkatt. Uppgiften gör det lättare för dig att deklarera. Ange också eventuella tillägg och överlåtelser. MinSkatt beräknar och föreslår automatiskt det högsta möjliga avskrivningsbeloppet utan skattelättnadsavskrivning.

Rulla neråt på blanketten 62 och välj den punkt där du har uppgifter att ange.

Exempel: Du har skaffat en ny maskin vars anskaffningspris är 10 000 euro. Ange avskrivningen enligt följande:
I punkten Lösa anläggningstillgångar:
Tillägg: 10 000
Normal avskrivning: 2 500
Tilläggsavskrivning och skattelättnadsavskrivning: 2 500
I punkten Specifikation av skattelättnadsavskrivningar
Investeringar i maskiner och anläggningar under skatteåret: 10 000
Avskrivning av skatteårets investeringar i maskiner och anläggningar: 5 000

Observera att du i fasen Uträkning av förmögenhet också ska ange beloppet av Oavskrivet värde, det vill säga utgiftsresten i slutet av skatteåret som du räknat ut på blankett 62.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar: blankett 62

Ange sådana eventuella avskrivningar som gjorts under tidigare år men som inte dragits av i beskattningen (s.k. hyllavskrivningar) och som du vill dra av under skatteåret.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Välj Ja och öppna specifikationen (blankett 12A)

Så här deklarerar du på papper

På blankett 12A (Avskrivningar som inte dragits av)

Representationskostnader är sådana utgifter som antecknats i bokföringen och som har uppkommit av att befrämja näringsverksamheten genom att ha bjudningar för kunder och samarbetspartner.

Ange det sammanlagda beloppet av representationskostnader enligt bokföringen.

Du får dra av 50 % av representationskostnaderna.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange det sammanlagda beloppet. MinSkatt beräknar för dig den avdragbara andelen av representationskostnaderna.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Räkna ut själv den avdragbara andelen och fyll i beloppet på skattedeklarationsblanketten.

Ange det sammanlagda beloppet av hyreskostnader i näringsverksamheten enligt bokföringen. Kostnader kan uppstå till exempel när du hyr lokaler och anläggningar.

Ange beloppet av räntekostnader som dragits av i bokföringen och beloppet som är avdragbart i beskattningen.

Om du har enkel bokföring ska du här ange sådana räntekostnader för lån i näringsverksamheten som du dragit av i bokföringen.

Om du har dubbel bokföring ska du beräkna det avdragbara beloppet genom att från det sammanlagda beloppet av samtliga räntekostnader subtrahera beloppet av eventuella icke-avdragbara räntekostnader. De icke-avdragbara räntekostnaderna får aldrig överstiga räntekostnadernas sammanlagda belopp.

Ange inte skattetillägg, förseningsräntor, förseningsavgifter eller dröjsmålsräntor och nedsatta dröjsmålsräntor. Dessa belopp får inte dras av i beskattningen.

Så här beräknar du de oavdragbara räntekostnadernas belopp MinSkatt

Gör en beräkning i MinSkatt i fasen Bakgrundsinformation i punkten Uträkning av räntekostnader som inte kan dras av som kostnader för näringsverksamhet.

Ange övriga finansiella kostnader enligt bokföringen. Sådana finansiella kostnader är exempelvis

 • kostnader för låneskötsel
 • limitprovisioner
 • borgensprovisioner
 • kreditförsäkringar
 • inteckningskostnader
 • indrivningskostnader
 • kursförluster

Ange här sådana övriga avdragbara kostnader i näringsverksamheten som ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod men som inte anges som kostnader i någon annan punkt i uträkningen av inkomstskatt. Sådana kostnader är till exempel resekostnader, fordonskostnader, leasingavgifter samt små anskaffningar och bokföringskostnader.

Observera: Här ska du inte ange tilläggsavdrag som du gjort för rese- och fordonskostnader. Instruktioner för tilläggsavdrag på basis av kostnaderna för bil finns i avsnittet Användning av privathushållets bil för körningar inom näringsverksamheten. Tilläggsavdrag för tillfälliga arbetsresor behandlas i avsnittet Ökade levnadskostnader för tillfälliga arbetsresor.

I denna punkt kan uppgifter lämnas till exempel om telefon- eller datorkostnader. Läs mer om huruvida du får dra av anskaffningspriset på en gång som kostnad eller i form av avskrivningar.

Om du under skatteåret gjort mera ökningar än minskningar av reserver ska du ange nettoökningen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

I MinSkatt ser du ökningen av driftsreserven i fasen Bakgrundsinformation. Om du inte har andra reserver än driftsreserven, ska du ange beloppet i MinSkatt i punkten Ökning av reserver.

Om du har gjort andra reserver än en driftsreserv, till exempel en återanskaffningsreservering, ska du ange det sammanlagda beloppet av alla ökningar av reserverna och specificera dem på blankett 62.

I MinSkatt finns blankett 62 i fasen Kostnader i punkten Avskrivningar. Svara Ja i punkten Har du gjort avskrivningar på andra tillgångar än lösa anläggningstillgångar?

Du kan ha rätt att göra tilläggsavdrag på basis av användning av privatbil eller ökade levnadskostnader på grund av tillfälliga arbetsresor.

Läs mer:

Så här deklarerar du i MinSkatt

Tilläggsavdragsuppgifterna kommer från de specifikationer som du har lämnat i fasen Intäkter. Om du är berättigad till höjda kilometerersättningar ska du ange dem i punkten Höjda kilometerersättningar.

MinSkatt räknar ihop beloppen automatiskt.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Specificera tilläggsavdragen i delarna 9 och 10 i skattedeklarationen. Räkna ihop beloppen i punkten Sammanlagt i del 9 kolumn 6 (Tilläggsavdrag) och beloppet i del 10 kolumn 7 (Tilläggsavdrag). Ange tilläggsavdragets sammanlagda belopp i del 2.3 i punkten Tilläggsavdrag.

Ange i denna punkt alla sådana kostnader i näringsverksamheten som får dras av i beskattningen men som inte ingår i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod. Sådana är exempelvis

 • kostnader för användningen av privatbostad i näringsverksamheten eller avdrag för arbetsrum
 • utbildningsavdrag
 • temporärt och allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Ange kostnaderna som du drar av för användningen av privatbostad i näringsverksamheten eller avdrag för arbetsrum genom att öppna specifikationen. Välj Faktiska kostnader eller Avdrag för arbetsrum. Svara på frågorna. Observera att MinSkatt visar automatiskt avdraget för arbetsrum på basis av dina svar.

Om du yrkar på temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet, öppna blankett 67A i MinSkatt? Grunden för det temporära tilläggsavdraget utgörs av fakturorna för underentreprenad från organisationen för forskning och kunskapsspridning.

Om du yrkar på allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet, öppna blankett 67Y i MinSkatt. Grunden för det allmänna tilläggsavdraget är löner som betalats för forsknings- och utvecklingsverksamheten samt utgifter för köpta tjänster.

MinSkatt beräknar beloppet för dig.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Om du inte har dragit av kostnaderna i resultaträkningen ska du ange dem i del 2.3 under Avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen. Ange antingen avdrag för arbetsrum eller näringsverksamhetens andel av de faktiska kostnaderna för användningen av din egen bostad.

Om du har bokfört kostnaderna, ange dem i del 2.3 under Övriga avdragbara kostnader.

Utred dessutom kostnaderna i del 8 Redogörelse för användningen av en privatbostad i näringsverksamheten.

Deklarera utbildningsavdrag: blankett 79

Deklarera tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet: blankett 67A eller blankett 67Y.

Räkna ut och ange det sammanlagda beloppet av samtliga avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen i punkten Övriga avdragbara kostnader som inte tagits upp i bokföringen.

Läs mer:

Ange i denna punkt som icke-avdragbara kostnader de poster i bokföringen som inte är avdragbara i beskattningen. Dessa poster får inte ingå i de avdragbara kostnaderna i uträkningen av inkomstskatt.

Direkta skatter är differensen mellan de betalda inkomstskatterna och skatteåterbäringarna.

Om en fastighet används i näringsverksamheten, ska du ange fastighetsskatten som kostnader i näringsverksamheten i punkten Övriga avdragbara kostnader.

Böter, påföljdsavgifter och andra avgifter av sanktionskaraktär är utgifter som inte får dras av i beskattningen.

Exempelvis skatteförhöjning, skattetillägg samt förseningsränta eller dröjsmålsränta som ingår i skatterna får inte dras av i beskattningen. Det spelar ingen roll för vilken skatt skatteförhöjningen har fastställts.

Sådana övriga kostnader i bokföringen som inte får dras av från inkomsten av näringsverksamhet i beskattningen.

Sådana kostnader är till exempel premier för företagarens eller dennes makes frivilliga pensionsförsäkringar. Alternativt kan du dra av dem i din personliga förhandsifyllda skattedeklaration.

Ange obligatoriska FöPL-premier i denna punkt då de har tagits upp i bokföringen men inte dragits av som näringskostnader och du vill dra av dem i din egen förhandsifyllda skattedeklaration eller i din makes eller makas beskattning.

Ange i den här punkten beloppet av värdenedgångsavskrivningar som du gjort på aktier som utgör anläggningstillgångar. Dessa avskrivningar får inte dras av i beskattningen. Avdragbara är endast sådana nedskrivningar som gjorts på andra värdepapper än aktier och sådana nedskrivningar som gjorts på andra anläggningstillgångar som inte förslits än jordområden. Avdragsrätten förutsätter att det gängse värdet på egendomen vid skatteårets utgång är väsentligt lägre än den icke-avskrivna anskaffningsutgiften (NärSkL 42 §).

Så här deklarerar du i MinSkatt

Här anges inte kostnader som har intäktsförts som privatbruk i fasen Intäkter i punkten Intäktsföring av privatbruk.

Ett förlustresultat för skatteåret kan antingen fastställas som näringsverksamhetens förlust eller i sin helhet eller delvis överföras som avdrag från näringsidkarens kapitalinkomster.

Om makarna idkar näringsverksamhet tillsammans, anses företagarmakarna ha framställt ett gemensamt yrkande om avdrag av förlusten från kapitalinkomsterna. 

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om skatteårets resultat av näringsverksamheten uppvisar förlust, visas punkten Avdrag av förluster från kapitalinkomster i MinSkatt.

Om du väljer Nej i punkten Avdrag av förluster från kapitalinkomster drar Skatteförvaltningen av den fastställda förlusten från inkomsterna av näringsverksamheten under de tio följande skatteåren efter hand som inkomst inflyter.

Om du väljer Ja i punkten Avdrag av förluster från kapitalinkomster överförs förlusten eller en del av den att dras av från kapitalinkomsterna. Ange i euro den del av förlustbeloppet som du vill överföra. 

Ange även i fasen Bakgrundsinformation i punkten Fördelning av företagsinkomst mellan företagarmakar (Arbete i rörelsen) makens eller makans arbetsinsats i rörelsen. Ange uppgiften i procent.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Om du vill att Skatteförvaltningen fastställer hela skatteårets förlust som näringsverksamhetens förlust, fyll inte i del 3 i skattedeklarationen. Då drar Skatteförvaltningen av den fastställda förlusten från näringsverksamhetens inkomster under de tio följande skatteåren efter hand som inkomst inflyter.

Om du vill att förlusten eller en del av den används som avdrag från kapitalinkomsterna, ska du i skattedeklarationens del 3 ange den del av förlustbeloppet som du vill överföra.

Skatteförvaltningen fördelar den fastställda förlusten att dras av från makarnas kapitalinkomster i förhållande till deras respektive arbetsinsatser. Ange Arbete i rörelsen i del 4 Fördelning av företagsinkomst mellan företagarmakar. Ange uppgiften i procent.

Läs mer om avdrag av förluster.

Näringsverksamhetens tillgångar

Lämna förmögenhetsuppgifterna enligt läget vid utgången av den senaste av räkenskapsperioderna. Ange tillgångarna till den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen. Alla eventuella undantag till denna regel hittar du i denna anvisning.

Läs mer om när en fastighet eller en aktielägenhet anses höra till förvärvskällan för näringsverksamhet.

Fastigheter, byggnader och konstruktioner

Specificera uppgifterna om fastigheter, byggnader och konstruktioner som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar på blankett 18B. Till en fastighet hör mark samt byggnaderna på den. Som fastighet betraktas också sådana byggnader, konstruktioner eller andra inrättningar på annans mark som kan överlåtas till tredje man med besittningsrätten till marken utan att markägaren behöver höras (6 § i inkomstskattelagen). Ange separat för varje fastighet både den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen och fastighetens jämförelsevärde (som jämförelsevärde används beskattningsvärdet för det skatteår för vars utgång nettoförmögenheten beräknas). Värdena jämförs separat för varje fastighet. Vid uträkningen av nettoförmögenheten används den av värdena som är större.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Välj Öppna specifikation och du kan lämna uppgifter om fastigheter, byggnader och konstruktioner som hör till näringsverksamhetens anläggningstillgångar. MinSkatt väljer det av värdena för varje fastighet som är större och beräknar summan.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Överför det sammanlagda värdet på fastigheterna från blankett 18B till del 12.1 Anläggningstillgångar, punkten Fastigheter, byggnader och konstruktioner.

Ange värdet på maskiner och inventarier som är avsedda för bestående bruk i näringsverksamheten. Värdet på maskinerna och inventarierna är den del av anskaffningsutgiften som inte avskrivits i inkomstbeskattningen.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du i fasen Kostnader har fyllt i blankett 62 med uppgifter om lösa anläggningstillgångar, överförs värdet på maskiner och inventarier till punkten Lösa anläggningstillgångar. Då ska du ange samma belopp också i punkten Maskiner och inventarier.

Andra anläggningstillgångar

Ange värdet på nyttigheter som ingår i övriga anläggningstillgångar. Övriga anläggningstillgångar kan vara t.ex. grus- och lertäkter, malm- och mineralfyndigheter, stenbrott, torvmossar, järnvägar, dammar, broar och bassänger.

Ange värdet på varor som ingår i näringsverksamhetens tillgångar och värdet på övriga omsättningstillgångar separat.

Med varor avses sådana nyttigheter som man anskaffat från utomstående leverantörer och som man avser att sälja vidare. En grossist eller detaljist ska i varorna också inkludera det förpackningsmaterial som behövs i varuförsäljningen.

Till övriga omsättningstillgångar hör exempelvis material, förnödenheter och självtillverkade varor.

Specificera på blankett 8B sådana värdepapper som hör till anläggnings- eller finansieringstillgångar. Ange antalet värdepapper i näringsverksamheten separat för varje värdepapper i din besittning. Dessutom ska du om varje innehav ange både anskaffningsutgiften som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen och jämförelsevärdet per värdepapper.

Jämförelsevärdet på offentligt noterade värdepapper är 70 % av värdepapprets slutkurs på rörelseidkarens och yrkesutövarens bokslutsdag. Jämförelsevärdet för en andel i en placeringsfond är 70 % av dess gängse värde vid skatteårets utgång. Jämförelsevärdet för en onoterad aktie är detsamma som dess beskattningsvärde i bolagets beskattningsbeslut. Jämförelsevärdet för aktier i bostadsaktiebolag som anskaffats före 1.1.2006 är detsamma som beskattningsvärdet för 2005. Något separat jämförelsevärde har inte fastställts för sådana aktier i bostadsaktiebolag som anskaffats 1.1.2006 eller därefter. I dessa fall ska du ange den oavskrivna anskaffningsutgiften vid inkomstbeskattningen också i kolumnen Jämförelsevärde.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Värdet som används i uträkningen av förmögenhet beräknas automatiskt i MinSkatt på basis av uppgifterna du lämnat.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Jämför på blankett 8B vilket av de två värdena för värdepapper som utgör anläggnings- eller finansieringstillgångar som är högre: den sammanlagda anskaffningsutgiften som inte avskrivits i inkomstbeskattningen eller det sammanlagda jämförelsevärdet. Jämför beloppen på den sista raden på blankett 8B (Anläggnings- och finansieringstillgångar sammanlagt).

Om den sammanlagda anskaffningsutgift som inte avskrivits i inkomstbeskattningen är högre, ska du i del 12.1 under Anläggningstillgångar i punkten Värdepapper som utgör anläggningstillgångar ange summan av alla icke-avskrivna anskaffningsutgifter från blankett 8B, raden Anläggningstillgångar sammanlagt, och i del 12.1 under Finansieringstillgångar i punkten Värdepapper som utgör finansieringstillgångar summan av icke-avskrivna anskaffningsutgifter från blankett 8B, raden Finansieringstillgångar sammanlagt. Om det sammanlagda jämförelsevärdet är högre ska du ange på samma rad ange det sammanlagda beloppet av jämförelsevärden.

Ange kundfordringar, kontanter och övriga finansieringstillgångar separat.

Kundfordringar är till exempel lång- och kortfristiga kundfordringar samt avbetalningsfordringar. I kontanter ingår rörelse- och yrkesverksamhetens kontanta kassamedel. Övriga finansieringstillgångar är till exempel övriga fordringar i näringsverksamheten än sådana som anknyter till försäljning av varor eller tjänster.

Räkna inte in insättningar på bank i näringsverksamhetens finansieringstillgångar. Ränteinkomst som inflyter på bankkontot beskattas inte enligt inkomstskattelagen utan enligt lagen om källskatt. Därför räknas bankkontots kapital inte heller in i näringsverksamhetens förmögenhet.

Näringsverksamhetens skulder

Lämna förmögenhetsuppgifterna enligt läget vid utgången av den senaste räkenskapsperioden.

Ange både kortfristiga och långfristiga skulder. En skuld anses vara kortfristig om den förfaller till betalning inom ett år eller inom en kortare tidsperiod. En skuld anses vara långfristig om den förfaller till betalning efter en längre tid än ett år. 

Vid beräkningen av nettoförmögenheten betraktas latenta skatteskulder enligt bokföringslagen inte som skuld (5 kap. 18 § i bokföringslagen).

Så här deklarerar du i MinSkatt

Uppgiften om rättat negativt eget kapital överförs till den här punkten från specifikationen i fasen Bakgrundsinformation. Om dess belopp är större än det sammanlagda beloppet av kort- och långfristiga skulder är beloppet av skulder i näringsverksamheten 0.

Så här deklarerar du på en pappersblankett

Ange i del 12.2 det rättade negativa egna kapitalet som du räknat ut i del 11 (Uträkning av icke-avdragbara räntekostnader), dock inte ett större belopp än det sammanlagda beloppet av skulder i näringsverksamheten. Räkna ihop de kort- och långfristiga skulderna i punkten Näringsverksamhetens skulder sammanlagt och dra av det rättade negativa egna kapitalet.

Övriga uppgifter och yrkanden

Ange överlåtelsevinsterna som du fått från värdepapper och fastigheter som ingått i anläggningstillgångarna. Med överlåtelsevinst avses den positiva skillnaden mellan överlåtelsepriset och den anskaffningsutgift som inte avskrivits i beskattningen. Räkna beloppet av överlåtelsevinster också till intäkterna som du angett i fasen Intäkter.

Dessa överlåtelsevinster ska utredas separat, eftersom kapitalinkomst alltid är minst det belopp som motsvarar överlåtelsevinsterna från fastigheter och värdepapper. Ange dock inte den del av överlåtelsevinsten som du bokfört som återanskaffningsreserv.

Företagsinkomsten utgör kapitalinkomst till ett belopp som motsvarar en 20 procents årlig avkastning på näringsverksamhetens nettoförmögenhet för det föregående skatteåret.

Du kan också yrka på att företagsinkomsten fördelas på ett annat sätt:

 • Jag yrkar på att kapitalinkomstens maximibelopp är 10 % av nettoförmögenheten.
 • Jag yrkar på att företagsinkomsten som ska fördelas i sin helhet utgör förvärvsinkomst.

Du kan välja bara ett alternativ. Det alternativ som blir förmånligast i beskattningen avgörs på basis av näringsidkarens och dennes makes eller makas förvärvsinkomster samt avdragen från inkomsterna.

Om makarna idkar näringsverksamhet tillsammans betraktas yrkandet på företagsinkomst som ska fördelas såsom företagarmakarnas gemensamma yrkande.

Skriv noggrannare redogörelser om du yrkar på avräkning av skatt som du har betalat utomlands eller tillämpning av skatteavtalet, eller om du har ett fast driftsställe utomlands eller inkomstandelar från utländska bassamfund.

 • Yrkar du på avräkning av skatter som du betalat till utlandet?
 • Har du ett fast driftställe utomlands?
 • Har du fått inkomstandelar från ett utländskt bassamfund?

Om du yrkar på tillämpning av ett skatteavtal ska du lämna en fritt formulerad redogörelse där du berättar om din verksamhet och motivera varför Finland inte har rätt att beskatta din näringsverksamhet i Finland.

Så här deklarerar du i MinSkatt

Om du svarar Ja på frågorna, öppna specifikationen och fyll i uppgifterna på blanketten.

Så här deklarerar du på papper

 • Blankett 70 (Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning)
 • Blankett 75 (Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands)
 • Blankett 74 (Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund)

Korrigering och komplettering av uppgifter

Du kan korrigera deklarationen i MinSkatt eller på papper.

Så här korrigerar du deklarationen i MinSkatt

I MinSkatt kan du använda den tidigare deklarationen som grund, med andra ord behöver du inte fylla i alla uppgifter på nytt. Börja med att hämta deklarationen.

 1. I sektionen Inkomstskatt för personer under Skatteår 2023 väljer du länken Öppna skattedeklarationen för näringsverksamhet (5)
 2. Du ser den tidigare deklarationens uppgifter som underlag. Välj länken Korrigera.
 3. Gå igenom de olika faserna i skattedeklarationen och fyll i uppgifterna som är nya eller som har ändrats. Gå sedan till fasen Förhandsgranska och skicka och välj Skicka i slutet av sidan.

Så här korrigerar du deklarationen på en pappersblankett

Om du korrigerar uppgifter i en tidigare lämnad deklaration ska du lämna en ny ersättande deklaration. Lämna alla de tidigare lämnade korrekta uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

En halvfärdig skattedeklaration förvaras i MinSkatt i 3 månader.

Om du fortsätter att fylla i skattedeklarationen eller vill skicka en skattedeklaration som du sparat som halvfärdig, gå till fliken Uppgifter  och välj den halvfärdiga skattedeklarationen. Med knappen Redigera kan du komplettera och skicka deklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023