Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2022

Har getts
25.11.2021
Diarienummer
VH/5752/00.01.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2022 är de som nämns nedan i detta beslut. 

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72 a § i inkomstskattelagen;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Tabell för maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa
Fordon Ersättningens maximibelopp
bil 46 cent per kilometer, som höjs med
  • 8 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 12 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 23 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet transporterar hund i bilen
  • 10 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 80 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  116 cent per kilometer
snöskoter 110 cent per kilometer
terränghjuling 104 cent per kilometer
motorcykel 35 cent per kilometer
moped 19 cent per kilometer
annat fordon 11 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar drivkraftskostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av drivkraftskostnaderna som skall ersättas honom 10 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Tabell för maximibeloppen för dagtraktamente
Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 20
över 10 timmar (heldagtraktamente) 45
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 20
- med mer än 6 timmar 45

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Tabell för dagtraktamente för arbetsresa utomlands
Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 47
Albanien 67
Algeriet 60
Amerikas Förenta Stater   72
     New York, Los Angeles, Washington 78
Andorra 59
Angola 57
Antigua och Barbuda 78
Argentina 37
Armenien 54
Aruba 60
Australien   69
Azerbajdzjan 54
Azorerna 61
Bahamas 76
Bahrain 73
Bangladesh 66
Barbados 73
Belgien 67
Belize 46
Benin 43
Bermuda 75
Bhutan 44
Bolivia 41
Bosnien och Hercegovina   51
Botswana 43
Brasilien 59
Britannien 68
    London och Edinburgh 72
Brunei 40
Bulgarien 57
Burkina Faso 38
Burundi 43
Centralafrikanska republiken   92
Chile 48
Colombia 48
Cooköarna     68
Costa Rica 49
Curaçao 50
Cypern 61
Danmark 71
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 40
Djibouti 71
Dominica 54
Dominikanska republiken 53
Ecuador 55
Egypten 72
Elfenbenskusten 73
El Salvador   48
Eritrea 77
Estland 58
Etiopien 41
Fiji 50
Filippinerna 65
Frankrike 70
Färöarna 55
Förenade Arabemiraten 73
Gabon 87
Gambia 43
Georgien 42
Ghana 52
Grekland 59
Grenada 64
Grönland 56
Guadeloupe 51
Guatemala 64
Guinea 69
Guinea-Bissau 37
Guyana 43
Haiti 48
Honduras 48
Indien 56
Indonesien 51
Irak 51
Iran 80
Irland 67
Island 75
Israel 87
Italien 66
Jamaica 51
Japan 76
Jemen 92
Jordanien 80
Jungfruöarna (USA) 51
Kambodja 59
Kamerun 54
Kanada 71
Kanarieöarna 63
Kap Verde 43
Kazakstan 45
Kenya 74
Kina 73
    Hongkong 76
Kirgizistan 39
Komorerna 33
Kongo (Kongo-Brazzaville) 61
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 63
Korea, Republiken (Sydkorea) 81
Kosovo 50
Kroatien 63
Kuba 44
Kuwait 72
Laos 47
Lesotho 36
Lettland 57
Libanon 92
Liberia 53
Libyen 47
Liechtenstein 66
Litauen 55
Luxemburg 69
Madagaskar  40
Madeira 60
Makedonien 54
Malawi 68
Malaysia 49
Maldiverna 60
Mali   41
Malta 66
Marocko 69
Marshallöarna 55
Martinique 53
Mauretanien 46
Mauritius 45
Mexiko 55
Mikronesien 50
Moçambique 45
Moldavien 56
Monaco 92
Mongoliet 39
Montenegro 59
Myanmar (Burma) 57
Namibia 39
Nederländerna 72
Nepal 47
Nicaragua 42
Niger 46
Nigeria 76
Norge 71
Nya Zeeland 72
Oman 66
Pakistan 33
Palau 77
Palestinska området 77
Panama 54
Papua Nya Guinea 64
Paraguay 32
Peru 49
Polen 57
Portugal 62
Puerto Rico 57
Qatar 67
Rwanda 36
Rumänien 59
Ryssland 56
    Moskva   70
    Petersburg   64
Saint Kitts ja Nevis 59
Saint Lucia 71
Saint Vincent och Grenadinerna 71
Salomonöarna 53
Samoa 53
San Marino 61
São Tomé och Príncipe 85
Saudiarabien 68
Schweiz   78
Senegal 53
Seychellerna 74
Serbien 63
Sierra Leone 57
Singapore 68
Slovakien 64
Slovenien 61
Somalia 67
Spanien 65
Sri Lanka 39
Sudan 25
Suriname 72
Swaziland 41
Sverige 63
Sydafrika 53
Sydsudan 92
Syrien 84
Tadzjikistan  35
Taiwan 67
Tanzania 49
Tchad 56
Thailand 60
Tjeckien  68
Togo 52
Tonga 53
Trinidad och Tobago 70
Tunisien 54
Turkiet 37
    Istanbul 39
Turkmenistan 80
Tyskland   66
Uganda 43
Ukraina 70
Ungern 56
Uruguay 51
Uzbekistan 31
Vanuatu 60
Venezuela 85
Vietnam 64
Vitryssland 51
Zambia 58
Zimbabwe 51
Österrike   68
Östtimor   46
Land, som inte nämnts särskilt 46

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 11,25 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 22,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 13 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2022. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2022.

Helsingfors den 25 november 2021

Generaldirektör Markku Heikura

Ledande sakkunnig Mia Keskinen

Sidan har senast uppdaterats 25.11.2021