Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns

Lättnaden vid momsskyldighetens nedre gräns är en skattelättnad för de företagare och företag som är införda i registret över momsskyldiga och vars omsättning under räkenskapsperioden (12 månader) understiger 30 000 euro.

Om företagets omsättning

  • är högst 15 000 euro får företaget hela det momsbelopp tillbaka som berättigar till lättnad.
  • överstiger 15 000 euro men understiger 30 000 euro beviljas företaget en del av momsen i lättnad. 

Fr.o.m. 2021 kan du få hela lättnadsbeloppet om företagets omsättning är högst 15 000 euro. Den tidigare tröskeln var 10 000 euro.

Nya gränsen gäller företagets räkenskapsperiod som börjar 1.1.2021 eller därefter.

Vilka uppgifter behövs när man ansöker om lättnad?

När du ansöker om lättnad ska du i momsdeklarationen ange

  • den omsättning som berättigar till lättnad
  • det momsbelopp som berättigar till lättnad.

Den omsättning och det momsbelopp som berättigar till lättnad är inte automatiskt samma sak som omsättningen och momsbeloppet eftersom alla försäljningar och momser inte beaktas i lättnaden.

Beräkna de uppgifter som behövs med räknaren för lättnad vid den nedre gränsen. Räknaren tar i beaktande att alla försäljningar och momser inte berättigar till lättnad. Räknarens resultat ger dig de uppgifter som du behöver för att ansöka om lättnad.

När ska man ansöka om lättnad?

Ange uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen i momsdeklarationen. Momsens skatteperiod avgör om uppgifterna anges i momsdeklarationen för kalenderårets eller räkenskapsperiodens sista skatteperioden.

När ska man ansöka om lättnad vid den nedre gränsen?
Skatteperiod När du ska ansöka
månad i momsdeklarationen för räkenskapsperiodens sista månad
ett kvartal i momsdeklarationen för kalenderårets sista kvartal (oktober–december)
år i momsdeklarationen för kalenderåret

Hur beaktas lättnaden i momsbeloppet?

När du deklarerar uppgifterna om moms och lättnad i MinSkatt drar tjänsten automatiskt av lättnaden från det momsbelopp som ska betalas.

Om lättnaden är större än den moms som ska betalas för skatteperioden får du skillnaden som återbäring. Om ingen moms ska betalas för skatteperioden får du hela lättnadsbeloppet som återbäring.

Kom ihåg att deklarera lättnaden som inkomst i skattedeklarationen

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms utgör skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen. Lättnaden utgör inkomst för den räkenskapsperiod då rätten till lättnaden har uppkommit.

Ett undantag utgör de som använder bokföring enligt kontantprincipen. För dem är lättnaden skattepliktig inkomst för det år då Skatteförvaltningen återbär lättnaden. Om den som har bokföring enligt kontantprincipen drar av lättnadsbeloppet från den moms som ska betalas för skatteperioden, är lättnaden inkomst för det skatteår under vilket den moms som deklarerats i momsdeklarationen hade förfallit till betalning.

Lättnaden anges i skattedeklarationen i punkten Erhållna understöd och bidrag.

Lättnaden vid den nedre gränsen är inkomst i den förvärvskälla i vilken lättnaden har beviljats. Lättnad vid den nedre gränsen som fåtts för företagsverksamhet utgör alltså inkomst i näringsverksamhetens förvärvskälla, och lättnad vid den nedre gränsen som fåtts för jordbruksverksamhet utgör i sin tur inkomst i jordbrukets förvärvskälla.

Vanliga frågor

Räkenskapsperioden börjar 2021: När den omsättning som berättigar till lättnad är 15 000–30 000 euro beräknas lättnaden enligt följande beräkningsformel: 

moms -  (omsättning – 15 000 €) × moms
                              15 000 €

Räkenskapsperioden har börjat före 2021: När den omsättning som berättigar till lättnad är 10 000–30 000 euro beräknas lättnaden enligt följande beräkningsformel: 

moms - (omsättning - 10 000 €) x moms
                          20 000 €

I formeln avser omsättningen den omsättning som berättigar till lättnad och momsen avser den moms som berättigar till lättnad.

Om den omsättning som berättigar till lättnad vid den nedre gränsen är högst 15 000 euro (år 2020 högst 10 000 €), används inte formeln. Beloppet av lättnad vid den nedre gränsen är då lika med den moms som berättigar till lättnad.

Du kan beräkna den omsättning som berättigar till lättnad och momsbeloppet med räknaren för lättnad vid den nedre gränsen för moms:

Exempel på hur lättnad vid den nedre gränsen beräknas

Exempel: Försäljningar som berättigar till lättnad: fysioterapi, inkluderar momsfria och momspliktiga försäljningar

En fysioterapeuts omsättning består av momsfri fysioterapi (20 000 euro) och skattepliktig zonterapi (15 000 euro utan andelen av moms). Man tar inte i beaktande de momsfria försäljningarna när man beräknar omsättningen för lättnaden vid den nedre gränsen. Den omsättning som berättigar till lättnad är således 15 000 euro.

Exempel: Den moms som ska dras av inkluderar moms för skogsbruk

För räkenskapsåret 1.1.–31.12.2021 är omsättning som berättigar till lättnad sammanlagt 16 900 euro och momsen (24 %) på den 4 056 euro. Den avdragbara momsen för affärsverksamheten är sammanlagt 4 190 euro. I denna summa ingår 1 500 euro avdragbar moms för skogsbruk. För skogsbruket finns ingen moms att betala.

Den moms som ska redovisas för räkenskapsperioden är 134 euro negativ. Den i beräkningsformeln använda momsen som berättigar till lättnad är 1 366 euro: den moms som ska betalas 4 056 euro minus annan moms som ska dras av från skogsbruket 2 690 euro. 

1 366 euro – (16 900 euro – 15 000 euro) x 1 366 euro = 1 192,97 euro
                                            15 000 euro

Beloppet av lättnaden är 1 192,97 euro.

Exempel: Företaget har moms att betala på basis av den omvända skattskyldigheten

Ett företag har en kalendermånads skatteperiod. Under räkenskapsåret 1.1.–31.12.2020 uppgår företagets momspliktiga försäljningar i Finland (utan momsens andel) till 11 000 euro. Momsen (24 %) på dessa försäljningar är 2 640 euro. Momsen på avdragbara inköp är 150 euro. Därtill ska företaget betala 250 euro i moms på basis av omvänd skattskyldighet. Den avdragbara momsen för räkenskapsperioden utgör således sammanlagt 400 euro: momsen på 250 euro som ska dras av på basis av den omvända skattskyldigheten och momsen på 150 euro som ska dras av för inköpen i Finland.

Företagets omsättning som berättigar till lättnad är 11 000 euro.

Den moms som berättigar till lättnad är skillnaden mellan den moms som ska betalas för försäljningar i Finland (2 640 euro) och den moms som ska dras av för räkenskapsperioden (400 euro), det vill säga 2 240 eur.

Lättnaden vid den nedre gränsen för moms beräknas på följande sätt:

2 240 euro – (11 000 euro – 10 000 euro) x 2 240 euro = 2 128
                                           20 000 euro

Beloppet av lättnaden är 2 128 euro.

Du kan läsa mer information om grunderna till beräkningen i den detaljerade skatteanvisningen om lättnad vid den nedre gränsen.

Använd räknaren för lättnad vid den nedre gränsen för moms för att beräkna lättnaden. Räknaren tar i beaktande att alla de försäljningar och skatter som inte berättigar till lättnad.

Lättnad vid den nedre gränsen kan man inte få exempelvis i följande situationer:

  • Momsen för räkenskapsperioden är negativ, det vill säga den skatt som ingår i inköpen under räkenskapsperioden är högre än den skatt som ska betalas på försäljningen.
  • Företagets hela omsättning uppkommer av sådan affärsverksamhet som lättnad vid den nedre gränsen inte kan tillämpas på. Sådan affärsverksamhet är exempelvis försäljning av tjänster någon annanstans än i Finland och försäljning av anläggningstillgångar.
  • En utländsk näringsidkare har inte ett fast driftställe i Finland.

Det går inte heller att få lättnad vid den nedre gränsen exempelvis för inkomst av skogsbruk, såsom inkomst av virkesförsäljning. Läs mer om undantagen för jord- och skogsbruksidkare som gäller lättnaden vid den nedre gränsen.

Du kan ansöka om lättnad vid den nedre gränsen retroaktivt inom loppet av tre år från att den räkenskapsperiod som berättigar till lättnad har gått ut.

Om företagets räkenskapsperiod inte är ett kalenderår och skatteperioden är en kalendermånad, räknas tidsfristen på tre år från och med ingången av året efter utgången av den räkenskapsperiod som lättnaden gäller.

Om du ansöker om lättnad vid den nedre gränsen retroaktivt ska du fylla i räkenskapsperiodens eller kalenderårets sista momsdeklaration på nytt.

Exempel: Företagets räkenskapsperiod är 1.1.2018–31.12.2018 och skatteperioden är ett kvartal. Företaget inser under 2020 att uppgifterna om lättnad vid den nedre gränsen inte har deklarerats för räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018. Företaget korrigerar uppgifterna genom att lämna en momsdeklaration för räkenskapsperiodens sista skatteperiod (oktober–december 2018). Den korrigerade deklarationen ska lämnas senast 31.12.2021.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021