Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag för arbetsrum

I de skattekort för 2024 som skickas vid årsskiftet ingår inte utgifter för förvärvande av löneinkomster, till exempel avdrag för arbetsrum. Om dina utgifter för förvärvande av löneinkomster överstiger 750 euro för 2024 kan du göra ett nytt skattekort, det vill säga ett ändringsskattekort. Läs anvisningarna om skattekort.

Om du arbetar hemma eller har skaffat dig ett separat arbetsrum kan du dra av utgifter för arbetet som ett avdrag för arbetsrum.

Avdraget för arbetsrum hör till utgifter för förvärvande av inkomst. Om du får löneinkomster får du automatiskt ett avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro. Skatteförvaltningen gör avdraget för dig. Avdraget kan dock inte vara högre än din löneinkomst.

Du arbetar hemma

Du kan som avdrag för arbetsrum dra av antingen det schablonmässiga avdraget för arbetsrum eller de faktiska kostnaderna för arbetet. Du får alltså inte dra av båda.

Schablonmässigt avdrag för arbetsrum

När du arbetar hemma beviljas du i princip ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum. Detta beror på att de faktiska utgifterna för att arbeta hemma i allmänhet är omöjliga att skilja från utgifter för boende och andra levnadskostnader vilka inte är avdragbara.

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum täcker alla kostnader som arbetet hemma orsakar för dig – inklusive arbetsrummets möbler, såsom arbetsstol och arbetsbord. Hur mycket du arbetar hemma påverkar beloppet av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum.

Det schablonmässiga arbetsrumsavdraget för 2023

Avdrag för arbetsrum 940 euro

 • Du använder din bostad kontinuerligt och på heltid för att förvärva inkomst.

 • Du distansarbetar på heltid över 50 % av det totala antalet arbetsdagar under kalenderåret.

Avdrag för arbetsrum 470 euro

 • Du använder din bostad utan avbrott men endast på deltid för att förvärva dina inkomster.

 • Du arbetar regelbundet på distans men distansarbetsdagarna utgör högst 50 % av alla arbetsdagar under kalenderåret.

Avdrag för arbetsrum 235 euro

 • Du använder arbetsrummet för förvärvande av tillfälliga inkomster.

 • Du distansarbetar endast sporadiskt.

Om makarna använder samma bostad för att förvärva inkomster beviljas båda makarna ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum enligt ovan.

Avdrag enligt faktiska kostnader

Om det till ditt arbete anknyter mycket arbete hemma kan du i stället för det schablonmässiga avdraget för arbetsrum ansöka om avdrag för de verkliga kostnaderna för arbetsrummet.

Avdragbara kostnader kan vara

 • hyres- och uppvärmningskostnader för arbete i arbetsrummet
 • avskrivningen av byggnadens anskaffningsutgift
 • faktiska anskaffningskostnaderna för möbler för arbetet, såsom arbetsbord och arbetsstol.

För de faktiska kostnaderna ska du på begäran lämna en redogörelse och verifikat.

Du kan inte som faktiska utgifter dra av dina och din familjs levnadskostnader. Levnadskostnader som inte får dras av är till exempel

 • amorteringar på bostadslån samt räntekostnader och andra kostnader för lån
 • utgifter för boende och uppehälle, såsom kostnader för avfallshantering och fastighetsunderhåll samt kostnader för sotning, försäkringar, vatten och dagvatten.

Renoveringskostnader för ett arbetsrum i bostaden är i princip inte heller avdragbara.

Du har skaffat ett separat arbetsutrymme utanför hemmet

Om du har skaffat ett separat arbetsutrymme utanför hemmet endast för ditt arbete kan du dra av de faktiska kostnaderna, såsom hyran eller vederlaget. Dessutom kan du dra av andra kostnader för arbetsutrymmet, till exempel kostnader för el och städning samt en eventuell fastighetsskatt. För de faktiska kostnaderna ska du på begäran lämna en redogörelse och verifikat.

Allokera avdraget för arbetsrum till rätt inkomst

Du kan yrka på avdrag för arbetsrum från inkomsten i alla de förvärvskällor för vilka du har använt bostaden eller arbetsrummet i syfte att förvärva inkomst.

Om du till exempel arbetar hemma både med lönearbete och arbete som anknyter till din företagsverksamhet kan du begära avdrag för arbetsrum både från dina löneinkomster och från inkomsten av näringsverksamheten.

Om du arbetar hemma för att förvärva kapitalinkomster kan du begära avdrag för arbetsrum också från kapitalinkomster. Endast passivt aktieinnehav ger inte rätt till avdrag för arbetsrum. Det berättas närmare om avdrag för arbetsrum från kapitalinkomster i anvisningen Avdrag från kapitalinkomsterna.

Observera dock att det sammanlagda beloppet av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum från olika inkomster kan vara högst 940 euro (år 2023) i kalenderåret.

Du har skaffat en bostad från en annan ort för arbetet

Du får göra avdrag för en bostad på arbetsorten om du på grund av din egentliga arbetsplats läge har en bostad på arbetsorten och din stadigvarande bostad ligger över 100 kilometer från både bostaden på arbetsorten och den egentliga arbetsplats vars läge motiverar en bostad på arbetsorten.

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2024