Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Överlåtelsevinster av anläggningstillgångar

Av företagsinkomsten för enskilda näringsidkare, det vill säga rörelseidkare eller yrkesutövare, utgör kapitalinkomst i regel den andel som motsvarar 20 %:s årsavkastning på företagets nettoförmögenhet för föregående år. Kapitalinkomst är dock alltid minst det belopp som motsvarar överlåtelsevinsterna av sådana fastigheter och värdepapper som utgör näringsverksamhetens anläggningstillgångar. Om den företagsinkomst som ska delas inkluderar försäljningsvinst av både de fastigheter och de värdepapper som utgör anläggningstillgångar är denna andel av företagsinkomsten alltså alltid kapitalinkomst.

Med överlåtelsevinst från sådana fastigheter och värdepapper som utgör anläggningstillgångar avses den skillnad mellan överlåtelsepriset och den del av anskaffningsutgiften som inte avskrivits i beskattningen. Om man gjort en återanskaffningsreserv på vinsten beaktas inte reservens belopp i kapitalinkomstens minimibelopp. Övriga överlåtelsevinster av anläggningstillgångar (t.ex. inventarier) påverkar inte kapitalinkomstens belopp.

Exempel 1: Den företagsinkomst av näringsverksamheten som skall fördelas för skatteåret är 20 000 euro. Föregående år var nettoförmögenheten i näringsverksamheten 40 000 euro. Skatteårets resultat inkluderar en överlåtelsevinst på 30 000 euro av en fastighet som utgjort anläggningstillgångar.
Enligt nettoförmögenheten är kapitalinkomstens andel 20 % x 40 000 euro, det vill säga 8 000 euro. På grund av den överlåtelsevinst som ingår i resultatet utgör dock hela den företagsinkomst som ska delas kapitalinkomst, det vill säga 20 000 euro.

Exempel 2: Den företagsinkomst av näringsverksamhet som ska delas är 30 000 euro för skatteåret. Det föregående årets nettoförmögenhet i näringsverksamheten är 50 000 euro. Skatteårets resultat inkluderar en överlåtelsevinst på 2 000 euro av värdepapper som utgör anläggningstillgångar.
Enligt nettoförmögenheten är kapitalinkomstens andel 20 % x 50 000 euro = 10 000 euro, det vill säga mer än överlåtelsevinsten av värdepappren. Av den företagsinkomst som ska delas är 10 000 euro kapitalinkomst och 20 000 euro förvärvsinkomst.

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2020