Betalning av kvarskatt

Denna anvisning gäller personkunder, näringsidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

Om du inte har betalt tillräckligt med skatt under året, ska du betala den resterande skatten i efterhand i form av kvarskatt. Du får giroblanketterna för kvarskatten tillsammans med beskattningsbeslutet från Skatteförvaltningen. Den första raten av kvarskatten för skatteåret 2017 ska betalas 3.12.2018 och den andra 1.2.2019. 

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller högre, delas beloppet i två rater. Kvarskatt på mindre än 170 euro ska betalas i en rat 3.12.2018. Kvarskatt på mindre än 10 euro tas inte ut.

Du får giroblanketterna för kvarskatten redan på våren

Du får giroblanketterna för kvarskatten redan på våren tillsammans med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Giroblanketterna gäller, om det inte finns något att korrigera eller komplettera i din skattedeklaration. Ta vara på dem fram till betalningen. Om din beskattning ändras, får du ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter från Skatteförvaltningen på hösten.

Då du betalar med giroblanketten ska du ange bankreferensen i sin internationella form, dvs. som en RF-referens. RF-referensen används på samma sätt som vanligt referensnummer. Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF (t.ex. RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Går det inte att mata in RF-referensen kan man utelämna de fyra första tecknen.

Använd alltid bankkonto- och referensnumret på giroblanketten när du betalar kvarskatt. Om det finns två betalningsrater, har vardera ett eget referensnummer.

Om kvarskatten ska betalas i två rater, räknas en extra betalning med i kvarskattens andra rat.

QR-koden i övre högra hörnet av giroblanketten underlättar betalningen med mobila enheter.

Beställ giroblanketter

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för kvarskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat. Beställ giroblanketter

Du kan också betala kvarskatten med e-faktura eller direktbetalning

Beställ e-fakturan i din nätbank eller ingå avtal om direktbetalning med din bank. Då löper betalningen av kvarskatten smidigt och du glömmer inte skattens förfallodag. Beställ e-fakturan eller ingå avtalet om direktbetalning senast 3 veckor före förfallodagen.

Om du nu beställer eller redan tidigare beställt en e-faktura för fastighetsskatten, får du också en e-faktura på eventuell kvarskatt och på förskottsskatt. Om du beställer en e-faktura för kvarskatten får du på motsvarande sätt i fortsättningen en sådan också för fastighetsskatten och för förskottsskatten. Motsvarande gäller direktbetalning. Om du inte vill betala fastighetsskatten med e-faktura eller direktbetalning kan du göra en avbeställning. Observera att du då på samma gång också avbeställer e-fakturan eller direktbetalningen som gäller fastighetsskatten.

Ränta på kvarskatt

På kvarskatten för skatteåret 2017 beräknas ränta från 1.2.2018 fram till förfallodagen för kvarskattens första rat. Räntan på kvarskatt som underskrider 10 000 euro är 0,5 procent. På den del som överskrider 10 000 euro är räntan 2 procent året 2018 (räntan är den av Finlands Bank fastställda referensräntan + 2 procentenheter). Ränteprocenten fastställs årligen. Från den uträknade kvarskatteräntan dras alltid av 20 euro. I praktiken ska du betala ränta på kvarskatten för skatteåret 2017, om beloppet av din kvarskatt överskrider cirka 4 788 euro.

När kvarskatten betalas före förfallodagen

Förhandsbetalar du kvarskatt eller förskottskomplettering senast 30.9 får du ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter där den andel som du redan betalat har beaktats i både skatte- och räntebeloppet.

Obs! Eftersom den 30 september är en söndag år 2018 kunde man betala förskottskomplettering ännu måndagen den 1 oktober 2018. Vi skickar ett nytt beskattningsbeslut med giroblanketter till dig före slutet av oktober. Om det återstår kvarskatt att betala är förfallodagen för kvarskattens första rat 3.12.2018. Om den återstående skatten är mindre än 170 euro, ska den betalas i en rat i december. Kvarskatt på minst 170 euro delas i två betalningsrater som förfaller i december och februari.

Om du betalar kvarskattens första rat före förfallodagen i oktober, november eller december hänförs betalningen till decemberraten.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 300 euro och har delats i två betalningsrater om 150 euro som ska betalas i december respektive februari. Du betalar decemberraten om 150 euro 13.6.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter där förfallodagen för den obetalda kvarskatten om 150 euro är i december. Du undviker således inte betalningsraten i december genom att betala decemberraten på förhand.

Exempel: Kvarskattebeloppet uppgår till 550 euro. Betalningsraterna om 275 euro förfaller till betalning i december respektive februari. Du betalar 200 euro 18.7.2018. Du får ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter där betalningsraterna för den obetalda kvarskatten är 175 euro i december och 175 euro i februari.

Om du betalar kvarskatt före förfallodagen, men först efter 1.10.2018, får du inga nya giroblanketter. Om du betalar endast en del av kvarskatteraten, använd samma referensnummer när du betalar det återstående beloppet.

Förseningsränta utgår för kvarskatt som betalts för sent

Om du betalar förskottsskatten efter förfallodagen, måste du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsräntan med samma giroblankett som kvarskatten. Beloppet av förseningsräntan kan du räkna ut med hjälp av förseningsränteräknaren. Ta i beaktande att förseningsränta även tas ut på en eventuell skatteförhöjning.

Förseningsränta beräknas från dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen (inklusive dessa dagar). Förseningsräntans ränteprocent fastställs årligen. År 2018 är förseningsräntan 7 %. Minimibeloppet av dröjsmålsräntan är 3 euro.

Skatteförvaltningen skickar bara enda betalningspåminnelse om båda kvarskatteraterna för skatteåret 2017. Om du inte betalar kvarskatten den dag som angetts som förfallodag i betalningspåminnelsen, skickar Skatteförvaltningen kvarskatten till utsökning.

Om du inte kan betala skatten senast de förfallodagar som står på betalningspåminnelserna kan du ansöka om ett betalningsarrangemang.

Läs mera om betalningsarrangemang

En skatt som finns i utsökning betalas till utmätningsmannen enligt dennes anvisningar. Utmätningsmannen debiterar en utsökningsavgift, även om du betalar kvarskatten direkt till Skatteförvaltningens konto.

Obs! Om du har frågor om betalningen av kvarskatten, ring servicenumret för betalningar 029 497 027. Om din fråga gäller kvarskattebeloppet eller beskattningsbeslutet (till exempel avdrag), ring servicenumret för lön- och pensionstagare 029 497 003.

Vanliga frågor om betalning

Om du har betalat skattens båda rater med referensnumret för den första eller den andra raten riktas betalningarna ändå rätt. Det viktiga är att du använder referensnumren för rätt skatteår.

Om du av misstag har betalat skattens första rat två gånger riktas den överflödiga betalningen till den andra raten.

Om du endast har en rat som du har betalat två gånger returnerar vi den överflödiga prestationen till dig om du inte har andra obetalda skatter eller andra skatter som har skickats till utsökning. Kontrollera eller anmäl ditt kontonummer i MinSkatt.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken