Inlämnande och rättelse av sammandragsdeklaration för moms

Giltighet
Tills vidare

Skyldiga att lämna in sammandragsdeklaration är

1. säljare för sina gemenskapsinterna försäljningar (162 § 1 mom. 1 punkten i mervärdesskattelagen)

  • Som gemenskapsintern försäljning betraktas även överföringar av varor (72 b § 6 mom. i mervärdesskattelagen).

2. den andra säljaren i trepartshandel (162 § 2 mom. i mervärdesskattelagen)

3. säljare för sådana tjänsteförsäljningar för vilka köparen är momsskyldig i ett annat EU-land (enligt den allmänna bestämmelsen om försäljning mellan momsskyldiga är köparen momsskyldig i ett annat EU-land, 162 § 1 mom. 2 punkten i mervärdesskattelagen).

  • Den som köper tjänsten betalar momsen på grund av den omvända skattskyldigheten i det EU-land där tjänsten överlåts.
  • Om försäljningen av tjänsten har befriats från moms i beskattningsstaten, behöver försäljningen inte uppges i sammandragsdeklarationen.

När ska sammandragsdeklarationen lämnas?

Sammandragsdeklarationen ska lämnas senast de 20 dagen i den månad som följer på den berörda månaden. Också de som tillämpar den förlängda skatteperioden på ett kvartal eller ett år ska lämna sammandragsdeklarationen månatligen. Sammandragsdeklarationen ska endast ges för sådana månader då varor eller tjänster sålts till andra EU-länder.

Om sammandragsdeklarationen har lämnats för sent påförs det en försummelseavgift (168 a § i mervärdesskattelagen, 22 a § i lagen om beskattningsförfarande). Skatteförvaltningen kan betrakta en felaktigt deklarerad EU-försäljning som en försäljning som omfattas av den allmänna mervärdesskattesatsen.

Läs mer om försummelseavgifter (Påföljdsavgifter i beskattningen på eget initiativ)

Sammandragsdeklarationen ska lämnas in elektroniskt

Sammandragsdeklarationen ska lämnas in elektroniskt för varje kalendermånad. Det är obligatoriskt att lämna deklarationen elektroniskt. Sammandragsdeklarationen kan lämnas antingen i MinSkatt, som en fil via Ilmoitin.fi eller på en webblankett i Tyvi.

Lämna in deklarationen i MinSkatt
Skicka deklarationsfilen via Ilmoitin.fi
Läs mer om Tyvi-tjänsterna (Elektronisk deklaration) 

Sammandragsdeklarationen ska lämnas in elektroniskt. Den kan lämnas på papper endast av särskilda skäl.  För det här behöver man inte ansöka om separat tillstånd.  Det anses vara fråga om särskilda skäl i situationer där det inte rimligen kan krävas att skattedeklarationen lämnas in elektroniskt. Förfarandet är samma som vid deklarering av skatter på eget initiativ (Läs mer om hur man deklarerar och betalar skatter på eget initiativ).

Hur ska EU-försäljning av varor och tjänster hänföras?

I deklarationen uppges de EU-försäljningar av varor och tjänster som hänförs till månaden i fråga.

EU-försäljningen av varor hänförs i regel till den månad som följer efter leveransmånaden. Om köparen den månad varan levererats har getts en faktura eller en handling som kan användas som faktura, hänförs försäljningen till leveransmånaden. Om fakturan är en förhandsfaktura, hänförs försäljningen enligt huvudregeln.

Exempel 1: Varan levereras till ett annat EU-land i mars 2017. Fakturan för försäljningen tillställs i april 2017. EU-försäljningen av varan hänförs till april 2017 och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas in för april 2017.

Exempel 2: Varan levereras till ett annat EU-land i mars 2017. Fakturan för försäljningen tillställs i mars 2017. EU-försäljningen av varan hänförs till mars 2017 och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas in för mars 2017.

EU-försäljningen av tjänster hänförs i regel till den månad då tjänsten utförs. Om vederlaget eller en del av det dock flyter in innan tjänsten utförs, uppkommer skyldigheten att betala moms vid den tidpunkt då förskottsbetalningen flyter in.

Exempel 3: Tjänsten utförs till ett annat EU-land i mars 2017 och säljaren får betalningen i mars. EU-försäljningen av tjänsten hänförs till mars 2017 och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas in för mars 2017.

Exempel 4: Tjänsten utförs till ett annat EU-land i mars 2017 och säljaren får betalningen i april. EU-försäljningen av tjänsten hänförs till mars 2017 och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas in för mars 2017.

Prestationer av kontinuerlig karaktär regleras av särskilda bestämmelser. Prestationer av kontinuerlig karaktär avser försäljning som pågår kontinuerligt och där vederlaget bestäms på grundval av tid, exempelvis uthyrning. En tjänst som pågår kontinuerligt hänförs till den sista månaden av redovisningsperioden för den enskilda prestationen.

Exempel 5: Om perioden för hyresbetalning är tre månader hänförs försäljningen till den tredje månaden. Om den momsskyldige får förskottsbetalning under hyresbetalningsperioden, ska försäljningen i fråga om förskottsbetalningen hänföras till inflytningsmånaden.

Det är inte fråga om en prestation av kontinuerlig karaktär om vederlaget betalas i flera poster eller om vederlaget inte baseras på tid utan på levererad kvantitet. Exempelvis en byggnadsentreprenad utgör inte en prestation av kontinuerlig karaktär.

De tillhandahållanden av tjänster som pågår kontinuerligt över en period av ett år och som inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under denna period anses vara utförda vid utgången av varje kalenderår, fram till dess att tillhandahållandet upphört. Tjänsteförsäljningen uppges alltid i den sammandragsdeklaration som lämnas in för december. Försäljningen efter kalenderårets utgång uppges i sammandragsdeklarationen för den månad under vilken tjänsten tillhandhölls för sista gången.

Års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningskrediteringar, överskottsåterbäringar och andra motsvarande korrigeringsposter som beviljats köparen och som gäller försäljningen av varan eller tjänsten uppges i sammandragsdeklarationen för den kalendermånad under vilken posten enligt god bokföringssed ska upptas i bokföringen.

Sammandragdeklaration fylls i skilt för varje kund

Alla försäljningar till samma köpare oberoende av handelssätt uppges på en gång dvs. på en specifikationsrad. Köparens momsnummer ges bara en gång och alla tre uppgifter (varuförsäljningar, tjänsteförsäljningar och trepartshandel) antecknas på samma specifikationsrad.

En kundspecifik specifikationsrad motsvarar således en kundspecifik sammandragsdeklaration. Vid korrigering av uppgifter som deklarerats tidigare lämnas alltid en ersättande specifikation för den köpare vars uppgifter korrigeras.  De specifikationsrader som har deklarerats korrekt för varje enskild köpare behöver inte lämnas på nytt.  Mer information om korrigering av en sammandragsdeklaration finns senare i denna anvisning.

FO-nummer
FO-numret för den som lämnar sammandragsdeklarationen ska alltid uppges om det på webblanketten eller pappersblanketten har reserverats ett fält för detta. På pappersblanketten ska uppgiften antecknas med mellanstreck. I MinSkatt behöver FO-numret inte anmälas separat.

Månad och år
Månaden och året ska alltid uppges. Månaden uppges med numret på månaden (1-12) och årtalet med fyra siffror.  Närmare information om bestämmelser för hänförande i punkten Hur ska EU-försäljning av varor och tjänster hänföras.

Landskod
I punkten uppges landskoden för köparens momsnummer.

Landskoderna för EU-länder är

NL  Nederländerna
BE Belgien
BG Bulgarien
ES Spanien
IE  Irland
GB  Storbritannien (Förenade kungariket)
IT  Italien
AT  Österrike
EL  Grekland
HR  Kroatien
CY  Cypern
LV  Lettland
LT  Litauen
LU Luxemburg
MT Malta
PT  Portugal
PL Polen
FR Frankrike
RO Rumänien
SE Sverige
DE Tyskland
SK Slovakien
SI Slovenien
DK Danmark
CZ Tjeckien
HU Ungern
EE Estland

Köparens momsnummer 
I punkten uppges det momsnummer utan landskod som köparen angett.  Numret skrivs utan skiljetecken. Formen av momsnummer varierar i de olika EU-länderna.

Kontrollera momsnumren i de olika EU-länderna.

Varuförsäljningar
I punkten uppges de sammanräknade EU-försäljningarna av varor till en och samma handelspartner under en kalendermånad.

EU-säljaren ska per kund deklarera det sammanlagda beloppet av vederlagen för alla försäljningar under månaden. Vederlaget är det pris som säljaren och köparen överenskommit inklusive alla pristillägg. Till vederlaget räknas även de kostnader för leveransen av varan eller tjänsten för vilka säljaren debiterat köparen.

Från värdet på försäljningar till EU-länder får dras av de rabatter och andra motsvarande korrigeringsposter som beviljats köparen och som hänförs till deklarationsmånaden. Om värdet på försäljningar till EU-länder är negativt till följd av korrigeringsposten, antecknas ett minustecken framför värdet.

Som varuförsäljning anses också att en vara som hör till tillgångarna för en näringsidkares rörelse överförs från Finland till ett annat EU-land. Näringsidkare som överför varor till ett annat EU-land ska uppge:

  1. inköpspriset för en köpt vara eller ett sannolikt överlåtelsepris som är lägre än det (exkl. moms)
  2. den grund för momsen på en självimporterad vara som avses i 9 kap. i mervärdesskattelagen eller ett överlåtelsepris som är lägre än den
  3. de direkta och indirekta kostnaderna för tillverkningen av en självtillverkad vara.

Tjänsteförsäljningar
I punkten uppges de sammanräknade EU-försäljningarna av tjänster till en och samma handelspartner under en kalendermånad.

Trepartshandel
I punkten uppges de sammanräknade försäljningarna till en och samma handelspartner under en kalendermånad, i vilka deklaranten har varit den andra säljaren i en trepartshandel.

Försäljningar av varor och tjänster sammanlagt
I punkten uppges det sammanräknade värdet på EU-varuförsäljningarna och -tjänsteförsäljningarna specificerade enligt handelssätt. Denna punkt finns endast i pappersblanketten.

Förfarande för korrigering av sammandragsdeklaration ändras vid ingången av 2017

Man ska korrigera uppgifterna i sammandragsdeklarationen om det i de tidigare lämnade uppgifterna finns ett fel eller en bristfällighet, t.ex. kundens momsnummer, värdet på försäljningen eller försäljningsslaget har deklarerats felaktigt.

Korrigeringsförfarandet ändras 1.1.2017.  Uppgifterna i sammandragsdeklarationen korrigeras så att man lämnar en ersättande sammandragsdeklaration för en kundspecifik specifikationsrad. Någon särskild rättelseanmälan ska inte längre lämnas.

Det ersättande korrigeringsförfarandet gäller också uppgifterna som ska korrigeras för de månader som gått ut före 1.1.2017, alltså uppgifterna i deklarationer för månader som gått ut före 1.1.2017 korrigeras så att man lämnar en ersättande sammandragsdeklaration för den berörda kundspecifika specifikationsraden.

Om redovisningsmånadens försäljningar till en viss köpare har deklarerats felaktigt ska de korrigeras genom att deklarera alla försäljningar till en och samma köpare med rätt belopp. Den nya deklarationen ersätter den tidigare. Endast de felaktiga uppgifterna korrigeras, och de specifikationer enligt handelspartner där uppgifterna är korrekta behöver inte lämnas på nytt.

Om uppgifterna har getts för fel redovisningsmånad bör man lämna in en ersättande deklaration med korrekta uppgifter för månaden i fråga (noll, om det inte har skett försäljning).

Om uppgifterna har getts för fel säljare bör man lämna in en ersättande deklaration med korrekta uppgifter för den felaktiga säljaren (noll, om det inte har skett försäljning).

Om köparens momsnummer som uppgetts på sammandragsdeklarationen inte gäller för redovisningsmånaden korrigeras uppgiften genom att nollställa de försäljningar som uppgetts för denna köpare. Eventuellt nytt momsnummer för köparen uppges för redovisningsmånaden som en ny specifikation.

Om försäljningar till någon köpare inte alls har deklarerats, deklareras försäljningen som saknas genom att lämna en ny specifikation för redovisningsmånaden.

 

For materials edited in English on this subject, go to page How to submit VAT EU Recapitulative Statement; how to submit corrections