Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop)

Teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster som säljs till konsumenter beskattas i regel i det land där köparen är etablerad. Från och med 1.1.2019 kan försäljning i liten skala till konsumenter i vissa fall också beskattas i säljarens land. När försäljningen beskattas i köparens land kan säljaren använda den särskilda ordningen för moms för att deklarera och betala momsen.

Om ett finländskt företag säljer teletjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster till konsumenter i ett annat EU-land och säljarens momsfria omsättning från dessa tjänster under det innevarande kalenderåret är högst 10 000 euro och denna summa inte heller har överskridits under det föregående kalenderåret kan säljaren sälja tjänsterna med finländsk moms. En ytterligare förutsättning är att det finländska företaget inte har ett fast driftställe i ett annat EU-land.

Om omsättningsgränsen på 10 000 euro överskrids måste det finländska företaget antingen registrera sig som momsskyldigt i köparens medlemsstat eller använda den särskilda ordningen för moms för att uppfylla sina förpliktelser. Säljaren har rätt att välja köparens land som beskattningsplats för försäljningarna även när omsättningsgränsen inte överskrids. Säljaren kan då använda den särskilda ordningen för moms för att sköta sina förpliktelser.

Det är frivilligt att tillämpa den särskilda ordningen. Säljare kan alltid också registrera dig som momsskyldig i alla de länder där denna säljer teletjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster till konsumenter.

I Finland fullgör de företag som registrerats i den särskilda ordningen sina förpliktelser i MinSkatt

I denna anvisning avses med

 • konsumenter alla sådana köpare som inte är näringsidkare
 • företag alla näringsidkare
 • sändningstjänster alla radio- och televisionssändningstjänster
 • teletjänster t.ex. erbjudandet av en telefon- eller internetanslutning
 • elektroniska tjänster t.ex. lyssnande på och nedladdning av musik eller nedladdning av ett spel till en dator och mobil enhet.

Elektroniska tjänster är inte försäljning av en vara även om beställningen skulle ske elektroniskt t.ex. i en webbutik.

När kan den särskilda ordningen för moms tillämpas

Den särskilda ordningen för moms kan tillämpas av företag som etablerat sig inom EU-området eller utanför EU och som säljer teletjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster till konsumenter i EU-länder. Den särskilda ordningen kan dock endast tillämpas vid försäljningar till köpare i EU-länder där företaget inte har sin hemvist eller ett fast driftställe.

Finländsk näringsidkare som bedriver verksamhet i liten skala

En näringsidkare som bedrev affärsverksamhet i liten skala och inte var införd i registret över momsskyldiga i Finland kunde inte tidigare använda den särskilda ordningen för moms. Eftersom försäljningen av teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster till konsumenter alltid beskattades i köparens land var en näringsidkare som bedrev affärsverksamhet i liten skala tidigare tvungen att antingen registrera sig i ett annat EU-land eller söka om momsskyldighet för att kunna använda den särskilda ordningen för moms.

Från och med 1.1.2019 behöver en finländsk näringsidkare som bedriver affärsverksamhet i liten skala inte registrera sig som momsskyldig i ett annat EU-land för försäljning av teletjänster, sändningstjänster eller elektroniska tjänster till konsumenter i detta andra EU-land, eftersom försäljning i liten skala beskattas i landet där säljaren är belägen. När en finländsk säljare bedriver affärsverksamhet i liten skala och inte är införd i registret över momsskyldiga i Finland betalas det inte heller skatt på försäljningarna till Finland.

En näringsidkare som bedriver rörelse i liten skala kan dock välja att använda den särskilda ordningen också då omsättningsgränsen för teletjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster inte överskrids. I ett sådant fall måste näringsidkaren ansöka om momsskyldighet i Finland. Då är företaget momsskyldigt även för försäljningar i Finland.

Läs mer: Affärsverksamhet i liten skala är momsfri

Vad är identifieringsmedlemsstat, konsumtionsmedlemsstat och etableringsmedlemsstat

Identifieringsmedlemsstaten är det EU-land där näringsidkaren registrerar sig som användare av den särskilda ordningen.

 • Företaget måste registrera sig till den särskilda ordningen i det EU-land där det har sin hemvist.
 • Om företaget inte har ett hemvist inom EU men det har ett eller flera fasta driftställen inom EU, måste företaget registrera sig till den särskilda ordningen i en EU-medlemsstat där det har ett fast driftställe.
 • Om företaget inte har en hemort eller ett fast driftställe på EU:s territorium kan det välja vilken medlemsstat som helst som sin identifieringsmedlemsstat.

Med konsumtionsmedlemsstat avses det EU-land, där en teletjänst, sändningstjänst eller en elektronisk tjänst anses ha sålts enligt bestämmelserna om försäljningsland. Varje konsumtionsmedlemsstat får från identifieringsmedlemsstaten de momsdeklarationer och betalningar som tillhör den.

Med etableringsmedlemsstat avses ett EU-land där en näringsidkare som använder den särskilda ordningen har ett fast driftställe, men som inte är dess identifieringsmedlemsstat.

Vilken skattesats ska tillämpas på försäljning?

Konsumtionsmedlemsstatens skattesats tillämpas på försäljning som omfattas av den särskilda ordningen. Företaget ska kontrollera t.ex. på skattemyndighetens webbplats i konsumtionsmedlemsstaten vilken skattesats som ska tillämpas på den sålda tjänsten.

Företaget måste registrera sig för den särskilda ordningen

Företaget måste lämna en registreringsanmälan till identifieringsmedlemsstaten innan det kan börja tillämpa den särskilda ordningen. Registreringsanmälan lämnas elektroniskt i MinSkatt. Identifieringsmedlemsstaten meddelar företaget elektroniskt att dess registreringsanmälan har antingen godtagits eller förkastats.

Momsdeklarationen måste lämnas kvartalsvis i den särskilda ordningen

Den särskilda ordningen för moms (Mini One Stop Shop) har utvidgats till ordningen One Stop Shop den 1.7.2021. Läs anvisningarna: Så här deklarerar och betalar du i den särskilda ordningen om skatteperioden har börjats 1.7. eller senare.

Anmälningsperioden i den särskilda ordningen är ett kvartal. Momsdeklarationen lämnas elektroniskt i identifieringsmedlemsstatens e-tjänst efter att anmälningsperioden har utgått, senast den 20:e i månaden som följer på kalenderkvartalet.  Förfallodagen för momsdeklaration förflyttas inte p.g.a. veckoslut eller helgdag. Deklarationen ska lämnas in för varje kalenderkvartal även om företaget inte under något kvartal hade haft försäljningar till någon konsumtionsmedlemsstat.

Undantag: Alla försäljningar kan inte deklareras i den särskilda ordningen

 • Försäljningar från etableringsmedlemsstaten till identifieringsmedlemsstaten deklareras via identifieringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.
 • Försäljningar inom etableringsmedlemsstaten deklareras via etableringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.
 • Försäljningar inom identifieringsmedlemsstaten deklareras via identifieringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.
 • Om försäljningen inom konsumtionsmedlemsstaten är skattefri deklareras den inte i den särskilda ordningen för moms. Företaget ska från konsumtionsmedlemsstaten ta reda på hur en sådan försäljning ska deklareras.

Identifieringsmedlemsstaten förmedlar företagets momsdeklarationer till konsumtions- och etableringsmedlemsstaterna.

Mervärdesskatter som kan avdras deklareras inte genom den särskilda ordningen och de dras inte av från skatten på försäljning. Om företaget har köpt varor eller tjänster för sin affärsverksamhet i konsumtionsmedlemsstaten, kan det ansöka om återbetalning av de mervärdesskatter som har ingått i inköpspriset från konsumtionsmedlemsstaten genom det s.k. förfarandet för återbetalning av moms till utlänningar.

Om företaget dock är momsskyldigt i konsumtionsmedlemsstaten men inte är etablerad där (företaget är t.ex. momsskyldigt för distansförsäljning), deklareras avdragen på konsumtionsmedlemsstatens nationella momsdeklaration. Om företaget har köpt varor eller tjänster för sin affärsverksamhet från identifieringsmedlemsstaten, ska det deklarera den mervärdesskatt som ingår i inköpspriset som avdragbar skatt på identifieringsmedlemsstatens nationella momsdeklaration.

Momsen måste betalas kvartalsvis i den särskilda ordningen

Den särskilda ordningen för moms Mini One Stop Shop har utvidgats till ordningen One Stop Shop den 1.7.2021. Läs anvisningarna: Så här deklarerar och betalar du i den särskilda ordningen om skatteperioden har börjats 1.7. eller senare.

Moms betalas till identifieringsmedlemsstaten senast på momsdeklarationens förfallodag. Förfallodagen förflyttas inte på grund av veckoslut eller helgdag.

När Finland är identifieringsmedlemsstat, betalas moms i euro.

Företaget ska dock betala momsen direkt till konsumtionsmedlemsstaten om denna har krävt på betalningen hos företaget, t.ex. om momsen som ska betalas är försenad.

Identifieringsmedlemsstaten förmedlar den betalda momsen till konsumtionsmedlemsstaterna.

Så här korrigerar du deklarationen i den särskilda ordningen för moms

Korrigera deklarationerna enligt denna anvisning om deklarationsperioden upphör senast 30.6.2021. Korrigera genom att lämna en ersättande deklaration.

Korrigera deklarationen för april–juni 2021 samt deklarationerna för de tidigare deklarationsperioderna och betala de skatter som grundar sig på korrigeringarna i den särskilda ordningen. Korrigera och betala skatten inom tre år från deklarationsperiodens förfallodag.

Exempel: Säljaren har lämnat skattedeklarationen för försäljningar som omfattas av den särskilda ordningen för januari–mars 2021 på den utsatta dagen för deklarationen, dvs. 20.4.2021. Säljaren upptäcker senare ett fel i deklarationen. Säljaren ska korrigera deklarationen och betala skatterna som grundar sig på korrigeringarna i den särskilda ordningen inom tre år från den ursprungliga utsatta dagen, dvs. senast 20.4.2024.

Om det till exempel finns fel i deklarationen för april–juni 2021 ska den ersättande deklarationen på motsvarande sätt lämnas senast 20.7.2024.

Obs! Korrigeringen av deklarationer har ändrats 1.7.2021. Ändringen gäller skatteperioder som har börjats 1.7. eller senare. Läs närmare anvisningar om korrigering

Följderna av försummelse av deklaration och betalning

Om kunden inte har deklarerat eller betalat moms, skickar identifieringsmedlemsstaten en elektronisk påminnelse till kunden. När Finland är identifieringsmedlemsstat visas påminnelsen i MinSkatt. En påminnelse kan skickas för varje kvartal.

Konsumtionsmedlemsstaten övervakar deklareringen och betalningen. Konsumtionsmedlemsstaten bestämmer sanktionerna för eventuella försummelser.

Identifieringsmedlemsstaten avregistrerar företaget från den särskilda ordningen i åtminstone följande fall:

 • Identifieringsmedlemsstaten har sänt tre påminnelser om en försummad momsdeklaration för successiva kvartaler, och företaget har inte trots påminnelserna lämnat alla deklarationer som saknas inom 10 dagar från påminnelsen.
 • Identifieringsmedlemsstaten har sänt till företaget en påminnelse om obetald moms för tre successiva kvartal och företaget har inte betalat det utestående beloppet i sin helhet inom tio dagar efter det att påminnelsen har sänts. (Företaget avregistreras dock inte från den särskilda ordningen om det momsbelopp som inte har betalats för vart och ett av dessa tre kvartal är mindre än 100 euro.)
 • Företaget har under åtta successiva kvartaler lämnat s.k. nolldeklaration, dvs har inte deklarerat moms till något av EU-länderna.
Sidan har senast uppdaterats 28.12.2021