Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Avdrag av moms på inköp

Om du bedriver momspliktig verksamhet får du dra av den moms som ingår i priset på en vara eller tjänst som du har köpt av en annan momsskyldig.Du får endast göra avdraget om du skaffat varan eller tjänsten för momspliktig affärsverksamhet. 

Om du använder den anskaffade varan eller tjänsten även för verksamhet som inte är momspliktig, får du endast dra av den andel som motsvarar den momspliktiga användningen. En förutsättning är dock att avdragsrätten inte på annat sätt begränsas i mervärdesskattelagen. 

Moms kan exempelvis inte dras av för anskaffningar som tas i företagarens eller personalens privata bruk eller som används för sådan företagsverksamhet som inte berättigar till avdrag.

Exempel: En företagare inom hemservice säljer momspliktiga städtjänster och momsfria socialvårdstjänster. För denna verksamhet köper företagaren en paketbil som också används för privata körningar. Företagaren får dra av den moms som ingår i anskaffningen av paketbilen och dess driftkostnader endast till den del som bilen används för momspliktig verksamhet dvs. städtjänster. Med tanke på avdraget ska företagaren föra körjournal. Utifrån körjournalen kan man visa vilka resor som anknyter till momspliktig affärsverksamhet, vilka som hänför sig till momsfri affärsverksamhet och vilka som är privata körningar.

Läs mer om rätten att dra av moms 

Allmännyttiga samfunds rätt att göra momsavdrag

 Ett allmännyttigt samfund får dra av moms endast för de inköp som det har gjort för sin momspliktiga verksamhet.

 Moms får inte dras av om anskaffningen har gjorts till exempel för följande ändamål:

 • allmännyttig verksamhet
 • annan sådan verksamhet som är skattefri i inkomstbeskattningen
 • momsfri verksamhet (t.ex. hälso- och sjukvårdstjänster, socialvårdstjänster eller uthyrning av fastighet)
 • personalens eller medlemmarnas privata bruk.

 Om anskaffningen har gjorts för både momspliktig och momsfri verksamhet ska den moms som ingår i inköpen delas upp mellan verksamhetsformerna t.ex. i proportion till användningen av varan, omsättningen, fastighetens area eller den tid som används till arbetet.

Exempel: En allmännyttig förenings kioskverksamhet har ansetts som skattepliktig näringsverksamhet och kioskverksamheten utgör också momspliktig verksamhet för föreningen. Föreningen bedriver också momsfri, allmännyttig idrottsföreningsverksamhet.  Föreningen har rätt att dra av momsen för varor och tjänster som har köpts för kioskverksamheten. På de inköp som har gjorts för den allmännyttiga verksamheten har föreningen inte rätt till avdrag. Om en anskaffning har gjorts för både den momspliktiga och momsfria verksamheten ska uppdelningen av den moms som ingår i inköpspriset göras till avdragsgill och icke avdragsgill i proportion till användningsändamålet.  

Läs mera om allmännyttiga samfunds rätt att göra avdrag

Vad ska en förening eller stiftelse beakta i momsbeskattningen?

Moms som ska dras av deklarerar du i momsdeklarationen

 • Ange totalbeloppet av den avdragsgilla momsen för skatteperioden vid punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.
 • Ange det rättade avdrag som uppkommer av eget bruk av varor och tjänster vid punkten ”Moms på inhemsk försäljning enligt skattesats”.
 • Ange de korrigerade skatter som ska dras av i samband med justering av fastighetsinvesteringar vid punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

 Läs mer: Fylla i momsdeklarationen 

Begränsningar i rätten att dra av moms

Rätten att dra av moms är begränsad främst när inköpen i högre grad anknyter till företagarens eller personalens privata konsumtion än till företagets affärsverksamhet. 

Moms kan exempelvis inte dras av om

 • inköpen anknyter till företagarens resor mellan bostaden och arbetsplatsen
 • varan eller tjänsten har skaffats för representationsåndamål
 • det är fråga om fastigheter som företagaren eller personalen använder som bostad, fritidsbostad eller hobbylokal eller kostnader för sådana fastigheter.

Kostnader som hänför sig till personbilar är avdragsgilla endast i vissa situationer. 

Läs mer:

Avdraget ska vid behov rättas

Om ett avdrag har gjorts för en vara som senare överförs till den icke-avdragsgilla momsfria affärsverksamheten eller om varan överförs till verksamhet som omfattas av avdragsbegränsningar, ska moms betalas för överföringen på samma sätt som när en vara övergår i eget bruk. 

Justeringsförfarande vid avdrag som gäller fastighetsinvestering 

Justeringsförfarandet för fastighetsinvesteringar tillämpas på de fastighetsinvesteringar som har gjorts för näringsidkarens affärsverksamhet.

Med fastighetsinvestering avses byggtjänster som hänför sig till nybygge eller ombyggnad av en fastighet. Näringsidkaren kan antingen själv bygga eller reparera fastigheten eller köpa byggtjänsten av ett annat företag. Med fastighetsinvestering avses också anskaffning av en sådan fastighet för vilken säljaren har betalat moms för eget bruk.

Momsen på fastighetsinvesteringen är avdragbar för näringsidkaren till den del som fastigheten används i verksamhet som berättigar till momsavdrag eller momsåterbäring.

Justeringsförfarandet för fastighetsinvesteringen förpliktar näringsidkaren att följa upp användningen av fastigheten i sin affärsverksamhet under justeringsperioden. Det kan uppstå en rätt eller skyldighet att justera avdraget av momsen på fastighetsinvesteringen i följande situationer:

 • den avdragbara användningens andel av fastigheten minskar eller ökar i förhållande till den ursprungliga avdragbara användningen
 • fastigheten överlåts
 • näringsidkarens momsskyldighet upphör
 • fastigheten avförs från rörelsetillgångarna.

Läs mer:

Kontrollera säljarens momsskyldighet

Köparen får dra av momsen endast om även den som säljer varan eller tjänsten är momsskyldig. Säljarens momsskyldighet kan kontrolleras med en sökning i Företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi).

En momsskyldig säljare ska ge köparen en faktura av vilken framgår bland annat den moms som ingår i varans eller tjänstens inköpspris.

Sidan har senast uppdaterats 19.4.2024