Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur korrigeras uppgifter i momsdeklarationen?

Om du märker fel i en momsdeklaration, ska du korrigera felen direkt. De felaktiga uppgifterna ska korrigeras även om skatten inte förändras.

Korrigera felen genom att lämna in en ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som de felaktiga uppgifterna gäller. Den ersättande deklarationen ersätter hela den tidigare deklarationen. Därför ska du utöver de korrigerade uppgifterna på nytt även lämna de uppgifter som redan varit korrekta. Du kan använda den tidigare deklarationen som mall.

Glöm inte heller att betala den skatt som saknas, om du ursprungligen har deklarerat moms till ett för litet belopp. Så här betalar du mervärdesskatten.

Så här lämnar jag in en ersättande deklaration

Logga in i MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

 1. Du är på fliken Egna skatteslag. Vid Moms ska du välja länken Lämna en momsdeklaration.
 2. Välj momsdeklarationen för den skatteperiod som du vill korrigera. Om din skatteperiod till exempel är en månad och du märker ett fel i deklarationen för september 2022 ska du vid 30.9.2022 välja länken Öppna deklaration.
 3. Välj länken Korrigera.
 4. Välj en orsak till korrigeringen och gör de ändringar som behövs. 
  • Räknefel eller ifyllningsfel: Om du korrigerar uppgifter på grund av räknefel eller ifyllningsfel. 
  • Ändring av rättspraxis: Om du korrigerar uppgifter på grund av ändring av rättspraxis. 
  • Anvisningar som har getts vid en skatterevision: Om du korrigerar deklarationen utifrån de anvisningar som du fått vid skatterevisionen. 
  • Fel i lagtolkningen: Om du ursprungligen har gjort en feltolkning av lagen, till exempel först anmält försäljning enligt en skattesats på 24 procent och korrigerar den till försäljning enligt en skattesats på 10 procent.
 5. Sänd deklarationen.

Obs! Om du korrigerar skatten på inköpen, ska du komma ihåg att vid behov även korrigera skattegrunden, till exempel anskaffningspriset. Gör då de ändringar som behövs i följande punkter:

 • ”Moms på varuinköp från andra EU-länder” och ”Varuinköp från andra EU-länder”
 • ”Moms på inköp av tjänster från andra EU-länder” och ”Inköp av tjänster från andra EU-länder” 
 • ”Moms på import av varor från utanför EU” och ”Import av varor från utanför EU”
 • ”Moms på inköp av byggtjänster och metallskrot” och ”Inköp av byggtjänster och metallskrot”

Fel på högst 500 euro i skatten

Fel kan även korrigeras på ett alternativt sätt, om den moms som du deklarerat till ett för stort belopp eller som du inte deklarerat är högst 500 euro per skatteperiod. Skatteperiodens längd saknar betydelse.

I en sådan situation behöver du inte lämna in en ersättande deklaration, utan du kan korrigera skatten i deklarationen för nästa skatteperiod. Gör den ändring som behövs direkt i skattebeloppet genom att öka eller minska beloppet, beroende på om det gäller ett för stort belopp eller ett icke-deklarerat belopp.

Exempel: Ditt företags skatteperiod är en kalendermånad. I maj 2023 märker du ett fel i skatten för mars 2022. Du har anmält en skatt på 24 procent till ett belopp som är 200 euro för stort. Korrigera felet genom att subtrahera 200 euro från beloppet av skatten på 24 procent i nästa skattedeklaration, dvs. deklarationen för juni.

Obs! Fel som är högst 500 euro kan inte korrigeras om de inte påverkar skattebeloppet. Sådana fel gäller till exempel

 • momsfri EU-försäljning av varor och tjänster
 • momsfri försäljning av byggtjänster och metallskrot (omvänd skattskyldighet)
 • försäljning som anmäls som omsättning enligt 0-skattesats.

En ersättande deklaration om sådana fel ska alltid lämnas in för den skatteperiod som felen gäller.

Vanliga frågor

Felet ska korrigeras inom 3 år efter den räkenskapsperiod eller det skatteår som skatten hänför sig till. Tidsfristen räknas från ingången av det följande kalenderåret. Korrigera dock felet så fort som möjligt efter att du märkt det. 

Om du korrigerar en deklaration när tidsfristen för inlämnande av deklarationen redan har gått ut, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2023