Deklarera EU-försäljning med sammandragsdeklarationen för moms

Det ska lämnas en särskild sammandragsdeklaration om EU-försäljningar. Företaget ska dessutom lämna en momsdeklaration om försäljningarna i enlighet med dess egen skatteperiod. 

Sammandragsdeklarationen utgör en del av övervakningen av varu- och tjänstehandeln inom EU.

Sammandragsdeklarationen ska lämnas om

  • gemenskapsintern försäljning av varor och sådan överföring av egna varor som kan betraktas som gemenskapsintern försäljning
  • trepartshandeln också i det fallet att du är den andra parten i handeln
  • sådan tjänsteförsäljning där köparen är momsskyldig i ett annat EU-land

När och hur ska deklarationen lämnas?

Lämna sammandragsdeklarationen om försäljningarna senast den 20 dagen i den månad som följer på den berörda månaden – försäljningarna i september ska exempelvis deklareras senast den 20 oktober. Om betalnings- och deklarationsdagen infaller på en lördag eller helgdag flyttas den till följande vardag.

Deklarationen ska lämnas endast för de månader då företaget har sålt varor eller tjänster till ett annat EU-land.

Ange i sammandraget de kundspecifika försäljningarna sammanlagt samt köparens momsnummer.

Obs: Driftsavbrott i MinSkatt 17–19.11.2023

Lämna sammandragsdeklarationen i MinSkatt

Så här hittar du deklarationen i MinSkatt: Välj på ingångssidan fliken Alla skatteslag » Skatter på eget initiativ » Deklarationer av skatter på eget initiativ » Sammandragsdeklaration för moms.

Du kan också lämna uppgifterna direkt från din programvara via API-gränssnittet eller som en fil i Ilmoitin.fi.

Du kan lämna uppgifterna med en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. 

Vad händer om jag lämnar uppgifterna för sent?

Om du lämnar uppgifterna för sent eller om du inte alls lämnar någon deklaration kan det medföra en försummelseavgift. Försummelseavgiften utgör 100–200 euro beroende på hur mycket deklarationen är försenad. Läs mer om försummelseavgiften 

Hur hänförs försäljningen till den rätta månaden?

EU-försäljningen av varor hänförs i regel till den månad som följer efter leveransmånaden.

Om köparen den månad varan har levererats har getts en faktura eller en handling som kan användas som faktura, hänförs försäljningen till leveransmånaden.

Om fakturan är en förhandsfaktura, hänförs försäljningen enligt huvudregeln.

Exempel: Varan levereras till ett annat EU-land i mars. Fakturan för försäljningen ges i april. EU-försäljningen av varan hänförs till april och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas för april.

Exempel: Varan levereras till ett annat EU-land i mars. Fakturan för försäljningen ges i mars. EU-försäljningen av varan hänförs till mars och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas för mars.

EU-försäljningen av tjänster hänförs i regel till den månad då tjänsten utförs. Om vederlaget eller en del av det dock flyter in innan tjänsten utförs, uppkommer skyldigheten att betala moms vid den tidpunkt då förskottsbetalningen flyter in.

Exempel: Tjänsten säljs till ett annat EU-land i mars och säljaren får betalningen i mars. EU-försäljningen av tjänsten hänförs till mars och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas för mars.

Exempel: Tjänsten säljs till ett annat EU-land i mars och säljaren får betalningen i april. EU-försäljningen av tjänsten hänförs till mars och den uppges i sammandragsdeklarationen som lämnas för mars.

Tjänster av kontinuerlig karaktär regleras av särskilda bestämmelser. Tjänster av kontinuerlig karaktär avser försäljning som pågår kontinuerligt och där vederlaget bestäms på grundval av tid, exempelvis uthyrning. En tjänst som pågår kontinuerligt hänförs till den sista månaden av redovisningsperioden för den enskilda prestationen.

Exempel: Om perioden för hyresbetalning är tre månader hänförs försäljningen till den tredje månaden. Om den momsskyldige får förskottsbetalning under hyresbetalningsperioden, ska försäljningen i fråga om förskottsbetalningen hänföras till inflytningsmånaden.

Det är inte fråga om en tjänst av kontinuerlig karaktär om vederlaget betalas i flera poster eller om vederlaget inte baseras på tid utan på levererad kvantitet. Exempelvis en byggnadsentreprenad utgör inte en tjänst av kontinuerlig karaktär.

De tillhandahållanden av tjänster som pågår kontinuerligt över en period av ett år och som inte ger upphov till avräkningar eller betalningar under denna period anses vara utförda vid utgången av varje kalenderår, fram till dess att tillhandahållandet upphört. Tjänsteförsäljningen uppges alltid i den sammandragsdeklaration som lämnas för december. Försäljningen efter kalenderårets utgång uppges i sammandragsdeklarationen för den månad under vilken tjänsten tillhandhölls för sista gången.

Års- och omsättningsrabatter, köp- och försäljningskrediteringar, överskottsåterbäringar och andra motsvarande rättelseposter som beviljats köparen och som gäller försäljningen av varan eller tjänsten uppges i sammandragsdeklarationen för den kalendermånad under vilken posten enligt god bokföringssed ska upptas i bokföringen.

Korrigering av uppgifter

Om du har lämnat felaktiga uppgifter – exempelvis kundens momsnummer eller värdet på försäljningen – lämna en ersättande deklaration för den kundspecifika specifikationsraden i MinSkatt. Den nya deklarationen ersätter den tidigare deklarationen. De kundspecifika specifikationsrader som har deklarerats korrekt behöver inte lämnas på nytt. 

Korrigera felaktiga uppgifter så här

Lämna en ersättande deklaration med korrekta uppgifter för denna månad (noll, om det inte har förekommit någon försäljning).

Lämna på nytt också deklarationen för den månad till vilken uppgifterna i verkligheten hör. 

Lämna en ersättande deklaration med korrigerade uppgifter för samma månad. Ta bort försäljningarna från den inkorrekta köparen. Om några andra försäljningar inte har gjorts till denna köpare blir värdet på försäljningarna noll. Lägg sedan försäljningarna till den rätta köparen.

Köparens momsnummer är inte i kraft under redovisningsmånaden

Nollställ de försäljningar du uppgett för denna köpare. Uppge köparens eventuella nya momsnummer som ny specifikation för redovisningsmånaden.

Deklarera på nytt alla de försäljningar till rätt belopp som du gjort till denna köpare. 

Sidan har senast uppdaterats 30.11.2021