Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Skulder i inkomstbeskattningen

Med undantag av amorteringar på studielån får återbetalningar av skuld inte dras av vid beskattningen. Skuldbeloppet har ingen betydelse för beskattningen. 

Ändringarna i lånekapitalet påverkar dock inkomstbeskattningen i och med att ränteutgifterna ändras. Då du tar ett nytt lån eller mera lån, kan även ränteutgifterna öka. Om du å andra sidan återbetalar skuld, minskas även räntorna. Om beloppet på räntorna ändras avsevärt under året lönar det sig att ansöka om ett nytt skattekort.

Lån som tagits på bank eller kreditinstitut

Privatpersoner tar oftast lån på bank eller annat kreditinstitut. Banken är skyldig att varje år lämna Skatteförvaltningen uppgifterna om privatpersonernas skuldbelopp vid utgången av kalenderåret och uppgifterna om räntorna som betalats under kalenderåret.  Den skattskyldige ska korrigera felaktiga och komplettera bristfälliga skuld- och ränteuppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen och sedan lämna in deklarationen till Skatteförvaltningen.

Lån som tagits hos en privatperson

Privatpersoner kan även ta lån hos andra privatpersoner. Man bör upprätta ett skuldebrev över en skuld mellan privatpersoner. Av skuldebrevet ska framgå bl.a.

  • parterna i skuldförhållandet (borgenären och gäldenären)  
  • när lånen har getts och hur stort lånet är
  • räntan eller om lånet är räntefritt
  • förfallodagen för lånet eller återbetalningsplanen och förfallodagarna enligt den
  • de eventuella borgensmännen.

Gäldenären måste underteckna skuldebrevet.

Den skattskyldige ska vara beredd att i fråga om en skuld mellan privatpersoner för Skatteförvaltningen uppvisa skuldebrevet och en skriftlig utredning om återbetalningen av skulden eller en utredning om hur återbetalningsplanen ska följas.

Om en skuld mellan privatpersoner återbetalas mestadels så att långivaren eftersänker återbetalningarna, kan skulden betraktas som gåva, på vilken det påförs gåvoskatt. I sådana fall bedöms helheten utifrån de verkliga omständigheterna och inte på basis av formella grunder. Om ett skuldförhållande mellan privatpersoner ska betraktas som gåva i beskattningen avgörs fallspecifikt.

Räntorna som betalats på en skuld mellan privatpersoner kan dras av i beskattningen om skulden är en bostadsskuld eller en skuld för inkomstens förvärvande. Räntor på en skuld mellan privatpersoner utgör skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren och ska deklareras i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen endera i MinSkatt eller på blankett 50B, Kapitalinkomster och avdrag från dem, i punkten "Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster".

Sidan har senast uppdaterats 11.1.2022