Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hur ska värdet på tillgångarna fastställas i bouppteckningshandlingen?

För bouppteckningen ska du utreda det gängse värdet på den avlidna personens egendom, det vill säga det sannolika försäljningspriset på dödsdagen.

Så här kan värdet fastställas

Du kan exempelvis låta en fastighetsmäklare värdera det gängse värdet på fastigheten eller bostaden.

En värdering av en fastighetsmäklare eller någon annan sakkunnig är i regel en bra indikation på det gängse värdet på egendomen.

Observera att beskattningsvärdet på en fastighet inte är samma sak som det gängse värdet.

Det gängse värdet kan även bestämmas utifrån sådana jämförelseköp där motsvarande egendom har sålts.

Det går att använda jämförelseköp om

  • jämförelseköpet gäller ett objekt som till sitt läge och sin art motsvarar arvlåtarens egendom
  • jämförelseköpet och dödsdagen tidsmässigt ligger nära varandra.

Bostadsköp som lämpar sig för jämförelsen kan du hitta i e-tjänsten Bostadspriser.fi eller på webbplatser för försäljning av bostäder.

Observationer av olika egendomstyper

  • Bostadslägenheter, fastigheter och stugor: När du fastställer värdet på en fastighet ska du observera att beskattningsvärdet i fastighetsbeskattningen inte är samma sak som det gängse värdet. Fastighetsbeskattningens beskattningsvärde kan alltså inte användas i arvsbeskattningen.
  • Telefonaktier, andra värdepapper och fondandelar: Du får reda på värdet på telefonaktier, värdepapper och fondandelar till exempel från värdepappersbolaget eller banken. Om värdet inte har definierats för dödsdagen ska du använda värdet för den närmaste dagen.
  • Skogs- och gårdsbruksenheter samt andra tillgångar: Om egendomen är en skogsbruks- eller gårdsbruksenhet kan du läsa anvisningarna om värderingen i den detaljerade skatteanvisningen Värdering av gårdsbruk i arvs- och gåvobeskattningen.
  • Värdefulla samlingar, konstföremål och antikviteter: Det gängse värde på alla värdeföremål ska utredas och antecknas i bouppteckningshandlingen.
  • Lösöre i hemmet: Värdet på sedvanligt lösöre i hemmet (bohag) behöver inte specificeras i bouppteckningshandlingen när värdet på det lösöre som arvlåtaren och hens familj använt totalt är högst 4 000 euro. Konst- och värdeföremål hör inte till sedvanligt lösöre i hemmet.
Sidan har senast uppdaterats 18.4.2023