Bouppteckningsinstrumentet försenat – du kan bli tvungen att betala förseningsavgift

Om du lämnar bouppteckningsinstrumentet eller dess uppgifter för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Betalningens storlek beror på hur mycket försenat bouppteckningsinstrumentet har blivit. 

Bouppteckningsinstrument är högst 60 dagar försenat

Du blir tvungen att betala förseningsavgift om du lämnar bouppteckningsinstrumentet högst 60 dagar efter utsatt datum.

Avgiften är 50 euro för privatpersoner.

Det påförs endast en förseningsavgift för ett bouppteckningsinstrument. Du ser avgiften i ditt beskattningsbeslut. Vi skickar ett separat hörandebrev om förseningsavgiften endast i undantagsfall.

Bouppteckningsinstrument är över 60 dagar försenat

Du måste betala en skatteförhöjning om 

  • du inte alls har lämnat bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen
  • du lämnar bouppteckningsinstrumentet över 60 dagar för sent 
  • du kompletterar eller korrigerar uppgifter i bouppteckningsinstrumentet självmant till din egen nackdel.

Du kan också bli tvungen att betala skatteförhöjning om bouppteckningsinstrumentet är bristfälligt eller felaktigt.

Skatteförhöjningen är i regel 10 %. Förhöjningen kan också vara lägre (2 % eller 5 %) eller högre (15–50 %). Försummelsens art påverkar skatteförhöjningsbeloppet. 

Skatteförhöjningen är dock alltid minst 75 euro per person. Du får alltid ett hörandebrev om skatteförhöjningen.

Vanliga frågor

Förseningsavgiften och skatteförhöjningen gäller också kompletterande bouppteckningsinstrument på samma sätt som bouppteckningsinstrumentet. Det blir ingen avgift om du lämnar ett kompletterande bouppteckningsinstrument i tid.

Om man ett år efter bouppteckningen upptäcker exempelvis ett bankkonto som tillhört arvlåtaren, ska bouppteckningsinstrumentet kompletteras. Ett kompletterande bouppteckningsinstrument ska upprättas inom 1 månad från att uppgifterna om de nya tillgångarna har fåtts. Det kompletterande bouppteckningsinstrumentet ska lämnas till Skatteförvaltningen inom 1 månad från att det har upprättats.

Exempel: Arvlåtaren har avlidit 5.6.2019. Bouppteckningen förrättades 15.8.2019 och bouppteckningsinstrumentet skulle lämnas till Skatteförvaltningen senast 15.9.2019. Nya tillgångar i boet framkommer 15.3.2021. Utgående från de nya tillgångarna upprättas ett kompletterande bouppteckningsinstrument som bouppgivaren lämnar till Skatteförvaltningen för sent, först 2 månader efter att det kompletterande bouppteckningsinstrumentet upprättades. Eftersom det kompletterande bouppteckningsinstrumentet är 30 dagar försenat, påför Skatteförvaltningen bouppgivaren en förseningsavgift.

I regel är det delägarna i dödsboet som betalar förseningsavgiften eller skatteförhöjningen. Även den som ska lämna bouppteckningsinstrumentet kan bli tvungen att betala även om hen inte själv är skattskyldig.

Exempel: Bouppteckningen har förrättats 1.6. Bouppteckningsinstrumentet borde lämnas till Skatteförvaltningen senast 1.7. Bouppgivaren är den efterlevande maken vars skyldighet det är att lämna bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen. Den efterlevande maken är inte själv skattskyldig. Den efterlevande maken lämnar självmant bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen 15.8, det vill säga inom 60 dagar från det utsatta datumet. Skatteförvaltningen påför den efterlevande maken en förseningsavgift.