Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Mark – så här bildas beskattningsvärdet

Som grund för tomternas, dvs. markens, beskattningsvärden används tomtpriskartorna som utarbetats kommunvis samt Skatteförvaltningens värderingsanvisningar. För mark betalas skatt vanligen enligt den allmänna fastighetsskattesatsen.

Beskattningsvärdet påverkas av markens

  • användningsändamål
  • byggrätt
  • läge
  • trafikförbindelser
  • lämplighet för byggändamål
  • kommunaltekniska färdigställningsgrad
  • rimliga pris, som grundar sig på ortens motsvarande fastigheters prisnivå på den fria marknaden.

Målsättningen inom fastighetsbeskattningen är att tomtens beskattningsvärde ska vara 75 % av tomtens verkliga värde, dvs. av områdespriset. Beskattningsvärdet för byggnadsmark är dock alltid minst 0,75 euro per kvadratmeter i hela landet.

Beskattningsvärdet kan stiga om området har planlagts eller om den planlagda byggnadsrätten förändras.

Skogsmark, åkermark och impediment kan vara befriade från fastighetsskatt om de hör till en gårdsbruksfastighet.

Från och med ingången av 2021 behöver fastighetsskatt inte betalas på ett naturskyddsområde som ligger på privat mark. Skattefriheten gäller endast de enskilda fastighetsägare på vars mark det finns ett område som enligt 24 § i naturvårdslagen är skyddat.

Marktyper som används vid beskattningen och ändring av användningsändamålet

Olika marktyper beskattas på olika sätt. Om markens användningsändamål har ändrats, ska du anmäla de korrigerade uppgifterna.

Vanliga frågor 

Om fastigheten består av områden som ska värderas på olika sätt har fastigheten indelats i delar för beräkningen av beskattningsvärdet. En del av marken kan t.ex. vara byggnadsmark, en del parkområde och en del jordbruksmark och skog som är befriad från fastighetsskatt.

Marken kan också ha indelats i delar på basis av en godkänd eller inledd tomtindelning.

Sänkningen används för tomter i glesbygden vars areal överstiger 3 000 kvadratmeter. Tomtens osedvanligt stora storlek har tagits i beaktande i värderingen på så vis att kvadratmeterpriset har sänkts för den del som överskrider 3 000 kvadratmeter.

Tomtens beskattningsvärde beräknas på följande vis:

  • beskattningsvärdet för 3 000 kvadratmeter är det fulla priset
  • beskattningsvärdet för följande 2 000 kvadratmeter sänks med 50 %
  • beskattningsvärdet för följande 5 000 kvadratmeter sänks med 75 %.

Om tomtens areal överskrider 10 000 kvadratmeter, sänks kvadratmeterspriset med 90 % för den del som överskrider 10 000 kvadratmeter. Områdespriset är ändå alltid minst 1 euro per kvadratmeter.