Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Renovering och förändrad utrustningsnivå

Ombyggnader och renoveringar inverkar på byggnadens beskattningsvärde. Anmäl ändringar själv.

Utrustningsnivån förändras: du drar t.ex. in el eller en vattenledning till din byggnad

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut om byggnadens utrustningsnivå har ändrats, eller om anteckningarna om utrustningen är bristfälliga. Ändringar i utrustningsnivån sker exempelvis när du lägger till en vattenledning, ett avlopp, el eller maskinell luftkonditionering till byggnaden.

Även totalrenovering av utrustning, t.ex. omläggning av el eller rörsanering (vatten och/eller avlopp) i höghus, ska anmälas.

Exempel: Byggnaden har direkt elvärme. Du byter ut den mot ett värmesystem med vattencirkulation, vars värmekälla är jordvärme. I det här fallet övergår utrustningsnivån från elvärme till centralvärme. Anmäl ändringen till oss. 

Om du däremot endast byter ut värmekällan (t.ex. från olja till jordvärme) räknas utrustningen fortsättningsvis som centralvärme. Du behöver inte anmäla den här ändringen eftersom byggnaden redan har värderats som centraluppvärmd.

Hur mycket påverkar en ombyggnad fastighetsskattebeloppet?

Hur en renovering inverkar på fastighetsskatten bedöms alltid från fall till fall. I allmänhet höjer renoveringen beskattningsvärdet på en fastighet och samtidigt fastighetsskatten. Om en gammal fastighet totalrenoveras, stiger fastighetsskatten jämfört med en byggnad som är i ursprungligt skick.

Till skillnad från fastighetens skick kan ombyggnader förändra uppgifterna om byggnadens egenskaper, vilka inverkar på beskattningsvärdet. Exempelvis blir arean för småhus större om man bygger flera rum i källarvåningen eller på vinden. I det här fallet beräknas byggnadens beskattningsvärde utifrån de nya egenskapsuppgifterna, och åldersavdraget sänks inte.

Du får reda på ombyggnadernas slutliga inverkan på fastighetsskatten först i ditt nya fastighetsbeskattningsbeslut.

Mera information finns i de detaljerade skatteanvisningarna: Beskattningsvärde på fastighet vid fastighetsbeskattningen, punkt 3.6.3 (Totalrenoveringar, betydande underhåll och ombyggnader)

Vanliga frågor om utrustning

En vattenledning är ett till byggnaden fast anslutet vattenledningssystem vars vatten kommer från ett regionalt vattenledningsnätverk eller en brunn (ring- eller borrbrunn) med hjälp av tryck eller en pump. Som vattenledning anses inte ett sådant rör som har dragits från en sjö till en bastu eller en fritidsbostad, och som tas bort till vintern.

Ett avlopp är ett sådant till byggnaden fast anslutet avloppssystem som slutar i ett regionalt avloppsnät, en slambrunn, en sluten brunn eller ett minireningsverk. Som avlopp betraktas inte en grop i marken som är avsedd för behandling av s.k. gråvatten. Som avlopp betraktas inte heller ett rör som har letts direkt från byggnaden ner i marken.

Centralvärme är ett värmesystem med vattencirkulation där värmekällan är olja, trä eller kol, fjärrvärme eller jordvärme. Som centralvärme anses även magasinerad elvärme samt luftcentralvärme, där byggnaden värms upp med cirkulerande luft.

Till centralvärmesystem hör inte direktverkande elvärme, eldning i oljekamin eller ugnseldning. Vid direktverkande elvärme värms byggnaden upp direkt genom värmeelement, golvvärme eller något dylikt som är kopplat till elnätet. Det är inte heller fråga om centralvärme när uppvärmningen har ordnats med luftvärmepumpar eller magasinerande eldstäder.

Småhus och fritidsbostäder har elektricitet när byggnaden har anslutits till ett elnät eller om elström på 230 volt leds till byggnaden, oberoende av hur elenergin produceras.

Som WC i en fritidsbostad anses ett system med vattenspolning som är kopplat till avloppet. En kemisk toalett eller en elektrisk torrtoalett räknas inte som WC.

På byggnader som är värmeisolerade och till sin konstruktion även i övrigt är byggnader som är avsedda för långvarigt bruk tillämpas enhetsvärdet för en isolerad ekonomibyggnad. Bastubyggnader värderas på samma sätt även om det inte har installerats någon egentlig värmeisolering i stommen. Som byggnad anses en bastu vara avsedd för mer långvarigt bruk och dess byggnadskostnader anses högre än för en byggnad med lätt stomme.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022