Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Giltighet
1.1.2021 - Tills vidare

Förhandsavgöranden

Centralskattenämndens beslut

980 €
 • Sökanden är en fysisk person, dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning
 • Förhandsavgörandet gäller inte inkomstbeskattningen av jordbruk, näringsbeskattningen eller mervärdesbeskattningen
2 520 €
 • Sökanden är en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av jordbruk eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller mervärdesbeskattning i anslutning till dessa
 • Sökanden är annan än de ovan nämnda (t.ex. aktiebolag eller andelslag)
4 200 € Förhandsavgörandet kräver omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.
120 € Handläggningsavgift då skatterättelsenämnden beslutar att inte meddela ett förhandsavgörande, avvisar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet, t.ex. då kunden vill återta sin ansökan

Skatteförvaltningens beslut som innehåller ett förhandsavgörande

425 €
 • Sökanden är en fysisk person, dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning
 • Förhandsavgörandet gäller inte inkomstbeskattningen av jordbruk, näringsbeskattningen eller mervärdesbeskattningen
212,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
1 260 €
 • Sökanden är en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av jordbruk eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 • Sökanden är annan än de ovan nämnda
  (t.ex. aktiebolag eller andelslag)
630 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
255 € Förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen
127,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
425 € Förhandsavgörande om arvs- eller gåvobeskattningen, fastighetsbeskattningen, överlåtelsebeskattningen eller lotteribeskattningen
212,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
145 € Förhandsavgörande om förskottsuppbörd eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
72,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
255 € Förhandsavgörande om källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst
127,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
425 € Förhandsavgörande om något annat skatteärende
212,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet

Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller punktbeskattningen

550 € förhandsavgörandet har krävt en undersökning av tullaboratoriet
385 € förhandsavgörandet har inte krävt en undersökning av tullaboratoriet
  Om två eller flera förhandsavgöranden anknyter till samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 520 €
Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen, om ansökan har lämnats senast 31.12.2020.
550 € förhandsavgörande när det handlar om affärsverksamhet
165 € förhandsavgörande när sökande är en privatperson och det inte handlar om affärsverksamhet
  Om två eller flera förhandsavgöranden anknyter till samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 520 €
Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen, om ansökan har lämnats 1.1.2021 eller senare
250 € förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen
  Beslutsavgiften för förhandsavgöranden som gäller bilbeskattning är fordonsspecifik.
2 520 € Förhandsavgörandet kräver omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.
120 € Handläggningsavgift då Skatteförvaltningen
 • beslutar att inte meddela ett förhandsavgörande,
 • avvisar ansökan utan prövning,
 • avskriver ärendet, t.ex. då kunden vill återta sin ansökan eller
 • ber om mer än ringa tilläggsutredning

Övriga avgiftsbelagda beslut

Skatteförvaltningens beslut

425 € Namngivningsbeslut (2 § i inkomstskatteförordningen)
500 € Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
 • Beslutet förutsätter sedvanligt utredningsarbete (1–5 timmar)
850 €
 • Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
 • Beslutet förutsätter omfattande utredningsarbete (över 5 timmar)
575 € Beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen
575 € Tillstånd att hålla skattefritt lager enligt mervärdesskattelagen
575 € Beslut om att förlänga användningstiden för återanskaffningsreserv för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreserv för lokaliteter
120 € Handläggningsavgift då Skatteförvaltningen beslutar att avvisa ansökan utan prövning, avskriver ärendet eller fattar ett annat beslut

Punktbeskattningen

  Tillstånd som gäller sådana godkända upplagshavare som avses i punktskattelagen
770 € tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • dessutom 235 € för varje separat upplag, dock högst 1 100 €
 • örlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
575 € tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • dessutom 220 € för varje separat upplag, dock högst 880 €
 • örlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
110 € tillstånd när tillverkaren bara har inhemska leveranser eller när tillstånd behövs för förfaranden för flyttning av andra produkter än punktskattepliktiga produkter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 110 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 110 €
  tillstånd som gäller en skatterepresentant som avses i punktskattelagen
530 € tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 € 
420 € tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
  tillstånd som gäller en registrerad mottagare som avses i punktskattelagen
595 € tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
550 € tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 € 
110 € tillstånd som behövs för förfaranden för flyttning av andra produkter än punktskattepliktiga produkter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 110 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 110 €
485 € Tillstånd som gäller sådana registrerade avsändare som avses i punktskattelagen
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
155 € övriga tillstånd
  fortsättning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den eller avgift då Skatteförvaltningen lämnar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet 55 €
Avgiften som gäller det positiva kreditupplysningsregistret
1,04 €
Kreditregisterutdrag

Utlämnande av handlingar

Sekretessbelagda beskattningshandlingar som lämnas ut som intyg eller kopia

4 €
 • Utgångspris på handlingar som lämnas ut i form av intyg eller kopior
 • Minimidebitering 15 € per faktura (1–3 handlingar)
70 €/timme
 • Timdebitering tillämpas då utlämnande av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 70 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 140 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 210 €
 • När det är fråga om sedvanligt utlämnande av uppgifter omfattar timdebiteringen endast den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna.
 • Informationssökning debiteras inte.

Sekretessbelagda beskattningshandlingar i elektroniskt format

  Faktureras enligt informationstjänstens prislista

Offentliga uppgifter i form av utdrag eller utskrifter

4 €
 • Utgångspris på handlingar som lämnas ut i form av pappersutdrag eller utskrifter
 • Minimidebitering 15 € per faktura (1–3 handlingar)
70 €/timme
 • Timdebitering tillämpas då utlämnande av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 70 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 140 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 210 €
 • När det är fråga om sedvanligt utlämnande av uppgifter omfattar timdebiteringen endast den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna. Informationssökning debiteras inte.
 • När den begärda handlingen inte har individualiserats på ett sådant sätt att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister, ingår i timdebiteringen också den tid som informationssökningen tar.

Annat utlämnande av offentliga beskattningsuppgifter när den begärda uppgiften har individualiserats så att den inte kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister med hjälp av dokumentklass eller -identifikation

70 €/timme
 • I timdebiteringen ingår den tid som det tar att söka uppgifterna
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 70 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 140 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 210 €
 • Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter har i regel klassificerats med den skattskyldiges namn, FO-nummer och fastighetsbeteckning. Då kunden angett dessa identifieringsuppgifter i sin uppgiftsbegäran får skattemyndigheten avgiftsfritt lämna ut uppgifterna muntligen eller per e-post.
 • Då offentliga uppgifter begärs i elektronisk form och de är individualiserade med personbeteckning faktureras den tid som informationssökningen tar enligt informationstjänstens prislista.

Utlämnande av handlingar så att sådana sekretessbelagda delar och uppgifter täcks:

 • som kan kopplas ihop med en enskild identifierbar skattskyldig eller
 • som kan avslöja andra sekretessbelagda uppgifter
5 € / sida en sedvanlig informationsbegäran
10 € / sida när informationsbegäran kräver särskilda åtgärder

Övriga avgifter

Övriga prestationer
145 €/timme Självkostnadspris för expertarbete
60 €/timme Självkostnadspris för kontorsarbete
Enligt postens prislista Postavgifter och expeditionskostnader
Enligt postens prislista Avgift för mottagningsbevis
2 € (+moms)
 • Kopior av kundens egna handlingar 2 €/st.
 • Minimidebitering 15 € per faktura
Priset fastställs separat
  Lokal- och expeditionstjänster
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021