Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Giltighet
1.1.2019 -

Förhandsavgöranden

Centralskattenämndens beslut

980 €
 • Sökanden är en fysisk person, dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning
 • Förhandsavgörandet gäller inte inkomstbeskattningen av jordbruk, näringsbeskattningen eller mervärdesbeskattningen
2 520 €
 • Sökanden är en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av jordbruk eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller mervärdesbeskattning i anslutning till dessa
 • Sökanden är annan än de ovan nämnda (t.ex. aktiebolag eller andelslag)
4 200 €
 • Förhandsavgörandet kräver omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.
120 €
 • Handläggningsavgift då skatterättelsenämnden beslutar att inte meddela ett förhandsavgörande, avvisar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet, t.ex. då kunden vill återta sin ansökan

Skatteförvaltningens beslut som innehåller ett förhandsavgörande

425 €
 • Sökanden är en fysisk person, dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning
 • Förhandsavgörandet gäller inte inkomstbeskattningen av jordbruk, näringsbeskattningen eller mervärdesbeskattningen
    212,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
1 260 €
 • Sökanden är en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av jordbruk eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 • Sökanden är annan än de ovan nämnda
  (t.ex. aktiebolag eller andelslag)
    630 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
255 €
 • Förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen
    127,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
425 €
 • Förhandsavgörande om arvs- eller gåvobeskattningen, fastighetsbeskattningen, överlåtelsebeskattningen eller lotteribeskattningen
    212,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
145 €
 • Förhandsavgörande om förskottsuppbörd eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
    72,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
255 €
 • Förhandsavgörande om källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst
    127,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
425 €
 • Förhandsavgörande om något annat skatteärende
    212,50 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet

Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller punktbeskattningen

550 €
 • förhandsavgörandet har krävt en undersökning av tullaboratoriet
385 €
 • förhandsavgörandet har inte krävt en undersökning av tullaboratoriet
  Om två eller flera förhandsavgöranden anknyter till samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 520 €
 
Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen
550 €
 • förhandsavgörande när det handlar om affärsverksamhet
165 €
 • förhandsavgörande när sökande är en privatperson och det inte handlar om affärsverksamhet 
  En beslutsavgift uppbärs också om den skattskyldige eller ett registrerat ombud har lämnat en bilskattedeklaration och återkallar den efter att beskattningen har verkställts i enlighet med 43 § i bilskattelagen (1482/1994)
  Om två eller flera förhandsavgöranden anknyter till samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 520 €
 
2 520 €
 • Förhandsavgörandet kräver omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.
120 €
 • Handläggningsavgift då Skatteförvaltningen
  • beslutar att inte meddela ett förhandsavgörande,
  • avvisar ansökan utan prövning,
  • avskriver ärendet, t.ex. då kunden vill återta sin ansökan eller
  • ber om mer än ringa tilläggsutredning

Övriga avgiftsbelagda beslut

Skatteförvaltningens beslut

425 €
 • Namngivningsbeslut (2 § i inkomstskatteförordningen)
500 €
 • Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
 • Beslutet förutsätter sedvanligt utredningsarbete (1–5 timmar)
850 €
 • Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
 • Beslutet förutsätter omfattande utredningsarbete (över 5 timmar)
575 €
 • Beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen
575 €
 • Beslut om rätten att dra av oanvända gottgörelser för bolagsskatt i inkomstbeskattningen
575 €
 • Tillstånd att hålla skattefritt lager enligt mervärdesskattelagen
575 €
 • Beslut om att förlänga användningstiden för återanskaffningsreserv för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreserv för lokaliteter
120 €
 • Handläggningsavgift då Skatteförvaltningen beslutar att avvisa ansökan utan prövning, avskriver ärendet eller fattar ett annat beslut

Bilbeskattningen

1760 €
 • Beslut om godkännande som registrerat ombud för bilskatt
 
 • Förlängning av beslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 235 €
 • Avslående av en ansökan som gäller beslutet 220 e
45 €
 • Beslut enligt 32 § i bilskattelagen om att förlänga den tid för tillfällig användning som anges i 2 § 2 mom. i samma lag med högst ett år

Punktbeskattningen

770 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • dessutom 235 € för varje separat upplag, dock högst 1 100 €
 • örlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 € 
575 €
 • tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • dessutom 220 € för varje separat upplag, dock högst 880 €
 • örlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
110 €
 • tillstånd när tillverkaren bara har inhemska leveranser
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 110 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 110 €

 

 • tillstånd som gäller en skatterepresentant som avses i punktskattelagen
530 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter

 

 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 € 
420 €
 • tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
 
 • tillstånd som gäller en registrerad mottagare som avses i punktskattelagen
595 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
550 €
 • tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 € 
485 €
 • tillstånd som gäller en registrerad avsändare som avses i punktskattelagen
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 340 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 €
310 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 310 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 165 € 
155 €
 • övriga tillstånd
 
 • fortsättning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den eller avgift då Skatteförvaltningen lämnar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet 55 €

Utlämnande av handlingar

Sekretessbelagda beskattningshandlingar som lämnas ut som intyg eller kopia

4 €
 • Utgångspris på handlingar som lämnas ut i form av intyg eller kopior
 • Minimidebitering 15 € per faktura (1–3 handlingar)
70 €/timme
 • Timdebitering tillämpas då utlämnande av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 70 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 140 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 210 €
 • När det är fråga om sedvanligt utlämnande av uppgifter omfattar timdebiteringen endast den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna.
 • Informationssökning debiteras inte.

Sekretessbelagda beskattningshandlingar i elektroniskt format

 
 • Faktureras enligt informationstjänstens prislista

Offentliga uppgifter i form av utdrag eller utskrifter

4 €
 • Utgångspris på handlingar som lämnas ut i form av pappersutdrag eller utskrifter
 • Minimidebitering 15 € per faktura (1–3 handlingar)
70 €/timme
 • Timdebitering tillämpas då utlämnande av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 70 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 140 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 210 €
 • När det är fråga om sedvanligt utlämnande av uppgifter omfattar timdebiteringen endast den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna. Informationssökning debiteras inte.
 • När den begärda handlingen inte har individualiserats på ett sådant sätt att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister, ingår i timdebiteringen också den tid som informationssökningen tar.

Annat utlämnande av offentliga beskattningsuppgifter när den begärda uppgiften har individualiserats så att den inte kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister med hjälp av dokumentklass eller -identifikation

70 €/timme
 • I timdebiteringen ingår den tid som det tar att söka uppgifterna
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 70 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 140 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 210 €
 • Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter har i regel klassificerats med den skattskyldiges namn, FO-nummer och fastighetsbeteckning. Då kunden angett dessa identifieringsuppgifter i sin uppgiftsbegäran får skattemyndigheten avgiftsfritt lämna ut uppgifterna muntligen eller per e-post.
 • Då offentliga uppgifter begärs i elektronisk form och de är individualiserade med personbeteckning faktureras den tid som informationssökningen tar enligt informationstjänstens prislista.

Utlämnande av handlingar så att sådana sekretessbelagda delar och uppgifter täcks:

 • som kan kopplas ihop med en enskild identifierbar skattskyldig eller
 • som kan avslöja andra sekretessbelagda uppgifter
5 € / sida
 • en sedvanlig informationsbegäran
10 € / sida
 • när informationsbegäran kräver särskilda åtgärder

Övriga avgifter

Övriga prestationer

145 €/timme
 • Självkostnadspris för expertarbete
60 €/timme
 • Självkostnadspris för kontorsarbete
Enligt postens prislista
 • Postavgifter och expeditionskostnader
Enligt postens prislista
 • Avgift för mottagningsbevis
2 € (+moms)
 • Kopior av kundens egna handlingar 2 €/st.
 • Minimidebitering 15 € per faktura

Priset fastställs separat

 
 • Lokal- och expeditionstjänster