Prislista över Skatteförvaltningens avgiftsbelagda tjänster

Giltighet
Tills vidare

Förhandsavgöranden

Centralskattenämndens beslut

890 €
 • Sökanden är en fysisk person, dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning
 • Förhandsavgörandet gäller inte inkomstbeskattningen av jordbruk, näringsbeskattningen eller mervärdesbeskattningen
2 290 €
 • Sökanden är en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av jordbruk eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller mervärdesbeskattning i anslutning till dessa
 • Sökanden är annan än de ovan nämnda (t.ex. aktiebolag eller andelslag)
3 820 €
 • Förhandsavgörandet kräver omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.
110 €
 • Handläggningsavgift då skatterättelsenämnden beslutar att inte meddela ett förhandsavgörande, avvisar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet, t.ex. då kunden vill återta sin ansökan

Skatteförvaltningens beslut som innehåller ett förhandsavgörande

385 €
 • Sökanden är en fysisk person, dödsbo, en samfälld förmån eller en beskattningssammanslutning
 • Förhandsavgörandet gäller inte inkomstbeskattningen av jordbruk, näringsbeskattningen eller mervärdesbeskattningen
    192,5 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
1 145 €
 • Sökanden är en fysisk person, ett dödsbo, en samfälld förmån eller en näringssammanslutning och förhandsavgörandet gäller inkomstbeskattningen av jordbruk eller beskattning av inkomst av näringsverksamhet
 • Sökanden är annan än de ovan nämnda
  (t.ex. aktiebolag eller andelslag)
    572,5 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
230 €
 • Förhandsavgörande om mervärdesbeskattningen
    115 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
385 €
 • Förhandsavgörande om arvs- eller gåvobeskattningen, fastighetsbeskattningen, överlåtelsebeskattningen eller lotteribeskattningen
    192,5 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
130 €
 • Förhandsavgörande om förskottsuppbörd eller arbetsgivares socialskyddsavgift
    65 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
230 €
 • Förhandsavgörande om källskatt för begränsad skattskyldig eller källskatt på ränteinkomst
    115 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet
 
385 €
 • Förhandsavgörande om något annat skatteärende
    192,5 € när förhandsavgörandet anknyter till samma ärendehelhet

Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller punktbeskattningen

500 €
 • förhandsavgörandet har krävt en undersökning av tullaboratoriet
350 €
 • förhandsavgörandet har inte krävt en undersökning av tullaboratoriet
  Om två eller flera förhandsavgöranden anknyter till samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 290 €
 
Skatteförvaltningens beslut, som innehåller ett förhandsavgörande som gäller bilbeskattningen
500 €
 • förhandsavgörande när det handlar om affärsverksamhet
150 €
 • förhandsavgörande när sökande är en privatperson och det inte handlar om affärsverksamhet 
  En beslutsavgift uppbärs också om den skattskyldige eller ett registrerat ombud har lämnat en bilskattedeklaration och återkallar den efter att beskattningen har verkställts i enlighet med 43 § i bilskattelagen (1482/1994)
  Om två eller flera förhandsavgöranden anknyter till samma ärendehelhet tas bara halva avgiften ut för varje förhandsavgörande. Avgiften är dock minst till sitt belopp lika stor som det dyraste förhandsavgörandets belopp och högst 2 290 €
 
2 290 €
 • Förhandsavgörandet kräver omfattande utredningsarbete (över 30 timmar expertarbete). Beslutsavgiften ingår i priset.
110 €
 • Handläggningsavgift då Skatteförvaltningen
  • beslutar att inte meddela ett förhandsavgörande,
  • avvisar ansökan utan prövning,
  • avskriver ärendet, t.ex. då kunden vill återta sin ansökan eller
  • ber om mer än ringa tilläggsutredning

Övriga avgiftsbelagda beslut

Skatteförvaltningens beslut

385 €
 • Namngivningsbeslut (2 § i inkomstskatteförordningen)
450 €
 • Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
 • Beslutet förutsätter sedvanligt utredningsarbete (1–5 timmar)
770 €
 • Beslut om skattelättnad för allmännyttiga samfund
 • Beslutet förutsätter omfattande utredningsarbete (över 5 timmar)
520 €
 • Beslut om rätten att dra av förlust i inkomstbeskattningen
520 €
 • Beslut om rätten att dra av oanvända gottgörelser för bolagsskatt i inkomstbeskattningen
520 €
 • Tillstånd att hålla skattefritt lager enligt mervärdesskattelagen
520 €
 • Beslut om att förlänga användningstiden för återanskaffningsreserv för förslitning underkastade anläggningstillgångar eller återanskaffningsreserv för lokaliteter
110 €
 • Handläggningsavgift då Skatteförvaltningen beslutar att avvisa ansökan utan prövning, avskriver ärendet eller fattar ett annat beslut

Bilbeskattningen

1600 €
 • Beslut om godkännande som registrerat ombud för bilskatt
 
 • Förlängning av beslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 210 €
 • Avslående av en ansökan som gäller beslutet 200 e
38 €
 • Beslut enligt 32 § i bilskattelagen om att förlänga den tid för tillfällig användning som anges i 2 § 2 mom. i samma lag med högst ett år

Punktbeskattningen

700 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • dessutom 210 € för varje separat upplag, dock högst 1 000 €
 • örlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 310 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 € 
520 €
 • tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • dessutom 200 € för varje separat upplag, dock högst 1 000 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 €
100 €
 • tillstånd när tillverkaren bara har inhemska leveranser
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 100 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 100 €

 

 • tillstånd som gäller en skatterepresentant som avses i punktskattelagen
480 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter

 

 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 310 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 € 
380 €
 • tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 310 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 €
 
 • tillstånd som gäller en registrerad mottagare som avses i punktskattelagen
540 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 310 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 €
500 €
 • tillstånd som endast gäller nationella punktskatter
 
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 € 
440 €
 • tillstånd som gäller en registrerad avsändare som avses i punktskattelagen
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 310 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 €
280 €
 • tillstånd som gäller harmoniserade punktskatter
 
 • förlängning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den 280 €
 • ansökan lämnas utan prövning eller avskrivning av ärendet 150 
140 €
 • övriga tillstånd
 
 • fortsättning av tillståndsbeslutets giltighetstid eller en mindre ändring av den eller avgift då Skatteförvaltningen lämnar ansökan utan prövning eller avskriver ärendet 50 €

Utlämnande av handlingar

Sekretessbelagda beskattningshandlingar som lämnas ut som intyg eller kopia

3 €
 • Utgångspris på handlingar som lämnas ut i form av intyg eller kopior
 • Minimidebitering 10 € per faktura (1–3 handlingar)
60 €/timme
 • Timdebitering tillämpas då utlämnande av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 60 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 120 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 180 €
 • När det är fråga om sedvanligt utlämnande av uppgifter omfattar timdebiteringen endast den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna.
 • Informationssökning debiteras inte.

Sekretessbelagda beskattningshandlingar i elektroniskt format

 
 • Faktureras enligt informationstjänstens prislista

Offentliga uppgifter i form av utdrag eller utskrifter

3 €
 • Utgångspris på handlingar som lämnas ut i form av pappersutdrag eller utskrifter
 • Minimidebitering 10 € per faktura (1–3 handlingar)
60 €/timme
 • Timdebitering tillämpas då utlämnande av uppgifterna kräver över 30 minuter arbete
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 60 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 120 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 180 €
 • När det är fråga om sedvanligt utlämnande av uppgifter omfattar timdebiteringen endast den tid som det tar att skriva ut eller kopiera uppgifterna. Informationssökning debiteras inte.
 • När den begärda handlingen inte har individualiserats på ett sådant sätt att den kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister, ingår i timdebiteringen också den tid som informationssökningen tar.

Annat utlämnande av offentliga beskattningsuppgifter när den begärda uppgiften har individualiserats så att den inte kan hittas i Skatteförvaltningens dokumentregister med hjälp av dokumentklass eller -identifikation

60 €/timme
 • I timdebiteringen ingår den tid som det tar att söka uppgifterna
  • över 30 minuter men
   under 1 h arbete = 60 €
  • över 1 h men
   under 2 h arbete = 120 €
  • över 2 h men
   under 3 h arbete = 180 €
 • Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter har i regel klassificerats med den skattskyldiges namn, FO-nummer och fastighetsbeteckning. Då kunden angett dessa identifieringsuppgifter i sin uppgiftsbegäran får skattemyndigheten avgiftsfritt lämna ut uppgifterna muntligen eller per e-post.
 • Då offentliga uppgifter begärs i elektronisk form och de är individualiserade med personbeteckning faktureras den tid som informationssökningen tar enligt informationstjänstens prislista.

Utlämnande av handlingar så att sådana sekretessbelagda delar och uppgifter täcks:

 • som kan kopplas ihop med en enskild identifierbar skattskyldig eller
 • som kan avslöja andra sekretessbelagda uppgifter
5 € / sida
 • en sedvanlig informationsbegäran
10 € / sida
 • när informationsbegäran kräver särskilda åtgärder

Övriga avgifter

Övriga prestationer

130 €/timme
 • Självkostnadspris för expertarbete
55 €/timme
 • Självkostnadspris för kontorsarbete
Enligt postens prislista
 • Postavgifter och expeditionskostnader
Enligt postens prislista
 • Avgift för mottagningsbevis
2 € (+moms)
 • Kopior av kundens egna handlingar 3 €/st.
 • Minimidebitering 10 € per faktura

Priset fastställs separat

 
 • Lokal- och expeditionstjänster