Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här deklarerar du moms på import

Om ditt företag importerar varor och är infört i registret över momsskyldiga ska du på eget initiativ deklarera uppgifterna om varuimport på momsdeklarationen.

Gör så här:

1

Beräkna grunden för moms på import och skattebeloppet

Beräkna först grunden för momsen på import. Räkna med bland annat förtullningsvärdet, importkostnaderna samt de tullar, skatter och avgifter som Tullen uppbär.

Läs anvisningar om hur skattegrunden beräknas i punkten Vanliga frågor på den här sidan.

Beräkna därefter momsbeloppet på importen:

Skattebeloppet = skattegrunden x skattesatsen (24 %, 14 % eller 10 %)

Momsen på importerade varor är i regel 24 %. Kontrollera skattesatserna på sidan Momssatser. Obs! Nedsatta skattesatser tillämpas bland annat på import av livsmedel och konstföremål. Läs också mer om detta på Tullens webbplats.

2

Deklarera momsen

Deklarera uppgifterna om importen på skatteperiodens momsdeklaration tillsammans med skatteperiodens övriga momsuppgifter. Lämna din momsdeklaration i MinSkatt.

Närmare deklarationsanvisningar finns på denna sida i punkten Vanliga frågor.

Gå till MinSkatt

 • Anvisningar för att deklarera och betala moms
3

Betala momsen

Du kan betala momsen för skatteperioden i MinSkatt. Kom ihåg att använda referensnumret för skatter på eget initiativ om du betalar skatten till exempel i nätbanken. Du kan kontrollera referensnumret och övriga betalningsuppgifter i MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Vanliga frågor:

Momsgrunden vid import av varor bestäms i regel utifrån tullvärdet. Ytterligare information om tullvärdet finns på Tullens webbplats. Övriga importrelaterade kostnader, såsom försäkringspremier och transportkostnader, ska läggas till värdet. Observera att till exempel en del av transportkostnaderna kan ingå i tullvärdet. Sådana kostnader räknas inte längre separat med i skattegrunden.

Räkna med i momsgrunden för import bland annat:

 • I allmänhet: tullvärdet
 • Tullar samt övriga skatter och avgifter
  • skatter och avgifter som uppburits till staten eller EU i anknytning till förtullningen
  • punktskatt, då ett betalningsanstånd har beviljats för punktskatten om den därför inte ingår i förtullningsbeslutet
  • skatter och avgifter som ska betalas annanstans än till Finland
 • Kostnader som hänför sig till importen
  • fraktkostnader, såsom transport-, lastnings-, lossnings- och försäkringskostnader
  • övriga kostnader, såsom speditionsarvoden och godsavgifter som tas ut i hamnen.

Närmare anvisningar för beräkning finns på sidan Momsgrund för import.

Till skattegrunden räknas alla kostnader som anknyter till importen fram till den första destinationen i Finland som finns angiven i transportavtalet.

Om importören vid tidpunkten då tulldeklarationen godkänns har kännedom om att varan transporteras till en annan destination i Finland eller ett annat EU-land, läggs också kostnaderna som anknyter till detta till momsgrunden.

Exempel: skattegrunden
Ett momsskyldigt företag importerar varor från Kina till Helsingfors. Säljaren har betalat frakt-, försäkrings- och bikostnaderna fram till bestämmelsehamnen i Helsingfors. Säljaren debiterar dessa kostnader i köpeskillingen. Därefter transporteras varorna till Tammerfors, som är den slutliga kända destinationen för varorna.

Enligt förtullningsbeslutet är varornas tullvärde 12 550 euro. Tullvärdet innehåller de frakt-, försäkrings- och bikostnader som säljaren debiterar i köpeskillingen. Tullarna och övriga avgifter som uppburits av Tullen uppgår till totalt 623,75 euro. Kostnaderna för lossning och lastning till lastbilar samt för transport från Helsingfors till Tammerfors uppgår till totalt 1 926,25 euro.

Momsgrunden för importen är 15 100 euro (tullvärde 12 550 euro + tullar 623,75 euro + lossnings-, lastnings- och transportkostnader 1 926,25 euro).

Exempel: fördelning av frakt på varor med olika skattesats
En näringsidkare importerar varor med olika skattesatser till Finland. Tullvärdet för varorna som omfattas av den allmänna momssatsen 24 % är 1 000 euro och tullvärdet för varorna som omfattas av momssatsen på 10 % är 1 500 euro. Det sammanlagda tullvärdet för varorna i leveransen är alltså 2 500 euro.

Inrikesfrakten kostar 80 euro. Andelen av fraktkostnaderna för de varor som omfattas av den allmänna momssatsen (24 %) räknas genom att dividera värdet på dessa varor (1 000 euro) med det sammanlagda värdet på varorna (2 500 euro). Relationstalet blir 1 000 euro / 2 500 euro = 0,40. Andelen av fraktkostnaderna blir 0,40 x 80 euro = 32 euro. Näringsidkaren lägger till dessa fraktkostnader (32 euro) i momsdeklarationen under punkten "Import av varor från områden utanför EU”. Momsens andel (24 %) är 0,24 x 32 euro = 7,68 euro. Momsen anges under punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”.

Andelen av varor i leveransen som omfattas av den lägre momssatsen (10 %) är 1 500 euro. Detta belopp divideras med leveransens totala värde, som är 2 500 euro. Relationstalet blir 1 500 euro / 2 500 euro = 0,60. Andelen av fraktkostnaderna blir 0,60 x 80 euro = 48 euro. Näringsidkaren lägger till 48 euro i momsdeklarationen under punkten "Import av varor från områden utanför EU”. Momsen, dvs. 10 % av den inrikesfrakt som ingår i skattegrunden, är 0,10 x 48 euro = 4,80 e. Momsandelen anges under punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”.

 

Deklarera uppgifterna i momsdeklarationen för den skatteperiod (det vill säga den månad, det kvartal eller det år) under vilken förtullningsbeslutet har meddelats. I förtullningsbeslut som meddelats enligt det nya tullklareringssystemet visas förtullningsdatumet i övre kanten av beslutet under rubriken ”Förtullningsbeslut”.

Ange momsen på import och skattegrunden i följande punkter:

 • Moms på import av varor från utanför EU
 • Import av varor från områden utanför EU.

Om de importerade varorna är avsedda för bruk som berättigar till avdrag ska du ange den skatt som dras av i punkten "Moms som ska dras av för skatteperioden” i samma deklaration.

Exempel: Förtullningsbeslutet har meddelats i januari, 21.1.2022. Deklarera momsuppgifterna för import med en momsdeklaration för januari som lämnas till Skatteförvaltningen. Om skatteperioden är en månad ska momsdeklarationen för januari lämnas senast den 12 mars.

Ange i momsdeklarationen skattegrunden, skattebeloppet och eventuell moms som ska dras av, om varan är avsedd för avdragsgillt bruk.

Så här fyller du i momsdeklarationen

Om du importerar varor från en annan EU-medlemsstat till Åland ska du alltid deklarera uppgifterna i momsdeklarationen för den skatteperiod under vilken förtullningsbeslutet har meddelats.

Du kan i MinSkatt söka jämförelseuppgifter för varuimport som fåtts från Tullen och använda dem som hjälp när du beräknar momsgrunden och skattebeloppet. Kontrollera dock alltid att jämförelseuppgifterna stämmer. Om det finns något att korrigera i förtullningsbeslutets uppgifter ska du kontakta Tullen (tulli.fi).

Du ser uppgifterna som motsvarar förtullningsbesluten som ett totalbelopp på momsdeklarationen för varje skatteperiod (i punkten Jämförelseuppgift från Tullen om varuimport). Totalbeloppet består av tullvärdena i förtullningsbeslutet för skatteperioden, de tullar som Tullen tagit ut samt skatter och andra avgifter. Du kan också visa närmare uppgifter om importen per förtullningsbeslut (knappen Visa närmare uppgifter).

Observera att momsgrunden för import i regel alltid är större än den jämförelseuppgift som visas i MinSkatt. Detta beror på att momsgrunden innehåller kostnader som anknyter till varuimport, såsom transportkostnader, som inte ingår i den jämförelseuppgift som fåtts från Tullen. Närmare anvisningar om de poster som ska räknas med finns på sidan Momsgrund för import.

Du kan också söka jämförelseuppgifter för import separat för varje förtullningsbeslut i MinSkatt (Skatteärenden » Företagsverksamhet » Jämförelseuppgifter om moms på import).

Du kan söka uppgifter för en vald tidsperiod till exempel enligt skatteperiod eller förtullningsdatum. Som sökvillkor kan du också använda

 • ombudets namn
 • förtullningsbeslutets nummer
 • tullvärdet.

Du kan också ladda ned sökresultaten till din egen dator som en csv-fil (knappen Ladda ned som fil).

Du kan filtrera uppgifterna i sökresultatet till exempel enligt förtullningsbeslutets nummer (funktionen Filtrera). När du väljer förtullningsbeslutets nummer i sökresultatet ser du en närmare specifikation av uppgifterna i förtullningsbeslutet, till exempel uppgiften om det ytterligare förfarandet.

De noggrannare uppgifter om förtullningsbeslutet per import som finns i MinSkatt kan även vid behov fås direkt till företagets bokföringsprogram. Förtullningsbeslutets nummer, förtullningsdatumet och tullvärdet är bland de uppgifter som kan fås. Kontakta din programvaruleverantör och utred hur du får uppgifterna till ditt bokföringsprogram.

Via Ilmoitin.fi kan du få tillgång till uppgifterna även utan ett bokföringsprogram.
Läs mer om begär uppgifter via Ilmoitin.fi.

Obs! Tulldeklarationerna för import förnyades i april 2021. Förnyelsen gällde de tulldeklarationer med vilka företag till Tullen deklarerar om att varor övergår till fri omsättning. Bland annat ändrades koderna för det ytterligare förfarandet i tulldeklarationerna. Förnyelsen påverkade också jämförelseuppgifterna i MinSkatt.

 • Om det till exempel är fråga om import från ett annat EU-land till Åland eller import mellan Finland och Åland (så kallad förtullning över skattegränsen), visas tullvärdet alltid som 0 euro i jämförelseuppgifterna i MinSkatt. Till exempel vid förtullningar av varor av ringa värde visas tullvärdet inte heller alltid i jämförelseuppgifterna i MinSkatt.

Om förtullningsvärdet inte visas i MinSkatt ska du själv ta reda på det för att kunna beräkna momsgrunden. 

Om du upptäcker ett fel i momsdeklarationen, till exempel i skattegrunden eller skattebeloppet, ska du korrigera uppgifterna utan dröjsmål. Korrigera felet genom att lämna in en ersättande deklaration för den skatteperiod vars uppgifter är felaktiga. Den ersättande deklarationen ersätter hela den tidigare deklarationen. Därför ska du på nytt även lämna de uppgifter som redan var korrekta i den tidigare deklarationen.

Exempel: Ett företag har importerat varor och fått ett förtullningsbeslut från Tullen. Förtullningsdatumet är 15.1.2022. Företaget har deklarerat skattegrunden för importen och skattebeloppet i momsdeklarationen för januari 2022. I efterskott upptäcker deklaranten att fel varukod angetts för varan i tulldeklarationen. Ändringen av varukoden medför en högre tullavgift. Eftersom företaget redan har fått ett förtullningsbeslut måste företaget göra en begäran om omprövning av förtullningsbeslutet. Läs mer om begäran om omprövning på Tullens webbplats (tulli.fi)

Företaget får ett beslut som gäller begäran om omprövning från Tullen. Det rättade förtullningsbeslutet påverkar även beräkningen av momsgrunden. Företaget lämnar en ersättande momsdeklaration och hänför den enligt den ursprungliga förtullningsdagen på momsdeklarationen som ges för januari 2022. I denna ersättande deklaration korrigerar företaget skattegrunden och skattebeloppet för importen och anger även alla andra momsuppgifter för skatteperioden på nytt.

Om det överdeklarerade eller odeklarerade skattebeloppet är högst 500 euro för skatteperioden behöver du dock inte lämna in en ersättande deklaration, utan du kan korrigera skattebeloppet i deklarationen för nästa skatteperiod.
Läs mer: Hur korrigeras uppgifter i momsdeklarationen?

Mer information finns på Tullens webbplats:

Om en vara som tidigare har exporterats till utanför EU importeras till Finland kan importen under vissa förutsättningar vara tullfri. Ytterligare information om när varorna som återinförs är tullfria finns på Tullens webbsidor Import av varor som återinförs (tulli.fi)

Återinförseln av varor kan vara momspliktig eller momsfri. Importen av återinförda varor kan endast vara momsfri om importen är tullfri. Momsfriheten på import förutsätter dessutom att varorna inte har sålts skattefritt till länder utanför EU eller att varor som i Finland har använts på ett sätt som berättigar till avdrag inte har sålts utanför EU. I dessa situationer måste importören vara samma person som exportören. Skatteförvaltningen avgör ärendet vid eventuella tolkningsfrågor som gäller momsen.

En momspliktig importör måste dock alltid deklarera importen av återinförda varor till Skatteförvaltningen, även om importen är momsfri och ingen skatt behöver betalas. Skattegrunden för skattefri och skattepliktig import räknas på samma sätt. Uppgifterna om import deklareras på skatteperiodens momsdeklaration tillsammans med skatteperiodens övriga momsuppgifter.

Om återinförseln av varan är skattefri

 • ska du deklarera grunden för moms vid import i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”
 • ska du i punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU” ange värdet 0,00 euro (på skattefri import räknas ingen skatt som ska betalas).

Om återinförseln av varan är skattepliktig

Om de ytterligare villkoren för skattefrihet inte uppfylls är importen av varor skattepliktig även om återinförseln av varor är tullfri.

Exempel: A Ab har haft en maskin i sådant bruk, som berättigar till momsavdrag. Senare har samma maskin exporterats till Norge för en arbetsprestation i september 2021. Maskinen har i Norge sålts till ett annat finskt företag B Ab som är infört i registret över momsskyldiga. B Ab återinför maskinen till Finland i augusti 2022.

Företaget B lämnar en tulldeklaration på importen och maskinen förtullas till fri omsättning. Importen är tullfri med stöd av bestämmelserna om varor som återinförs i tullkodexen. Eftersom maskinen i Finland har varit i bruk som berättigar till momsavdrag, uppfylls dock inte förutsättningarna för skattefri import. Importen är således momspliktig.

B Ab anger uppgifterna om moms vid import i momsdeklarationen för augusti:

 • grunden för moms vid import i punkten ”Import av varor från områden utanför EU”
 • momsen som ska betalas vid import i punkten ”Moms på import av varor från områden utanför EU”
 • momsen på import som dras av i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”, om de importerade varorna har skaffats för sådan användning som i sin helhet berättigar till avdrag.

 

Deklaranten, dvs. företaget, personen eller en annan aktör i vars namn tulldeklarationen lämnas in, är momsskyldig för importen. I tulldeklarationen ska man som uppgiftslämnare ange det företag som är infört i registret över momsskyldiga och som ska använda den importerade varan i sin affärsverksamhet.

Deklaranten kan även vara ett så kallat indirekt ombud. Ett indirekt ombud handlar i sitt eget namn för huvudmannens (det vill säga importörens) räkning. I sådana fall är importören av varan skattskyldig. Den som verkar som ett indirekt ombud ska ange importörens FO-nummer eller personbeteckning på tulldeklarationen. Använd personbeteckning i de fall då en privatperson importerar varan för privat bruk. Åland avviker från huvudregeln för indirekta ombud.

Om exempelvis det indirekta ombudet på tulldeklarationen felaktigt har angett något annat företag som importör än det företag till vars avdragsberättigade bruk det har varit meningen att importera varan, ska man begära omprövning av förtullningsbeslutet hos Tullen. Läs mer om begärande av omprövning på Tullens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022