Anvisning om hur man gör en förfrågan om jämförelseuppgifter beträffande importmoms utan bokföringsprogram

Uppgifterna i förtullningsbeslutet (bl.a. förtullningsbeslutets nummer, förtullningsdatumet och tullvärdet) kan fås via Ilmoitin.fi utan ett bokföringsprogram. För den fortsatta behandlingen av svaren ansvarar dock den som framställt begäran. Med andra ord går det inte automatiskt att göra en direkt jämförelse med den egna bokföringen. En jämförelse av uppgifterna kräver då manuellt arbete.

I praktiken innebär en förfrågan om dessa uppgifter utan ett program att den som begär uppgifterna manuellt skapar en txt-fil med antingen programmet Notepad eller den Excel-mall som finns i Ilmoitin.fi (Jämförelseuppgifterna om moms på import (VSTULLER)). Vi rekommenderar användningen av Excel-mallen.

Uppgifter som behövs för en förfrågan är till exempel:

 • FO-numret eller personbeteckningen för den som framställer begäran
 • Tidsintervall som förfrågan gäller
 • FO-numret för det företag vars uppgifter begärs
 • Uppgift som individualiserar programmet
 • Tidsstämpel

Se närmare uppgifter i postbeskrivningen (VSTULLER).

Efter att filen har skapats ska kunden logga in i tjänsten Ilmoitin.fi och ladda upp den fil som ska skickas. Inloggningen till tjänsten Ilmoitin.fi sker med personliga nätbankskoder. Om det finns fel i det material som skapats manuellt kommer det ett felmeddelande innan materialet skickas. Felen i materialet ska korrigeras.

Svarsmaterialet anländer till tjänsten Ilmoitin.fi och kunden får ett meddelande om detta per e-post om e-postadressen har uppgetts i samband med att förfrågningsmaterialet skickades. Svaret innehåller uppgifter per förtullningsbeslut för det begärda tidsintervallet.

Svaret innehåller exempelvis följande uppgifter:

 • Förtullningsbeslutets nummer
 • Förtullningsvärdet
 • De tullar, skatter och övriga avgifter sammanlagt som tullen tar ut
 • Förfarande EU2 > Föregående förfarande, Förfarande EU1 > Förfarandet som begärts, Förfarande FI > Ytterligare förfarande
 • Uppgifter om ombudet
 • Versionsuppgifter

På grund av systemändringar skapas alltid uppgiften om versionen (185) av förtullningsbeslutet i svarsmaterialet. Uppgifterna 00 och TUL är ursprungliga versioner av förtullningen. Av ändringsbesluten skapas i svarsmaterialet versionsnummer 01, 02, osv. och datumet för det (186) eller något av följande värden och datumet för ändringen av värdet.

 • TUL – Förtullningsbeslut
 • OIK – Omprövningsbeslut
 • JAL – Beslut om efteruppbörd
 • PAL – Ändringsbeslut för nedsättning av tullskuld
 • MIT – Beslut om ogiltigförklaring

Du får också ett meddelande om det inte gick att lämna uppgifterna. Orsaken till detta kan vara antingen att det företag som förfrågan gäller inte är infört i Skatteförvaltningens register eller att det inte finns specifikationsuppgifter för företaget i fråga.