Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattegränsen mellan Åland och övriga Finland – import av varor

Landskapet Åland hör inte till EU:s mervärdesskatte- eller punktskatteområde. Som en följd av denna särställning finns det en mervärdesskattegräns mellan Åland och EU:s mervärdesskatteområde. Skattegränsen mellan Åland och övriga Finland innebär att mervärdesskattelagens bestämmelser tillämpas på varuimport mellan Åland och övriga Finland.

EU:s mervärdesskatte- och punktskatteområde

Momsregistrerade importörer ska visa upp och deklarera till Tullen de varor som transporteras över Ålands skattegräns. Läs mer om deklarationer som lämnas till Tullen.

Momsregistrerad importör: så här deklarerar du moms på import med momsdeklarationen

Momsregistrerade importörer ska på eget initiativ räkna ut momsgrunden för importen och momsbeloppet på den samt lämna dessa uppgifter i en momsdeklaration till Skatteförvaltningen.

Obs! Tullen bekräftar inte tullvärdet av den importerade varan, utan importören ska själv fastställa och räkna ut tullvärdet.

Periodisering av moms på import i momsdeklarationen

Om du importerar varor från Åland till övriga Finland eller från övriga Finland till Åland, ska du deklarera uppgifterna om moms på import i momsdeklarationen för den skatteperiod under vilken skyldigheten att betala skatt på import uppkommer. Skyldigheten att betala skatt på import uppkommer i regel då tulldeklarationen godkänns. Datumet för godkännande visas i det första förtullningsbeslutet som fåtts från det nya tullklareringssystemet.

Du kan deklarera varuimporter till Tullen antingen i ett steg eller i två steg med en periodisk deklaration. Det valda deklarationsförfarandet påverkar i vilken skatteperiods momsdeklaration importerna ska deklareras till Skatteförvaltningen.

Om du deklarerar de importerade varorna till Tullen i ett steg i tulldeklarationen, ska du på momsdeklarationen ange uppgifterna om moms på import för skatteperioden (månad, kvartal eller år) enligt den godkännandedag som antecknats på det första förtullningsbeslutet.

Om de importerade varorna är avsedda för avdragsgillt bruk, ska du ange den skatt som dras av i momsdeklarationen för samma skatteperiod.

Exempel: Tullen ger importören ett förtullningsbeslut där godkännandedagen är den 12 februari 2022. Importören deklarerar momsuppgifterna för import med en momsdeklaration som lämnas till Skatteförvaltningen för februari. Momsdeklarationen för februari måste lämnas senast den 12 april 2022.

Ange momsen på import och skattegrunden i följande punkter:

  • Import av varor från områden utanför EU
  • Moms på import av varor från områden utanför EU.

Om de importerade varorna är avsedda för avdragsgillt bruk, ska du i samma deklaration ange den skatt som dras av i punkten "Moms som ska dras av för skatteperioden ”.

 

I deklareringen i två steg till Tullen används den periodiska deklarationen. Om du deklarerar varorna till Tullen i två steg, ska du på momsdeklarationen ange uppgifterna om moms på import för skatteperioden (månad, kvartal eller år) som den periodiska deklarationen till Tullen lämnats för (inte enligt den godkännandedag som antecknats på det första förtullningsbeslutet).

Importören får ett förtullningsbeslut på basis av varje periodiska deklaration som lämnats till Tullen. Importörer ska på eget initiativ räkna ut momsgrunden för importen och momsbeloppet samt lämna dessa uppgifter i en momsdeklaration som en sammanlagd summa för den skatteperiod för vilken den periodiska deklarationen har lämnats till Tullen.

Om de importerade varorna är avsedda för avdragsgillt bruk, ska du ange den skatt som dras av i momsdeklarationen för samma skatteperiod.

Exempel: Importören lämnar den periodiska deklarationen för februari 2022 till Tullen den 25 mars 2022. Importören deklarerar momsuppgifterna för import med en momsdeklaration som lämnas till Skatteförvaltningen för februari. Momsdeklarationen för februari måste lämnas senast den 12 april 2022.

Ange momsen på import och skattegrunden i följande punkter:

  • Import av varor från områden utanför EU
  • Moms på import av varor från områden utanför EU.

Om de importerade varorna är avsedda för avdragsgillt bruk, ska du i samma deklaration ange den skatt som dras av i punkten ”Moms som ska dras av för skatteperioden”.

 

Läs närmare anvisningar om deklaration av moms vid import i: Den åländska skattegränsen i mervärdesbeskattningen (2.5.4 och bilaga 2).

Om huvudmannen representeras av ett indirekt ombud

Om tulldeklarationen lämnas in av ett indirekt ombud, är deklarantens huvudman i regel skattskyldig.

Vid import mellan Åland och övriga Finland kan emellertid ett indirekt ombud undantagsvis vara skattskyldigt. Tullen tar då ut momsen på importer och de ska inte deklareras till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration.

Ett indirekt ombud är skattskyldigt då huvudmannen

  • är en privatperson och importen inte gäller den affärsverksamheten som hen eventuellt idkar
  • är en juridisk person som inte är införd i registret över mervärdesskattskyldiga.

Indirekta ombud är till exempel näthandelsföretag och andra säljföretag som är Tullens registrerade skattegränskunder och som verkar som ombud för privatpersoner vid import mellan Åland och övriga Finland.

Sidan har senast uppdaterats 25.3.2022