Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här gör du en ansökan om momsåterbäring till ett annat EU-land

Du kan få den moms som ingår i inköpspriset på varor eller tjänster som återbäring

 • om ditt företag är momsregistrerat i Finland
 • om du skaffar varor eller tjänster från utlandet för din momspliktiga affärsverksamhet
 • om ditt företag inte är momsskyldigt för försäljning i det land där varorna eller tjänsterna har köpts.

Gör en ansökan om momsåterbäring till ett annat EU-land i MinSkatt. Till ansökan behöver du fakturor och andra verifikationer på de varor och tjänster för vilka du ansöker om momsåterbäring.

Skattemyndigheten i det land som tar emot återbäringsansökan behandlar ansökan.

Gå till MinSkatt

Så här ansöker du i MinSkatt om momsåterbäring från ett annat EU-land

Så här bifogar du fakturor och importdokument som fil till din ansökan

Så här korrigerar du den ansökan som du har sänt till ett annat EU-land

Om ditt företags hemort är på Åland kan du inte göra ansökan i MinSkatt. Ta kontakt med skattemyndigheten i återbäringslandet och fråga efter noggrannare anvisningar om att göra återbäringsansökan.

Vanliga frågor om att ansöka om återbäring

Finländska näringsidkare kan ansöka om momsåterbäring för varor och tjänster som köpts i ett annat EU-land och för varor som importerats till ett annat EU-land, om alla villkor nedan uppfylls:

 • näringsidkaren har inte registrerat sig och har inte behövt registrera sig som momsskyldig i landet där varan eller tjänsten anskaffades
 • näringsidkaren har inte ett fast driftställe eller hemort för sin ekonomiska verksamhet i anskaffningslandet
 • näringsidkaren har inte i anskaffningslandet sålt andra varor eller utfört andra tjänster än
  • transporttjänster och tjänster som anknyter till dessa och som är momsbefriade
  • tjänster på vilka omvänd momsskyldighet tillämpas (det vill säga för vilka köparen av tjänsten är momsskyldig).

Rätten till återbäring motsvarar till sin omfattning avdragsrätten hos företag som är momsskyldiga i det EU-land där anskaffningarna gjorts.

Om ditt företag säljer både momspliktiga och momsfria varor eller tjänster i Finland kan du ansöka om momsåterbäring endast beträffande den anskaffning som anknyter till företagets momspliktiga verksamhet.

Gör återbäringsansökan senast den 30 september det år som följer efter ansökningsperioden. Om du exempelvis ansöker om återbäring av fakturor för 2021 ska du lämna ansökan senast 30.9.2022.

Ansökningsperiodens längd är minst 3 kalendermånader i följd under samma kalenderår. Perioden kan vara kortare än 3 månader endast om den slutar 31.12. Ansökningsperiodens längd är högst ett kalenderår.

Ansökningsperiodens startdatum är alltid månadens första dag och slutdatumet månadens sista dag.

Det minsta beloppet som återbärs är 400 euro om du ansöker om återbäring för minst tre månader men dock för en tid kortare än ett år.

Det minsta återbäringsbeloppet är 50 euro, om ansökningsperiodens längd är ett helt kalenderår eller om den slutar 31.12.

Om du ansöker om återbäring från ett EU-land vars valuta inte är euro beräknas de motsvarande minsta beloppen i det ifrågavarande landets valuta.

Du kan använda ett ombud som hjälp för att göra ansökan. Till ansökan ska då bifogas en fullmakt där ombudets behörighet specificeras. Återbäringsländerna har olika förutsättningar för om ett ombud kan göra ansökan och ta emot återbäringen. Närmare förutsättningar kan du kontrollera hos skattemyndigheten i återbäringslandet.

Om ett ombud gör ansökan på dina vägnar ska en fullmakt bifogas till ansökan.

Om fakturan gäller bränsle och det momsfria priset (skattegrunden) på bränslet understiger 250 euro behöver du inte bifoga fakturan till ansökan. Om skattegrunden överstiger 250 euro ska du ta reda på hos skattemyndigheten i återbäringslandet om fakturorna ska skannas med som bilagor. 

Om fakturan eller importdokumentet gäller annat än bränsle och det momsfria priset understiger 1 000 euro behöver du inte bifoga dem till ansökan. Om det momsfria priset överstiger 1 000 euro ska du ta reda på hos skattemyndigheten i återbäringslandet om fakturorna och importdokumenten ska skannas med som bilagor. 

Om du lämnar en återbäringsansökan till Irland ska du alltid bifoga alla fakturakopior till ansökan. Irland tar inte emot ansökan om fakturorna saknas.

Även om återbäringsförfarandet i huvudsak är likadant i alla EU-länder kan vissa detaljer skilja sig från varandra. Exempel på skillnader:

 • kommunikationsspråk och valuta
 • koderna för att ange varornas och tjänsternas art
 • den årliga ansökningsmängden
 • ombudens befogenheter
 • praxis för bilagor till ansökan, till exempel om skannade fakturor ska bifogas ansökan.

Dessa skillnader kan du kontrollera i EU-kommissionens handbok eller på webbplatsen för skattemyndigheten i återbäringslandet. 

Du får beslutet inom 4 månader från att ansökan kommit in om ansökan inte kräver tilläggsutredningar.

Du får beslutet inom 6 månader från att ansökan kommit in om tilläggsuppgifter behövs till ansökan.

Du får beslutet inom 8 månader från att ansökan kommit in om behandlingen av ansökan kräver att tilläggsuppgifter begärs flera gånger. 

Om dessa tidsfristerna överskrids ska skattemyndigheten i återbäringslandet betala ränta på återbäringen.

Om du söker ändring i återbäringsbeslutet ska du göra en omprövningsbegäran skriftligen. Du kan inte söka ändring i beslutet i MinSkatt. Närmare anvisningar för sökande av ändring ska riktas till skattemyndigheten i återbäringslandet.

 1. När du har lämnat din ansökan i MinSkatt förmedlar vi den till det land där du ansöker om återbäring.
 2. När din ansökan tagits emot i landet i fråga får du ett meddelande om det per e-post eller brev. Du får meddelandet också till MinSkatt om återbäringslandet har accepterat MinSkatt som kanal för meddelanden. Om du inte får något mottagningsmeddelande kan du fråga återbäringslandets skattemyndighet om saken.
 3. När din ansökan behandlats får du ett meddelande om det per e-post eller brev. Du får också beslutet till MinSkatt om återbäringslandet har accepterat MinSkatt som kanal för meddelanden. Från vissa länder får du beslutet enbart till MinSkatt.

Kontrollera alltid landspecifikt vilka artkoder återbäringslandet godkänner. Kontrollera också att du använder rätt underkod. Om artkoderna inte är korrekt angivna kan det hända att återbäringslandet avslår ansökan. Se de landspecifika artkoderna (VAT Refund Codes, taxation-customs.ec.europa.eu, pdf).

Sidan har senast uppdaterats 26.10.2020