Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen - privatpersoner (3308r)

På denna blankett kan du begära omprövning av inkomstbeskattningen hos skatterättelsenämnden.

Personkunder och personbolag (t.ex. yrkesutövare, öppna bolag, kommanditbolag):

Skicka omprövningsbegäran till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 ULEÅBORG

Du kan också lämna in omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst.

Samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag, föreningar och stiftelser) använder blanketten Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen – samfund (3309r)