Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av inkomstbeskattningen - privatpersoner (3308r)

På denna blankett kan du ansöka om ändring av inkomstbeskattningen, om du är privatperson, firmaföretagare eller jord- eller skogsbruksidkare. Blanketten kan även användas av öppna bolag och kommanditbolag.

Du kan begära omprövning i MinSkatt, på pappersblanketten eller med en fritt formulerad ansökan.

Lämna in begäran om omprövning i MinSkatt

Om du begär omprövning på pappersblanketten, anges returadressen på blankettens första sida. Bifoga även nödvändiga blankettbilagor som anges i blankettanvisningen. 

Om du begär omprövning med en fritt formulerad ansökan, ska du alltid ange följande i ansökan:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning, FO-nummer för näringssammanslutningar
  • det skatteår som din ansökan om ändring av beskattningen gäller
  • vilka ändringar i beskattningen du begär
  • de grunder på vilka du begär ändring. 

Om du begär omprövning med en fritt formulerad ansökan, ska du fylla i denna blankett 3308 och skriva ut den till pärmblad. Bifoga till omprövningsbegäran också andra handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen.

Läs mer om begäran om omprövning och se inlämningstiderna per skatteår.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023