Intressebevakare: anmäl ett arvode som du fått till inkomstregistret

När du fungerar som intressebevakare, ansvarar du för de ekonomiska angelägenheterna för den person som står under bevakning, det vill säga din huvudman. När du får ett arvode eller kostnadsersättningar för intressebevakaruppdrag, ska du anmäla dem till inkomstregistret.

Arvodet är arbetsersättning för dig (inkomstslag 336 i inkomstregistret).

Observera att du som intressebevakare inte kan få skattefria kostnadsersättningar, såsom dagtraktamenten och kilometerersättningar. Du ska med andra ord räkna in eventuella kostnadsersättningar i beloppet på arbetsersättningen. Räkna in även ersättningar som har betalat till dig mot kvitto i beloppet på arbetsersättningen, till exempel resebiljetter och logiersättningar samt parkeringsavgifter.

Eftersom arvodet är en arbetsersättning, behöver arbetsgivarens separata anmälan inte lämnas in.

Anmäl ett arvode för intressebevakare till inkomstregistret på en pappersblankett

Anmäl uppgifterna senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden.

Ladda ner blanketten på sidan Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r).

Uppge arvodet och kostnadsersättningarna på blanketten för anmälan om löneuppgifter enligt följande:

Om du fått arvoden och kostnadsersättningar av samma huvudman till ett sammanlagt belopp på högst 1 500 euro per år

Räkna ihop arvodena för intressebevakningen och kostnadsersättningarna.

Uppge det sammanlagda beloppet på dessa i punkten 3B Övriga inkomstslag som anmäls på pappersblanketten. Anteckna 336 som kod för inkomstslaget. Uppge inte namnet på inkomstslaget på blanketten.

Förskottsinnehållning behöver inte verkställas på beloppet.

Om du fått arvoden och kostnadsersättningar av samma huvudman till ett sammanlagt belopp på över 1 500 euro per år

Räkna ihop arvodena för intressebevakningen och kostnadsersättningarna.

Uppge det sammanlagda beloppet på dessa i avsnittet 3B Övriga inkomstslag som anmäls på pappersblanketten. Dra inte av förskottsinnehållning eller andra avgifter från det belopp som uppges. Anteckna 336 som kod för inkomstslaget. Uppge inte namnet på inkomstslaget på blanketten.

Uppge förskottsinnehållning som du verkställt på beloppet på pappersblanketten i avsnittet 3A Lön totalt och poster som ska dras av i punkten Förskottsinnehållning totalt. Punkten Lön totalt förblir tom, eftersom det handlar om arbetsersättning.

Se Skatteförvaltningens anvisning för intressebevakare:

Observera att det i blanketten finns många punkter som inte behöver fyllas i när ett arvode för intressebevakare anmäls.

  • Fyll i blanketten antingen på dator eller för hand. Blanketten läses in maskinellt, varför du ska fylla i punkterna noggrant.
  • Skriv ut blanketten och posta den till adressen på blanketten.
  • Se ett exempel på ifylld blankett: Exempel på ett arvode för intressebevakare (pdf)

Du kan styra breven från inkomstregistret till din egen adress

Om det finns ett fel eller en brist på en pappersblankett som du skickat, sänder inkomstregistret ett meddelande om felet med ett brev. Förvalet är att brevet skickas till huvudmannens adress, eftersom hen är den som betalar arvodet.

Du kan ändra huvudmannens adress till en annan adress, till exempel din egen adress. Efter att adressen ändrats, styrs alla brev från inkomstregistret till denna adress.

Du kan ändra postadressen för brev som skickas från inkomstregistret på något av de följande sätten:

A) Ring till inkomstregistrets telefontjänst.

Kontakta oss

Adressändring kan inte göras i inkomstregistrets chatt.

B) Skicka till inkomstregistret

  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden
  • en fritt formulerad begäran om ändring av adress.

Ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kan beställas hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

C) Skicka till inkomstregistret

  • ett beslut om fastställande av en intressebevakningsfullmakt
  • en intressebevakningsfullmakt
  • en fritt formulerad begäran om ändring av adress.

Skicka inte originalen, det räcker med kopior. Ange intressebevakarens adress i den fritt formulerade begäran. Glöm inte att skriva under.

Skicka handlingarna till:

Inkomstregisterenheten
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET

Vanliga frågor

I din egenskap av intressebevakare kan du uträtta ärenden elektroniskt i inkomstregistret för din huvudmans räkning, om huvudmannen har gett dig Suomi.fi-fullmakt. Som intressebevakare kan du också be din huvudman ge dig Suomi.fi-fullmakt.

Se anvisningar på Suomi.fi:

Suomi.fi-fullmakter, intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Se inkomstregistrets anvisningar i punkten privatperson:

Så här ger du Suomi.fi-fullmakt att uträtta ärenden i inkomstregisteret

Om du anmäler arvodet elektroniskt, är den utsatta dagen för anmälan den 5:e dagen i den kalendermånad som följer på utbetalningsdagen.

Se Skatteförvaltningens anvisning för intressebevakare:

Eftersom ett arvode för intressebevakare är arbetsersättning, kan du inte använda ett skattekort för lön för det, utan du behöver ett separat skattekort.

Ta del av MDB:s anvisningar för intressebevakare:

Om ett företag eller en annan aktör som finns i förskottsuppbördsregistret är intressebevakare, anmäls arvodet inte till inkomstregistret.

Det samma gäller också för arvoden som fås av en firmaföretagare, även om hen sköter intressebevakaruppdragen som privatperson och inte genom sitt företag. I sådana fall ska intressebevakaren anmäla ett arvode i sin egen beskattning.

Sidan har senast uppdaterats 22.3.2024