Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Arbetar du i ett nordiskt land – dina skatter kan överföras till det nordiska landet som har beskattningsrätt

De nordiska länderna har ingått ett avtal om uppbörd och överföring av skatt (det s.k. Trekk-avtalet). Syftet med avtalet är att säkra att skatterna betalas till det nordiska land som har beskattningsrätt till löneinkomsten. Om skatterna ändå har betalats till ett annat nordiskt land än det land som har beskattningsrätt, överförs skatterna mellan skattemyndigheterna till den stat där löneinkomsten beskattas.

Läs mer om det nordiska Trekk-avtalet  

Läs mer om beskattningen i nordiska situationer på sidan Nordisk eTax

Om det har tagits ut för mycket skatter till Finland kan de överföras till ett annat nordiskt land

Om du bor i Finland och arbetar i ett annat nordiskt land ska du i regel betala skatt på din lön till arbetsstaten. Din arbetsgivare i Finland har dock eventuellt tagit ut skatt på lönen till Finland. Om du har betalat skatt till Finland på den lön som ett annat nordiskt land har beskattningsrätten till ska du ansöka om överföring av skatterna till arbetsstaten.

Läs mer om i vilka situationer du ska betala skatt utomlands: Anställd utomlands

Exempel: Du bor i Finland och din finska arbetsgivare sänder dig till Danmark för att arbeta. Din finska arbetsgivare tar fortfarande ut förskottsinnehållning till Finland. Du vistas i Danmark mer än 183 dagar under 12 månader. Veckosluten och under dina semestrar vistas du i Finland.

Lönen är skattepliktig i Finland och den så kallade sexmånadersregeln om skattefrihet kan inte heller tillämpas eftersom vistelsetiden i Finland överstiger 6 dagar i genomsnitt i månaden.

Enligt det nordiska skatteavtalet ska du betala skatt på din lön till Danmark. Din lön beskattas också i Finland men dubbelbeskattningen undanröjs i den finska beskattningen.

Ange dina inkomster för arbetet på skattedeklarationen i Danmark och yrka på undanröjande av dubbelbeskattning i Finland. Be samtidigt om överföring av skatterna från Finland till Danmark för den danska beskattningen. Om du får skatteåterbäring i Finland kan skatt överföras till Danmark.

Lämna en skattedeklaration också till Danmark. Du kan också på den danska skattedeklarationen be att skatterna överförs från Finland till Danmark. Utred din skattskyldighet i Danmark hos den danska skattemyndigheten.

 • Ansök på skattedeklarationen om överföring av skatterna         
  • Du får en förhandsifylld skattedeklaration på våren från Skatteförvaltningen i Finland. Kontrollera uppgifterna på skattedeklarationen.
  • Utred vilken andel av din lön betalas för arbete i Finland. Korrigera det lönebelopp som visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen i MinSkatt eller på blankett 50A.
  • Ange den lön som du fått för arbete i det andra nordiska landet i MinSkatt eller på blankett 16A antingen i punkt 4 Utlandsarbete som inte omfattas av sexmånadersregeln eller i punkt 3 Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas.
  • Markera punkten ”Jag ansöker om överföring av skatten från Finland till ett annat nordiskt land eller från ett annat nordiskt land till Finland”.
  • Utred på en fritt formulerad bilaga tiden då du arbetat i den andra staten och på vilka grunder beskattningsrätten till lönen uppkommer i det andra nordiska landet.

Läs mer om att ange uppgifterna

Skatter som tagits ut till ett för stort belopp i ett annat nordiskt land kan överföras till Finland

Om du bor i ett annat nordiskt land och arbetar i Finland ska du i regel betala skatt på din lön till Finland. Din arbetsgivare i ett annat nordiskt land har eventuellt dock tagit ut skatterna på lönen i sin hemviststat. Om du har betalat skatt till ett annat nordiskt land på den lön som Finland har beskattningsrätt till ska du ansöka om överföring av skatterna till Finland. Skatter som överförts till Finland  räknas till godo i den finska beskattningen.

Läs mer om i vilka situationer du ska betala skatterna till Finland: Du kommer till Finland för att arbeta.

Exempel: Du bor i Danmark och din danska arbetsgivare sänder dig till Finland för att arbeta i över sex månader. Du vistas i Finland mer än 183 dagar under 12 månader. Enligt det nordiska skatteavtalet får Finland då beskattningsrätten till din lön. Din arbetsgivare har dock tagit ut skatt på din lön till Danmark.

Arbetsgivaren ska anmäla uppgifterna om din lön till inkomstregistret i Finland. Om din arbetsgivare inte har anmält din lön till inkomstregistret ska du ange lönen från Danmark på din finska skattedeklaration. Du kan på din skattedeklaration också yrka på att skatterna överförs från Danmark till Finland.

Lämna en skattedeklaration också till Danmark. Du kan också på den danska skattedeklarationen be att skatterna överförs från Danmark till Finland. Utred din skattskyldighet i Danmark hos den danska skattemyndigheten.

När skattedeklarationen behandlas i Finland ber Skatteförvaltningen i Finland om att den danska myndigheten överför skatterna. Initiativ till överföringen av skatterna kan också komma av den danska skattemyndigheten som ett erbjudande om överföring.

 • Ansök på skattedeklarationen om överföring av skatterna
  • Du får en förhandsifylld skattedeklaration på våren från Skatteförvaltningen i Finland. Kontrollera uppgifterna på skattedeklarationen.
  • Om du inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration eller om inkomsterna saknas på den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du deklarera de inkomster som saknas i MinSkatt eller med pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem). Ange i punkten den lön som den utländska arbetsgivaren betalat för det arbete som du utfört i Finland.
  • Ansök med en fritt formulerad redogörelse om överföring av skatterna
  • Ge den fritt formulerade redogörelsen rubriken ”Jag ansöker om att skatt överförs från ett nordiskt land till Finland (TREKK)”
  • Klarlägg på den fritt formulerade bilagan
   • ditt namn, din personbeteckning och skatteåret
   • din hemviststat
   • din vistelseperiod i Finland
   • din arbetsgivares namn och hemviststat
   • dina arbetsperioder i Finland
   • Den lön du fått för arbete i Finland och beloppet av den skatt som tagits ut på lönen till utlandet
   • om du också arbetar annanstans än i Finland ska du klarlägga den tid du arbetat utomlands och det lönebelopp du fått för detta arbete
  • posta redogörelsen till adressen

   Skatteförvaltningen
   PB 700
   00052 SKATT

Läs mer om beskattningen i nordiska situationer på sidan Nordisk eTax

Sidan har senast uppdaterats 20.10.2021