Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Ränteavdrag för bostadslån

Om du har tagit ett lån för köp av en egen stadigvarande bostad kan du inte längre dra av räntor på bostadslån i beskattningen. Avdraget har slopats från och med den 1 januari 2023. Du kan inte heller dra av räntor på lån för totalrenovering av din bostad. Räntorna på bostadslån visas som information i den förhandsifyllda skattedeklarationen men kan inte längre dras av.

Räntorna på lån får dras av endast om det är fråga om skuld för förvärvande av inkomst. Skuld för förvärvande av inkomst betyder att skulden har tagits för förvärvande av skattepliktig inkomst. Du har exempelvis tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad av vilken du får hyresinkomster.

Belopp på ränteavdrag för bostadslån per år

Belopp på ränteavdrag för bostadslån
Det år då räntorna på bostadslånet betalats Avdragsgill ränteandel
2024 0 %
2023 0 %
2022 5 %
2021 10 %

Ränteavdrag för lån för placeringsbostad

Om du har tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad kan du i beskattningen dra av räntorna till sitt fulla belopp. Det rör sig då om en skuld för inkomstförvärv, dvs. ett lån för förvärv av skattepliktig inkomst. Förvärvsverksamhet är exempelvis att du hyr ut bostaden och får inkomster av den.

Även bikostnaderna för lånet för en placeringsbostad kan dras av från kapitalinkomsterna.

Räntor på skuld för förvärvande av inkomst dras i första hand av från kapitalinkomster, såsom hyresinkomster och dividendinkomster. Om du inte har kapitalinkomster, dras 30 procent av räntorna av från skatten på förvärvsinkomsterna som underskottsgottgörelse. Förvärvsinkomster är exempelvis löner, pensioner och förmåner från FPA.

Underskottsgottgörelsen är högst 1 400 euro om året. För makar är maximibeloppet 2 800 euro. Till maximibeloppet av underskottsgottgörelsen läggs en barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och 800 euro för två eller flera minderåriga barn. Läs mer om underskottsgottgörelse

Övriga bostadslån

Räntekostnaderna för lån för köp av fritidsbostad kan inte dras av i beskattningen. Lånet jämställs med en konsumtionskredit, dvs. annan skuld.

Om en bostad ställts till förfogande för familjens myndiga barn eller en far- eller morförälder, antingen utan hyra eller till en betydligt lägre hyra än hyresnivån i området, kan räntekostnader inte dras av för lån som tagits för köp eller totalrenovering av bostaden. Lånet jämställs med en konsumtionskredit, dvs. annan skuld.

Exempelvis en fritidsbostad kan under året ha varit i eget bruk men även hyrts ut.

Andelen av lånet för fritidsbostaden ses i proportion till respektive användningstid

  • för uthyrningstiden som skuld för inkomstens förvärv
  • för eget bruk som konsumtionskredit.

I beskattningen dras räntekostnaderna av enligt lånets användningsändamål. Du kan ange ändringar i användningsändamålet i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Ränteavdraget för första bostad har också slopats från och med den 1 januari 2023.

Skillnaden mellan lånet för första bostad och det vanliga bostadslånet var att det för räntorna på lån för första bostad beviljades en underskottsgottgörelse som var 2 procentenheter större än för övriga bostadslån. Denna underskottsgottgörelse beviljas inte heller längre. Läs mer om underskottsgottgörelse

Bostaden betraktades som första bostad om följande villkor uppfylldes:

  • Du eller din familj bodde i bostaden.
  • Du ägde minst hälften av bostaden.
  • Du hade inte tidigare ägt minst hälften av en bostad som var din stadigvarande bostad.

Räntor kan alltså inte längre dras av men du kan behöva denna information om du korrigerar skattedeklarationen för 2021 eller 2022 genom att begära omprövning.

Deklarera räntekostnaderna till Skatteförvaltningen för ett lån för förvärvande av inkomst

Räntekostnaderna för skulden för förvärvande av inkomst kan beaktas redan i skattekortets förskottsinnehållningsprocent.

Läs mer om att ändra skattekortet

Banken anmäler räntorna till den förhandsifyllda skattedeklarationen

Banken lämnar uppgifterna om lånet och låneräntorna till Skatteförvaltningen för den slutliga beskattningen, och dessa uppgifter visas i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Även räntorna på bostadslån visas i skattedeklarationen men kan inte dras av. 

Kontrollera ränteuppgifterna och lånets användningsändamål. Om användningsändamålet har angetts felaktigt i skattedeklarationen ska du i tilläggsuppgifterna ange lånets rätta användningsändamål och kreditkod.

Sidan har senast uppdaterats 23.2.2024